Luận văn Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại công ty tnhh stanley Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG . 3

1.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp. . 3

1.1.1. Khái niệm . 3

1.1.2. Giải thích một số thuật ngữ . 3

1.1.3. Các phương pháp xác định yếu tố có hại trong sản xuất . 4

1.1.4. Các phương pháp xác định yếu tố nguy hiểm trong sản xuất . 5

1.1.5. Vai trò, ý nghĩa của quản lý ATVSLĐ 7

1.1.5.1. Vai trò 7

1.1.5.2. Ý nghĩa . 7

1.2. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động 8

1.2.1. Chính sách an toàn vệ sinh lao động . 9

1.2.1.1. Chính sách của nhà nước . 9

1.2.1.2. Chính sách an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 10

1.2.2. Tổ chức bộ máy và phân công trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động 10

1.2.2.1. Hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp . 10

1.2.2.2. Bộ phận bảo hộ lao động . 11

1.2.2.3. Bộ phận y tế . 13

1.2.2.4. An toàn vệ sinh viên . 15

1.2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động . 16

1.2.4. Kiểm tra và đánh giá . 17

1.2.5. Hành động cải thiện . 17

1.3. Các văn bản Nhà nước có liên quan đến ATVSLĐ . 18

1.3.1. Luật . 18

1.3.2. Nghị định . 19

1.3.3. Chỉ thị, thông tư . 20

1.3.3.1. Các chỉ thị . 20

pdf107 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại công ty tnhh stanley Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 tû ®ång, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn m¹nh cña c«ng ty vÒ doanh thu . Môc tiªu cña C«ng ty lµ: “Stanley sÏ kh«ng nh÷ng lµ mét doanh nghiÖp ®−îc x· héi ®¸nh gi¸ cao mµ cßn lµ mét c«ng ty ®−îc kh¸ch hµng tin cËy tuyÖt ®èi”. TriÕt lý kinh doanh: “ - Kh«ng ngõng theo ®uæi gi¸ trÞ cña ¸nh s¸ng; - §æi míi kinh doanh dùa vµo chÝnh s¶n phÈm; - Mang h¹nh phóc ®Õn cho nh÷ng ng−êi ®ang cïng ®ång hµnh”. Tr¸ch nhiÔm x· héi: “- Tu©n thñ luËt ph¸p vµ chuÈn mùc x· héi; - Quan hÖ phï hîp víi céng ®ång quèc tÕ; - Quan hÖ víi céng ®ång ®Þa ph−¬ng vµ ®ãng gãp cho x· héi; - Quan t©m ®Õn con ng−êi vµ m«i tr−êng thiªn nhiªn; - T«n träng quyÒn së h÷u trÝ tuÖ”. Nguån: TrÝch Sæ tay quy t¾c øng sö cña TËp ®oµn Stanley. Mét sè s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang s¶n xuÊt: H×nh 2.1. C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Côm ®Ìn dµnh cho xe m¸y ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 30 QTKD-2010B §Ìn LED dµnh cho chiÕu s¸ng ®−êng phè, khu ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp Côm ®Ìn dµnh cho « t« Bãng ®Ìn Stanley ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 31 QTKD-2010B Nguån: Phßng Kinh doanh 2.1.2. C¬ cÊu nh©n sù TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2012 sè l−îng nh©n viªn cña Stanley ViÖt Nam lµ 2083 ng−êi. NÕu