Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Trang phụ bìa .

Lời cam đoan .

Lời cảm ơn .

Mục lục .

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.

Danh mục các bảng biểu.

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu của luận văn .3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .6

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .7

5. Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn.7

6. Ý nghĩa của luận văn .8

7. Kết cấu của luận văn.9

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI

ĐUA, KHEN THƢỞNG .10

1.1. Thi đua, khen thƣởng.10

1.1.1. Khái niêm thi đua, khen thƣởng .10

1.1.2. Mối quan hệ giữa thi đua và khen thƣởng .13

1.1.3. Vai trò của thi đua, khen thƣởng .15

1.2. Quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng .17

1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng .17

1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng .18

1.2.3. Nội dung quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng .20

pdf113 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phƣớc (01/01/1997 – 01/01/2017) Công văn số 364/UBND-NC 15/4/2016 Điều tra, khảo sát công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến Quyết định số 1139/QĐ-UBND 13/5/2016 Quy định về tổ chức chia Khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua trên địa bàn huyện Công văn số 483/UBND-NC 26/5/2016 Khen thƣởng công tác phòng chống thiên tai Công văn số 490/UBND-NC 27/5/2016 Khen thƣởng công tác bầu cƣ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 45 Kế hoạch số 124/KH-UBND 06/10/2016 Kiểm tra công tác thi đua, khen thƣởng năm 2016 Kế hoạch số 156/KH-UBND 29/11/2016 Phát hiện, bồi dƣỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020 Năm 2017 Công văn số 155/UBND-NC 08/3/2017 phát động thi đua năm 2017, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nƣớc, kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Lộc Ninh (7/4/1972 – 7/4/2017) Quyết định số 1980/QĐ-UBND 14/3/2017 v/v thành lập Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục huyện Lộc Ninh Kế hoạch số 85/KH-UBND 05/7/2017 Kiểm tra công tác thi đua, khen thƣởng năm 2017 Quyết định số 3499/QĐ-UBND 30/8/2017 Về việc Ban hành Quy định tổ chức chia Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua Quyết định số 3500/QĐ-UBND 30/8/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thƣởng huyện Lộc Ninh Năm 2018 Công văn số 79/UBND-NC 07/02/2018 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Công văn số 241/UBND-NC 11/4/2018 Về việc khen thƣởng tổng kết công tác năm học Công văn số 07/02/2018 về việc tạm dừng cấp đổi, cấp lại bằng 46 78/UBND-NC khen cấp nhà nƣớc trên địa bàn huyện Quyết định số 1941/QĐ-UBND 22/6/2018 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thƣởng huyện Lộc Ninh Kế hoạch số 116/KH-UBND 14/9/2018 Kiểm tra công tác thi đua, khen thƣởng năm 2018 Công văn số 913/UBND-NC 15/11/2018 V/v thông báo và phân công Cụm trƣởng, Khối trƣởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện năm 2018 (Nguồn : Hội đồng TĐKT huyện Lộc Ninh năm 2016, 2017, 2018) Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn TĐKT nhƣ: việc hƣớng dẫn chia Khối thi đua thuộc huyện, hƣớng dẫn xét khen thƣởng công tác bầu cử, hƣớng dẫn xét khen thƣởng tổng kết công tác năm, công văn giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thƣởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng; hồ sơ xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nƣớc “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chƣơng Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trên địa bàn huyện, Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, thang điểm thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, công tác vận động quần chúng và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các cấp, các ngành trong huyện đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng ngành, địa phƣơng; tổ chức phát động các phong trào thi đua thƣờng xuyên, đột xuất gắn với các ngày truyền thống của đất nƣớc, của tỉnh và của địa phƣơng; thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ những khó khăn tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ 47 quan, đơn vị, địa phƣơng góp phần đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Qua phiếu khảo sát việc quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng tại huyện Lộc Ninh với tỷ lệ công chức lựa chọn rất tốt và tốt 81,8%, có thể thấy đƣợc UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo việc quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng, xem nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, mỗi