Luận văn Giải quyết khiếu nại hành chính của uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn . 3

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn . 7

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn . 7

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. 7

7. Kết cấu của luận văn . 8

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH . 9

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh. 9

1.2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính của Uỷ ban nhân

dân cấp tỉnh trong quy định của pháp luật hiện nay . 19

1.3. Những yếu tố tác động đến hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 28

Chương 2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN . 33

2.1. Khái quát tình hình khiếu nại hành chính của tỉnh Phú Yên . 33

2.2. Công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú

Yên từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 . 38

2.3. Nhận xét về công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh Phú Yên trong thời

gian qua . 42

Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN . 53

pdf88 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải quyết khiếu nại hành chính của uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
93 đơn có nội dung khiếu nại. Năm 2017, cơ quan hành chính các cấp ở địa phương đã tiếp nhận 2.080 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì trong đó có 1.372 đơn có nội dung khiếu nại (giảm 19% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2018, cơ quan, đơn vị tiếp nhận 2.481 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong đó có 1.383 đơn có nội dung khiếu nại. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các địa phương đơn vị tiếp nhận 831 đơn khiếu nại. Tình hình khiếu nại ở tỉnh Phú Yên trong thời gian qua được đánh giá là có chiều hướng tăng. Nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử 34 dụng vào mục đích xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng các tuyến đường giao thông. Ngoài ra nội dung khiếu nại liên quan đến chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực dân sự... Mặc dù trong thời gian qua, các vụ việc khiếu nại không có tính chất gay gắt, phức tạp theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ quy định nhưng vẫn xảy ra những vụ việc khiếu nại đông người và kéo dài. Năm 2016 có 13 đoàn khiếu nại đông người/ 9 vụ việc (trong đó cấp tỉnh 11 đoàn/8 vụ việc, cấp huyện 02 đoàn/01 vụ việc). Năm 2017 có 18 đoàn người khiếu nại đông người/12 vụ việc (trong đó cấp tỉnh có 16 đoàn/11 vụ việc, cấp huyện 02 đoàn/01 vụ việc). Năm 2018 và đầu năm 2019 có 16 đoàn khiếu nại đông người/12 vụ việc (trong đó cấp tỉnh là 13 đoàn/9 vụ việc, cấp huyện là 3 đoàn/3 vụ việc. Việc khiếu nại đông người về cùng một vụ việc và khiếu nại nhiều lần đã gây áp lực đến công tác giải quyết khiếu nại ở các đơn vị, địa phương. Vấn đề cần quan tâm ở đây là số vụ việc người dân khiếu nại sai vẫn chiếm tỷ lệ cao. Báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 cho thấy trong các vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính thì số vụ việc người dân khiếu nại đúng chiếm tỷ lệ 19,56%, khiếu nại sai chiếm tỷ lệ 56,52%, khiếu nại đúng một phần chiếm tỷ lệ 23,91%. Năm 2018 số vụ việc người dân khiếu nại đúng chiếm tỷ lệ 16,6%, khiếu nại sai chiếm tỷ lệ 64%, khiếu nại đúng một phần chiếm tỷ lệ 19,4%. - Những yếu tố tác động đến tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại ở tỉnh Phú Yên. + Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian qua, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều sự thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, nhiều quy định của pháp luật vẫn còn thể hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn, không thống nhất trong quản lý ngành, lĩnh vực nên mặc dù đã được sửa đổi nhiều lần nhưng nhiều quy định 35 vẫn gây khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực ở địa phương. Đặc biệt có một số quy định có sự thay đổi lớn so với các quy định trước đó, trong khi đất đai là một lĩnh vực nhạy cảm, việc sử dụng đất của người dân có tính lịch sử để lại nên nhiều quy định của pháp luật đất đai chưa giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất... + Đặc điểm dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Tỉnh hiện nay có khoảng 30 dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở các huyện miền núi giáp với các tỉnh Tây Nguyên và có 05 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo tôn giáo khác như Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Tổng số các tín đồ tôn giáo chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh. Lợi dụng đặc điểm dân tộc, tôn giáo, những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương và cơ sở, các thể lực thù địch, phản động, thành phần cơ hội có thể lôi kéo, kích động người dân phản ứng tiêu cực, cố tình khiếu nại kéo dài đặc biệt là các vụ việc tranh chấp đất đai, đòi lại đất của đồng bào dân tộc... gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. + Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây Với việc UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Tỉnh (năm 2011) và Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 (năm 2015), không gian đô thị đã được xác định ở phạm vi toàn tỉnh với lộ trình, hướng đi cụ thể, nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh trong tổng thể hệ thống đô thị quốc gia. Giai đoạn 2009 - 2019, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và quy mô đô thị ngày càng đáp ứng bộ tiêu chí phân loại đô thị. TP Tuy Hòa đã được công nhận là đô thị loại II, gần đây nhất là đầu tháng 3/2019, TX Sông Cầu được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Tốc độ đô thị hóa trung bình của giai đoạn này 36 đạt 1,8%, cao gấp đôi tốc độ của thời kỳ 10 năm trước. Đến hết năm 2018, tỉ lệ đô thị hóa đạt 34%, dự kiến cuối năm 2019 sẽ đạt 38%. Toàn tỉnh có 3 trục phát triển chính là: trục đô thị ven biển, trục đô thị đông - tây và trục đô thị bắc - nam ở phía tây. Với quá trình đô thị hóa như trên làm cho nhu cầu sử dụng đất tăng lên, giá đất tăng cao, việc thu hồi đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân dẫn sẽ đến tình trạng khiếu nại về đất đai ở địa phương. + Tỉnh Phú Yên đang xúc tiến đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn cho phát triển kinh tế của tỉnh. Với quan điểm phát triển kinh tế nhanh dựa trên các dự án đầu tư quy mô lớn có tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, khá nhiều nhà đầu tư lớn đã tìm đến Phú Yên để lên kế hoạch đầu tư các dự án quy mô lớn. Ngoài New City đang triển khai dự án 1 tỷ USD, thì VinaCapital đã đề xuất dự án 800 triệu USD ở bãi Từ Nham (huyện Sông Cầu). Dự án Hòn ngọc Bãi Tràm đang tiếp tục đầu tư giai đoạn II. Trong khi đó, sau khi chủ đầu tư Dự án Lọc dầu Vũng Rô rút đi, thì Tập đoàn Gia Phú Singapore từng chia sẻ kế hoạch đầu tư tới 5 tỷ USD vào khu vực này, bao gồm 01 dự án lọc hóa dầu, 01 dự án cảng Bãi Gốc và một hệ thống công nghiệp phụ trợ, bao gồm cả đường ống dẫn dầu lên Tây Nguyên. Tập đoàn J-Power của Nhật Bản cũng muốn đầu tư hàng tỷ USD cho các dự án điện khí ở đây. Ngoài ra, còn có nhà đầu tư muốn dốc vốn vào xây cảng Bãi Gốc Hiện nay tỉnh đã và đang thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng cho các khu kinh cùng các khu công nghiệp, làm tiền đề thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thuỷ sản, phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, hình thành các cụm sản xuất nông - công nghiệp. Tình hình khiếu nại có thể phát sinh trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thi công công trình, bồi thường, hỗ trợ tái định cư do 37 chính sách về đất đai thường xuyên thay đổi; có sự chênh lệch giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế đã gây nên tâm lý chung cho người khiếu kiện so bì và cho rằng giá tiền được bồi thường thu hồi đất rất thấp so với giá thị trường, làm người dân bị thiệt thòi nên họ không nhất trí với phương án bồi thường cho mình. Đặc biệt xảy ra đối với một số dự án chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hoặc chưa công khai, thiếu dân chủ, công bằng. + Tác động từ những bất cập trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Về năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh: Mặc dù hiện nay tỷ lệ cán bộ, công chức của tỉnh đạt chuẩn là 99% nhưng chủ yếu là chuẩn về bằng cấp. Xét về kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc thì có một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu và yếu dẫn đến những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, thậm chí là vi phạm đạo đức công vụ vì động cơ cá nhân gây ra những bức xúc trong nhân dân. Trong công tác phối hợp giải quyết yêu cầu của dân giữa các ngành các cấp thiếu chặt chẽ, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm giải quyết vụ việc khiếu nại ngay từ cơ sở. Trong giải quyết khiếu nại, có vụ việc giải quyết khiếu nại còn chậm, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác; áp dụng pháp luật để giải quyết khiếu nại có vụ việc chưa phù hợp; phương pháp giải quyết vụ việc thiếu thuyết phục nên người khiếu nại không đồng tình, tiếp tục khiếu nại dẫn đến tình hình khiếu nại thêm phức tạp và rơi vào vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Khiếu nại là tình hình chung ở các địa phương trong cả nước, muốn giảm thiểu số vụ việc khiếu nại đòi hỏi phải có sự kết hợp của các cơ quan, ban ngành trong hệ thống chính trị, tuy nhiên đối với chính quyền địa phương 38 cần xem xét lại hoạt động quản lý của mình để có những biện pháp nhằm giảm số lượng đơn thư của người dân. 2.2. Công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 2.