xÐt vÒ mÆt sè l−îng nh©n viªn th× C«ng ty ®−îc xÕp vµo lo¹i doanh nghiÖp lín, sè lao ®éng trùc tiÕp: 1692, trong ®ã sè lao ®éng n÷ lµ 985 ng−êi trong ®ã c¬ cÊu lao ®éng ®−îc cho nh− b¶ng sau:. B¶ng 2.1. C¬ cÊu nh©n sù trong n¨m 2012 STT Tr×nh ®é chuyªn m«n Sè l−îng Tû lÖ % 1 Kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n 198 9.5% 2 C«ng nh©n kü thuËt kh«ng cã b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ 1485 71.3% 3 Chøng chØ, chøng nhËn nghÒ d−íi 3 th¸ng 28 1.3% 4 S¬ cÊp nghÒ, chøng chØ nghÒ ng¾n h¹n 45 2.2% 5 B»ng nghÒ dµi h¹n, trung cÊp chuyªn nghiÖp, trung cÊp nghÒ 157 7.5% 6 Cao ®¼ng nghª, cao ®¼ng chuyªn nghiÖp 78 3.7% 7 §¹i häc trë lªn 92 4.4% Tæng sè 2083 100%  Nguån: Phßng Nh©n sù. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 32 QTKD-2010B H×nh 2.2. BiÓu ®å c¬ cÊu nh©n sù theo tr×nh ®é chuyªn m«n n¨m 2012 Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.1 B¶ng 2.2 Ph©n lo¹i hîp ®ång lao ®éng th¸ng 12 n¨m 2012 Lo¹i H§ Kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n Tõ 1 tíi 3 n¨m D−íi 1 n¨m Sè l−îng 1089 564 157 Tû lÖ % 60 31 9 Nguån: Bé phËn Nh©n sù Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy tû lÖ c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn rÊt h¹n chÕ, tæng céng kho¶ng 16,6%. §©y lµ mét sè l−îng kh¸ khiªm tèn so víi tæng sè nh©n sù toµn c«ng ty. MÆc dï tÝnh chÊt c«ng viÖc chñ yÕu lµ l¾p r¸p, nªn hÇu hÕt c«ng nh©n viªn lµm viÖc ®ã lµ kh«ng cã b»ng nghÒ hoÆc chøng chØ nghÒ. Sè cßn l¹i lµm c«ng viÖc khèi gi¸n tiÕp v¨n phßng hoÆc c«ng viÖc vÒ c¬ khÝ, b¶o d−ìng. §iÒu nµy còng lµm h¹n chÕ n¨ng lùc cña c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt khi x¶y ra hiÖn t−îng nghØ viÖc ®ét xuÊt sÏ rÊt khã kh¨n cho c«ng ty vÒ ng−êi thay thÕ. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 33 QTKD-2010B L−îng nh©n viªn ng¾n h¹n d−íi 1 n¨m sÏ lµ lùc l−îng linh ho¹t khi c«ng ty x¶y ra viÖc c¾t gi¶m nh©n sù. B¶ng 2.3. C¬ cÊu nh©n sù tõ n¨m 2008-2012 STT 2008 2009 2010 2011 2012 1 C«ng nh©n viªn chÝnh thøc 1142 1404 1484 1866 1810 2 Nh©n viªn thêi vô 135 170 166 217 263 3 Nh©n viªn ng−êi n−íc 6 7 8 9 10 4 Tæng 1283 1581 1658 2092 2083 Nguån: Bé phËn Nh©n sù H×nh 2.3. BiÓu ®å nh©n sù tõ n¨m 2008 - 2012 H×nh 2.4. BiÓu ®å nh©n sù theo ®é tuæi tõ n¨m 2010 - 2012 Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.3 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 34 QTKD-2010B Nh×n vµo biÓu ®å trªn ta thÊy râ lùc l−îng lao ®éng cã sù thay ®æi lín trong n¨m 2011. Cuèi n¨m 2010 nh©n sù c«ng ty chØ cã 1685 ng−êi th× ®Õn cuèi n¨m 2011 lªn tíi 2092 ng−êi. Giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu b−íc ph¸t triÓn lín vÒ nh©n sù còng nh− vÒ s¶n xuÊt, c«ng ty di vµo ho¹t ®éng c¸c nhµ m¸y më réng. Tuy nhiªn trong n¨m 2012 sè