Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no ( PEKN ) và phụ gia tro bay

 

TÓM TẮT NỘI DUNG 2

LỜI NÓI ĐẦU 5

PHẦN I: TỔNG QUAN 7

I.1.GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU COMPOZIT 7

I.1.1.Lịch sử phát triển 7

I.1.3. Đặc điểm và phân loại vật liệu compozit 8

I.1.3.1. Các đặc điểm chung 8

I.2.THÀNH PHẦN CỦA VẬT LIỆU PC 9

I.2.1.Nhựa nền 9

I.2.2. Thành phần cốt (Chất gia cường) 19

I.2.3. Phụ gia và chất độn 24

I.2.3.1. Phụ gia 24

I.2.3.2. Chất độn 25

I.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG VẬT LIỆU PC . 32

I.3.1. Phương pháp lăn ép bằng tay. 32

I.3.2. Phương pháp phun sợi. 33

I.3.3. Công nghệ đúc kéo. 33

I.3.4. Công nghệ quấn sợi. 34

I.3.5. Công nghệ bơm nhựa vào khuôn. 34

I.3.6. Công nghệ hút chân không. 35

I.4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PC. 36

I.5. ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU PC. 38

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40

VÀ THỰC NGHIỆM 40

II.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU ĐẦU 40

II.1.1. Nguyên liệu và hóa chất 40

II.1.2. Phương pháp xác định tỷ trọng 40

II.1.3. Phương pháp xác định độ nhớt Brookfield 41

II.1.4. Phương pháp xác định chỉ số axit 41

II.1.5. Phương pháp xác định thời gian gel hóa. 42

II.1.6. Phương pháp xác định hàm lượng phần gel 42

II.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA VÂT LIỆU PC 43

II.2.1. Phương pháp xác định độ bền nén 43

II.2.2. Phương pháp xác định độ bền uốn 44

II.2.3. Phương pháp xác định độ bền va đập 45

II.2.4. Phương pháp xác định độ bền kéo 45

II.2.5. Phương pháp xác định sự thay đổi khối lượng trong môi trường hoá chất 46

II.2.6. Phương pháp chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM) 47

II.2.7. Phương pháp xác định độ hấp thụ nước 47

II.2.8. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng TGA (Thermo Gravimetric Analysis) 47

PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48

III.1. PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU ĐẦU 48

III.1.1. Đặc tính của nguyên liệu đầu 48

III.1.1.1. Nhựa nền PEKN 48

Các kết quả phân tích được cho thấy, nhựa PEKN – 2508PT-WV (dạng octo) có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu làm nhựa nền cho vật liệu polyme compozit. 48

III.1.1.2. Phụ gia tro bay 48

III.1.2. Khảo sát thời gian gel hóa và hàm lượng phần gel 49

III.2. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CHẤT LIÊN KẾT ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC VẬT LIỆU PC. 50

III.3. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT GIA CƯỜNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU PC. 52

III.6. KHẢO SÁT ĐỘ BỀN HOÁ CHẤT CỦA VẬT LIỆU PC TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT KHÁC NHAU THEO THỜI GIAN. 64

III.7. KHẢO SÁT ĐỘ HẤP THỤ CỦA NƯỚC VÀO VẬT LIỆU PC. 68

III.8. KHẢO SÁT ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PC. 69

PHẦN IV. KẾT LUẬN 70

PHẦN V: TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 

 