cán bộ, công chức đều ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao, việc định hƣớng thi đua, khen thƣởng sát với thực tiễn, phản ánh đúng thực chất, đầy đủ tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng, đƣa phong trào thi đua trở thành động lực để các ngành, địa phƣơng phấn đấu vì mục tiêu chung của toàn huyện, việc khen thƣởng của UBND huyện đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo phƣơng châm chính xác, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gƣơng. UBND huyện còn ban hành cụ thể về nội dung thi đua, tiêu chuẩn, chế độ khen thƣởng để các ban ngành, các xã, thị trấn thống nhất thực hiện. Trong thời gian qua, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của chính sách trong việc tạo động lực để thúc đẩy thi đua, khen thƣởng, UBND huyện đã thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thi đua, Khen thƣởng và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phƣớc quy đinh về công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 và sửa đổi bổ sung một số điều theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 61/2017/QĐ- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Song song đó, xuất phát từ đặc điểm địa phƣơng, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Lộc Ninh quy định công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn huyện Lộc Ninh và đƣợc thay thế theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Lộc Ninh quy định công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn huyện Lộc Ninh. 48 Mục tiêu chính sách thi đua, khen thƣởng tạ i huyện Lộc Ninh là nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh của cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và nhân dân; đồng thời hƣớng cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và nhân dân đến các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, UBND huyện đã đƣa ra những cách thức giải quyết nhƣ sau: Thứ nhất, về thi đua Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phát động thi đua trong từng năm, kế hoạch dài hạn từ 2 đến 5 năm. Phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề, từng đối tƣợng, trong từng ngành nghề, năm 2012, UBND huyện bắt đầu thực hiện chia Khối thi đua tại huyện, có 6 khối thi đua, đến năm 2018 đƣợc chia thành 01 cụm và 9 khối gồm : 0 1 cụm (16 xã, thị trấn); khối đảng (6 đơn vị), khối đoàn thể (6 đơn vị), khối các tổ chức hội (08 đơn vị), khối hành chính sự nghiệp có 4 khối (21 đơn vị, bao gồm : Khối nội chính (05 đơn vị), khối kinh tế - văn hóa xã hội (07 đơn vị), khối sự nghiệp (08 đơn vị), khối giáo dục có ba khối (53 đơn vị, mỗi khối có từ 17-19 đơn vị, đƣợc chia theo từng bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đến năm 2019, toàn huyện có 102 đơn vị đăng ký tham gia, đƣợc chia thành 01 cụm, 09 khối thi đua. Mỗi cụm, khối đều có phân công cụm trƣởng, khối trƣởng, đƣợc đảm nhận theo hình thức luân phiên hàng năm. Cụm trƣởng, khối trƣởng có nhiệm vụ xây dựng chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của cụm, khối thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn trong cụm, khối; Tổ chức ký kết giao ƣớc thi đua, đăng ký thi đua và đăng ký các chuyên đề thực hiện trong năm của cụm, khối; Chủ trì các buổi họp chuyên đề của cụm, khối và gửi các báo cáo họp chuyên đề, sơ kết, tổng kết về Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng huyện (Phòng Nội vụ - Lao động thƣơng binh xã hội) theo quy định. Các thành viên trong cụm, khối có trách nhiệm tham gia và chuẩn bị tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề của cụm, khối hàng năm. Ngoài ra, mỗi khối thi đua có hệ thống tiêu chí thi đua riêng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cụm, khối. 49 Thứ hai, về khen thưởng Việc khen thƣởng tại UBND huyện đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, Khen thƣởng và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, quy định của tỉnh Bình Phƣớc. Bên cạnh đó, để phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện, công tác khen thƣởng tại UBND huyện đƣợc thực hiện theo Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Lộc Ninh . Theo đó, đối tƣợng đƣợc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng là các tập thể, cá nhân lập đƣợc thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển của địa phƣơng đều đƣợc khen thƣởng. Thành tích phải đƣợc căn cứ từ kết quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong nghiên cứu, trong công tác, chiến đấu, rèn luyện và học tập; hoặc có những sáng kiến, giải pháp công tác mang lại hiệu quả cao; những hành động dũng cảm, những gƣơng vƣợt