l−îng nh©n sù kh«ng thay ®æi nhiÒu, giai ®o¹n nµy t×nh h×nh s¶n xuÊt ®· ® vµo æn ®Þnh, viÖc më réng nhµ m¸y ®· hoµn thµnh nªn sè l−îng tuyÓn vµo chØ nh»m thay thÕ ng−êi nghØ. B¶ng 2.4. C¬ cÊu nh©n sù n¨m 2012 N¨m 2010 N¨m 2011 N¨m 2012 So s¸nh Tiªu chÝ (Ngêi) C¬ cÊu (%) (Ngêi) C¬ cÊu (%) (Ngêi) C¬ cÊu (%) 2011/2010 2012/2011 1. §é tuæi + Díi 20 115 8.2% 210 11.2% 132 7.0% 82.6% -37.1% + Tõ 20-30 1157 82.6% 1499 80.1% 1554 82.7% 29.6% 3.7% + Tõ 30-40 120 8.6% 150 8.0% 177 9.4% 25.0% 18.0% + Trªn 40 9 0.6% 13 0.7% 17 0.9% 44.4% 30.8% + Tuæi BQ 24 23.9 24.7 2. NghÒ nghiÖp + Lao ®éng QL 100 7.1% 100 5.3% 107 5.7% 0.0% 7.0% Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.3 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 35 QTKD-2010B + Lao ®éng kü thuËt 58 4.1% 52 2.8% 63 3.4% -10.3% 21.2% + C«ng nh©n 1243 88.7% 1720 91.9% 1710 91.0% 38.4% -0.6% 3. Tr×nh ®é + §¹i häc 62 4.4% 75 4.0% 81 4.3% 21.0% 8.0% + Cao ®¼ng 31 2.2% 39 2.1% 45 2.4% 25.8% 15.4% + THCN 100 7.1% 172 9.2% 194 10.3% 72.0% 12.8% + THPT 1208 86.2% 1676 89.5% 1560 83.0% 38.7% -6.9% 4. Giíi tÝnh + Nam 683 48.8% 858 45.8% 870 46.3% 25.6% 1.4% + N÷ 718 51.2% 1014 54.2% 1010 53.7% 41.2% -0.4% Tæng sè 1401 100.0% 1872 100.0% 1880 100.0% 33.6% 0.4% Nguån: Bé phËn Nh©n sù 2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Stanley ViÖt Nam tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo chøc n¨ng, ®øng ®Çu C«ng ty lµ Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty, C«ng ty chia thµnh nhiÒu phßng, ban. Mçi phßng ban cã mét chøc n¨ng riªng biÖt, vÝ dô nh− phßng Phßng Tµi chÝnh, Phßng Mua hµng, phßng An Toµn, phßng ChÊt l−îng, Phßng y tÕ... + Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty: §øng ®Çu C«ng ty lµ Ban gi¸m ®èc gåm: Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, c¸c Gi¸m ®èc chøc n¨ng vµ c¸c Tr−ëng phßng (Mua hµng, S¶n xuÊt, Tµi chÝnh, Nh©n sù, TiÕp thÞ, B¸n hµng). Ban gi¸m ®èc cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, b¸n hµng vµ ®Æt môc tiªu chiÕn l−îc víi sù céng t¸c cña c¸c thµnh viªn kh¸c. + Ban Tµi chÝnh gåm: - Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n - Kho phô tïng Ban Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c¸c b¸o c¸o liªn quan tíi tµi chÝnh, qu¶n lý phô tïng thay thÕ cho viÖc söa ch÷a trang thiÕt bÞ trong c«ng ty. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 36 QTKD-2010B + Ban Hµnh chÝnh Nh©n sù, gåm: - Phßng Hµnh chÝnh Nh©n sù - Phßng An toµn - Phßng Y tÕ - Phßng B¶o vÖ - Phßng M«i tr−êng + Ban Mua hµng, gåm: - Phßng Mua hµng - Kho vËt t− - Phßng xuÊt nhËp khÈu + Ban B¸n hµng, gåm: - Phßng B¸n hµng - Phßng Maketing + Ban s¶n xuÊt, gåm: - Phßng L¾p r¸p - Phßng phun ®óc - Phßng s¬n m¹ - Phßng s¶n xuÊt bãng - Phßng s¶n xuÊt Dics - Phßng s¶n xuÊt d©y ®iÖn - Phßng chÊt l−îng... - Phßng xóc tiÕn c¶i tiÕn + Ban ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, gåm: - Phßng thiÕt kÕ - Phßng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng riªng biÖt do Ban l·nh ®¹o vµ Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty giao. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 37 QTKD-2010B H×nh 2.5. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 38 QTKD-2010B ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 40 QTKD-2010B 2.1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Trong n¨m 2012, do sù t¸c ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi khiÕn cho c¸c c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ®ã cã Stanley ViÖt Nam. Tuy nhiªn C«ng ty ®· ®¹t ®−îc nh÷ng chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra cô thÓ nh− sau: B¶ng 2.5. Doanh sè vµ thÞ phÇn qua c¸c n¨m §VT: Tû ®ång N¨m 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh thu 169 219 278 393 656 876 966 1078 1588 2105 2386 ThÞ phÇn bé ®Ìn xe 2 b¸nh (%) 65.6 68.2 69.1 69.5 70.3 70.6 72.5 74.7 75.1 76.2 78 ThÞ phÇn bé ®Ìn xe 4 b¸nh (%) 8.1 10 11.5 13 13.7 Nguån: Phßng Kinh doanh H×nh 2.6. BiÓu ®å doanh thu c«ng ty tõ n¨m 2002 tíi 2012 Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.4 Tû ®ång ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 41 QTKD-2010B H×nh 2.7. BiÓu ®å thi phÇn cña c«ng ty tõ n¨m 2002 tíi n¨m 2012 Nguån: Phßng kinh doanh NhËn xÐt: Qua sè liÖu thèng kª vµ ®å thÞ ë trªn ta thÊy tõ n¨m 2002 tíi nay, Stanley ViÖt Nam lu«n kh«ng ngõng gia t¨ng doanh thu vµ th× phÇn. N¨m 2011 lµ mét n¨m ®¸nh dÊu mét b−íc ngoÆt lín cña c«ng ty - Doanh thu c«ng ty ®¹t trªn 2.000 tû trªn n¨m Tõ ®ã ®Õn nay, c«ng ty lu«n duy tr× møc doanh thu h»ng n¨m trªn 2.000 tû vµ n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. Kh«ng nh÷ng vËy, n¨m 2008 c«ng ty chÝnh thøc b−íc vµo s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p côm ®Ìn dµnh cho « t«, tr−íc ®ã c«ng ty chØ míi s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cho côm ®Ìn vµ xuÊt sang Th¸i Lan. Víi s¶m phÈm míi trong lÜnh vùc nµy ®· t¹o thªm nhiÒu ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn ®−îc nh÷ng môc tiªu kinh doanh. N¨m 2010, c«ng ty ®· kh¸nh thµnh nhµ m¸y l¾p r¸p ®Ìn « t«, xe m¸y sè 2 víi diÖn tÝch trªn 8.000m2, tæng møc ®Çu t− ban ®Çu trªn 200 tû ®ång. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 42 QTKD-2010B 2.2. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ t¹i Stanley ViÖt Nam ™ Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch: - T×m hiÓu c¸c tån t¹i còng nh− nguyªn nh©n chÝnh cña c¸c tån t¹i ®ã trong hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ cña c«ng ty. - §iÒu tra vÒ møc ®é hµi lßng cña NL§ ®èi víi mét sè néi dung quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ ATVSL§ nh−: viÖc cÊp ph¸t trang thiÕt bÞ b¶o hé, ®µo t¹o huÊn luyÖn, xö lý cña c«ng ty khi x¶y ra TNL§. - §iÒu tra ý thøc cña NL§ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi ATVSL§ (hiÖn nay ®©y lµ vÊn ®Ò ®−îc coi lµ quan träng nhÊt khi xem xÐt tíi c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi c¸c vô TNL§). - HiÖu qu¶ c«ng t¸c truyÒn th«ng vÒ ATVSL§ trong nhµ m¸y b»ng ph−¬ng tiÖn lµ c¸c b¶ng th«ng tin. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ ®−îc tr×nh bµy t¹i ch−¬ng III. ™ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: - Ph©n tÝch chung vÒ kÕt qu¶ ®Çu ra cña hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ ®ã lµ: t×nh h×nh vÒ tai n¹n lao ®éng; bÖnh nghÒ nghiÖp; t×nh tr¹ng søc kháe (ph©n läai søc kháe), kÕt qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý m«i tr−êng, c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ATVSL§ qua c¸c n¨m.. - Ph©n tÝch hÖ thèng nh»m xem xÐt ¶nh h−ëng cña tõng yÕu tè trong hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ (®ã lµ: chÝnh s¸ch, bé m¸y, lËp kÕ häach vµ tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t; hµnh ®éng c¶i thiÖn - ®· tr×nh bµy chi tiÕt trong ch−¬ng I) ®Õn tÝnh chÊt chung cña c¶ hÖ thèng ®ã - thÓ hiÖn qua c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra cña hÖ thèng - Ph©n tÝch so s¸nh: so s¸nh biÕn ®éng qua c¸c thêi kú, so s¸nh gi÷a hÖ thèng ®ang cã vµ c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó t×m hiÓu vÒ sù tu©n thñ cña hÖ thèng ATVSL§ cña c«ng ty Stanley víi hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam hiÖn hµnh. - Ph©n tÝch thèng kª theo phiÕu ®iÒu tra. ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 43 QTKD-2010B 2.2.1. Ph©n tÝch tæng quan vÒ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng trong n¨m 2012 Theo b¸o c¸o cña Phßng An toµn nhµ m¸y, trong n¨m 2012 nhµ m¸y ®· xÈy ra tæng céng 26 vô tai n¹n g©y th−¬ng tÝch, 21 vô tai n¹n kh«ng g©y th−¬ng tÝch, mäi th«ng tin cho nh− b¶ng sau: B¶ng 2.6. C¸c sù cè n¨m 2012 vµ môc tiªu n¨m 2013 Th¸ng Lo¹i sù cè N¨m 2012 Môc tiªu 2013 1 2 3 4 5 BÖnh nghÒ nghiÖp (ng−êi) 0 0 0 0 1 0 Sè ngµy nghØ do BNN&TN (ngµy) 24 0 0 0 0 2 Tr−êng hîp tæn th−¬ng nÆng (ng−êi) 4 0 0 0 0 0 Tr−êng hîp tæn th−¬ng (ng−êi) 12 0 1 0 1 0 Ch¸y næ (vô) 4 0 1 1 0 0 Tæng hîp b¸o ®iÓm mÊt an toµn 237 150 8 12 7 15 Tæng sù cè 281 150 10 13 9 17 Nguån: Phßng An toµn nhµ m¸y B¶ng chi tiÕt tai n¹n lao ®éng n¨m 2012 t¹i nhµ m¸y t¹i phô lôc 5 B¶ng 2.7. Thèng kª tai n¹n t¹i c¸c khu vùc trong nhµ m¸y Khu vùc Tæn th−¬ng Kh«ng tæn th−¬ng Tæng Céng dån Assy 6 3 9 19.15%  Eva 3 6 9 38.30%  Pro.Engineering 1 7 8 55.32%  Inj 5 2 7 70.21%  Paint 2 3 5 80.85%  Bulb 2 2 4 