doc76 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no ( PEKN ) và phụ gia tro bay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng h¹t võa ®ãng vai trß lµ chÊt gia c­êng, võa ®ãng vai trß lµ chÊt ®én. Chóng cã kh¶ n¨ng: t¨ng ®é cøng, gi¶m ®é co ngãt thÓ tÝch, t¨ng ®é bÒn, t¨ng kh¶ n¨ng chèng ch¸y, bÒn ho¸, bÒn ®iÖn… ChÊt gia c­êng cÇn cã kÝch th­íc bÒ mÆt nhá, ®ång ®Òu, ph©n t¸n tèt, cã kh¶ n¨ng hÊp thô nhùa nÒn tèt trªn toµn bé bÒ mÆt, rÎ tiÒn, dÔ kiÕm [4]. Mét sè chÊt gia c­êng d¹ng h¹t th­êng ®­îc sö dông [11,15]: §Êt sÐt, cao lanh, bét nhÑ, bét talc (3MgO.4SiO2.2H2O), SiO2, oxyt nh«m, ami¨ng. H×nh d¸ng, kÝch th­íc, b¶n chÊt cña h¹t gia c­êng vµ sù ph©n bè cña h¹t trong vËt liÖu PC cã ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu t¹o thµnh. VËt liÖu PC gia c­êng d¹ng h¹t cã vai trß quan träng vµ cã nhiÒu øng dông trong c«ng nghiÖp hiÖn nay do chÕ ®é gia c«ng ®¬n gi¶n, n¨ng suÊt gia c«ng lín, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c s¶n phÈm PC sö dông trong c«ng nghiÖp vµ d©n dông. §Æc biÖt vÒ mÆt gi¸ c¶ lµ thÊp h¬n nhiÒu so víi vËt liÖu PC gia c­êng d¹ng sîi. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu PC gia c­êng d¹ng h¹t ngµy cµng ®­îc c¸c nhµ Khoa häc quan t©m. I.2.3. Phô gia vµ chÊt ®én I.2.3.1. Phô gia Phô gia ®­îc thªm vµo vËt liÖu PC ®Ó thay ®æi mét sè tÝnh chÊt cña vËt liÖu nh­ : ®é nhít, chèng ch¸y, gi¶m ®é co ngãt vµ mét sè tÝnh chÊt kh¸c. C¸c phô gia th­êng thªm vµo vËt liÖu PC nh­ chÊt xóc tiÕn, chÊt chèng ch¸y, chÊt chèng tia tö ngo¹i UV… ChÊt xóc tiÕn Cã t¸c dông lµm ®é nhít cña vËt liÖu gi¶m khi gia c«ng theo ph­¬ng ph¸p l¨n Ðp hoÆc phun ®Ó chÊt láng linh ®éng h¬n, dÔ thÊm vµo sîi gia c­êng. Khi ngõng l¨n Ðp th× cÊu tróc gel l¹i lµm cho nhùa nÒn kh«ng bÞ ch¸y. ChÊt xóc tiÕn hay sö dông lµ Cacboxymetylxenlulo. ChÊt chèng ch¸y D­íi t¸c dông cña tr­êng nhiÖt (dßng nhiÖt) cã c­êng ®é ®ñ lín vµ thêi gian ®ñ dµi c¸c PC h÷u c¬ ®Òu bÞ ph©n huû nhiÖt. Do vËy, chÊt chèng ch¸y ®­îc thªm vµo hÖ PC nh»m thay ®æi thay ®æi qu¸ tr×nh ch¸y theo c¸c ph­¬ng ¸n sau : Ức chÕ qu¸ tr×nh ch¸y ë pha khÝ (®èi víi khÝ nhiªn liÖu) Thay ®æi qu¸ tr×nh ph©n huû nhiÖt b»ng c¸ch ®­a vµo mét qu¸ tr×nh n¨ng l­îng thÊp cã t¸c dông kÝch thÝch ë pha r¾n ®Ó dÉn ®Õn cacbon ho¸ trªn bÒ mÆt. T¹o thµnh líp mµng bao bäc lªn vËt liÖu ®Ó ng¨n chÆn t¸c ®éng cña m«i tr­êng nhiÖt bªn ngoµi. §èi víi qu¸ tr×nh ph©n huû nhiÖt mµ thiÕu oxy lµ qu¸ tr×nh nhiÖt ph©n, khi thõa oxy lµ qu¸ tr×nh nhiÖt oxy ho¸. Nh÷ng chÊt chèng ch¸y th­êng dïng lµ hîp chÊt chøa Clo, Brom; hîp chÊt c¬ ph«t pho; hîp chÊt chøa Bo; Oxyt antimon (Sb2O3); hydroxyt nh«m. I.2.3.2. ChÊt ®én ChÊt ®én lµ nh÷ng chÊt ®­îc thªm vµo vËt liÖu PC chñ yÕu lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mét sè tr­êng hîp, chÊt ®én cã thÓ lµm thay ®æi mét sè tÝnh chÊt kü thuËt cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng còng nh­ trong qu¸ tr×nh sö dông. Mét sè chÊt ®én th­êng dïng: Bét nhÑ CaCO3, Bét talc 3MgO.4SiO2.2H2O, Bét mica K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O; Bét barit BaSO4. HiÖn nay ng­êi ta ®ang nghiªn cøu vµ thö nghiÖm viÖc sö dông kÕt hîp chÊt phÕ th¶i “ Tro bay” (cã tªn tiÕng anh lµ Fly ash) cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ nÒn polyme ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu PC ë ViÖt Nam. Víi kinh nghiÖm t¸i sö dông s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®èt than ®· ®­îc ¸p dông ë c¸c n­íc tiªn tiÕn thÕ giíi nh­ Mü, NhËt vµ c¸c n­íc Ch©u ¢u cho thÊy kho¶ng 60 – 70% l­îng tro xØ th¶i ra cã thÓ sö dông ®­îc cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng, cÇu ®­êng, bª t«ng vµ lµm phô gia cho nhiÒu s¶n phÈm th­¬ng m¹i kh¸c. ViÖc t¸i sö dông tro xØ còng ®· ®­îc biÕt ®Õn ë ViÖt Nam tõ nhiÒu n¨m tr­íc vµ ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu trong n­íc vµ hîp t¸c víi Quèc tÕ vÒ kh¶ n¨ng øng dông cña chóng, trong ®ã c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña ViÖn VËt liÖu X©y dùng. Nh­ng cho ®Õn nay, sè l­îng vµ quy m« sö dông lo¹i chÊt th¶i nµy cßn kh¸ nhá lÎ phÇn lín chØ lµ c¸c t­ nh©n ®øng ra ®Êu thÇu mua l¹i hoÆc khai th¸c tù do ®Ó sö dông lµm g¹ch gia c«ng hoÆc hoÆc than ®ãng b¸nh. GÇn ®©y nhÊt, tro xØ ®­îc sö dông lµm phô gia cho bª t«ng ®Ëp trµn cña c«ng tr×nh thñy ®iÖn S¬n La…C©u hái “ T¹i sao viÖc tiªu thô lo¹i s¶n phÈm phô nµy cßn rÊt h¹n chÕ t¹i ViÖt Nam n¬i cã l­îng tiªu thô than hµng n¨m kh¸ lín ?” ®ang lµ c©u hái cÇn ®­îc c¸c ngµnh c¸c cÊp tr¶ lêi. S¶n phÈm ch¸y cña qu¸ tr×nh ®èt than gåm tro bay, tro ®¸y lß, tro cña lß tÇng s«i (CFB) cã chøa chÊt t¹o tÇng s«i, xØ than, xØ tõ hÖ thèng khÝ hãa than, th¹ch cao tõ hÖ thèng khö SO2 trong khãi th¶i, tro cã chøa Amoniac do sö dông ®Ó khö NOx trong khãi th¶i. S¶n phÈm phô t¹o ra tõ qu¸ tr×nh ®èt than nµy cã ®Æc tÝnh ­u viÖt mµ c¸c vËt liÖu kh¸c kh«ng cã, gi¸ thµnh rÎ, nªn kh¶ n¨ng øng dông rÊt ®a d¹ng vµ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm rÊt nhiÒu. Kh¶ n¨ng sö dông c¸c s¶n phÈm phô tõ qu¸ tr×nh ®èt than phô thuéc nhiÒu vµo thµnh phÇn ho¸ häc, ®Æc tÝnh lý häc cña tõng lo¹i. §Æc tÝnh cña lo¹i vËt liÖu nµy phï hîp ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. §Æc tÝnh cña chóng chÞu ¶nh h­ëng bëi chÕ ®é vËn hµnh lß h¬i nh­ thêi gian vµ nhiÖt ®é cña than trong lß h¬i, phô thuéc vµo ph­¬ng thøc th¶i tro xØ kh« hay ­ít. Riªng s¶n phÈm phô cña qu¸ tr×nh khö SO2 trong khãi th¶i lß h¬i cã kh¸c h¬n, cã chøa thªm c¸c chÊt kiÒm. §Æc tÝnh cña s¶n phÈm phô tõ qu¸ tr×nh khö SO2 trong khãi th¶i lß h¬i phô thuéc nhiÒu vµo chÊt khö ®­îc sö dông, nhiÖt ®é, ¸p lùc vµ kh¶ n¨ng «xy ho¸ x¶y ra trong buång khö, sè l­îng n­íc ®­îc sö dông. Tõ c¸c ®Æc tÝnh nµy, cã thÓ t×m ra kh¶ n¨ng sö dông tõng lo¹i s¶n phÈm nµy trong thùc tÕ. Mét sè øng dông thùc tÕ cña s¶n phÈm tõ qu¸ tr×nh ®èt than mµ Mü ®ang sö dông do HiÖp Héi Tro Than cña Mü thèng kª ®­îc nªu d­íi ®©y sÏ lµ th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch trong t­¬ng lai. øng dông cña tro bay trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng vµ bª t«ng: do sù ph©n bè kÝch th­íc c¸c h¹t cña tro bay gièng xi m¨ng, nh­ng h¹t tro bay cßn cã thªm d¹ng h×nh cÇu, ®­îc nung ch¶y nhÑ trong lß h¬i vµ ®­îc lµm ®Æc ®ét ngét trong khãi th¶i. Nªn khi sö dông trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt bª t«ng, d¹ng h×nh cÇu cña tro bay ®ãng vai trß nh­ qu¶ bang mang khÝ trong hçn hîp bª t«ng gióp gi¶m nhu cÇu n­íc vµ n©ng cao tÝnh mÒm dÎo, dÔ t¹o h×nh vµ dÔ sö dông cña bª t«ng vµ t¹o cho khèi bª t«ng cã cÊu tróc tèt h¬n vµ dÔ t¹o gãc c¹nh h¬n. Thµnh phÇn ho¸ häc cña tro bay cã l­îng CaO thÊp, do ®ã sÏ h¹n chÕ ®­îc c¸c ph¶n øng Pozzolanic lµ ph¶n øng t¹o c¸c hîp chÊt kÕt dÝnh Ca(OH)2 khi tiÕp xóc víi n­íc, ph¸ vì cÊu tróc ho¸ häc cña bª t«ng g©y môc rçng bª t«ng. Khi thªm tro bay vµo, ph¶n øng víi v«i trong bª tèng sÏ t¹o hîp chÊt kÕt dÝnh bÒn v÷ng h¬n lµm t¨ng søc bÒn cña bª t«ng. Ngoµi ra thµnh phÇn ho¸ häc cña tro bay cã sÐt hoÆc phiÕn sÐt lµ vËt liÖu cung cÊp cho s¶n xuÊt xi m¨ng. Tû lÖ tro bay ®­îc sö dông phô thuéc nhiÒu vµo tû lÖ cacbon cßn l¹i trong tro, tû lÖ tro bay ®­îc sö dông cã thÓ lªn ®Õn > 30% phô thuéc c¶ vµo thµnh phÇn ho¸ häc cña tro bay. øng dông cña tro bay trong c«ng t¸c x©y dùng, lµm nÒn ®­êng vµ lÊp c¸c lç hæng cña c¸c má sau khi kh«ng cßn khai th¸c ®Ó h¹n chÕ vµ phßng tr¸nh sù sôt lón nÒn ®Êt cña c«ng tr×nh. MÆt kh¸c c¸c s¶n phÈm tõ qu¸ tr×nh ®èt than cßn cã tû träng thÊp h¬n ®Êt tù nhiªn, cã thµnh phÇn gièng ®Êt sÐt nªn nã ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng t¸c lµm ®­êng, ®¾p ®Ëp, ®ª, chin lÊp cho c¸c chç rçng cña c«ng tr×nh èng ngÇm lµm t¨ng ®é kÕt dÝnh, ®é cøng cña ®­êng vµ gi¶m t¶i cho c¸c c«ng tr×nh cÇn chÌn lÊp. Tro bay ®­îc trén víi n­íc v«i vµ c¸c vËt liÖu liªn kÕt kh¸c thµnh vËt liÖu lµm ®­êng bÒn vµ cøng h¬n ®Êt tù nhiªn, ®Æc biÖt ®èi víi lo¹i ®­êng asphalt. 