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại hành chính Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật khiếu nại 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại; các Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 và Thông tư 02/2016/TT- TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Quyết định 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của tỉnh, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị . Thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước ở địa phương như sau: 39 - Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 về việc ban hành các quy định về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. - Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 về quy định bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các trụ sở và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 về quy định phối hợp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trái quy định pháp luật tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Tỉnh. - Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. - Quyết định 968/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên (thay thế quyết định 1913/QĐ-UBND ngày 15/8/2016). 2.2.2. Kết quả giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên từ năm 2016 đến đầu năm 2019 - Kết quả giải quyết khiếu nại hành chính năm 2016 Từ ngày 15/11/2015 đến ngày 31/10 năm 2016, UBND tỉnh tiếp nhận 426 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là 16 vụ việc. Kết quả giải quyết 16 vụ việc thuộc thẩm quyền thì có 13 vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính (trong đó có 5 quyết định đình chỉ), còn lại 3 vụ việc 40 đang trong thời gian xác minh. Qua phân tích kết quả đã giải quyết có 01 khiếu nại công dân khiếu nại đúng, 02 khiếu nại đúng 1 phần (chiếm 23%). - Kết quả giải quyết khiếu nại hành chính năm 2017 Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 31/10/2017, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh UBND tỉnh tiếp nhận 861 đơn. Qua phân loại, vụ việc khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là 13 vụ việc (có 3 vụ việc từ năm 2016 chuyển sang). Kết quả giải quyết 13 vụ việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh thì có 11 quyết định hành chính được ban hành (trong đó có 4 quyết định đình chỉ), còn lại chờ xác minh. Trong các vụ việc đã được giải quyết có có 02 khiếu nại đúng một phần (tỉ lệ 18%). - Kết quả giải quyết khiếu nại hành chính năm 2018 và đầu năm 2019 Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 31/10/2018. UBND tỉnh tiếp nhận 739 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là 24 vụ việc (có 02 vụ việc từ năm 2017 chuyển sang). Kết quả giải quyết 24 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh có 22 vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính (trong đó có 10 quyết định đình chỉ). Trong các vụ việc đã giải quyết thì có 02 khiếu nại công dân khiếu nại đúng, 1 khiếu nại đúng một phần (tỉ lệ 13,6%). Từ ngày 15/11/2018 đến 31/5/2019. UBND tỉnh tiếp nhận 303 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là 11 đơn (trong đó có 03 đơn năm 2017 chuyển sang). Kết quả giải quyết khiếu nại có 6 vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính (trong đó có 2 quyết định đình chỉ) còn lại đang trong quá trình thẩm tra, xác minh. Có thể khái quát thực trạng giải quyết của UBND tỉnh Phú Yên qua các năm như sau: 41 0 5 10 15 20 25 Vụ việc khiếu nại đã được giải quyết 2016 2017 2018 Nửa đầu năm 2019 Số vụ việc khiếu nại đã được giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Như vậy năm 2018 và nửa đầu của năm 2019 số lượng đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017. Nội dung đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh chủ yếu liên quan đến đất đai, nhà ở, còn lại liên quan đến chế độ, chính sách của công chức, viên chức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ làm cho nhu cầu sử dụng đất tăng. Trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai các dự án lớn nên Nhà nước phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thi công công trình, kết hợp hoạt động đầu cơ giá đất làm giá đất tăng cao bất thường, người dân cho rằng chính sách đền bù giá đất cho họ chưa thỏa đáng nên số lượng đơn khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phát sinh, dẫn đến tình trạng khiếu nại về đất đai diễn ra gay gắt. 42 2.3. Nhận xét về công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh Phú Yên trong thời gian qua 2.3.