Luận văn Chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch phường, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHỦ TỊCH, PHÓ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG. 10

1.1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường . 10

1.1.1. Khái quát Ủy ban nhân dân phường . 10

1.1.2. Khái niệm, vị trí, vai trò Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

phường. 12

1.1.2.1. Cán bộ chủ chốt phường. 12

1.1.2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. 14

1.1.2.3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường . 16

1.1.3. Vai trò của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. 16

1.2. Chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. 20

1.2.1. Khái niệm về chất lượng. 20

1.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân phường. 22

1.2.2.1. Sức khỏe, thể lực . 22

1.2.2.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng . 23

1.2.2.3. Trình độ đào tạo. 24

1.2.2.4. Thực hi n nhi m v đư c giao. 27

1.2.2.5. n ng gi i quy t c ng vi c. 28

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường. 30

1.2.3.1. Các nhân tố khách quan . 30

1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan . 31

pdf135 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch phường, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n nhân dân phường đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị là 100% trở lên, trong đó cao cấp 51 lý luận chính trị trở lên đạt trên 58%, đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ quận giai đoạn 2020 – 2025. 2.2.1.3. Trình độ qu n lý nhà nước: Theo thống kê của Phòng Nội vụ Quận 8, cơ cấu trình độ quản lý nhà nước của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 giai đoạn 2015 – 2019 như sau: Bảng 2.6: Cơ cấu trình độ quản lý nhà nước của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 giai đoạn 2015 – 2019 Đơn vị tính: người NĂM TỔNG CỘNG CHUYÊN VIÊN TRỞ LÊN CÁN SỰ CHƯA CÓ BẰNG CẤP SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 2015 47 27 57,4 1 2,1 19 40,4 2016 50 34 68 0 0 16 32 2017 46 36 78,3 1 2,2 18 39,1 2018 45 24 53,3 1 2,2 20 44,4 2019 44 22 50 1 2,3 21 47,7 Phòng Nội vụ Quận 8 Tỷ lệ về trình độ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên trở lên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 trung bình từ năm 2015 đến nay chỉ đạt 61%, cán sự là 1,7% và chưa có bằng cấp là 40,7%, bên cạnh đó tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý chưa qua đào tạo trình độ quản lý nhà nước có chiều hướng tăng. Điều này cho thấy tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng 52 trình độ quản lý nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 là tương đối cao, điều này ảnh hưởng đến năng lực cũng như chất lượng của đội ngũ này trong công tác điều hành, quản lý tại địa phương. Bởi lẽ cán bộ lãnh đạo quản lý được bố trí giữ chức vụ này có bằng cấp chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, kiến thức về quản lý nhà nước cần phải được đào tạo bổ sung để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước tại địa phương, tỷ lệ cán bộ chưa được đào tạo kiến thức về quản lý nhà nước sẽ gây khó khăn cho cán bộ trong việc tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, đồng thời tiềm ẩn rủi ro sai phạm trong cơ chế quản lý dẫn đến giảm sút chất lượng cán bộ. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý chưa qua đào tạo trình độ quản lý nhà nước tại Quận 8 cao là do không ít cán bộ được bố trí từ chức danh lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tại phường, chưa được đào tạo về trình độ quản lý nhà nước, mặc khác do công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn về nhân sự chưa thật sự đạt chất lượng, chưa kịp thời tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước dẫn đến tình trạng trên. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nhân sự quy hoạch, bố trí các chức danh lãnh đạo quản lý của Quận 8. 2.2.1.4. Trình độ tin học, anh v n Theo thống kê của Phòng Nội vụ Quận 8, cơ cấu trình độ tin học, anh văn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 giai đoạn 2015 – 2019 như sau: 53 Bảng 2.7: Cơ cấu trình độ tin học, anh văn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 giai đoạn 2015 – 2019 Đơn vị tính: người NĂM TỔNG CỘNG CHỨNG CHỈ A,B TRỞ LÊN CHƯA CÓ BẰNG CẤP SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) ANH VĂN TIN HỌC SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 2015 47 43 91,4 3 6,3 4 4,2 2016 50 44 88 6 12 5 4 2017 46 45 97,8 1 2,2 0 4,3 2018 45 44 97,8 1 2,2 0 4,4 2019 44 44 100 0 0 0 2,3 Phòng Nội vụ Quận 8 Từ năm 2015, tỷ lệ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đạt trình độ anh văn, tin học từ Chứng chỉ A,B trở lên luôn đạt trên 85%. Đến năm 2019, thông qua đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng của quận, 100% cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đều đạt chuẩn về trình độ anh văn, tin học, điều này đáp ứng yêu cầu chung của xã hội trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay. 54 2.2.2. Khảo sát chất lượng chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 2.2.2.1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tự đánh giá - Nội dung khảo sát: Việc tự đánh giá của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. - Đối tượng khảo sát: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, tại Quận 8. - Phương pháp khảo sát: phỏng vấn trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và thông qua tổng hợp kết quả thực hiện Bảng báo cáo đánh giá kết quả công tác của cá nhân Quý I, II, III, IV năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường của 16 phường tại Quận 8 tự đánh giá do Phòng Nội vụ Quận 8 thống kê. - Biểu mẫu: Phụ lục 1 - Bảng báo cáo đánh giá kết quả công tác của cá nhân năm 2019. - Kết quả khảo sát: Bảng báo cáo gồm có 3 nội dung lớn và 11 mục điểm tương ứng với điểm tổng là 100 điểm trong đó điểm phần “Ý thức tổ chức kỷ luật” có 20 điểm chiếm 20% tổng điểm, phần “Năng lực và kỹ năng” là 20 điểm chiếm 20% tổng điểm và phần “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” là 60 điểm chiếm 60% tổng điểm. Qua tổng hợp Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện công tác cá nhân hàng quý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường của 16 phường (Phụ lục 2), có thể thấy mục “Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả” và mục “Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc” là nội dung có số phiếu tự trừ cao nhất trong số 11 nội dung. phần “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” trên 55 85% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ 90% trở lên, số còn lại đạt từ 80% đến dưới 90%, không có trường hợp nào đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ dưới 80%. Ngoài ra có 03 trường hợp tự trừ điểm nội dung “Chấp hành nghiêm về thời gian làm việc”. Về tổng điểm đánh giá kết quả công tác cá nhân do cá nhân tự đánh giá như sau: Bảng 2.8: Kết quả tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng quý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 năm 2019 Đơn vị tính: phiếu THỜI GIAN TỔNG SỐ PHIẾU Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 90 đến 100 điểm) Hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 75 đến dưới 90 điểm) Hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 đến dưới 75 điểm) Không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) QUÝ I/2019 44 21 47,7 23 52,3 0 0 0 0 QUÝ II/2019 44 22 50 20 45,5 02 4,5 0 0 QUÝ III/2019 44 20 45,5 21 47,7 03 6,8 0 0 QUÝ IV/2019 44 25 58,8 19 41,2 0 0 0 0 Phòng Nội vụ Quận 8 Từ Bảng 2.8 có thể thấy tỷ lệ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 tự đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 90% trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ trên 45% đến dưới 56 59% hoàn thành tốt nhiệm vụ là từ trên 41% đến dưới 53%, tự nhận hoàn thành nhiệm vụ từ trên 4% đến dưới 7%, không có trường hợp nào tự đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Từ kết quả trên cho thấy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 đánh giá cao năng lực của bản thân trong việc tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo từng quý. Bên cạnh kết quả tổng hợp tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; thông qua phương pháp phỏng vấn về chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận 8, hầu hết cho rằng hiện nay bên cạnh những ưu điểm tiến bộ hơn so với giai đoạn trước vẫn còn tồn tại không ít những hạn chế đối với chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý phường tại Quận 8, đòi hỏi lãnh đạo quận và phòng ban tham mưu cần phải quan tâm. So với giai đoạn trước thì trình độ cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã được nâng lên, ban đầu còn không ít cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn dưới Đại học, chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, thiếu kỹ năng vi tính, anh văn thì hiện nay hầu hết 100% cán bộ lãnh đạo quản lý giữ chức vụ này đều đạt trình độ từ đại học trở lên, tối thiểu đạt chuẩn trung cấp lý luận chính trị và đều đạt chuẩn về trình độ anh văn, vi tính theo quy định, có kiến thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước. Điều này xuất phát từ quyết tâm của lãnh đạo Quận 8 trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chú trọng công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ được đưa vào quy hoạch, bố trí chức vụ lãnh đạo quản lý cũng ngày càng tăng, hiện nay cấp phường là không dưới 30%, cấp quận không dưới 25%, điều này tạo điều kiện tích cực cho phụ nữ kh ng định vị trí của mình trong xã hội. Trong những năm gần đây, thực hiện 57 sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Quận 8 trong việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân; nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào hỗ trợ công tác quản lý nhà nước với mục đích nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân thông qua kết quả giải quyết kiến