90 – 95% tro bay trén víi c¸t, n­íc vµ xi m¨ng thµnh vËt liÖu cã thÓ sö dông ®Ó lÊp c¸c kho¶ng trèng cña c¸c má, m¹ch n­íc ngÇm, cèng r·nh kh«ng cßn sö dông d­íi lßng ®Êt. Dung dich nµy sÏ ®­îc b¬m vµo mµ kh«ng cÇn ph¶i cã c«ng nh©n trùc tiÕp thao t¸c. MÆt kh¸c, vËt liÖu nµy dÔ ®µo xíi trong tr­êng hîp c«ng tr×nh nµo ®ã cÇn sö dông. §Æc ®iÓm nµy ­u viÖt h¬n sö dông xi m¨ng th«ng th­êng. øng dông trong c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i: nhê ph¶n øng Pazzolanic cña tro xØ khi kÕt hîp víi xi m¨ng nªn nã ®­îc sö dông ®Ó lµm r¾n chÊt th¶i láng, bïn c«ng nghiÖp vµ bïn sinh häc trong qu¸ tr×nh xö lý n­íc th¶i. Ph¶n øng nµy lµm gi¶m kh¶ n¨ng rß rØ c¸c hîp chÊt ®éc h¹i trong mïn th¶i, ®Æc biÖt lµ c¸c chÊt th¶i cã chøa kim lo¹i nÆng nhê viÖc lµm kh« ®ãng b¸nh chÊt th¶i. øng dông trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o ®Êt n«ng nghiÖp: §Êt chÊt l­îng xÊu sÏ ®­îc trén víi tro xØ ®Ó t¨ng c­êng c¸c ®Æc tÝnh tho¸t vµ gi÷ n­íc vµ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña thùc vËt nhê trong tro bay cã chøa mét sè vi chÊt mµ thùc vËt cÇn. Tro cña lß CFB cßn ®­îc sö dông trong xö lý c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng trong khai th¸c má. Than cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y ®iÖn lß CFB th­êng lµ lo¹i than chÊt l­îng xÊu vµ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm khã kh¨n nªn gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò m«i tr­êng ®èi víi lo¹i than nµy. MÆt kh¸c tro tõ lß nµy cã thµnh phÇn CaO lín gióp trung hoµ møc axit t¹i c¸c má than bá ®i nµy. Víi ­u ®iÓm ®ã, tro cña lß CFB ®­îc sö dông ®Ó lµm t­êng vµ v¸ch hoÆc lÊp c¸c hÇm lß ®· kh«ng cßn sö dông h¹n chÕ tèi ®a nguy c¬ « nhiÔm nguån n­íc vµ ®Êt do thay ®æi ®é pH tõ c¸c má nµy g©y ra. Tro bay cßn ®­îc sö dông trong c«ng nghiÖp nhùa vµ s¬n nhê cÊu t¹o rçng cña nã nh»m lµm gi¶m träng l­îng cña s¶n phÈm, sö dông trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng vµ c¸p ®iÖn ®Æc biÖt, c¸c tÊm ch¾n chÞu nhiÖt cña xe m¸y ®ua, vËt liÖu chÞu löa vµ c¸c s¶n phÈm èp l¸t trang trÝ trong x©y dùng, c«ng nghiÖp ®óc nh«m. ¦u ®iÓm næi bËt cña chóng lµ lo¹i vËt liÖu cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt vµ gi¸ thµnh rÎ. Ngoµi nh÷ng øng dông nh­ ®· nãi ë trªn, xØ ®¸y lß cßn cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nh­: ®­îc sö dông ®Ó chèng tr¬n ë c¸c ®­êng ®ãng b¨ng vµo mïa ®«ng. XØ lß h¬i cßn sö dông nh­ c¸c h¹t s¾t cøng ®Ó phun lµm s¹ch s¬n phñ bÒ mÆt cña thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp söa ch÷a tµu biÓn thay h¹t Nix ®éc h¹i vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. §Æc tÝnh tr¬n nh½n cña xØ lµ ­u ®iÓm ®Ó sö dông trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt tÊm lîp. Nh÷ng øng dông th«ng th­êng tõ c¸c s¶n phÈm ch¸y cña than ë Mü sÏ ®­îc nªn ra ë ®©y hy väng thu hót ®­îc mèi quan t©m cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy viÖc sö dông tro xØ ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Quan träng h¬n c¶ lµ víi khèi l­îng lín tro xØ sö dông cho c¸c môc ®Ých trªn sÏ gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò nan gi¶i cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nhµ qu¶n lý cô thÓ sÏ gi¶m ®­îc ®¸ng kÓ quü ®Êt chiÕm dông, gi¶m chi phÝ qu¶n lý b·i th¶i vµ chèng « nhiÔm m«i tr­êng. ë ViÖt Nam c¸c nhµ nghiªn cøu ®· s¶n xuÊt tÊm sãng vµ tÊm ph¼ng xi m¨ng cèt sîi theo ph­¬ng ph¸p xeo tõ c¸c phô gia Silica fume vµ tro bay cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®· qua xö lý. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy s¶n phÈm nµy ®Òu ®¹t tÝnh chÊt vÒ c­êng ®é uèn, ®é chèng thÊm n­íc vµ mét sè chØ tiªu kü thuËt kh¸c. Tro bay lµ mét phô gia ®Æc biÖt cho bª –t«ng, cã thÓ thay thÕ 20% xi m¨ng trong bª t«ng vµ gi¶m ®­îc 30% gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do cÊu tróc mÞn tro bay còng lµm t¨ng c­êng ®é cña bª t«ng vµ lµm t¨ng ®é nhít cña v÷a, gióp bª t«ng chui vµo c¸c khe nç dÔ dµng. T¹i nhµ m¸y chÕ biÕn tro bay nhiÖt ®iÖn, tro xØ ®­îc hót tõ d­íi hå th¶i lªn, qua tr¹m tuyÓn næi ®Ó t¸ch thµnh hai phÇn tro bay vµ than. ChØ sau vµi tiÕng qua tuyÓn næi, tro bay ®· ®­îc ®«ng ®Æc l¹i, ®­îc ®­a sang hÖ thèng sÊy ®ãng bao, ®­a ra thµnh phÈm. SÊy b»ng lß quay ®èt trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. S¬ ®å c«ng nghÖ tuyÓn næi [1]. B¬m hoµ Sµng rung CÊp H2O Th¶i BÓ ®iÒu hoµ B¬m hoµ DÇu M7 Thïng khuÊy TX 1 Thïng khuÊy TX 2 Thïng khuÊy TX 3 DÇu th«ng TB tuyÓn næi Dung dich tro bay Dung dÞch than BÓ c« ®Æc tro bay BÓ c« ®Æc than B¬m hoµ Rãc n­íc, ph¬i tù nhiªn B¬m hoµ Kho cã m¸i che Tro bay ®é Èm <20% BÓ chøa s¶n phÈm than Chó thÝch: TX – tiÕp xóc Nguyªn lý cña c«ng nghÖ tuyÓn næi tro bay X­ëng tuyÓn næi ®­îc ®Æt ngay c¹nh hå chøa tro th¶i cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. Nguyªn liÖu ®­îc b¬m cïng víi n­íc lªn sµng rung. T¹i ®©y phÇn h¹t th« ®­îc lo¹i ra, cßn phÇn h¹t mÞn ®­îc ®­a vµo bÓ chøa ®iÒu hoµ, nguyªn liÖu ®­îc khuÊy nhÑ, n­íc trong trµn ra ë phÝa trªn møc trµn ®­îc ®iÒu tiÕt sao cho tû lÖ r¾n/láng = 1/3 Tû lÖ nµy ®­îc kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p ®o tû träng cña dung dÞch huyÒn phï. Dung dÞch huyÒn phï ®­îc b¬m lªn thïng khuÊy tiÕp xóc víi sù tham gia cña dÇu M7 lµ chÊt thuèc tuyÓn 1 víi hµm l­îng 2 lÝt/tÊn nguyªn liÖu. Sau ®ã, dung dÞch ®­îc ®­a vµo hÖ thèng tuyÓn næi gåm mét côm m¸y tuyÓn vÐt 4 ng¨n víi sù tham gia cña thuèc tuyÓn 2 lµ dÇu th«ng víi hµm l­îng 2 lÝt/ tÊn nguyªn liÖu. C¶ 2 lo¹i thuèc tuyÓn nµy ®­îc khèng chÕ mét c¸ch nghiªm ngÆt cïng víi viÖc æn ®Þnh tû träng cña dung dÞch b»ng mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn trung t©m ®Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt ho¹t ®éng cña hÖ thèng tuyÓn næi vµ h¹n chÕ l­îng d­ thõa cña thuèc tuyÓn. PhÇn næi lµ than ®­îc g¹t xuèng m¸ng dÉn vµ ®­a vÒ bÓ c« ®Æc than. PhÇn tr×m lµ dung dÞch tro bay ®­îc dÉn vÒ bÓ c« ®Æc tro bay. N­íc tho¸t ra tõ c¸c bÓ c« ®Æc ®­îc dÉn vÒ bÓ chøa n­íc t¸i sö dông, cßn c¸c s¶n phÈm tro bay vµ than sau khi ®­îc c« ®Æc víi tû lÖ r¾n/láng lµ 50/50 sÏ ®­îc b¬m lªn hai b·i chøa kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh rãc n­íc vµ ph¬i tù nhiªn sÏ ®­a ®é Èm xuèng 20 – 22%. S¶n phÈm chÝnh tro bay cã ®é Èm < 20% sÏ ®­îc chuyÓn vµo kho cã m¸i che, vµo hÖ thèng sÊy vµ thu s¶n phÈm. Tro bay cã ®é Èm < 20% ®­îc ®­a vµo Bunke cÊp liÖu b»ng m¸y xóc lËt. Nguyªn liÖu ®­îc vËn chuyÓn tiÕp lªn lß sÊy b»ng b¨ng t¶i. Qu¸ tr×nh sÊy ®­îc thùc hiÖn trong lß sÊy quay ®èt trùc tiÕp b»ng than. Qua hÖ thèng: läc bôi s¬ bé, läc bôi cÊp hai, hÖ thèng läc bôi tói v¶i, s¶n phÈm tro bay thu ®­îc cã c¸c chØ tiªu kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu ®Ò ra. Cô thÓ: SiO2 + Fe2O3 + Al2O3: 86% SO3 : 0,3% MKN < 5% Hµm l­îng trªn sµng 0,045 mm < 5% §é ®ång ®Òu I : 2% §é Èm : 0,3% I.3. Mét sè ph­¬ng ph¸p gia c«ng vËt liÖu PC [4]. Qóa tr×nh gia c«ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu, do v©y tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ ph¶i lùa chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®Ó cã ®ù¬c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu. Th«ng th­êng vËt liÖu PC cã thÓ gia c«ng b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y: I.3.1. Ph­¬ng ph¸p l¨n Ðp b»ng tay. §©y lµ ph­¬ng ph¸p sö dông rul« hay chæi quÐt cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®Ó thÊm nhùa lªn bÒ mÆt sîi (sîi ë tÊm v¶i dÖt hay d¹ng v¶i mat). ThÊm vµ l¨n rul« tõng líp mét cho ®Õn khi ®¹t ®é dµy yªu cÇu cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn s¶n phÈm cã thÓ cã bät khÝ, kh¶ n¨ng thÊm ­ít kh«ng ®ång ®Òu vµ tuú thuéc vµo tay nghÒ ng­êi thî. Ph­¬ng ph¸p gia c«ng nµy ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t­ thÊp nªn ®­îc øng dông réng r·i vµ ®Æc biÖt sö dông cho nh÷ng s¶n phÈm cã kÝch th­íc lín. I.3.2. Ph­¬ng ph¸p phun sîi. S¶n phÈm ®­îc lµm tõ sîi c¾t nhá vµ nhùa sÏ ®­îc phun ®ång thêi lªn bÒ mÆt khu«n. Sîi