Luận văn Một số tính chất của dãy số sinh bởi các hàm lượng giác và áp dụng

Mở đằu 1

Chương 1. Một số kiến thức chuẩn bị 3

1.1 Một số định nghĩa và tính chất của hàm số lượng giác . 3

1.2 Một số tính chất của đa thức lượng giác 3

1.3 Một số (lạng (lẩng thức cơ bân giữa các lớp hàm lượng giác

và lượng gióc ngược 4

1.4 Định nghĩa và một số (lạng (lẳng thức cơ bản giữa các lớp

hàm hyperbolic 6

1.5 Một số (lồng nliẩt thức (lại số sinh bời hàni lượng giác . 7

1.6 Một số tính chất của (lảy số 9

Chương 2. Ước lượng, đánh giá các dãy số sinh bởi hàm lượng giác 13

2.1 Xác (lịnh (lảy số 13

2.2 Ước lượng, (lánh giá các dãy số sinh bời hàm lượng giác . . 26

2.3 Xác định các tính chất liên quan đến (lảy số sinh bời hàm

lượng giác 33

Chương 3. Một số áp dụng của dãy số sinh bời hàm lượng giác 38

3.1 Tính giúi hạn của (lây 38

3.2 Ưóc lượng, đánh giá tổng và tích cóc phồn tử 49

 

pdf63 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số tính chất của dãy số sinh bởi các hàm lượng giác và áp dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_tinh_chat_cua_day_so_sinh_boi_cac_ham_luong.pdf
Tài liệu liên quan