Luận án Xây dựng đội ngũ chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện ở cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI 6

1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào 6

1.2. Các công trình khoa học ở nước ngoài 12

1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu và những vấn đề đặt ra luận án tiếp

tục giải quyết 23

Chương 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO -

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 26

2.1. Huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và đội ngũ chủ tịch Hội Liên

hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 26

2.2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng

hòa Dân chủ Nhân dân Lào - quan niệm, nội dung và những vấn

đề có tính nguyên tắc 51

Chương 3: ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VÀ

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC

TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 65

3.1. Thực trạng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng

hòa Dân chủ Nhân dân Lào 65

3.2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng

hòa Dân chủ Nhân dân Lào - thực trạng, nguyên nhân và kinh

nghiệm 76

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY

DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO ĐẾN NĂM 2030 104

4.1. Phương hướng xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 104

4.2. Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp

phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2030 112

KẾT LUẬN 135

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

PHỤ LỤC 148

pdf157 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng đội ngũ chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện ở cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào có bước trưởng thành đáng kể, nhiều chị chủ tịch đã biết áp dụng những kiến thức chuyên môn được học như cách lai tạo giống, cách trồng cây, chăn nuôi đạt hiệu quả, cách áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, môi trường để hướng dẫn bà con, chị em thực hiện đưa lại kết quả cao. Trong những năm qua, đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện đã bám sát định hướng chỉ đạo của HLHPN các cấp, nhờ vậy đã lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua do Đại hội phụ nữ toàn quốc phát động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm thay đổi rõ nét nhận thức và hoạt động của các cấp hội, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Đối với một số chị mới được nhận nhiệm vụ ở lĩnh vực công tác hội cấp huyện, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng các chị đã cố gắng rèn luyện bản thân vươn lên trong công tác thực tiễn. Hiện nay đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đã trở thành một đội ngũ tương đối có đầy đủ cả về trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp 68 vụ, trình độ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước đảm trách được trọng trách được giao. 3.1.1.3. Về chất lượng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng và nhân dân, tận tụy với công việc; phần lớn được đào tạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn là những cán bộ trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân, gắn bó với CNXH và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh vì sự bình đẳng giữa nam - nữ, đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; đồng thời đội ngũ cán bộ này luôn dũng cảm trong đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của Hội, tận tâm, nhiệt tình và có uy tín với nhân dân nói chung và phụ nữ Lào nói riêng, đã dẫn dắt và giúp đỡ chị em tham gia các phong trào chung, tham gia vào HLHPN, học tập nâng cao trình độ, hiện nay, số lượng cán bộ của HLHPN đã ngày càng được tăng lên. Cụ thể: năm 2010, chỉ có 30.434 chị là đảng viên, đến nay, số chị đứng trong hàng ngũ của Đảng đã là 54.041 chị, chiếm 21.37%, tăng lên 23.606 chị [73, tr.17]; [80, tr.20]. Do có trách nhiệm cao với nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đã tích cực thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng gắn liền với việc củng cố tổ chức và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo nội dung khẩu hiệu "Ba tốt"; vận động phụ nữ các bộ tộc góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn sự ổn định về chính trị, trật tự của xã hội, tích cực thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và của đất nước. Khuyến khích sự bình đẳng nam - nữ để từng bước đề cao vai trò của phụ nữ các bộ tộc Lào trên lĩnh vực chính trị - xã hội của dân tộc. Đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào không chỉ tham gia lãnh đạo các cấp ủy 69 đảng, mà còn tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan của nhà nước ở các cấp. Trước những thăng trầm của lịch sử và những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường, cũng như những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước hằng ngày, hằng giờ tác động. Song về cơ bản, đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đều được rèn luyện thử thách, nên các chị chịu đựng gian khổ và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần độc lập tự chủ, kiên định với lý tưởng và mục tiêu của Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào đã lựa chọn, họ kiên trì vượt khó khăn lãnh đạo chị em phụ nữ các bộ tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, tiến hành cuộc cách mạng đạt kết quả tốt. Đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện đã thực sự trưởng thành và tiếp cận tương đối nhanh với cơ chế quản lý mới của đất nước; Phần lớn đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào vẫn giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gắn bó với Đảng, với quần chúng nhân dân, hăng hái tích cực với nhiệm vụ của hội. Các chị đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần hăng hái phấn đấu vươn lên và họ luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp chung của hội. Con đường đi lên của cách mạng trong giai đoạn mới, tuy có nhiều khó khăn và phức tạp, nhưng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào phần lớn đã giữ được sự đoàn kết thống nhất nội bộ, đoàn kết mật thiết với quần chúng nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và quần chúng chị em phụ nữ nói riêng và họ đã trung thành với Đảng, với dân, có tinh thần nhiệt tình phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, phục vụ hội. Đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện đã có bước trưởng thành về năng lực lãnh đạo và quản lý kinh tế - xã hội cần phải là cán bộ có năng lực tập hợp, tổ chức các phong trào của phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ Lào, thích nghi 70 dần với cơ chế mới. Phong cách làm việc của cán bộ hội được đổi mới một bước, nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc mình đang đảm nhiệm thể hiện ở những ý kiến tham gia đóng góp của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện đã giúp cho các ngành chức năng, các cấp chính quyền nắm được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương sát với thực tế, hạn chế được sai sót, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, ổn định xã hội. Đặc biệt đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vụ ly hôn gia đình, vi phạm quyền trẻ em; hòa giải tranh chấp đất đai; kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như Luật Lao động, chính sách thai sản, chính sách xã hội, chính sách đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước, chính sách bảo hiểm xã hội, cứu tế xã hội. Từ đó đề xuất với chính quyền có biện pháp giúp đỡ, các đối tượng liên quan như cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giải quyết đất đai, nhà ở cho phụ nữ đơn thân, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nữ dân tộc ít người, giúp đỡ các đối tượng đặc biệt khó khăn, giải quyết việc làm cho lao động nữ Những ý kiến tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ chủ tịch HLHPN huyện về xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, các quyết định quan trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em được các cấp chính quyền đánh giá cao, có tính thuyết phục, sát thực tế. Qua đó, cho thấy công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội không thể thiếu vai trò tham gia của cán bộ Hội cũng như vai trò tham gia của HLHPN huyện trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đội ngũ chủ tịch HLHPN là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. 