th« ®­îc cho vµo m¸y c¾t nèi liÒn víi sóng phun víi ®é dµi theo ý muèn. ChÕ t¹o s¶n phÈm b»ng ph­¬ng ph¸p l¨n Ðp phun cã chu kú ng¾n, gÝa thµnh thÊp. Do sîi gia c­êng chØ sö dông lo¹i sîi ng¾n nªn tÝnh chÊt c¬ lý s¶n phÈm kh«ng cao. I.3.3. C«ng nghÖ ®óc kÐo. C¸c sîi gia c­êng kÐo, tÈm thÊm qua bÓ nhùa, sau ®ã ®­îc ®­a vµo khu«n vµ gia nhiÖt. Ph­¬ng ph¸p gia c«ng nµy cã thêi gian gia c«ng ng¾n, kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao, s¶n phÈm thu ®­îc cã tÝnh chÊt c¬ häc rÊt cao, tuy nhiªn, vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín. I.3.4. C«ng nghÖ quÊn sîi. Sö dông c¸c trôc ®­îc chèng dÝnh, c¸c sîi tÈm nhùa sÏ ®­îc quÊn vµo trôc. QuÊn sîi theo c¸c gãc kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu vµ cã thÓ lËp ch­¬ng tr×nh tr­íc. Cã hai c¸ch quÊn : quÊn v¾t chÐo vµ quÊn song song. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông ®Ó chÕ t¹o c¸c lo¹i èng vµ thïng chøa. I.3.5. C«ng nghÖ b¬m nhùa vµo khu«n. T¹o h×nh trong ch©n kh«ng bao gåm sö dông ®ång thêi ¸p suÊt ch©n kh«ng vµ ¸p suÊt kh«ng khÝ. Khu«n ®­îc phñ lªn mét líp nhùa vµ sîi b»ng tay hoÆc phun. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp ®Ó chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm kh«ng th­êng xuyªn vµ c¸c kÕt cÊu phøc t¹p. S¶n phÈm cã tÝnh chÊt c¬ lý cao do sù ph©n bè nhùa, sîi ®ång ®Òu, hai bÒ mÆt nh½n. Tuy nhiªn, tèc ®é s¶n xuÊt thÊp, ph¶i ®Çu t­ lín vÒ nhµ x­ëng vµ m¸y thuû. I.3.6. C«ng nghÖ hót ch©n kh«ng. VËt liÖu líp ®­îc gia c«ng b»ng tay theo ph­¬ng ph¸p ­ít. Mµng chÊt dÎo (Nilon) bäc lªn khu«n vµ kh«ng khÝ ®­îc th¸o ra nhê b¬m ch©n kh«ng. L­îng nhùa thõa ®­îc lo¹i bá d­íi t¸c dông cña b¬m ch©n kh«ng . ¦u ®iÓm : Hµm l­îng lç bät khÝ Ýt h¬n. ThÊm ­ít nhùa lªn sîi tèt h¬n nhê ¸p suÊt ch©n kh«ng, l­îng nhùa thõa sÏ lo¹i bá, do vËy hµm l­îng sîi cao h¬n ph­¬ng ph¸p gia c«ng b»ng tay. An toµn cho søc khoÎ : Tói ch©n kh«ng sÏ lµm gi¶m l­îng chÊt bay h¬i gi¶i phãng trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n. Nh­îc ®iÓm : Qóa tr×nh t¹o ch©n kh«ng lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm (nh©n c«ng, vËt liÖu). §ßi hái kü n¨ng thao t¸c cao h¬n. I.4. TÝnh chÊt cña vËt liÖu PC. §é bÒn vµ ®é ch¾c cao cña vËt liÖu PC lµm cho c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng nh­ b¸nh xe, trôc quay cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c chi tiÕt lµm b»ng hîp kim. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ n¨ng l­îng tÝch tô trªn mét ®¬n vÞ träng l­îng cao h¬n. Kh¸c víi c¸c vËt liÖu truyÒn thèng sù ph¸ huû cña vËt liÖu PC khi ®¹t ®Õn t¶i träng tíi h¹n kh«ng x¶y ra tøc thêi, nghÜa lµ kh«ng x¶y ra h­ háng th¶m ho¹. VËt liÖu PC tiÕp tôc biÕn d¹ng mµ vÉn duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc ë c¸c t¶i träng thÊp h¬n t¶i träng ph¸ huû. Mét c¬ chÕ ph¸ huû nh­ vËy cña vËt liÖu PC gia c­êng b»ng sîi ®¶m b¶o cho c¸c chi tiÕt lµm viÖc víi ®é tin cËy cao. Khi sö dông vËt liÖu PC gia c­êng b»ng sîi cã mo®un cao sÏ gi¶m ®­îc momen qu¸n tÝnh ë tèc ®é tíi h¹n cña c¸c trôc quay vµ do ®ã gi¶m ®­îc sè l­îng c¸c gèi hay æ ®ì trung gian, hoÆc cho phÐp trôc quay lµm viÖc víi tèc ®é cao h¬n. TÝnh chôi va ®Ëp bao gåm c¶ øng suÊt d­ vµ øng suÊt ph¸ huû cña vËt liÖu PC gia c­êng b»ng sîi thuû tinh vµ sîi aramit lµ tuyÖt vêi. H¬n n÷a sîi aramit cã thÓ kÕt hîp víi sîi cacbon hoÆc thuû tinh ®Ó tèi ­u ho¸ nÆng l­îng hÊp thô vµ c¸c yªu cÇu kh¸c, kÓ c¶ gi¸ thµnh. Gi¶m tiªu hao n¨ng l­îng do ®é bÒn vµ ®é ch¾c ®­îc n©ng cao cho phÐp c¸c vît tennis compozit sîi cacbon t¹o cho qu¶ bãng cã vËn tèc cao h¬n. Chèng ¨n mßn lµ ®Æc tÝnh cña vËt liÖu PC dùa vµo viÖc lùa chän lo¹i nhùa thÝch hîp. TÝnh æn ®Þnh kÝch th­íc cña c¸c kÕt cÊu tõ vËt liÖu PC lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó øng dông trong thiÕt bÞ X- quang, m¸y c«ng cô, m¸y ®o tÕ vi, c¸nh tay r«bèt, kÝnh viÔn väng, thiÕt bÞ l¹nh… C¸c chi tiÕt vµ liªn kÕt tiªu chuÈn tõ vËt liÖu PC cã thÓ s¶n xuÊt nhanh vµ kinh tÕ h¬n so víi tr­êng hîp dïng kim lo¹i. §ång thêi dÔ thay thÕ h¬n. §é gi·n në nhiÖt cña vËt liÖu PC cã thÓ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu gia c«ng ®a d¹ng ®Ó gi¶m thiÓu øng suÊt nhiÖt. Sîi cacbon vµ aramit cã hÖ sè gi·n në nhiÖt ©m theo chiÒu dµi, do ®ã ph¶i chó ý ®iÒu chØnh . VËt liÖu PC cã kh¶ n¨ng chôi khÝ hËu tèt trong m«i tr­êng biÓn. Nhê ®é bÒn vµ tÝnh chèng ¨n mßn cao nªn gi¶m ®­îc thêi gian b¶o hµnh so víi c¸c kÕt cÊu gç hay kim lo¹i. Tuy nhiªn, cÇn cã xö lý ®Æc biÖt ®Ó vËt liÖu PC chôi ®­îc bøc x¹ tö ngo¹i. Cã thÓ t¹o nªn vËt liÖu PC dÉn ®iÖn nÕu sö dông compozit sîi cacbon phñ Niken. VËt liÖu PC cã kh¶ n¨ng c¸ch ©m vµ gi¶m xãc tuyÖt vêi. §é rung vÒ ©m thanh vµ c¬ häc cã thÓ gi¶m 10% so víi kim lo¹i. TÝnh chÊt ma s¸t vµ mµi mßn cña vËt liÖu PC gia c­êng b»ng sîi cacbon lµ rÊt tåt. HÖ sè ma s¸t cña compozit cacbon trªn thÐp chØ b»ng 40% so víi thÐp/thÐp cã b«i tr¬n. TÝnh tÝch tô nhiÖt thÊp cña compozit cacbon-cacbon cïng víi ®é æn ®Þnh kÝch th­íc, nhÑ vµ hÖ sè ma s¸t cao cho phÐp sö dông lµm m¸ phanh cho m¸y bay vµ cho «t« ®ua. DÔ thao t¸c vµ vËn chuyÓn nhanh do nhÑ. Gi¶m ®­îc phÕ liÖu v× c¸c chi tiÕt vµ kÕt cÊu tõ vËt liÖu PC th­êng ®­îc lµm theo ®óng h×nh d¸ng s¶n phÈm yªu cÇu, chø kh«ng ph¶i b»ng ph­¬ng ph¸p phay, bµo, tiÖn, khoan…nh­ kim lo¹i. I.5. Ứng dông cña vËt liÖu PC. HiÖn nay vËt liÖu PC ®­îc øng dông rÊt réng r·i vµ phæ biÕn trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau ®Ó thay thÕ cho c¸c vËt liÖu truyÒn thèng nh­ : gç, kim lo¹i… vµ ®Æc biÖt lµ trong nghµnh giao th«ng vËn t¶i. Trong nghµnh giao th«ng vËn t¶i, vËt liÖu PC ®­îc dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ : Tµu, thuyÒn ®i biÓn, thïng chøa nhiªn liÖu, èp trÇn toa xe löa, lèp c¸c lo¹i xe, líp bäc lãt phÝa trong th©n m¸y bay, cÇu… Ngµy 8 – 7 – 1997, ng­êi ta ®· l¾p ®Æt mét c©y cÇu hoµn toµn b»ng vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa isopolyeste kÕt hîp víi cèt sîi thuû tinh. Sau mét thêi gian, ng­êi ta theo dâi vµ ®· nhËn thÊy r»ng bÒ mÆt cÇu kh«ng nh÷ng cã kh¶ n¨ng chèng thÊm mµ nã cßn kh«ng bÞ r¹n nøt, han rØ. §iÒu nµy cho phÐp tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ cho viÖc b¶o d­ìng. HiÖn nay nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· sö dông vËt liÖu PC ®Ó l¾p ®Æt vµ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng hµnh lang an toµn giao th«ng: D¶i ph©n c¸ch, biÓn b¸o, cäc tiªu, biÓn ph¶n quang… §èi víi nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt «t«, viÖc sö dông vËt liÖu PC sÏ m¹ng l¹i hiÖu qu¶ rÊt tÝch cùc. Träng l­îng cña «t« sÏ gi¶m. §é rung, tiÕng ån còng sÏ gi¶m ®i kho¶ng 10% . Kh«ng nh÷ng thÕ víi viÖc duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc ngay c¶ khi bÞ biÕn d¹ng (ë møc träng t¶i thÊp h¬n träng t¶i ph¸ huû), c¸c thiÕt bÞ lµm tõ vËt liÖu PC sÏ gãp phÇn h¹n chÕ bít nh÷ng rñi ro khi tai n¹n bÊt ngê x¶y ra. V× vËy mµ ng­êi ta th­êng dïng vËt liÖu nµy ®Ó chÕ t¹o c¸c bé phËn, chi tiÕt cña «t« nh­ : Trôc truyÒn ®éng c¬, b×nh chøa nhiªn liÖu … Do cã träng l­îng nhÑ h¬n rÊt nhiÒu so víi kim lo¹i, l¹i cã kh¶ n¨ng chôi vµ hÊp thô ®­îc c¸c c¬n chÊn ®éng nªn vËt liÖu PC ®­îc coi lµ lo¹i vËt liÖu lý t­ëng ®Ó x©y dùng nh÷ng toµ cao èc hoÆc c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ë nh÷ng vïng hay bÞ ®éng ®Êt (Mü, NhËt B¶n, Thç NhÜ Kú). Ngoµi ra trong thÓ thao, nã ®­îc dïng ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ hoÆc chÕ t¹o c¸c c«ng cô nh­ : vît tennis, bãng bµn, m¸i vßm ë s©n vËn ®éng… Trong khoa häc vËt liÖu PC ®­îc dïng ®Ó chÕ t¹o : M¸y X- quang, m¸y c«ng cô, kÝnh viÔn väng, r«bèt… VÒ gi¸ c¶, nh×n chung chi phÝ cho vËt liÖu PC ®¾t h¬n so víi kim lo¹i vµ mét sè vËt liÖu kh¸c. Tuy nhiªn, xÐt theo hiÖu qu¶ th× nã l¹i cã gi¸ trÞ kinh tÕ l©u dµi. Bëi chi phÝ cho viÖc b¶o d­ìng rÊt thÊp vµ tÝnh bÒn c¬ häc trong qu¸ tr×nh sö dông. PHẦN II: c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm II.1. c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch nguyªn liÖu ®Çu II.1.1. Nguyªn liÖu vµ hãa chÊt Nhùa polyeste kh«ng no (PEKN) Nhùa PEKN 2508PT-WV(d¹ng octo) cña Hµn Quèc. ChÊt xóc t¸c ChÊt xóc t¸c: Metyl etyl keton peoxit (MEKPO) cña Hµn Quèc ChÊt xóc tiÕn ChÊt xóc tiÕn octoat coban: (C8H17COO)2Co ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt : GENIOSIL (GF-31) CH3 (CH3O)3 – Si - (CH2)3 – O – C – C = CH2 O Phô gia tro bay Cã nguån gèc: §­îc cung cÊp bëi C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 12 (ViÖt Nam). II.1.