nghị, giải quyết thủ tục hành chính như phần mềm “Quận 8 trực tuyến” cho phép người dân đưa phản ánh trên ứng dụng điện thoại, đồng thời khi có phản ánh, lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm xử lý những kiến nghị phản ánh này trong thời gian 2 giờ đồng hồ và phải có kết quả xử lý đính kèm trên ứng dụng. Những biện pháp tương tự góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời nâng cao mức độ tín nhiệm và sự hài lòng của nhân dân đối với đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nói riêng và cán bộ công chức nói chung. Bên cạnh những ưu điểm về chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý phường tại Quận 8 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, không ít cán bộ trẻ được đưa về phường giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thiếu kinh nghiệm trong giải quyết công việc, năng lực tập hợp cán bộ, công chức còn hạn chế; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông chưa hiệu quả, chưa kể đến vấn đề về chuyên môn không phù hợp, bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, trong khi đó họ chưa được đào tạo bồi dưỡng về những kỹ năng, kinh nghiệm này trước đây, điều này dẫn đến không ít khó khăn trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền vận động nhân dân, thậm chí có trường hợp xảy ra sai sót đến sai phạm nghiêm trọng, tha hóa về đạo đức Điều này ảnh hưởng to lớn đến chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nói riêng. Tóm lại, đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 trong thời gian gần đây có sự cải thiện về chất lượng, tuy nhiên bên cạnh 58 đó cũng còn một số cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thật sự phát huy được bản lĩnh chính trị, năng lực của bản thân khi tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công, nguyên nhân một phần là ở bản thân người cán bộ chưa đủ năng lực và kỹ năng cần thiết để đảm nhận vai trò lãnh đạo, điều hành một địa phương hoặc một số lĩnh vực tại địa phương; một mặc khác do thiếu kinh nghiệm, chưa được đào tạo những kỹ năng cần thiết khi về cơ sở cũng như chưa được sự giúp đỡ từ phía những người đi trước có kinh nghiệm dẫn đến nhiều khó khăn khi tiếp cận công việc. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ lãnh đạo quản lý phường tại Quận 8 chưa chủ động sáng tạo, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nên Quận 8 vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội. Do đó, cần thiết phải có những giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên để góp phần cải thiện chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 trong thời gian tới. 2.2.2.2. Lãnh đạo Phòng ban tham mưu c ng tác cán bộ và Hội đồng nhân dân phường đánh giá Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - Nội dung khảo sát: chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 hiện nay. - Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8, đại biểu Hội đồng nhân dân 16 phường, Quận 8 - Phương pháp thực hiện: phỏng vấn trực tiếp Lãnh đạo Phòng Nội vụ Quận 8, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8 và thông qua tổng hợp kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân phường bầu (năm 2018). - Kết quả khảo sát: Có thể nói, cán bộ lãnh đạo quản lý phường, đặc biệt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 hiện nay đã có những chuyển biến tích cực so với những năm trước về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận 59 chính trị, trình độ quản lý nhà nước cũng như ngoại ngữ, tin học dần được nâng cao so với tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tỷ lệ đánh giá kết quả công tác từ mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên luôn đạt trên 90%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý phường có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng dân chủ, công khai, sát dân, thực tế, dần khắc phục được nạn quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân Tóm lại, đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 đã có những đổi mới tích cực theo hướng trẻ hoá, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao năng lực công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn; bước đầu đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại Quận 8 vẫn còn một số hạn chế. Ủy ban nhân dân là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội tuy nhiên hầu hết cán bộ đều tốt nghiệp chuyên ngành thuộc những lĩnh vực riêng biệt nên khi tiếp cận công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường cũng gặp không ít khó khăn ban đầu. Trong thời gian qua để khắc phục khó khăn trên Phòng Nội vụ Quận 8 và Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8 đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt phường, quận hoặc cử cán bộ tham gia các lớp do Thành phố tổ chức 60 nên kịp thời bổ sung kiến thức cần thiết, hữu ích cho cán bộ chủ chốt phường, quận trong công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động nhà nước cũng đang là những vấn đề rất bức xúc trong