Luận văn Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN MỞ ĐẦU . 3

1. Lý do chọn đề tài luận văn. 3

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 5

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn. 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn. 7

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn . 8

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 10

7. Kết cấu của luận văn. 10

pdf139 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t quả khảo sát dưới đây. Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Kỹ năng tư duy 92% 8% 0% 70% 30% 0% Kỹ năng giao tiếp 100% 0% 0% 85% 15% 0% Kỹ năng lắng nghe 85% 15% 0% 75% 25% 0% Kỹ năng quản lý thời gian làm việc 85% 15% 0% 20% 50% 30% - Về kỹ năng tƣ duy 55 Kết quả khảo sát tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 92% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ sử dụng thành thạo kỹ năng tư duy trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý. Chỉ có 8% tự nhận mình chưa thành thạo. Không có vị chủ tịch UBND phường nào tự nhận mình không thể thực hiện kỹ năng tư duy. Đây là một kết quả khảo sát đáng mừng. Bởi lẽ, kỹ năng tư duy của chủ tịch UBND phường cho phép người giữ vị trí này nắm bắt được tình hình thực tế ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc; phán đoán được những điều có thể xảy đến và ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đưa ra những sự lựa chọn giải pháp thích hợp để xử lý công việc Đối chiếu kết quả tự đánh giá của chủ tịch UBND phường và đánh giá của đội ngũ cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về kỹ năng tư duy của chủ tịch UBND phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt. Cụ thể là: 70% số người được hỏi cho rằng kỹ năng tư duy của chủ tịch UBND phường đạt ở mức độ thành thạo (thấp hơn tỷ lệ 92% số chủ tịch UBND phường được khảo sát tự đánh giá); 30% số người còn lại kh ng định chủ tịch của họ chưa sử dụng thành thạo, nhiều hơn tỷ lệ 8% số chủ tịch UBND phường được khảo sát tự đánh giá. - Về kỹ năng giao tiếp Để giải quyết các hoạt động quản lý và điều hành tổ chức, chủ tịch UBND phường rất cần đến kỹ năng giao tiếp, trước hết là giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói ở đây được hiểu là cách thức để nghe và nói một cách hiệu quả trong môi trường quản lý. Trên cơ sở kiến thức về giao tiếp nói chung, tùy theo yêu cầu thực tế, để giao tiếp bằng ngôn ngữ nói chủ tịch UBND phường cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên kỹ năng nói. Bởi vì, chủ tịch UBND phường, việc rèn luyện kỹ năng nói rất cần thiết, vì ngôn ngữ là một công cụ thường xuyên được sử dụng để thực hiện hoạt động quản lý và điều hành công việc. 56 Kết quả khảo sát về mức độ hoàn thành kỹ năng giao tiếp của chủ tịch UBND phường tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng giao tiếp. Trong khi đó, chỉ có 85% số cán bộ, công chức phường được phỏng vấn nhận định kết quả trên là phù hợp; 15% còn lại cho rằng chủ tịch của họ chưa thành thạo. - Về kỹ năng lắng nghe Kết quả khảo sát cho thấy 85% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ sử dụng tốt kỹ năng lắng nghe trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý. Chỉ có 15% tự nhận mình chưa thật sự lắng nghe đầy đủ, hoặc do nhiều việc, và bận rộn nên họ chỉ nghe các vấn đề chính. Không có vị chủ tịch UBND phường nào tự nhận mình không thể thực hiện kỹ năng lắng nghe. Đây là một tín hiệu tốt, cho thấy kỹ năng lắng nghe của chủ tịch UBND phường là cách thu thập nhiều thông tin đầy đủ và chính xác hơn cho việc ra quyết định hành chính; giúp cho chủ tịch UBND Phường nhận thức được bản thân mình, nhận thức được người khác và giảm thiểu yếu tố cảm tính trong xử lý tình huống; giảm các nguy cơ xung đột trong hoạt động hành chính Đối chiếu kết quả tự đánh giá của chủ tịch UBND phường và đánh giá của đội ngũ cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về kỹ năng lắng nghe của chủ tịch UBND phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt. Cụ thể là: 75% số người được hỏi cho rằng kỹ năng lắng nghe của chủ tịch UBND phường đạt ở mức độ thành thạo (thấp hơn tỷ lệ 85% số chủ tịch UBND phường được khảo sát tự đánh giá); 25% số người còn lại kh ng định chủ tịch của họ chưa sử dụng thành thạo kỹ năng lắng nghe, nhiều hơn tỷ lệ 10% số chủ tịch UBND phường được khảo sát tự đánh giá. - Về kỹ năng quản lý thời gian làm việc Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng quản lý thời gian làm việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 85% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo 57 trong việc sử dụng kỹ năng quản lý thời gian làm việc; 15% tự nhận mình chưa thành thạo. Không có vị chủ tịch UBND phường nào tự nhận mình không thể thực hiện kỹ năng trên. Trong khi đó, 30% đội ngũ cán bộ, công chức phường được phỏng vấn lại nhận định: chủ tịch UBND phường của họ không thể thực hiện kỹ năng quản lý thời gian làm việc; 50% cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo; chỉ có 20% số người được phỏng vấn nhận định: chủ tịch UBND phường của họ sử dụng thành thạo kỹ năng quản lý thời gian làm việc (tỷ lệ đánh giá này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 85% các chủ tịch UBND phường tự đánh giá) b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phường được khảo sát có bảy kỹ năng cụ thể gồm: - Kỹ năng phân tích công việc - Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch - Kỹ năng phân công, giao việc - Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc - Kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả - Kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở Chúng ta cùng theo dõi và nhận định kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai bảng kết quả khảo sát dưới đây Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kỹ năng quản lý cơ bản do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng. Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành Chƣa Không Thành Chƣa Không 58 thạo thành thạo thể thực hiện thạo thành thạo thể thực hiện Kỹ năng phân tích công việc 100% 0% 0% 82 18 00 Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch 100% 0% 0% 72 28 00 Kỹ năng phân công, giao việc 100% 0% 0% 62 24 14 Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc 100% 0% 0% 68 19 13 Kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả 100% 0% 0% 62 26 12 Kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 100% 0% 0% 82 18 00 Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở 100% 0% 0% 71 20 09 - Về kỹ năng phân tích công việc Phân tích công việc tốt là cơ sở vững chắc cho việc lập kế hoạch để phân công, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công việc. Đây là một trong những kỹ năng quản lý cơ bản quan trọng nhất của chủ tịch UBND phường trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng phân tích công việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng phân tích công việc. Tiếp tục khảo sát để tìm căn cứ chứng minh kết quả trên là đúng, tác giả đã tiến hành phỏng vấn và thăm dò ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức phường được khảo sát. Kết quả cho thấy, chỉ có 82% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng phân tích công việc; 18% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo. - Về kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn, từ kết quả phân tích công việc, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung đã được xác định, chủ tịch UBND 59 phường xây dựng, phê duyệt kế hoạch hành động, bao gồm: kế hoạch hành động cho bản thân trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, kế hoạch hành động của UBND phường và kế hoạch hành động cho các chức danh công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý của chủ tịch UBND phường. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch. Tiếp tục khảo sát để tìm căn cứ chứng minh kết quả trên là đúng, tác giả đã tiến hành phỏng vấn và thăm dò ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức phường của 16 phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát. Kết quả cho thấy, có đến 28% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo; chỉ có 72% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo. - Kỹ năng phân công, giao việc Kỹ năng phân công, giao việc là một trong những kỹ năng cơ bản của người quản lý, đặc biệt là người quản lý cấp cơ sở. Từ ý chí lãnh đạo, quản lý công việc được giao cho những đối tượng cụ thể để tiến hành trên thực tế. Hoạt động phân công, giao việc được nhà quản lý - chủ tịch UBND phường thường xuyên tiến hành. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng phân công, giao việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng phân công, giao việc. Tiếp tục khảo sát để tìm căn cứ chứng minh kết quả trên là đúng, tác giả đã tiến hành phỏng vấn và thăm dò ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức phường được khảo sát. Kết quả cho thấy, có đến 24% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng phân công, giao việc; có 14% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ không thể thực hiện kỹ năng phân 60 công, giao việc; chỉ có 62% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng phân công, giao việc, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 100% mà các chủ tịch UBND phường tự đánh giá. - Về kỹ năng kiểm tra, đôn đốc Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch là một chức năng rất quan trọng của nhà quản lý. Để thực hiện chức năng này, chủ tịch UBND phường cần có những hiểu biết nhất định về hoạt động đôn đốc, kiểm tra và thực hiện thành thạo. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng kiểm tra, đôn đốc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo. Tiếp tục khảo sát để tìm căn cứ chứng minh kết quả trên là đúng, tác giả đã tiến hành phỏng vấn và thăm dò ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức phường được khảo sát. Kết quả cho thấy, có 68% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng kiểm tra, đôn đốc; có 13% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ không thể thực hiện được kỹ năng này; chỉ có 19% số người còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo. - Về kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả Đánh giá, nghiệm thu kết quả công việc là hoạt động cuối cùng của một chu trình quản lý gồm 5 nội dung đối với mỗi công việc cụ thể bao gồm: phân tích, lập kế hoạch, phân công, kiểm tra - đôn đốc và đánh giá, nghiệm thu kết quả. Đó là hoạt động được nhà quản lý tiến hành nhằm đưa ra quyết định nghiệm thu hay không nghiệm thu sản phẩm mà công việc làm ra, là hoạt động nhằm xác định thành quả lao động của người tiến hành công việc. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả công việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả 61 công việc. Tiếp tục khảo sát để tìm căn cứ chứng minh kết quả trên là đúng, tác giả đã tiến hành phỏng vấn và thăm dò ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức của 16 phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí minh được khảo sát. Kết quả cho thấy, có đến 12% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ không thể thực hiện kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả công việc; 26% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo trong việc thực hiện kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả công việc; chỉ có 62% số người phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng trên. - Về kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thì chỉ có 82% số cán bộ, công chức phường được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc thực hiện kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; và có đến 18% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo kỹ năng trên. - Về kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở Tương tự như những kết quả khảo sát trên đây, kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn kh ng định họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở; thì chỉ có 71% số cán bộ, công chức phường được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo trong việc thực hiện kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở; và có đến 20% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ chưa thành thạo kỹ năng trên, đặc biệt có 9 % số người được phỏng vấn cho 62 rằng chủ tịch UBND phường của họ không thể thực hiện kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở. c) Nhóm các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Nhóm các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phường của chủ tịch UBND phường được khảo sát có 5 kỹ năng cụ thể gồm: - Kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động - Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp - Kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường - Kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc - Kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ Chúng ta cùng theo dõi và nhận định các kỹ năng điều hành hoạt động quản lý của UBND phường của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai bảng kết quả khảo sát dưới đây: Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh do các chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng của Chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Tỷ lệ % ngƣời chọn 160 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phường tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động 75 25 00 70 30 00 Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp 93 7 00 72 28 00 Kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường 84 16 00 67 23 10 63 Kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc 55 45 00 30 65 05 Kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ 100 00 00 85 15 00 - Về kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động Việc am hiểu và vận dụng thành thạo kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động sẽ giúp cho chủ tịch UBND phường chủ động hơn trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, từ đó giúp cho toàn bộ các hoạt động quản lý của UBND phường diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động của 16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: có 75% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn cho rằng họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động, chỉ có 25% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn nhận định họ chưa thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng trên. Đối chiếu kết quả khảo sát này với đánh giá của cán bộ, công chức phường, tác giả nhận thấy không có sự khác biệt lớn. Cụ thể là, trong số 160 cán bộ, công chức tại 16 phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thì có 70% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện thành thạo kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động; 30% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo kỹ năng trên. - Về kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp được xem là kỹ năng quan trọng nhất mà chủ tịch UBND phường cần phải sử dụng thành thạo vì nó thường xuyên được sử dụng và quyết định rất nhiều đến kết quả thực hiện hoạt động quản lý chung của UBND phường. Bởi vì, hầu hết các quyết định quản lý đều được ra đời hoặc được tổ chức triển khai thực hiện thông qua các cuộc họp. 64 Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp của 16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: có đến 93% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn cho rằng họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp, chỉ có 7% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn nhận định họ chưa thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng trên. Đối chiếu kết quả khảo sát này với đánh giá của cán bộ, công chức phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt lớn. Cụ thể là, trong số 160 cán bộ, công chức tại 16 phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 72% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện thành thạo kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; 28% còn lại cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo kỹ năng trên. - Về kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phƣờng Phần lớn các công việc của UBND phường được thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ, công chức phường. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng và tiến độ thực hiện công việc của họ, nhưng yếu tố ảnh hưởng đầu tiên là việc phân công giao việc và điều hành công việc của chủ tịch UBND phường đối với mỗi cán bộ, công chức phường. Chính vì vậy, kỹ năng điều hành công vụ của chủ tịch UBND phường đối với cá nhân cán bộ, công chức phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng. Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường của 16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: có đến 84% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn cho rằng họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường, chỉ có 16% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn nhận định họ chưa thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng trên. Đối chiếu kết quả khảo sát này với đánh giá của cán bộ, công chức phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt đáng kể. Cụ thể là, trong số 160 65 cán bộ, công chức tại 16 phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 10% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện không thể thực hiện kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường; 23% cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo; chỉ có 67% cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện thành thạo kỹ năng trên. - Về kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phƣờng Khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phường của 16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả một kết quả bất ngờ: có đến 45% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn cho rằng họ chưa thành thạo trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phường, chỉ có 55% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn nhận định họ thực hiện thành thạo kỹ năng này. Đối chiếu kết quả khảo sát này với đánh giá của cán bộ, công chức phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt rất đáng kể. Cụ thể là, trong số 160 cán bộ, công chức tại 16 phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 65% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo trong kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phường; 5% số người được phỏng vấn cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thực hiện không thể thực hiện kỹ năng này; trong khi đó chỉ có 30% số người cho rằng chủ tịch UBND phường của họ thành thạo kỹ năng và giúp ích cho hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phường - Về kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ Kết quả khảo sát về mức độ thành thạo kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ của 16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 66 cho thấy: 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn cho rằng họ thành thạo trong việc sử dụng kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ. Đối chiếu kết quả khảo sát này với đánh giá của cán bộ, công chức phường, tác giả nhận thấy có sự khác biệt nhất định. Cụ thể là, trong số 160 cán bộ, công chức tại 16 phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 15% số người được phỏng vấn nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện chưa thành thạo và không hiệu quả kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ; chỉ có 85% nhận định chủ tịch UBND phường của họ thực hiện thành thạo kỹ năng này. 2.3.3. Về thái độ làm việc của chủ tịch UBND phƣờng Ở phần lý luận ở chương 1, tác giả luận văn đã phân tích và nhận định: Thái độ trong thực thi hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường mặc dù được thể hiện rất đa dạng và phức tạp, nhưng chủ yếu được chia thành 3 loại: - Thái độ phục vụ nhân dân - Thái độ đối với công vụ được giao - Thái độ đối với cán bộ, công chức phường. 2.3.3.1. Về thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND phường với tư cách là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở phải nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công bằng, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân. Mức độ hài lòng của người dân càng cao càng thể hiện một cách tích cực năng lực quản lý nói chung và thái độ phục vụ nhân dân nói riêng của chủ tịch UBND phường. Khi tác giả luận văn đặt câu hỏi phỏng vấn: Ông, Bà có tận tụy giải quyết những yêu cầu, kiến nghị, thắc mắc và khiếu nại của nhân dân không? tác giả đã nhận được kết quả là: 16/16 người, tức 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn trả lời: Có 67 Khảo sát thực tế lịch làm việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận thấy 16/16 phường được khảo sát đều bố trí lịch tiếp dân hàng tuần, mỗi tuần ít nhất một ngày. Chủ tịch UBND phường sẽ trực tiếp chủ trì buổi tiếp dân, trực tiếp giải đáp những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo cho công dân và các tổ chức. Đồng thời, chủ tịch UBND phường sẽ phân công, hướng dẫn các cán bộ, công chức phường xử lý các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Bản thân tác giả luận văn đã trực tiếp tham dự một số buổi tiếp dân tại các phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã trực tiếp thăm dò mức độ hài lòng của người dân tham dự, đa số người dân hài lòng với những giải đáp và hướng giải quyết của chủ tịch UBND phường cũng như cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Chỉ có một số ít người vẫn chưa hài lòng với cách giải quyết của UBND phường liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai và cấp phép xây dựng cho các hộ dân cư trên địa bàn phường. Một số ý kiến của người dân cho rằng: chủ tịch UBND phường cần phải tăng cường số buổi tiếp dân từ một ngày lên hai ngày mỗi tuần. Một số ý kiến khác cho rằng: trong những buổi tiếp dân, chủ tịch UBND phường nên mời đại diện của UBND Quận về tham dự để cùng giải đáp và tháo gỡ những thắc mắc, khiếu kiện cho công dân và tổ chức. 2.3.3.2 Về thái độ đối với công việc đƣợc g

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_luc_quan_ly_cua_chu_tich_uy_ban_nhan_dan_phuon.pdf
Tài liệu liên quan