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû träng Tû träng cña cña chÊt láng ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn DIN 53217 trªn dông cô tû träng kÕ (pycnomet) ERICHSEN model 290/ II cã thÓ tÝch 30 cm3. Th­êng tû träng ®­îc x¸c ®Þnh ë 20oC. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh: Sau khi æn ®Þnh ë 20oC, c©n tû träng kÕ (a) vµ ®iÒn ®Çy mÉu thö còng ë 20oC sao cho kh«ng cã bät khÝ. C©n tû träng kÕ chøa mÉu (b). HiÖu sè vÒ khèi l­îng : (a – b) chia cho thÓ tÝch (V) cña tû träng kÕ chÝnh lµ tû träng cña mÉu. II.1.3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhít Brookfield §é nhít Brookfield ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn DIN 53018 trªn nhít kÕ Brookfield d¹ng RVT. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh: Tr­íc khi x¸c ®Þnh, ph¶i ®Æt chÊt láng trong phßng ë nhiÖt ®é : 25 ± 0,5oC qua 12 giê. Rãt chÊt láng vµo 2/3 cèc thñy tinh, sau ®ã d×m phÇn g¾n ®Üa cña trôc quay vµo mÉu sao cho kh«ng xuÊt hiÖn bät khÝ. G¾n trôc quay vµo nhít kÕ vµ ®iÒu chØnh ®Ó mÆt chÊt láng trïng víi nÊc khÝa trªn trôc quay. BËt m¸y vµ ®äc trªn ®ång hå. §iÒu chØnh tèc ®é vµ chän trôc quay sao cho sè ®äc n»m trªn v¹ch chia cña mÆt ®ång hå. KÕt hîp tèc ®é, lo¹i trôc, sè ®äc vµ tra b¶ng sÏ tÝnh ®­îc ®é nhít theo ®¬n vÞ xentipoa (Cp). II.1.4. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè axit ChØ sè axit ®Æc tr­ng bëi sè mg KOH cÇn thiÕt ®Ó trung hoµ nhãm cacboxyl cã trong 1(g) mÉu thö. ChØ sè axit ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (V – V0) x k x 5,611 Av = g Trong ®ã: V, V0: ThÓ tÝch dung dÞch KOH trong r­îu etylic tiªu tèn khi chuÈn mÉu thÝ nghiÖm vµ mÉu trèng (ml). k: HÖ sè ®iÒu chØnh. g: Khèi l­îng c©n mÉu nhùa (g). 5,611: Sè mg KOH cña 1ml KOH 0,1N. II.1.5. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian gel hãa. ChuÈn bÞ mÉu thö C©n chÝnh x¸c 0,5 - 1 (g) nhùa vµo hép lång vµ mét ®­¬ng l­îng chÊt ®ãng r¾n, trén ®Òu ë nhiÖt ®é phßng. B×nh thö nghiÖm Mét b×nh 3 cæ, thÓ tÝch 250 ml cã l¾p nhiÖt kÕ sinh hµn håi l­u, ë gi÷a cã nót cao su khoan lç cho vµo èng nghiÖm thµnh máng. §Ó ®¸y èng nghiÖm vµ bÇu thñy ng©n cña nhiÖt kÕ ngang nhau vµ c¸ch bÒ mÆt cña dung m«i bay h¬i chõng 2 - 3 cm. §Ó cho nhiÖt ®é æn ®Þnh th­êng tr­íc khi lµm ph¶i ch­ng cÊt lo¹i ra chõng 10 - 20 ml dung m«i cho ®Õn lóc nhiÖt ®é s«i æn ®Þnh. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh Mçi lÇn lÊy chõng 0,05(g) hçn hîp nhùa céng chÊt ®ãng r¾n trªn ®Çu trßn cña que thñy tinh nhá, cho vµo èng nghiÖm ®· æn ®Þnh. Khi võa ch¹m ®¸y èng nghiÖm th× bÊm ®ång hå bÊm gi©y ®Ó theo dâi. Thêi gian gel hãa lµ thêi gian kÓ tõ khi hçn hîp võa ch¹m ®¸y èng nghiÖm ®Õn lóc hçn hîp qu¸nh l¹i khi nhÊc que thñy tinh cã sîi nhá kÐo theo. Ở mçi nhiÖt ®é thö nghiÖm, x¸c ®Þnh tèi thiÓu 3 lÇn vµ lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. II.1.6. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng phÇn gel Møc ®é ®ãng r¾n cña nhùa PEKN theo thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p xoxhlet trong axeton sau 24 giê. GiÊy läc tr­íc khi c©n ph¶i trÝch ly b»ng axeton trong dông cô xoxhlet kho¶ng 3 giê. Sau ®ã lÊy ra sÊy kh« ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi vµ ®Ó trong b×nh hót Èm. Pha trén nhùa PEKN vµ chÊt ®ãng r¾n theo tû lÖ. Sau ®ã ®­a lªn giÊy läc mét l­îng kho¶ng 0,1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no ( PEKN ) và phụ gia tro bay.doc