Luận văn Nghiên cứu, đánh giá các chủng virut rota lưu hành tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay

Mỏ ĐẦU 1

Chương I - TỔNG QUAN TÀI LIÊU 3

1.1. VứutRota 3

1.1.1. Lịch Sử phát hiện virut Rota 3

1.1.2. Hình thái và cấu trúc 3

1.1.2.1. Hình thãi 3

1.1.2.2. Cấu trúc 4

1.1.3. Cãc thánh phần hoả học của virat Rota và chức năng 5

1.1.3.1. Hệ gen 5

1.1.3.2. Protein 5

1.1.4. Tính chất hoá lý 8

1.1.4.1. Khã năng chịu nhiệt s

1.1.4.2. Khá nững chịu pH s

ỉ. 1.4.3. Càc tinh chát khác s

1.1.5. Phân loại vinit Rota ở người và dộng vật 9

1.1.5.1. Nhôm phàn nhôm ẦĨnnRora 9

1.1.5.2. Các typ huyết thanh vimr Rota nhỏm .4 9

1.1.5.3. Các kiêu gen cùa virutRota nhòm A _ 10

1.1.6. Sạ nhân lén cũa virut Rota 11

1.1.6.1. Giai đoạn háp phụ 11

1.1.6.2. Giai đoạn xđm nhập vào ré bão vá cỡi võ 12

1.1.6.3. Giai đoạn địch mà rông họp protein rd cao chép hệ gen virut 13

1.1.6.4. Giai đoạn lâp ráp rd giỡ? phóng 13

1.1.7. Khá năng gây bệnh của virut Rota 14

1.1.7.1. Khả năng cho rré em 14

1.1.7.2. Khả năng gáy bệnh cho người lớn 14

 

pdf110 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu, đánh giá các chủng virut rota lưu hành tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_378_8608_1870241.pdf
Tài liệu liên quan