Luận văn Điều khiển cân bằng tàu thủy khi có sự dịch chuyển hàng hóa

(Bản scan)

LỜI CAM ĐOAN - i

LỜI CẢM ƠN .H

TÓM TÂT

ABSTRACT. iv

MỤC LỤC . V

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT .vii

DANH MỤC CÁC BÀNG ix

DANH MỤC BIẾU ĐÒ, HÌNH VẼ X

CHƯƠNG 1. MỞĐẢU 1

1.1. Tồng quan về hưóng nghiên cứu . 1

1.2. Phản loại hệ thống cẳn bàng tàu 4

1.3. Một sổ hãng sản xuẳt 5

CHƯƠNG 2. LÝ THƯYÉT VẼ ỎN ĐỊNH TÀU THỦY 6

2.1. Lý thuyết về ồn định tàu ~ 6

2.2. Ảnh hường của trọng vật trèn tàu đến ồn định 12

2.3. Ảnh hưởng của chuyên dịch hảng hóa đến ổn định 14

2.4. Ảnh hưởng cùa bốc dỡ hàng hoậc nhận hảng lên lảu. 16

2.5. Ánh hưởng hàng treo đến ồn định ban dảu. 17

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DựNG MÔ HÌNH TÀU 18

3.1. Ước lượng tinh toán cùa VLCC .—. 18

3.1.1. Thông số cơ băn cùa tàu VLCC — 18

3.1.2. Ước lượng ưpng lượng hàng hóa trẽn tâu VLCC 18

3.2. Kiểm tra ốn định so bộ cho tàu VLCC ~ 21

3.3. Kiềm tra ồn định cho tàu thật VLCC — „ 22

3.4. Quy đổi đồng dạng cho mô hĩnh — 29

3 4 ỉ Tính toán bủng phương pháp dồng dạng. 29

3.4 2 Xây dựng mô hình đồng dạng cho tàu 30

 

 

pdf99 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều khiển cân bằng tàu thủy khi có sự dịch chuyển hàng hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_dieu_khien_can_bang_tau_thuy_khi_co_su_dich_chuyen.pdf
Tài liệu liên quan