Luận văn Giải pháp triển khai hệ thống erp tại tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

(Bản scan)

MỤC LỤC iv

DANH MỤC HỈNH VÈ viii

DANH MỤC BÁNG - vlii

DANH MỤC CÁC TỪ NGÙ VIẺT TẢT xii

MỚ ĐÀU 1

1.Giới thiệu lý đo chọn đe lài 1

2.Mục liêu nghiên cứu 2

3.Câu hỏi nghiên cửu 2

4.Đối tượng và phạm vị nghiên cữu 3

a)Đồi tượng 3

b)Phạm vi kháo sát 3

5.Phương pháp nghiên cứu 3

6.Kct câu báo cáo nghiên cứu 3

CHƯƠNG 1. CO Sơ LÝ THUYẾT VÊ TRIẼN KHAI HỆ THỐNG ERP 5

LI. Tống quan 5

1.1. I. Giới thiệu vè ERP 6

1.1.2.Lịch sử hỉnh hành ERP 7

1.1.3.Các bước cơ bán đe triền khai he thồng ERP 9

1.1.4.Các lính nâng chinh cúa hộ thống ERP 10

1.1.5.Lợi ích cùa ERP 12

 

pdf115 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp triển khai hệ thống erp tại tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giai_phap_trien_khai_he_thong_erp_tai_tong_cong_ty.pdf
Tài liệu liên quan