Luận văn Chính sách và pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam Trung Quốc và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT .v

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ . vi

TÓM TẮT LUẬN VĂN. vii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN MẬU VIỆT NAM – TRUNG QUỐC.6

1.1. . Tổng quan về hoạt động thương mại Việt Nam-Trung Quốc và đặc điểm

của hoạt động thương mại biên mậu giữa hai nước.6

1.1.1.Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại biên mậu.6

1.1.2.Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc và cơ cấu hàng

xuất nhập khẩu.6

1.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ thương mại Việt – Trung.10

1.1.4.Đặc điểm của hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam–Trung Quốc. 15

1.2.Chính sách và pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam

– Trung Quốc. 18

1.2.1.Khái niệm về chính sách và pháp luật thương mại biên mậu. 18

1.2.2.Chính sách về hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam-Trung Quốc. 18

1.2.3.Các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt

Nam- Trung Quốc .21

1.3.Tổng quan về điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh .27

Kết luận chương 1 .31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN MẬU VIỆT NAM –

TRUNG QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.32

pdf96 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chính sách và pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam Trung Quốc và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t lên hàng đầu và đây là yếu tố quyết định cho hoạt động trong quá trình thực hiện các chính sách thương mại biên mậu trong giai đoạn hiện nay. Nhìn lại toàn bộ nội dung chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những ưu điểm đó, trong quá trình thực hiện, chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế nhất định cần được nghiên cứu đổi mới để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn về hoạt động này trên thực tế. 21 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh (2015-2018) 36 2.1.1.3 . Về công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh Trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh đã có sự thay đổi đáng kể trong công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung. Thông qua quá trình thực hiện thì đã cho thấy rằng các chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện tốt, nghiêm túc về nội dung. * Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Trung đối với tỉnh Quảng Ninh, điều này đã tạo nên những kết quả như sau: Một là, hiệp định Thương mại biên giới Việt Trung đối với tỉnh Quảng Ninh đã góp phần nâng cao vai trò thương mại vùng biên tại địa phương. Thông qua hoạt động tại địa phương đã tạo nên sự thành công trong hoạt động tại các chợ biên giới của người và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh; hàng hóa xuất nhập khẩu ra, vào các khu (điểm) chợ biên giới thông qua đường qua lại biên giới mà hai bên thỏa thuận mở. Hiệp định đã tạo điều kiện để các các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc để khai thác và phát huy thế mạnh tiềm năng, kết hợp nội lực và ngoại lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý hơn theo hướng tham gia và cung cấp dịch vụ trung chuyển hàng hóa qua biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Hai là, hiệp định Thương mại biên giới Việt Trung đã đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tạo điều kiện cho tỉnh tăng cường hoạt động xuất khẩu nói chung. Tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường nền kinh tế, hoàn thiện xây dựng hệ thống pháp lý, kinh tế tại các địa phương nói chung. 2.2.1.4. Về thiết lập các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh Đối với hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh thì tỉnh Quảng Ninh nói chung cần 37 phải có các điều kiện nhằm đảm bảo cho việc kết hợp các hình thức nói trên được diễn ra một cách cụ thể nói chung. Trong quá trình thực hiện phải để cho các chủ thể tham gia nhiều nhất vào quá trình thực hiện thì một số yếu tố đảm bảo cho hoạt động này trong thực tế. Xuất phát từ bản chất của chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện quan trọng cho quá trình thực hiện. Với việc, đã xây dựng được các quy định về chính sách và pháp luật về chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan QLNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các văn bản pháp luật điều chỉnh những hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc là nền tảng pháp lý quan trọng để các cơ quan NN có thẩm quyền trong việc đối phó với vấn đề này trong công tác áp dụng vào thực tiễn. Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật cũng như cơ chế chính sách điều chỉnh là việc làm cần thiết. Đầu tiên là các quy định có liên quan đến hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số văn bản hướng dẫn là kết quả của việc làm này. So với quy định hiện hành về xử lý hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ở nước ta thì quy định của pháp luật Việt Nam được quy định một cách hoàn thiện nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của điều kiện, hoàn cảnh ở nước ta. Bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm nói chung thì việc đưa việc hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm quốc gia là điều cần thiết mà các cơ quan NN trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thông qua chính sách phát triển kinh tế của Tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra những chính sách quan trọng để phù hợp với tình hình trên địa bàn CQNN có thẩm quyền quản lý. Từ đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung 38 Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ở Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng, đáp ứng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, trong cơ chế quản lý, cơ quan QLNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng pháp luật về chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm gắn với phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam. Trước những yêu cầu đó thì tại tỉnh Quảng Ninh đã thành lập và hoàn thiện cơ quan chuyên trách trong việc đấu tranh và tăng cường hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành, thành lập và quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của cơ quan bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như các cơ quan thực hiện chức năng quản lý thị trường. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan là các cơ quan Tư pháp là Hải quan và Quản lý thị trường nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc điều tra, truy tố và xét xử các hành vi vi phạm về tội phạm này. Thông qua hoạt động này nâng cao vai trò giáo dục của các cơ quan NN về hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc ban hành các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hoạt động xử lý các hành vi vi phạm về nguồn gốc hàng hóa đã góp phần quan trọng trong việc đưa các văn bản pháp luật về chủ trương phòng ngừa sản xuất, buôn bán hàng giả áp dụng vào hoàn cảnh thực tiễn tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Quảng Ninh nói riêngđạt hiệu quả cao trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho người tiêu dùng chủ động phòng tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng thì các cơ quan NN tỉnh Quảng Ninh đã thông qua các kênh thông tin của mình tuyên truyền như: Đài phát thanh tỉnh, Đài truyền hình, các hoạt động trong công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốcđể từ đó 39 hình thành các dấu hiện nhận biết hàng giả để người dân có thể tự bản thân cập nhận và áp dụng trong đời sống. Ngoài ra, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phối hợp với nhau trong hoạt động cung cấp các thông tin trong hoạt động chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh , những thông tin về xử lý vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ....cũng như các chế tài nghiêm khắc đảm bảo xử lý các hành vi này một cách triệt để. Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm của địa phương nhằm đảm bảo cho chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện các hiệu quả hơn. Từ công tác trên tiếp thu kinh nghiệm và áp dụng trong thực tiễn ở tỉnh Quảng Ninh nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . Thành lập những Hiệp hội để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai áp dụng chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tính đến nay ở nước ta đã thành lập Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và quyền lợi số đông các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh nói riêng cùng sản xuất các mặt hàng. Thông qua những hiệp hội này thì quyền lợi của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp được đảm bảo hơn trước những hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả khi hàng giả có mặt trên thị trường. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng trước nạn sản xuất hàng giả là điều cần thiết. Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình có thể kiến nghị với các cơ quan NN có thẩm quyền trong công tác xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng của mình, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của các hiệp hội trong lĩnh vực này. Ở nước ta đã có nhiều Hiệp hội doanh nghiệp được thành lập và hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và Nhà nước, là nơi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng trước việc sử dụng hàng giả ở nước ta hiện nay. 40 2.1.2 . Khó khăn, vướng mắc Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, cụ thể như sau: 2.1.2.1 . Việc ban hành chủ trương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở chính sách pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc Việc xây dựng chủ trương, chính sách về cơ bản chưa làm tốt công tác rà soát; công tác phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong công tác triển khai thực thi trên cơ sở chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng để đạt được kết quả tốt nhất. Mặc khác, việc ban hành các chủ trương, đường lối chưa đảm bảo tính chỉ đạo của các lãnh đạo nói chung. Những chủ trương, đường lối chưa thật sự là kim chỉ nam cho các chủ trương về chính sách pháp luật điều chỉnh về hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm trở lại đây. Những chủ trương về cơ bản chỉ điều chỉnh một cách tương đối, không tập trung cụ thể vào việc hình thức thực thi trong thực tế được tiến hành như thế nào, quá trình áp dụng ra sao nhằm đạt hiệu quả cao nhất thì chưa đề cập đến. Như vậy, đối với chủ trương, đường lối như trên đã dẫn đến việc áp dụng trong thực tế còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn, từ đó ảnh hưởng cơ bản đến vấn đề thi hành để đạt kết quả cao. Tóm lại, các chủ trương đường lối chưa thể hiện được vai trò cơ bản của của việc định hướng trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 2.1.2.2 .Về triển khai thực hiện chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh công tác triển khai, thực hiện các chủ trương nhằm thực thi chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc yêu cầu cần thiết nhằm tạo nền tảng cho hoạt động xây dựng chính sách thương mại đảm bảo phù hợp với đường lối chính sách phát triển của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây việc thực hiện chủ trương đó trên 41 thực tiễn chưa phát huy hết vai trò vốn có của nó. Những chủ trương đường lối đã được thực hiện nhưng chưa sát với thực tế nói chung. Tuy rằng, việc các chủ trương đường lối nói chung đã thể hiện sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo đến quá trình áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách cụ thể rằng các chủ trương này chưa được thực hiện đúng và đầy đủ. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc áp dụng các chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong thực tế, việc thực hiện và chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa đạt kết quả cao. Các chủ trương đường lối đã tạo nên mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của chủ thể còn nhiều bất cập. Quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chưa đạt hiệu quả cao. 2.1.2.3 .Về công tác chỉ đạo kiểm tra việc áp dụng chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh Đối với chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung trong giai đoạn hiện nay cần thiết phải có một sự chỉ đạo kiểm tra. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách cụ thể rằng công tác chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn nhiều tồn tại. Đầu tiên là lực lượng quản lý, tuy rằng lực lượng này mới thành lập mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kinh nghiệm còn hạn chế, chưa phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Bên cạnh đó, đối với các tổ chức, cơ quan NN có thẩm quyền đã được quy định vai trò, chức năng và ghi nhận tại Hiến pháp, cụ thể hóa trong quy định về Luật Hải Quan, các văn bản hướng dẫn có liên quan đã quy định sẵn song trên thực tế việc nhận thức và thực hiện vấn đề này chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Ngoài ra một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng chưa có ý thức, chưa chấp hành nghiêm pháp luật về chính sách pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam - Trung 42 Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nên việc xảy ra tình trạng các cá nhân, tổ chức vì lợi ích của bản thân mà thực hiện những hành vi từ nhỏ đến lớn gây hậu quả đến môi trường là điều hoàn toàn dễ hiểu– đây là thực trạng mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc và là vấn đề cần giải quyết trong quá trình thi hành pháp luật về chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới. Công tác quản lý còn một số bất cập, trong thời gian dài chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị làm công tác chuyên môn với các đơn vị làm công tác quản lý chưa được phân định rõ. 2.1.2.4 .Về đánh giá kết quả việc triển khai, áp dụng chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đánh giá của các chuyên gia, chính sách cũng chưa đảm bảo được thật đầy đủ các yêu cầu áp dụng trọng thực tế. Từ thực trạng nêu trên thì công tác kiểm tra đánh giá bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là khi các địa phương được quyền phê chuẩn các dự án hợp tác, gia công, biên mậu trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, với các chính sách về miễn giảm thuế cho các các dự án đầu tư vào ngoại thương, vào sản xuất, xây dựng, giao thông, thông tin liên lạc với các mức khác nhau, các dự án đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với toàn bộ máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ sinh hoạt là điều kiện quan trọng đảm bảo cho quá trình áp dụng quy định về chính sách phát triển thương mại với Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó với chính sách tăng cường quyền chủ động kinh doanh XNK với quốc gia láng giềng và hưởng ưu đãi về thuế; Giảm giá thuê đất tại các khu kinh tế vùng biên từ 20% đến 30%, thời hạn cho thuê; các cửa khẩu hàng năm được Nhà nước cấp một khoản tiền thích ứng để xây dựng, tu bổ, ngoài ra, các địa phương còn được sử dụng số tiền thu lệ phí hàng hóa qua biên giới để xây dựng, tu bổ cơ sở hạ tầng ở vùng biên giới; Đẩy mạnh mậu dịch biên giới theo cả 3 hướng: (1). Trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; (2). Buôn bán ở quy mô của các huyện, thị xã ven biên giới như: Đông Hưng, Bằng Tường,...; (3). Buôn bán qua biên giới của các Tổng công ty mậu dịch biên giới cấp tỉnh, thành phố với 43 quy mô lớn, bao gồm cả hợp tác kinh tế - kỹ thuật, đầu tư. Như vậy, phía Trung Quốc huy động, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia mậu dịch biên giới với quy mô và khối lượng hàng hóa lớn, không hạn chế. Cũng như Trung Quốc, đánh giá tầm quan trọng của khu vực biên giới trong những năm qua, Việt Nam thực hiện các chính sách ưu đãi trên các lĩnh vực sau: Ưu đãi đầu tư: Theo Luật Đầu tư năm 2014, các dự án đầu tư tại các vùng biên giới khó khăn được áp dụng các ưu đãi đầu tư: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư được quy định tối đa 70 năm trong khi các dự án khác 50 năm. Ưu đãi về thuế: Áp dụng mức thuế suất thấp hơn cho các dự án và các doanh nghiệp hoạt động ở vùng biên giới. Ưu đãi về đất đai: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản; giảm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN đối với các dự án đầu tư. Ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: Các dự án thực hiện đầu tư trên các địa bàn biên giới còn khó khăn đều có thể được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Ngoài các chính sách ưu đãi áp dụng chung đối với các doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, trong các lĩnh vực cụ thể còn có các chính sách ưu đãi bổ sung. 2.1.2.5 . Về thiết lập các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai, áp dụng chính sách pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh Hiện nay, tại cơ sở vật chất phục vụ cho việc chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hoạt 44 động kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thực tế chưa được quan tâm đúng mức và còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Ở một số cơ quan có liên quan như các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát để từ đó tiến hành xử lý các hành vi vi phạm một cách có hiệu quả. Nhìn chung, đội ngũ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Từ công tác chỉ đạo điều hành đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách còn yếu, tinh thần trách nhiệm trong công tác chưa cao dẫn đến tình trạng kiểm tra, giám sát tại một số địa phương còn sơ sài. Sau thanh tra, kiểm tra không tiến hành phúc tra lại các lỗi vi phạm từ đó ảnh hưởng đến quá trình khắc phục những vi phạm của đơn vị được kiểm tra, làm giảm hiệu quả công tác thi hành pháp luật về điều chỉnh về thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như xử lý các hành vi vi phạm trong thực tế chưa đạt hiệu quả cao... Tuy nhiên, việc đầu tư của một số nơi còn thấp, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị tăng cường quản lý về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang ảnh hưởng đến chính sách phát triển của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. 2.2 . Tác động của chính sách, pháp luật đến hoạt động thương mại biên mậu Việt Nam -Trung Quốc tại tỉnh Quảng Ninh 2.2.1 . Tác động tích cực Với quan hệ láng giềng lâu đời, hai nước Việt Nam và Trung Quốc và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy thương mại biên giới. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục giữ vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh, chiếm khoảng trên 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại biên giới Việt Nam Trung Quốc tăng trưởng cùng với quy mô hoạt động thương mại song phương, chiếm tỷ lệ từ 9 - 15% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước. Các chính sách về hiệp định biên giới và chính sách pháp luật điều chỉnh về thương mại 45 biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trên tại tỉnh Quảng Ninh luôn có sự tác động lớn và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của không chỉ riêng đối với tỉnh Quảng Ninh và còn đối với các các tỉnh Biên giới phía Bắc trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế vùng miền. Những tác động tích cực được thể hiện như sau: Một là, chính sách quan trọng hỗ trợ hoạt động thương mại biên giới được triển khai thực hiện tích cực trong thời gian qua đó là hoạt động thanh toán. Đây là hoạt động không thể thiếu đối với thương mại nói chung và thương mại biên giới nói riêng; chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn chủ động, tích cực trong công tác quản lý hoạt động thanh toán biên mậu nhằm mục đích phù hợp yêu cầu thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước. Chính sách quản lý ngoại hối đối với thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc là chính sách cần thiết và hỗ trợ tích cực cho hoạt động thương mại biên giới, phù hợp với chủ trương, định hướng chỉ đạo của Chính phủ Hai là, hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc được Chính phủ hai nước quan tâm thúc đẩy trong nhiều năm qua, thông qua việc ký kết Hiệp định thương mại vùng biên năm 1998 và được thay thế bởi Hiệp định thương mại biên giới ký ngày 12/9/2016. Trong các hiệp định nói trên, đều có quy định về đồng tiền và phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Với yêu cầu phát triển đa dạng của hoạt động thương mại biên giới, ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, trong đó có quy định cụ thể về hoạt động thanh toán để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới nói chung và thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc nói riêng. Ba là, với vai trò là hoạt động hỗ trợ cần thiết cho thương mại biên giới, các chính sách đối với hoạt động thanh toán biên mậu Việt - Trung ra đời rất sớm, song hành cùng các quy định của Đảng, Chính phủ về thương mại biên giới. Ngay từ năm 1993, NHNN và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Hiệp định thanh toán và hợp tác giữa ngân hàng trung ương hai nước và được sửa đổi, bổ sung năm 2003. Trên cơ sở quy định của Hiệp định thương mại biên giới, hiệp định thanh toán của 46 hai nước, NHNN có Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phù hợp với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn đầu những năm 2000, các quy định tại Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN chỉ mới nhằm hướng dẫn thanh toán đối với các thương nhân có hoạt động thương mại qua biên giới. Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới với nhiều nội dung, trong đó có quy định cụ thể hơn các hình thức thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, không chỉ bao gồm việc mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân mà còn bao gồm mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới. Tại Nghị định 14, Chính phủ giao trách nhiệm cho NHNN trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện về thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới. Bốn là, sau một thời gian dài thực hiện, với sự phát triển không ngừng của hoạt động thương mại hai nước Việt - Trung cũng như sự phát triển của thương mại biên giới vùng biên, các quy định tại Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN đã phát sinh một số vướng mắc không đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh mới. Vì vậy, ngày

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_chinh_sach_va_phap_luat_dieu_chinh_hoat_dong_thuong.pdf
Tài liệu liên quan