Luận văn Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tuỳ thuộc vào từng vùng sinh thái và địa hình huyện gồm có các loại

hình trang trại sau: Trang trại trồng cây hàng năm có 01 trang trại, chiếm

1,12% trong tổng số. Trang trại trồng cây lâu năm có 01 trang trại chiếm 1,12

% trong tổng số. So với các năm tr-ớc thì số l-ợng trang trại trồng cây lâu

năm (quy mô diện tích > 3 ha) giảm sút chủ yếu do nhiều chủ hộ đã chia nhỏ

diện tích đất cho con hoặc chuyển h-ớng kinh doanh. Trang trại trồng cây ăn

quả có 02 trang trại, chiếm 2,25% trong tổng số. Trang trại trồng cây lâm

nghiệp có 31 trang trại, chiếm 34,83%. Trang trại chăn nuôi có 49 trang trại,

chiếm 55,05% trong tổng số. So với năm 2005 trang trại chăn nuôi giảm do

ảnh h-ởng của dịch cúm gia cầm nhiều trang trại đã ngừng hoạt động. Trang

trại kinh doanh tổng hợp có 5 trang trại, chiếm 5,63% trong tổng số. Số l-ợng

trang trại này cũng giảm do xét trên nhiều tiêu chí. Đây là những trang trại có

giá trị sản l-ợng hàng hoá tổng hợp từ ba ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

đều đạt tiêu chí 40 triệu đồng trở lên. Trang trại nuôi trồng thuỷ sản không có

trang trại nào. Vì các hộ sản xuất kinh doanh giỏi ch-a đạt về quy mô diện

tích. Giá trị sản l-ợng hàng hoá và dịch vụ bình quân trong một năm còn ch-a

cao t-ơng xứng. Vấn đề đặt ra là nhà n-ớc cần có kế hoạch trợ giú p về khoa

học kỹ thuật và cây trồng có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế trên những

diện tích này. Mô hình trang trại đ-ợc phân bố ở khắp các địa bàn trong

huyện. Tuy nhiên chủ yếu đ-ợc phân bố ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng

xa đối với các trang trại trồng trọt và lâm nghiệp. Vùng trung du chủ yếu là

các trang trại chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tổng hợp, các trang trại đặc thù

nh-: nuôi ong, nuôi baba, đà điểu.

pdf122 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.pdf