công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một số cán bộ lãnh đạo quản lý phường vẫn chưa chấp hành đúng các nội quy, quy định của cơ quan về giờ giấc làm việc, xử lý công việc còn chậm trễ, thái độ chưa nhiệt tình hướng dẫn nhân dân trong giải quyết công việc dẫn đến người dân chưa hài lòng, gây bức xúc trong nhân dân. Vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo quản lý khi bố trí về phường giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bộc lộ nhiều hạn chế trong năng lực lãnh đạo quản lý, thiếu năng động, chủ động trong giải quyết công việc; năng lực và kỹ năng hành chính, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng vào công việc cụ thể còn yếu, chính vì vậy mà trong thời gian qua đã có không ít cán bộ sai phạm từ nhẹ (phê bình rút kinh nghiệm) đến nghiêm trọng (có hình thức kỷ luật) đặc biệt từ năm 2018 đến nay, công tác xử lý kỷ luật được siết chặt, nhiều cán bộ vi phạm, không đủ năng lực lãnh đạo quản lý, uy tín giảm sút bị điều chuyển, cách chức nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước đạt hiệu lực, hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, ở một số phường, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế thừa còn có mặt hạn chế, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn thấp; việc đánh giá, xếp loại cán bộ làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ chưa được thực hiện nghiêm túc, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại Quận 8. Song song với việc tham khảo ý kiến đánh giá về chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường từ phía lãnh đạo các phòng, ban tham mưu về 61 công tác cán bộ; để đánh giá một cách đầy đủ về năng lực lãnh đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, bên cạnh đánh giá về yếu tố “mức độ hay kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ” không thể bỏ qua yếu tố “tín nhiệm” khi xem xét về năng lực lãnh đạo của đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, đó là uy tín của người cán bộ, là mức độ hài lòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá yếu tố “tín nhiệm” được xem xét thông qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân phường bầu thực hiện năm 2018. Bảng 2.9: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 năm 2018 Đơn vị tính: phiếu MỨC ĐỘ TÍN NHIỆM/ CHỨC DANH TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU TÍN NHIỆM CAO TÍN NHIỆM TÍN NHIỆM THẤP Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) CHỦ TỊCH 422 417 98,8 05 1,2 0 0 PHÓ CHỦ TỊCH 422 398 94,3 24 5,7 0 0 Hội đồng nhân dân Quận 8 Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện tại kỳ hợp Hội đồng nhân dân cuối năm 2018 do đại biểu Hội đồng nhân dân phường lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Trưởng ban pháp chế, Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân phường. 62 Qua bảng tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 năm 2018, có thể thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường của Quận 8 có mức độ tín nhiệm trở lên đạt 100%, không có trường hợp tín nhiệm thấp, mức độ tín nhiệm cao đạt trên 90% trong đó Chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đạt trên 98%, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đạt trên 94%. Điều này chứng tỏ, hầu hết đại biểu hội đồng nhân dân phường đều hài lòng về kết quả thực hiện hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 trong thời gian qua. Từ việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có thể nói, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Quận 8 đang được đánh giá cao về năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước tại địa phương, mặt khác với một cơ cấu hợp lý về trình độ, độ tuổi, giới tính góp phần củng cố chất lượng đội ngũ này tại quận. Mặc dù bên cạnh những ưu điểm cũng còn tồn tại một số hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, song với quyết tâm nâng cao chất lượng cán bộ của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận 8, thời gian tới sẽ có nhiều giải pháp được thực hiện để khắc phục hạn chế góp phần cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ quận đến phường, nâng cao chất lượng phục vụ người dân cũng như thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong những giai đoạn tiếp theo. 63 2.2.2.3. Người dân đánh giá Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - Nội dung khảo sát: khảo sát sự không hài lòng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8 trong năm 2019. - Đối tượng khảo sát: Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính hoặc phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân 16 phường, Quận 8 - Phương pháp thực hiện: Tổng hợp kết quả đánh giá sự không hài lòng trên ứng dụng “Quận 8 trực tuyến”. - Biểu mẫu: Phụ lục 3 – Mẫu đánh giá không hài lòng của người dân đối với tất cả cán bộ lãnh đạo và công chức phường. - Kết quả thực hiện: Phụ lục 4, Phụ lục 5. “Quận 8 trực tuyến” là ứng dụng nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề, bức