71 Nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng của HLHPN huyện ở CHDCND Lào những năm qua là thực tế sinh động khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ chủ tịch HLHPN. Chính do sự năng động, sáng tạo, thích ứng với điều kiện mới, sự tâm huyết, thiết tha với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, lấy mục tiêu chăm lo đời sống của phụ nữ là cái đích trong hoạt động của mình, nên đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tập hợp được đông đảo chị em phụ nữ các dân tộc vào tổ chức hội. Thông qua đó, tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, phát triển hội viên xây dựng phong trào phụ nữ Lào ngày càng vững mạnh. Đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng, duy trì phong trào phụ nữ phát triển từng bước và vững chắc. Nhờ đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện, Hội đã tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hình thức sinh hoạt, tập hợp hội viên đa dạng, phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng nên đã quy tụ được đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia các phong trào hành động cách mạng như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phong trào đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện. Từ những phong trào cách mạng đó, khối đại đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ các dân tộc được củng cố, tổ chức hội từ cơ sở đến tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường an ninh, quốc phòng của tỉnh. Hình ảnh người phụ nữ Lào yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhân hậu, vị tha, có kiến thức, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chủ động chăm lo giữ gìn hạnh phúc gia đình đã khẳng định vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 72 Với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện, tập thể lãnh đạo hội đã được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân nước CHDCND Lào đánh giá cao về sự tận tụy trong công tác, tính sáng tạo, không ngừng phát triển các nhân tố mới, nhân rộng và nuôi dưỡng phong trào, thông cảm và sẻ chia với cán bộ hội của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện. Hầu hết các cơ sở hội và phong trào phụ nữ đều được cấp ủy địa phương, đơn vị đánh giá là một đoàn thể mạnh, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh. Phong trào phụ nữ Lào liên tục là đơn vị xuất sắc của phong trào phụ nữ cả nước đã được các cấp ghi nhận. - Có thể nói, đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện là những người đại diện cho chị em phụ nữ ở cấp huyện, là những người có tinh thần cách mạng sáng tạo, nhiệt huyết và trung thành với Đảng, với cách mạng, trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay với tư cách người đứng đầu lãnh đạo tổ chức chính trị lớn ở huyện, các chủ tịch HLHPN huyện họ đã luôn thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo của mình trong tổ chức Hội, luôn biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác nên đã đạt được những hiệu quả rõ rệt tìm ra được phương pháp, cách giải quyết những vấn đề mới nảy sinh để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tuy đã có những bước tiến quan trọng trong những năm qua, song đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, thể hiện ở các nội dung như: 3.1.2.1. Về số lượng Đội ngũ cán bộ làm chức danh chủ tịch HLHPN huyện đã đủ nhưng thực tế chưa đáp ứng được công việc được giao, đến nay các huyện đều có 73 chức danh chủ tịch HLHPN, song chất lượng của đội ngũ chủ tịch này không đồng đều. Vẫn còn một số chủ tịch HLHPN huyện không đủ bản lĩnh và năng lực đại diện cho quần chúng nói chung và của phụ nữ các bộ tộc, các tầng lớp nói riêng; chưa dám đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em phụ nữ ở các cấp, các ngành và địa phương. Một số chị em trình độ chuyên môn, khoa học và công nghệ, trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một bộ phận còn tỏ ra bi quan, dao động, chưa có quan điểm vững vàng, đoàn kết nội bộ một số nơi chưa cao. 3.1.2.2. Về trình độ của đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tuy có sự cố gắng trong đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp nhiều hình thức, song trình độ, năng lực của một số chủ tịch HLHPN huyện so với yêu cầu nhiệm vụ mới còn nhiều mặt chưa ngang tầm, nhất là về trình độ quản lý nhà nước, tỉ lệ cán bộ có trình độ quản lý nhà nước còn quá thấp, kiến thức về pháp luật, về tin học thực hành còn hạn chế. Một số chủ tịch Hội ở một số nơi còn hạn chế trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Một số ít có trình độ kiến thức, năng lực nhưng vận dụng vào công tác hội chưa thật sự nhiệt tình, chưa hết mình vì công tác hội. Về trình độ chuyên môn của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào phần lớn là học chuyên ngành khác, chưa có nhiều cán bộ chuyên sâu về công tác hội. Phần đông chưc được đào tạo cơ bản về công tác phụ vận. Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ chủ tịch HLHPN chủ yếu là qua các lớp bồi dưỡng ở cấp tỉnh, làm việc vẫn theo kiểu "làm theo lối mòn", theo kinh nghiệm. 74 Phong cách làm việc của một số chủ tịch HLHPN huyện chậm được đổi mới, tác phong quan liêu, thiếu sâu sát, thiếu thực tiễn, phương pháp làm việc còn luộm thuộm, đan xen giữa nếp làm việc cũ và phong cách làm việc mới. Việc tự học tập để đổi mới cách nghĩ, cách làm còn chậm ; một số cán bộ thiếu ý chí vươn lên trong học tập, nên trình độ nhận thức còn hạn chế, không nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu chưa cao. Còn có tình trạng nể nang, né tránh, không nói thẳng, nói thật với nhau trong cuộc họp, tình trạng bằng mặt không bằng lòng còn tồn tại. Vẫn còn có một số cán bộ hội còn lợi dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân, chạy theo đồng tiền, làm mất niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và của tổ chức hội. 3.1.2.2. Về chất lượng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tuổi đời cao, nên việc tiếp cận với khoa học, công nghệ hiện đại còn hạn chế; chưa thật sự nhanh nhạy nắm bắt các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để kịp thời áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của hội. Một số chủ tịch HLHPN huyện tuổi đã cao nên không có điều kiện để đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ một cách có hệ thống nên không đáp ứng được những đòi hỏi của nhiệm vụ đổi mới, ngại học tập, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng xin về làm kinh tế gia đình. Một số chủ tịch cán bộ khi chưa lập gia đình thì tích cực hăng hái trong công tác, nhưng sau khi kết hôn, sinh con rồi, do hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, hoặc do phong tục tập quán của từng bộ tộc nên họ không thiết tha với công tác, không tích cực phấn đấu vươn lên trong công tác, ngại khắc phục khó khăn trong công việc, không có ý chí phấn đấu, thậm chí còn do người chồng yêu cầu người vợ về chức vụ gia đình chồng con, nên cuối cùng đã xin thôi việc. 75 Nhưng số chủ tịch HLHPN huyện khi được cử đi học, ở trình độ cao đẳng, đại học hoặc cao hơn chiếm tỷ lệ rất ít, chỉ bằng 10% so với cán bộ nữ ở các ngành, các lĩnh vực khác (không kể so với nam giới). Số cán bộ hội được cử đi đào tạo ở nước ngoài còn ít. Một số cán bộ khi chưa lập gia định thì tích cực hăng hái trong công tác, nhưng sau khi kết hôn, sinh con rồi, do hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, hoặc do phong tục tập quán của từng bộ tộc nên họ không thiết tha với công tác, không tích cực phấn đấu vươn lên trong công tác, ngại khắc phục khó khăn trong công việc, không có ý chí phấn đấu, thậm chí còn do người chồng yêu cầu người vợ về chức vụ gia đình chồng con, nên cuối cùng đã xin thôi việc. - Về nguồn bổ sung cán bộ về công tác tại HLHPN huyện: Hiện nay nguồn bổ sung cán bộ cho HLHPN huyện chủ yếu là học sinh, sinh viên, con em của cán bộ và nhân dân các bộ tộc tốt nghiệp từ các trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng, đại học ở trong nước và ngoài nước, sau đó được tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị ngắn hạn tại tỉnh và gửi đi công tác thực tế ở các cụm bản phát triển của các huyện; là những người đã tùng hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn nhất là lĩnh vực giáo dục. Tuy vậy, hiện nay nguồn bổ sung chủ tịch HLHPN huyện còn hạn chế. Đây là vấn đề hết sức khó khăn trong hoạt động lãnh đạo của huyện hội. Những năm tới, số cán bộ nữ lớn tuổi sẽ nghỉ hưu ở các huyện tăng lên. Trong khi đó số cán bộ nữ còn trẻ tuổi hiện nay lại chưa được đào tạo một cách có hệ thống, phần lớn trình độ còn thấp so với yêu cầu của nhiệm vụ mới; Còn cán bộ nữ ở các ngành, các lĩnh vực khác lại ngại làm công tác lãnh đạo, không muốn làm cán bộ chính trị, chỉ thích làm công tác chuyên môn. Như vậy, nếu các cấp ủy đảng và chính quyền không quan tâm đúng mức thì sẽ không thể thay thế lớp chủ tịch HLHPN huyện vừa hồng vừa chuyên. 76 3.2. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.2.1. Thực trạng xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.2.1.1. Ưu điểm trong xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Trong những năm qua, Đảng và chính quyền cấp huyện cũng như HLHPN huyện luôn lấy công tác xây dựng cán bộ là hoạt động chính và có kế hoạch chi tiết tập trung mở rộng nội dung tinh thần của Hội nghị lần thứ IX của Đảng NDCM Lào xuống huyện và các bản làng để thực hiện Nghị quyết lần thứ VII của HLHPN Lào và kế hoạch phát triển KT-XH từ nay đến năm 2030 của HLHPN Lào. Thứ nhất, xây dựng và cụ thể hóa tiêu chuẩn chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào Đối với việc xây dựng tiêu chuẩn chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đã dựa vào tiêu chuẩn chung mà Đảng đã đề ra. Trên cơ sở đó đã cụ thể hóa thành tiêu chuẩn của chủ tịch hội. Các cấp ủy đảng ở CHDCND Lào đã có nhận thức đúng đắn và coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chủ tịch HLHPN huyện. Các cấp ủy đảng đã dựa vào các quy định của Đảng và nhà nước về tiêu chuẩn cán bộ thực hiện trong các văn kiện Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc điểm của chủ tịch HLHPN huyện để chỉ đạo việc cụ thể hóa tiêu chuẩn đội ngũ này. Các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt quy trình cụ thể hóa tiêu chuẩn chủ tịch HLHPN huyện như: điều tra, khảo sát thực trạng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện, xây dựng tiêu chuẩn, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 77 chức có liên quan, tiếp thu ý kiến của các đoàn thể, cơ quan chức năng... Sau đó cấp ủy họp thông qua và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định ban hành tiêu chuẩn để thực hiện. Thứ hai, xây dựng quy hoạch và tạo nguồn chủ tịch HLHPN huyện từ các ngành, địa phương. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của địa phương và thực trạng tình hình đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện hiện có, các cấp ủy đã tiến hành xây dựng quy hoạch đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào, đồng thời thường xuyên là rà soát bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Hiện nay, đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào được hình thành từ nhiều nguồn khác như: Từ cán bộ nữ có năng lực trong công tác ở các phòng, ban, ngành của huyện được chuyển từ một số ngành (lĩnh vực như: lực lượng vũ trang, giáo dục, y tế, văn phòng huyện ủy, Ban Tổ chức huyện, Ban Tuyên giáo huyện, các nữ cán bộ có triển vọng ở các ngành, đoàn thể khác, các nữ sinh viên mới tốt nghiệp tham gia công tác xã hội ở bản, ở huyện cũng được đưa vào để tạo nguồn cán bộ nữ và quy hoạch vào chức danh chủ tịch HLHPN huyện.. Chính từ việc tạo nguồn chức danh chủ tịch HLHPN đa dạng nên đội ngũ cán bộ được quy hoạch cũng khá phong phú, nhiều chủ tịch có nguồn gốc từ thành thị, nhưng cũng có chủ tịch HLHPN huyện xuất thân từ các bộ tộc ít người. Có thể nói sự đa dang này cũng tạo nên phong cách làm việc của đội ngũ chủ tịch là khác nhau, song họ đều có chung mục đích, chung lý tưởng luôn kiên định mục tiêu mà Đảng đã đề ra nên đa phần là chủ tịch Hội đều rất nhiệt tình với công việc được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên họ thường là cơ sở, căn cứ để các tổ chức đảng đề xuất đưa vào quy hoạch cán bộ 78 lãnh đạo chủ chốt của huyện, của tỉnh. Từ thực tiễn hoạt đông của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện những nawmm qua cho thấy. + Những cán bộ chuyển từ lĩnh vực vũ trang có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tác phong làm việc chặt chẽ. Nhưng ngược lại họ có hạn chế về trình độ kiến thức quản lý KT-XH, tác phong làm việc máy móc, ít linh hoạt, cứng nhắc, hay dùng biện pháp ra mệnh lệnh. + Những cán bộ chuyển từ lực lượng giáo dục sang thường có trình độ khá để nắm bắt tình hình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, giỏi công tác tư tưởng. Nhưng có hạn chế khi chỉ đạo công việc là dễ mang bệnh nghề nghiệp, hay dùng biện pháp tuyên truyền nhiều hơn lãnh đạo tổ chức thực hiện (biết nói hơn biết làm). + Nhưng cán bộ chuyển từ ngàn y tế sang có tính cách nhạy cảm, am hiểu cuộc sống của chị em phụ nữ, năng động tuyên truyền thu hút chi em phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của đất nước cũng như tỉnh và huyện đề ra. Nhưng họ cũng mang nặng bệnh nghề nghiệp, không tích cực nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phong cách công tác tùy tiện, làm việc thiếu khoa học + Những cán bộ chuyển từ các ban tham mưu của huyện