Luận văn Hoàn thiện qui trình sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

PHỤ LỤC viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG ix

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH x

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đê 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng Nha 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Phân bố 2

2.1.3 Đặc điểm hình thái 2

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3

2.1.5 Đặc điểm sinh sản 3

2.1.6 Phân biệt đực cái 3

2.2 Một Số Kết Quả Nghiên Cứu về Cá Lăng 6

2.2.1 Ngoài nước 6

2.2.2 Trong nước 6

2.3 Chất Kích Thích Sinh Sản Dùng cho Cá Sinh Sản Nhân Tạo 6

2.3.1 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 6

2.3.2 GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) 7

2.3.3 Chất kháng Dopamine 7

2.4 Ảnh Hưởng của Các Yếu Tố Bên Ngoài Lên Sự Phát Triển

Tuyến Sinh Dục của Cá Bố Mẹ 8

2.4.1 Thức ăn 8

2.4.2 Nhiệt độ 8

2.4.3 Quang kỳ 9

2.4.4 Dòng chảy 9

2.4.5 Các yếu tố khác 9

2.5 Thức Ăn trong Quá Trình Ương Nuôi Cá 10

2.5.1 Moina 10

2.5.2 Trùn chỉ 10

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 11

3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Dùng trong Nghiên Cứu 11

3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 11

3.3.1 Nguồn gốc cá bố mẹ 11

3.3.2 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản 11

3.3.3 Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng nha 12

3.3.4 Ương nuôi cá bột 16

3.3.5 Kiểm tra tốc độ tăng trưởng 17

3.3.6 Mối quan hệ giữa chiều dài và trọng lượng cá 17

3.3.7 Các chỉ tiêu thủy lý hóa 18

3.3.8 Phân tích thống kê 18

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19

4.1 Kỹ Thuật Sinh Sản Nhân Tạo Cá Lăng Nha 19

4.1.1 Nuôi vỗ cá bố mẹ 19

4.1.2 Hệ số thành thục của cá lăng nha 20

4.1.3 Kết quả sinh sản cá lăng nha 21

4.2 Kết Quả Sinh Sản Cá Lăng Nha 26

4.3 Kết Quả Ấp Trứng 28

4.3.1 Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở 30

4.3.2 Tỷ lệ sống 31

4.4 Kết Quả Ương Nuôi 33

4.4.1 Sự sinh trưởng của cá lăng nha 35

4.4.2 Tỷ lệ sống 41

4.4.3 Mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng 41

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43

5.1 Kết Luận 43

5.2 Đề Nghị 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc80 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4849 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện qui trình sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclangnha.doc
  • pdflangnha.pdf
Tài liệu liên quan