xúc của người dân liên quan đời sống, đô thị, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân gửi các phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội. Qua đó giúp người dân theo dõi, giám sát kết quả xử lý các phản ánh của mình mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng còn hỗ trợ việc đánh giá hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, theo dõi giám sát tình hình xử lý hồ sơ,. Ứng dụng “Quận 8 trực tuyến” tích hợp các tiện ích như Phản ánh (05 lĩnh vực), Đánh giá hài lòng (công chức quận, cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức phường), Đánh giá không hài lòng (cán bộ lãnh đạo và công chức cấp phường), Tra cứu quy hoạch, Tra cứu tình trạng hồ sơ, Nộp hồ sơ qua mạng và Tin tức sự kiện (đính kèm Phụ lục 6). Biểu mẫu đánh giá không hài lòng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường gồm có 15 tiêu chí thể hiện các nội dung mà người dân không hài lòng khi đến liên hệ công việc tại Ủy ban nhân dân phường. 64 Qua thống kê kết quả đánh giá sự không hài lòng của người dân đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có 268 lượt đánh giá trên tổng số 886 lượt đánh giá không hài lòng đối với tất cả lãnh đạo quản lý và công chức 16 phường, tỷ lệ 30,2% và có tỷ lệ là 0,76% trên tổng số lượt đánh giá hài lòng và không hài lòng của 16 phường (35.062 lượt đánh giá) (theo bảng thống kê tại phụ lục 4). Trong đó, tiêu chí mà người dân đánh giá không hài lòng nhiều nhất là “Giải quyết công việc còn chậm” đạt 95/268 lượt đánh giá (tỷ lệ 35,45%), kế đến là tiêu chí “Không niểm nở, cáu gắt” với 91/268 lượt đánh giá (tỷ lệ 34%); các tiêu chí có tỷ lệ đánh giá không hài lòng từ 20% đến dưới 30% lần lượt là “thái độ, tác phong quan liêu, cửa quyền, hách dịch” với 71/268 lượt đánh giá không hài lòng, “Từ chối giải quyết công việc theo yêu cầu của người dân mà không có lý do” với 70/268 lượt đánh giá không hài lòng, “Giờ giấc làm việc” với 66/268 lượt đánh giá không hài lòng; các tiêu chí còn lại dưới 20% (số liệu thống kê tại Phụ lục 5). Kết quả trên cho thấy, về phía người dân khi đánh giá về chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có sự chưa hài lòng về năng lực và tác phong, phong cách của người lãnh đạo quản lý địa phương. Vẫn còn đâu đó tình trạng quan liêu, cửa quyền, chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước. Mặc dù tỷ lệ đánh giá không hài lòng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường so với tổng số lượt đánh giá hài lòng và không hài lòng trên phần mềm không cao, chỉ 0,76% tuy nhiên, để cải thiện chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường không thể bỏ qua kết quả đánh giá này, trong số đó sẽ có những đánh giá mang tính cảm tính, chủ quan, cũng có những đánh 65 giá khách quan, phản ánh chính xác về thái độ, tác phong, năng lực làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở một số phường. Dựa trên những kết quả đánh giá không hài lòng của người dân sẽ có những biện pháp góp phần cải thiện tác phong, phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hơn, mang tính “phục vụ” nhiều hơn là cơ chế “xin – cho” vẫn còn tồn tại ở một số bộ phận, một số đơn vị, là cơ sở đề ra những giải pháp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, có cơ chế kiểm soát, đôn đốc việc giải quyết và trả lời kiến nghị phản ánh của người dân một cách kịp thời và hiệu quả để họ hiểu và tin tưởng vào năng lực quản lý, điều hành của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, gia tăng uy tín của cá nhân, của tổ chức. Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai và phát huy việc lấy ý kiến đánh giá của người dân về sự không hài lòng đối với cán bộ, công chức nhà nước để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức phường tại Quận 8. 2.3. Ưu điểm và hạn chế về chất lượng chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Quận 8. 2.3.1. Điểm mạnh Một là, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có sức khỏe, thể lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hai là, về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Qua tự đánh giá của cá nhân, cũng như đánh giá của lãnh đạo các phòng ban tham mưu công tác cán bộ, hiện nay Quận 8 đại đa số cán bộ lãnh đạo quản lý phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, có trình độ nhận thức, niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh chấp hành, đường lối chủ trương 66 của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bình tĩnh, sáng suốt, quyết đoán trong xử lý và giải quyết công việc, tỉnh táo trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không sa ngã trước sự cám dỗ vật chất; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao. Hầu hết từng cán bộ lãnh đạo quản lý phường đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong, phong cách; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn giản dị, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_chat_luong_chu_tich_pho_chu_tich_phuong_quan_8_than.pdf
Tài liệu liên quan