Luận văn Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính of (a; b; c; d) cho trường hợp ja + dj > 2

Vì vậy, có nhiều ảnh (lầu vào để giải thích hiện tượng tạo ảnh trong hệ quang học như hình 3.1. Ta chú ý rằng thấu kính ở trên (tiêu cự /2) không ảnh hưởng trong hiện tượng tạo ảnh.

Ta có thể (lùng phương pháp tương tự như trên và thay đổi giá trị cả 6, d trong khoảng (—oc. +00) (lể tìm (lầu vào mà có thể giải thích hiện tượng tạo ảnh khi xét hiệu số co giãn.

ĨYong luận vãn này, ta cilia hàm riêng cùa biến đổi chính tắc tuyến tính (the LCT) thành 6 trường hợp. Ta có bảng hàm riêng và giá trị riêng cùa biến đổi chính tắc tuyến tính cho các trường hợp. Ta (lùng hàm riêng cùa LCT (lể thảo luận hiện tượng tạo ảnh. Ta tìm (lược hàm Hermite, hàm tuần hoàn, hàm hầu tuần hoàn, hàm (lồng (lạng và phép nhân của hàm này có thể giải thích hiện tượng tạo ảnh trong quang học.

Bên cạnh đó, ta (lùng hàm riêng cùa FRFT (lể thảo luận bài toán chọn lọc và hiện tượng cộng hường cùa hệ ra (la. phân tích hiện tượng cộng hường là ứng (lụng (plan trọng trong hàm riêng cùa LCT.

 

pdf42 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 448 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính of (a; b; c; d) cho trường hợp ja + dj > 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_78_346_1870105.pdf
Tài liệu liên quan