thường nắm rõ và hiểu sâu về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhưng họ lại hạn chế về mặt trình độ kiến thức, cách lãnh đạo và tổ chức thực hiện, bởi vì trước khi luân chuyển họ chỉ là cán bộ chuyên viên, công việc mà họ phụ trách là quản lý hồ sơ, tiếp khách... và tuổi đời cũng cao, nhưng khi chuyển sang hội họ lại được đảm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch huyện hội. Vì vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc mới. 79 - Chú ý đối tượng nữ có năng lực, có triển vọng, có điều kiện được cử đi thực tế ở Bản và Cụm bản phát triển ở các huyện của tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCTW ngày 8/6 ∕2010 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và sau đó là Thông tri của Ban Thường vụ về công tác xây dựng Bản và Cụm bản phát triển. Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị và để giải quyết công ăn việc làm một cách hợp lý. Chủ tịch HLHPN huyện đã được tham gia lớp tập huấn, lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị 45 ngày cho 10.319 chị, mới tốt nghiệp các trường đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, có ý định về công tác ở huyện nhà. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo những học viên này được cử đi công tác tại cơ sở (Bản và Cụm phát triển ở các huyện) cùng với cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn của huyện. Qua công tác thực tế đã xuất hiện nhiều nhân vật xuất sắc trong đó nữ chiếm đại đa số so với nam giới. Họ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu nhanh, có khả năng tổ chức thực hiện, có trách nhiệm cao với công việc được giao. Năm 2010 - 2015 đã tuyển chọn 1.036 học viên về công tác ở các ngành của huyện; trong đó về văn phòng HLHPN huyện 740 học viên (trong 148 huyện). Họ là phụ nữ kiên cường, chịu khó vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nhưng họ có mặt hạn chế về công tác tư tưởng, chưa có kinh nghiệm về công tác hội. - Tuyển chọn những sinh viên đang theo học ở các trưởng cao đảng, đại học đang du học ở Việt Nam và các nước khác, có năng lực, có triển vọng, Đây là một nội dung có tính khả thi cao trong tình hình hiện nay. Qua điều tra chi tiết trên địa bàn huyện, tính đến tháng 10/2015, hiện còn 22.673 sinh viên, trong đó 9.204 nữ đang theo học ở các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, trong đó bao gồm những sinh viên từ các huyện. Những chuyên ngành đang theo học chủ yếu là chuyên ngành sư phạm, y khoa, kinh tế các loại, nông nghiệp, quản lý văn phòng, quản lý xã hội... số sinh viên này 80 có tuổi trung bình là 21 tuổi nếu được bồi dưỡng, rèn luyện sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho các công tác của Hội. Tuy nhiên lực lượng này tập trung chủ yếu ở các huyện đồng bằng, còn các huyện vùng sâu, vùng xa có nhưng không đáng kể, nhất là sinh viên nữ. Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của nhiều huyện ủy rất quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương, trong đó có đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện theo hướng tiêu chuẩn hóa. hằng năm đều phân chia ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện; hằng năm cử chủ tịch Hội đi học Chính trị, hành chính theo hệ thống trung cấp, cao cấp, đại học và cao học với số lượng cán bộ năm sau cao hơn năm trước. Huyện đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị- Hành chính tỉnh mở các lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước và đào tạo chính trị cho cán bộ, đảng viên huyện. Trong năm 2015 HLHPN các huyện đã cử đi đào tạo tại các lớp: cao cấp chính trị 28 chị; trung cấp chính trị 30 chị; bồi dưỡng quản lý nhà nước 03 chị; đại học chuyên môn 29 chị; đại học Quốc gia 5 chị [80, tr.20]. Ngoài ra, nhiều chủ tịch HLHPN huyện đã chủ động bằng kinh phí tự có của cá nhân và thời gian rảnh để nâng cao kiến thức tin học, tiếng Anh và chuyên môn khác, nâng cao năng lực làm việc của đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng thời, nhiều chủ tịch HLHPN huyện đã tổ chức các hoạt động chính trị trong huyện, thu hút các cán bộ tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ và khả năng trong lãnh đạo - quản lý cũng như mở rộng đường lối chính trị của Đảng nói chung, nghị quyết của đảng ủy huyện nói riêng t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_xay_dung_doi_ngu_chu_tich_hoi_lien_hiep_phu_nu_huyen.pdf
Tài liệu liên quan