khó, những việc làm, hành động nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, nhân dân, Nhà nƣớc và xã hội; không bỏ sót tập thể, cá nhân có thành tích; không khen thƣởng những tập thể, cá nhân không có thành tích hoặc chƣa đủ thành tích, điều kiện để khen thƣởng. - Về công tác xét thi đua, khen thƣởng: Có quy định cụ thể về tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu thi đua (Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc, Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến); thẩm quyền xét và đề nghị công nhận các danh hiệu hiệu thi đua; quy trình bình xét thi đua; tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân; quy định các loại hình khen thƣởng; thủ tục trình khen thƣởng. - Về mức chi khen thƣởng, thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định thi hành một số điều của Luật TĐKT. UBND huyện đã thực hiện việc khen thƣởng theo đúng quy định từ việc xét khen thƣởng đến việc khen thƣởng, đề nghị các cấp khen thƣởng với các 50 hình thức khen thƣởng cấp nhà nƣớc nhƣ huân chƣơng lao động, cờ thi đua, bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc 02 bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ cho bà Vũ Thị Mai – Trƣởng Đài phát thanh và truyền hình huyện Lộc Ninh đạt thành tích trong giai đoạn 2012-2017 về thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Ninh đạt thành tích trong về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phƣơng; đề nghị khen thƣởng cấp Tỉnh nhƣ 07 cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thực hiện giao ƣớc thi đua .., tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể, 85 cá nhân, 39 tập thể Lao động xuất sắc, 12 đơn vị quyết thắng, công nhận 16 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Qua việc khen thƣởng trên (bảng số 2.3), có thể nhận thấy việc khen thƣởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, cá nhân khen thƣởng Bằng khen của Thủ tƣớng chính phủ đƣợc tăng lên, cờ thi đua của UBND tỉnh đƣợc nâng lên qua từng năm, bằng khen của UBND tỉnh đối với tập thể năm sau cao hơn năm trƣớc, về cá nhân giảm năm 2018 do việc thực hiện viết sáng kiến, giải pháp công tác, mặt khác do thực hiện quy định 02 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua mới đƣợc bằng khen của UBND tỉnh, về chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhìn chung giảm do không đạt viết sáng kiến, giải pháp công tác áp dụng trên địa bàn tỉnh;. Bảng số 2.3. Tổng hợp khen thƣởng các cấp Hình thức khen thƣởng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 TT CN TT CN TT CN Huân chƣơng lao động hạng nhất 0 0 0 0 0 0 Huân chƣơng lao động hạng nhì 0 0 0 0 0 0 51 Huân chƣơng lao động hạng ba 0 0 0 0 0 0 Cờ thi đua của Chính Phủ 0 0 0 0 0 0 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ 0 0 0 0 0 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh 2 0 2 0 3 0 Bằng khen của UBND tỉnh 10 39 10 39 14 7 Lao động xuất sắc 17 0 17 0 5 0 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 0 7 0 7 0 2 Đơn vị quyết thắng 4 0 4 0 4 0 Nguồn : Hội đồng TĐKT huyện năm 2016,2017,2018 Việc khen thƣởng tại UBND huyện: Thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thƣởng, các văn bản hƣớng dẫn thi hành, Quyết định của UBND Tỉnh, huyện quy định về khen thƣởng, UBND huyện đã công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 1.217 tập thể, 6.038 cá nhân, tỷ lệ tập thể, cá nhân lao động tiên tiến giảm qua các năm là do quy định về thi đua, khen thƣởng đối với tập thể, tỷ lệ lao động tiên tiến chỉ đƣợc tối đa 70%, đối với cá nhân, tỷ lệ lao động tiên tiến không vƣợt quá 90%. Về chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016 cao hơn so với năm 2017, 2018 là việc xét sáng kiến, giải pháp công tác để công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở đã có nhiều đổi mới, ngoài việc viết đƣợc sáng kiến, giải pháp công tác, cán bộ, công chức phải có hồ sơ chứng minh sáng kiến, giải pháp đó đƣợc áp dụng hiệu quả trên địa bàn huyện nên tỷ lệ viết sáng kiến, giải pháp công tác giảm, mặt khác một phần là việc xét sáng kiến, giải pháp công tác của UBND huyện đã đổi mới, các thành viên Hội đồng sáng kiến huyện đã xét duyệt tính mới, tính khả thi từng hồ sơ cụ thể hơn, bên cạnh đó, có nhiều sáng kiến đƣợc đƣa áp dụng trƣớc, các cán bộ, công chức viết lại giải pháp công tác chƣa thuyết phục đƣợc Hội đồng sáng kiến huyện. Về xét tặng giấy 52 khen của Chủ tịch UBND huyện đƣợc xét tặng theo tỷ lệ 30% tập thể, 30% cá nhân, việc xét khen thƣởng đảm bảo công khai, dân chủ, qua 3 năm xét khen thƣởng cho 1.040 tập thể và 3.415 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Bảng 2.4. Tổng hợp danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể tại huyện Lộc Ninh Hình thức khen thƣởng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 TT CN TT CN TT CN Lao động tiên tiến 434 2724 434 1659 349 1655 Chiến sĩ thi đua cơ sở 0 276 0 52 0 38 Nguồn : Hội đồng TĐKT huyện năm 2016, 2017, 2018 2.2.2. Về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thƣởng Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng Trong những năm qua, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về thi đua, khen thƣởng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo của huyện; UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trƣơng của Đảng, Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thi đua khen thƣởng (thay thế cho Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ), Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 53 01/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện, quy định công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động trong hội nghị của Huyện tổ chức, triển khai trong hội nghị của các Khối thi đua các xã, thị trấn, khối thi đua các ngành huyện,... bên cạnh việc tuyên truyền cho hội nghị, UBND huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài truyền thanh của huyện và trang thông tin điện tử huyện về các nội dung, hình ảnh phát động và triển khai các phong trào thi đua, các gƣơng điển hình tiên tiến trong các phong trào nhƣ “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công khai niêm yết Bộ thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và quần chúng nhân dân về thi đua, khen thƣởng đƣợc nâng lên, nhiều tấm gƣơng tiêu biểu xuất sắc đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng kịp thời, Đài truyền thanh huyện đã xây dựng các chuyên mục giới thiệu những mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây dựng và trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về thi đua khen thƣởng trong cán bộ công chức, viên chức ngƣời lao động và quần chúng nhân dân. Huyện Lộc Ninh đã xây dựng đƣợc các quy định để khen thƣởng cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân, những ngƣời trực tiếp lao động sản xuất Nhìn chung công tác thi đua khen thƣởng tại huyện trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc huy động đƣợc cả hệ thống chính trị và ngƣời dân tham gia tích cực; sự phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thƣởng đã góp phần duy trì tăng trƣởng ổn định cơ cấu kinh tế đƣợc chuyển dịch đúng hƣớng các ngành lĩnh vực đều phát huy và khai thác tốt. Tính đến năm 2018, về nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 68,85%, thƣơng mại dịch vụ chiếm 18%, công nghiệp xây dựng chiếm 15,15%, tổng giá trị sản xuất của các cơ sở nhỏ ngoài 54 quốc dân đạt 32,07 tỷ đồng; tổng số hộ sử dụng điện lƣới quốc gia là 96,5%; các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về niêm yết giá, công tác kiểm tra đƣợc duy trì thƣờng xuyên không có cơ sở nào vi phạm. Sản xuất nông nghiệp đã vƣợt qua khó khăn và duy trì sự phát triển liên kết giữa Nhà nƣớc – nhà doanh nghiệp – nhà nông; giữa nông dân với nông dân càng ngày đƣợc mở rộng, nâng cao đƣợc chất lƣợng nông sản góp phần tăng trƣởng giá trị sản xuất. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới đƣợc triển khai đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện; các chƣơng trình xây dựng nông thôn mới luôn đƣợc các cấp các ngành và xã hội đặc biệt quan tâm; đến nay có 5 xã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Hƣng, Lộc Hiệp và Lộc Thái, 10 xã còn lại đạt 13,4 chỉ tiêu/ xã. Phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ giáo dục – đào tạo với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ II, 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở (5 xã đạt mức độ 2 và 11 xã đạt mức độ 1), 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia đƣợc quan tâm đến nay đƣợc công nhận 8 trƣờng chuẩn quốc gia; trong quá trình giảng dạy nhiều sáng kiến kinh nghiệm đƣợc áp dụng vào dạy và học ở các trƣờng; tạo khí thế cho việc thi đua giữa các trƣờng học giúp cho việc xây dựng môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh. Phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế đƣợc phát triển mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ và ngƣời lao động các cơ sở y tế trên địa bàn đã phát huy thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành, công tác khám chữa bệnh luôn đƣợc quan tâm kịp thời, các cơ sở vật chất ngày càng đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân dân. Phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã góp phần nâng cao ý 55 thức trách nhiệm tinh thần thái độ phục vụ ngƣời bệnh của đội ngũ y bác sĩ và viên chức của Trung tâm y tế huyện, hoạt động “Hiến máu tình nguyện” hàng năm đều đạt theo chỉ tiêu đƣợc giao, ngƣời dân tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng nhiều. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc bà mẹ, trẻ em, phòng chống suy dinh dƣỡng ở trẻ em đƣợc triển khai đồng bộ, số gia đình sinh con thứ ba giảm, tỷ suất sinh đạt 0,25‰, công tác vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 80% so với kế hoạch đƣợc giao. Lĩnh vực văn hóa thông tin và truyền thông nổi bật lên là phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và “xây dựng cơ quan an toàn, văn minh sạch đẹp”, “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đƣợc nhân dân hƣởng ứng tích cực. Các hoạt động thông tin tuyên truyền đã tập trung phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị ở địa phƣơng nhƣ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nƣớc và kỷ niệm ngày giải phóng Lộc Ninh (7 tháng 4 năm 1972) qua các năm. Tính đến năm 2018 trên toàn diện có 111/131 khu dân cƣ đạt khu dân cƣ văn hóa, 63 khu dân cƣ đạt khu dân cƣ văn hóa 3 năm liền. Công tác đền ơn đáp nghĩa uống nƣớc nhớ nguồn đƣợc huyện triển khai đồng bộ từ huyện đến cấp xã, đã huy động đƣợc sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định. Các đối tƣợng chính sách và ngƣời có công đều đƣợc chi trả chế độ phụ cấp theo quy định của nhà nƣớc; hàng năm Ban chỉ đạo “Vì người nghèo” huyện vận động Quỹ xây dựng trên 10 căn nhà nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, 170 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn; công tác giảm nghèo đƣợc duy trì thƣờng xuyên, đến tính đến nay thì tỷ lệ giảm nghèo đã đạt theo chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao. 56 Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đƣợc phát triển mạnh mẽ nhất là phong trào “vì an ninh tổ quốc”, phong trào này đã mang lại hiệu quả thiết thực làm cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề liên quan tới an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các vụ trọng điểm, hoạt động chính trị và văn hóa xã hội lớn. Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đƣợc lực lƣợng công an duy trì và phát triển, đến nay các tổ an ninh nhân dân trên địa bàn huyện đều đƣợc củng cố và kiện toàn đầy đủ về số lƣợng và chất lƣợng. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” hàng năm các thanh niên lên đƣờng nhập ngũ đảm bảo về số lƣợng theo quy định, tính đến năm 2018 năm có trên 420 lƣợt thanh niên nhập ngũ. Việc bảo vệ các đƣờng biên giới đƣợc lực lƣợng vũ trang thực hiện một cách cách hiệu quả, biên cƣơng đã đƣợc giữ vững và không các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. Bên cạnh việc xây dựng các phong trào thi đua của chính quyền, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã động viên cán bộ gƣơng mẫu chấp hành điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc; xây dựng cơ sở tổ chức Đảng vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nƣớc. Đến nay phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đã rèn luyện ý thức, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; với các chuyên đề hàng năm năm đã giúp cho cán bộ, đảng viên xây dựng đƣợc tác phong làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động củng cố đƣợc lòng tin của ngƣời dân. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đƣợc triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị huyện đã tạo sự đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Các tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “ Dân vận khéo ” trên các lĩnh vực 57 kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phƣơng. Hoạt động thi đua của Khối mặt trận và đoàn thể trong huyện đƣợc duy trì và phát triển nhƣ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo”, “5 xung kích 4 đồng hành cùng thanh niên”, “tuổi trẻ Lộc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “năm không ba sạch”, “gia đình hạnh phúc” do các tổ chức đoàn thể phát động đã góp phần quan trọng vào củng cố và nâng cao chất lƣợng phƣơng thức hoạt động, giúp cho phong trào thi đua của các Hội đƣợc nâng lên tầm mới; góp phần vào xóa đói giảm nghèo và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhìn chung, nhận thức đƣợc công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gƣơng “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội. Công tác khen thƣởng hàng năm ngày càng đƣợc đổi mới theo hƣớng chuyên trách và có hiệu quả,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai_huyen_l.pdf
Tài liệu liên quan