Luận văn Nghiên cứu chuyển đổi phần mềm grass từ nền unix lên windows

Mục Lục

Lời Cảm Ơn.1

Lời Nói Đầu.2

Mục Lục.4

Danh sách các hình vẽ.6

Chương 0 : Mở Đầu.7

Chương 1 : OpenGIS – Khái niệmchung và Các môhình dữliệu.8

1.1 Giới thiệu vềGIS.8

1.1.1 Định nghĩa GIS.8

1.1.2 Các thành phần của GIS.10

1.1.3 Các mô hình dữliệu của GIS.11

1.1.4 Vấn ĐềDữLiệu Đối Với GIS.12

1.2 Khái Quát VềOpenGIS.14

1.2.1 Tổchức OGC.14

1.2.2 Định nghĩa OpenGIS.16

Chương 2 : HệThống HỗtrợPhân tích Tài nguyên Địa lý.17

2.1 Sơlược vềGRASS.17

2.2 Kiến trúc GRASS.19

2.3 Định dạng dữliệu.20

2.4 Tổchức lưu trữdữliệu của GRASS.23

2.4.1 GISDBASE :.23

2.4.2 LOCATION :.23

2.4.3 MAPSETS.24

2.4.4 REGION và MASK.29

2.4.5 Các biến môi trường sửdụng trong GRASS.31

2.5 Dữliệu RASTER.32

2.5.1 Ý niệm sơlược.32

2.5.2 Hệthống tập tin raster.34

2.5.3 Các thao tác quan trọng.34

2.6 Dữliệu VECTOR (VECTOR DATA).35

2.6.1 Ý niệm sơlược.35

2.6.2 Hệthống tập tin vector.36

2.6.3 Các thao tác quan trọng.37

2.7 Dữliệu điểm(POINT/SITE DATA).38

2.7.1 Ý niệm sơlược.38

2.7.2 Hệthống tập tin site.39

2.7.3 Các thao tác quan trọng.40

2.8 Các thưviện được cung cấp bởi GRASS (src/libes).41

2.8.1 Danh sách.41

2.8.2 Giới thiệu sơbộhàm và thưviện.43

2.9 Cơchếbổsung và quản lý mãnguồn của GRASS.95

Trang 4

KHOA CNTT – ĐH KHTN

Mục lục

2.9.1 Mã nguồn chính thức (thưmục src).96

2.9.2 Mã nguồn ALPHA (thưmục src.alpha).96

2.9.3 Mã nguồn đóng góp (thưmục src.contrib).96

2.9.4 Mã nguồn có liên quan (thưmục src.related).97

2.9.5 Mã nguồn GARDEN (src.garden).97

2.9.6 Các script (src/script/shell).97

2.10 Hướng dẫn cài đặt vàsơlược cách sửdụng.97

2.10.1 Cài đặt GRASS trên LINUX.97

2.10.2 Cài đặt GRASS trên Windows thông qua giảlập Cygwin.99

Chương 3 : Quá trình chuyển đổi GRASS5 từLinux lên Windows.101

3.1 Sựkhác biệt giữa Windows và Unix/Linux.101

3.1.1 Tổng quan vềhệ điều hành Windows.101

3.1.2 Tổng quan vềhệ điều hành UNIX.103

3.1.3 So sánh tổng quát vềlập trình đa nhiệmtrên hai môi trường.105

3.1.4 So sánh vềhệthốngfile của hai môi trường.109

3.1.5 Giao diện người dùng.112

3.1.6 Shell và script.113

3.2 Sơlược vềphần mềm GRASS.113

3.3 Sơlược vềmãnguồn của GRASS 5.0.2.114

3.4 Môi trường sửdụng đểchuyển đổi GRASS5.115

3.5 Các vấn đềchính khi chuyển đổi lên Windows.116

3.5.1 Khởi tạo các biến môi trường cần thiết.116

3.5.2 DữLiệu GRASS và Cấu trúc của dữliệu GRASS.119

3.5.3 Cấu trúc chung của source code GRASS.121

3.5.3.1 Cài đặt bộthưviện trung tâm.122

3.5.3.2 Cài đặt các nhóm lệnh xửlý của Grass.124

3.5.3.3 Các Driver dùng đểhiển thịcủa Display.129

3.5.3.4 CơchếSendMessage trong GRASS5.132

3.5.3.5 Khái niệm hệthống đồhọa XWindow trong Linux.143

3.5.3.6 Cài đặt và sửdụng các hàmX (Xlib) trên Window32.147

Chương 4 : Tổng Kết.152

4.1 Kết Luận.152

4.2 Hướng Phát Triển.152

Tài Liệu ThamKhảo.153

PhụLục.154

pdf157 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu chuyển đổi phần mềm grass từ nền unix lên windows, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu chuyển đổi phần mềm grass từ nền unix lên windows.pdf
Tài liệu liên quan