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 2.3.1.1. Những ưu điểm Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, việc giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đã chú trọng đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại của công dân và thực hiện giải quyêt khiếu nại dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tại các cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực hơn những năm trước. Trong công tác tổ chức đối thoại với công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả. Các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo đảm; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được nâng lên. Cụ thể những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại cho cá nhân, tổ chức như sau: - Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại + Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành kịp thời đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện để có cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giải quyết khiếu nại của các cơ quan, đơn vị. + Việc triển khai, thực hiện tốt các Nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại đúng quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực. Người khiếu 43 nại đến đúng cơ quan thẩm quyền, giảm tình trạng khiếu nại vượt cấp. Đối với những vụ việc khiếu nại đông người, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập các tổ công tác, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nội dung từng vụ việc và đề xuất hướng giải quyết nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại được kịp thời, đúng quy định pháp luật, chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại đối với ngành, địa phương mình. + Thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khiếu nại để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật khiếu nại hiện hành. UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản quy định về hoạt động tiếp công dân; ban hành Quy chế đối thoại giữa các cấp chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. + Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh lĩnh vực giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị cũng được tách ra một nội dung công việc riêng để dễ theo dõi, chỉ đạo. - Trong thực hiện quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại cho cá nhân, tổ chức Thứ nhất, trong tiếp công dân đến khiếu nại. Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tiếp công dân tỉnh trên cơ sở Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh và ban hành nội quy tiếp công dân, phân công một đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Ban tiếp công dân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh phân công cán bộ tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. UBND tỉnh đã chú trọng hoạt động tiếp công dân đến khiếu nại và coi đây là nội dung quan trọng cần phải thực hiện tốt để đảm bảo quyền công dân, 44 tiếp nhận ý kiến của công dân, tuyên truyền, giải thích pháp luật và các quy định của tỉnh cho công dân để giải quyết những yêu cầu, bức xúc cho công dân. Do đó có những vụ việc công dân rút khiếu nại sau khi được nghe cán bộ, công chức tiếp công dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Phú Yên đã có thông lệ là tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo chính quyền các cấp đều có sự tham dự của thường trực cơ quan đảng cùng cấp và đầy đủ cơ quan chuyên môn. Đối với những vụ việc khiếu nại đông người, cán bộ, công chức tiếp công dân và lực lượng chức năng hướng dẫn người khiếu nại vào đúng địa điểm để đón tiếp, cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, không tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông khu vực. Do đó, trong thời gian vừa qua những vụ việc khiếu nại có đông người tham gia đều đảm bảo được trật tự công cộng, được đón tiếp, tiếp nhận đơn, xử lý đơn theo quy định, không gây bức xúc trong nhân dân. Thứ hai, trong tiếp nhận và xử lý đơn. Việc tiếp nhận đơn và xử lý đơn khiếu nại được thực Văn phòng UBND tỉnh phụ trách thực hiện ngày càng chính xác và có chất lượng hơn, theo dõi kịp thời đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Thứ ba, trong xác minh vụ việc. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm đã thực hiện nghiêm túc trong quá trình xác minh giải quyết khiếu nại thông qua các hình thức như: Làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng; Tiếp nhận, xử lý thông tin tài liệu, bằng chứng; Xác minh thực tế; Trưng cầu, giám định; Sử dụng các phương tiện hỗ trợ; Tổ chức đối 45 thoại; Đánh giá thông tin, xác định chứng cứ Tùy tính chất từng vụ việc mà Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc tham mưu giải quyết khiếu nại có thể thành lập Đoàn thanh tra, Tổ xác minh hoặc thanh tra viên tiến hành các nghiệp vụ xác minh, báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và báo cáo kết luận nội dung. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết và chuyển giao cho Văn phòng UBND để báo cáo. Thứ tư, trong đối thoại. Trong thời gian qua, phần lớn khiếu nại, tố cáo vẫn nằm tập trung ở vấn đề đất đai. Quan điểm của UBND tỉnh là không sử dụng sức mạnh hành chính mà tăng cường đối thoại. Việc tổ chức đối thoại giữa các bên đã được chú trọng hơn trước trong giải quyết khiếu nại của các cơ quan tham mưu. Với những vụ việc khiếu nại bắt buộc phải tổ chức đối thoại thì tổ chức đối thoại với người dân không chỉ một lần mà có thể còn được thực hiện nhiều lần, đặc biệt là trong những vụ việc có đông người khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân trong một địa bàn. Thứ năm, đối với hoạt động ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết. Hoạt động ra quyết định giải quyết khiếu nại được tiến hành cẩn trọng dựa vào báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại của các cơ quan tham mưu. Theo đó thì Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và rà soát hồ sơ giải quyết của Thủ trưởng cơ quan tham mưu để dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại thông qua Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ký. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xem xét tình tiết nêu trong dự thảo quyết định, việc áp dụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành, ký duyệt để ban hành quyết định. Đối với những vụ việc 46 có tính phức tạp hoặc các tình tiết, đề xuất trong báo cáo không thống nhất, Văn phòng UBND đề xuất Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách triệu tập cuộc họp để thống nhất phương án giải quyết trước khi ký quyết định giải quyết. Thứ sáu, trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại. Ở tỉnh hiện nay thì Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chung là theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với những người có trách nhiệm nhưng cố ý trì hoãn hoặc không tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 2.3.1.2. Nguyên nhân Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND; sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng, các cơ quan trong khối Nội chính, Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân; đặc biệt nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính các cấp, các ngành, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Các bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND đã định kỳ tiếp công dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc ngay tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và có kế hoạch giải quyết rõ ràng. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại đã nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại lần đầu, đảm bảo kết quả giải quyết khiếu nại cho cá nhân, tổ chức được đúng với cac quy định của pháp luật hiện hành. Với những vụ việc khiếu nại đông người, khiếu nại kéo dài đều được tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, các tổ công tác để xác minh giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân. 47 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại cho cán bộ công chức được quan tâm, địa phương đã có những chính sách hỗ trợ để cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Những hạn chế - Về thể chế Tỉnh đã ban hành Quyết định 968/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng theo Quyết định 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, văn bản chuẩn hóa chưa cụ thể hóa được thủ tục giải quyết khiếu nại của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, nội dung còn sao y Quyết định 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ. Tỉnh chưa ban hành được văn bản cụ thể hó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giai_quyet_khieu_nai_hanh_chinh_cua_uy_ban_nhan_dan.pdf
Tài liệu liên quan