89.36%  Maintenance 0 2 2 93.62%  QC,QA 0 1 1 95.74%  Mold 0 1 1 97.87%  KV kh¸c 0 1 1 100.00%  Tæng 19 28 47 Nguån: Tæng hîp tõ b¸o c¸o tai n¹n n¨m 2012 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 44 QTKD-2010B Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.6 NhËn xÐt: Dùa vµo biÓu ®å Pareto ta thÊy khu vùc tËp trung nhiÒu tai n¹n nhÊt lµ c¸c Ph©n x−ëng Assy, Eva,Inj, Pro.Engineering, Paint, ®©y lµ n¬i tËp trung trªn 80% c¸c vô tai n¹n trong nhµ m¸y. Do vËy cÇn tËp trung vµo xem xÐt vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh tai n¹n cña c¸c khu vùc trªn. Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.6 H×nh 2.8. BiÓu ®å Pareto vÒ tai n¹n n¨m 2008 H×nh 2.9. BiÓu ®å Pareto tai n¹n bÞ th−¬ng n¨m 2012 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 45 QTKD-2010B NhËn xÐt: Sè tai n¹n bÞ th−¬ng tËp trung chñ yÕu t¹i c¸c khu vùc vña Ph©n x−ëng Assy, Inj vµ Eva. Do ®ã cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm so¸t tai n¹n g©y th−¬ng tÝch ë c¸c khu vùc nµy, khu vùc chiÕm tû lÖ cao nhÊt vÉn lµ Ph©n x−ëng Assy. Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.6 NhËn xÐt: Qua ®©y còng cho ta thÊy c¸c khu vùc cÇn tËp trung kiÓm so¸t c¸c vô tai n¹n nh−ng kh«ng g©y tæn th−¬ng chñ yÕu t¹i c¸c Ph©n x−ëng lµ Pro.Engineering, Eva, Assy, Painting, Inj vµ Bulb. Trong mét giíi h¹n nµo ®ã th× nh÷ng vô tai nµy sÏ g©y ra hËu qu¶ rÊt nghiªm träng dÉn tíi bÞ th−¬ng, hoÆc ch¸y næ l¬n. H×nh 2.10. BiÓu ®å Pareto tai n¹n kh«ng g©y tæn th−¬ng n¨m ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 46 QTKD-2010B B¶ng 2.8. Ph©n lo¹i tai n¹n vµ nguyªn nh©n TNL§ n¨m 2012 Ph©n lo¹i tai n¹n Sè l−îng Nguyªn nh©n chÝnh §au l−ng 6 Lµm viÖc l©u ë mét t− thÕ, n©ng vËt nÆng §au m¾t 8 Khãi hµn, bôi vµ c¸c vËt nhá trong kh«ng khÝ Va xe 9 Kh«ng quan s¸t khi l¸i xe, tù ý l¸i xe Lçi do con ng−êi 9 Lçi do con ng−êi ThiÕt bÞ 5 ThiÕt bÞ B¶o hé lao ®éng 2 ThiÕu, dïng kh«ng dóng Báng 1 Bôi hµn r¬i báng C¾t tæn th−¬ng 1 Chñ quan trong c«ng viÖc Kh¸c 7 .. Nguån: Tæng hîp tõ b¶ng thèng kª TNL§ n¨m 2012 Tõ b¶ng thèng kª tai n¹n n¨m 2012 ta th¾y Ph©n x−ëng Assy lµ n¬i cã nhiÒu vô tai n¹n nhÊt trong ®ã tËp trung chñ yÕu c¸c vô TNL§ lµ va ch¹m xe vµ lçi do con ng−êi. Lçi v axe tËp trung ®èi víi tæ xuÊt hµng cña ph©n x−ëng. §èi víi Ph©n x−ëng Painting th× tËp trung chñ yÕu c¸c TNL§ lµ ®au m¾t, Ph©n x−ëng Pro.Engineering tËp trung c¸c vô TNL§ vÒ ®au m¾t, ®au l−ng vµ lçi do con ng−êi, thiÕt bÞ... H×nh 2.11. BiÓu ®å Pareto lo¹i tai n¹n trong nhµ m¸y 9 9 8 6 5 2 1 1 1 21.4% 42.9% 61.9% 76.2% 88.1% 92.9% 95.2% 97.6% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Va xe Lçi do con ng−êi §au m¾t §au l−ng ThiÕt bÞ BHL§ Báng C¾t côt Kh¸c Lo¹i tai n¹n Sè lo ¹i ta i n ¹n 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Nguån: D÷ liÖu tõ b¶ng 2.7 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 47 QTKD-2010B NhËn xÐt: Dùa vµo biÓu ®å ta thÊy lo¹i tai n¹n chÝnh x¶y ra trong nhµ m¸y lµ va xe, lçi do con ng−êi, ®au m¾t, ®au l−ng, thiÕt bÞ, do ®ã cÇn tËp trung kiÓm so¸t c¸c lo¹i tai n¹n nµy. H×nh 2.12. BiÓu ®å x¸c ®Þnh nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y tai n¹n n¨m 2012 NhËn xÐt: Qua viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vµ ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y tai n¹n ta thÊy nguyªn nh©n chÝnh vÉn lµ viÖc thiÕu kiÓm tra, gi¸m s¸t, nh¾c nhë NL§. ý thøc ng−êi lao ®éng ch−a cao, nhËn thøc vÒ tai n¹n lao ®éng cßn h¹n chÕ. Thªm vµo ®ã lµ m«i tr−êng lµm viÖc chøa nhiÒu khãi, bôi, lµm c¸c c«ng viÖc n©ng nhÊc vËt nÆng mµ kh«ng dïng c¸c thiÕt bÞ hç trî... 2.2.2. T×nh h×nh ph©n lo¹i søc khoÎ vµ BNN Th«ng qua viÖc kh¸m søc khoÎ hµng n¨m, Bé phËn Y tÕ Nhµ m¸y ®· ph©n lo¹i søc khoÎ vµ x¸c ®Þnh BNN cho NL§, kÕt qu¶ ®¹t ®−îc nh− sau: B¶ng 2.9. Sè ng−êi m¾c BNN n¨m 2012 BÖnh nghÒ nghiÖp: Sè l−îng Khu vùc Nguyªn nh©n - Tæng sè ng−êi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp: 6 xoang mòi, 02 thÝnh gi¸c Painting, Eva, Pro.Engineering Mïi hãa chÊt, tiÕng ån Trong ®ã n÷ : 0 - Sè ngµy c«ng nghØ v× bÖnh nghÒ nghiÖp: 0 - Sè ng−êi ph¶i nghØ mÊt søc vµ nghØ h−u tr−íc tuæi v× BNN: 0 Nguån: Bé phËn Y tÕ Qu¶n lý nhµ thÇu ThiÕt kÕ LÞch tr×nh vµ h−íng dÉn c«ng viÖc NhËn d¹ng vµ kiÓm so¸t mèi nguy hiÓm Gi¸m s¸t §T c«ng nh©n Trang thiÕt bÞ M«i tr−êng lµm viÖc Lçi do con ng−êi Tai n¹n ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 48 QTKD-2010B Qua ®iÒu tra thùc tÕ t¹i Nhµ m¸y cho thÊy khu vùc x¶y ra BNN lµ Ph©n x−ëng Eva, Painting vµ ph©n x−ëng Pro.Engineering. T¹i ph©n x−ëng Eva, Painting ®ßi hái sö dông c¸c hãa chÊt nh− s¬n trong qu¸ tr×nh xö lý s¬n mÇu c¸c bÒ mÆt nªn dÔ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp vÒ viªm xoang mòi. §èi víi ph©n x−ëng Pro.Engineering, do ®Æc thï lµ bé phËn kü thuËt chÕ t¹o c¬ khÝ nªn nh©n viªn cña bé phËn liªn tôc tiÕp xóc víi c¸c tiÕng mµi, c¾t kim lo¹i. khu vùc nµy khi NV lµm viÖc ®Òu ph¶i mang thiÕt bÞ b¶o hé bÞt tai, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nhiÒu c«ng nh©n viªn ®· kh«ng sö dông thiÕt bÞ b¶o hé dÉn tíi BNN trªn. B¶ng 2.10. Ph©n lo¹i kÕt qu¶ søc kháe NL§ tõ n¨m 2009-20012 Ph©n lo¹i søc khoÎ cña NL§ 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) - Lo¹i I : 4.94 10.88 5.08 7.3 - Lo¹i II: 77.2 57.19 82.22 47.1 - Lo¹i III: 13.4 30.34 10.8 38.7 - Lo¹i IV: 4.46 1.59 1.9 6.9 Nguån: Bé phËn Y tÕ. H×nh 2.13. KÕt qu¶ ph©n lo¹i søc khoÎ tõ n¨m2009-2012 Nguån: Sè liÖu tõ b¶ng 2.9 NhËn xÐt: Qua kÕt qu¶ kiÓm tra søc kháe cña c¸c n¨m ta thÊy NL§ cã søc kháe lo¹i I cã xu h−íng t¨ng nh−ng kh«ng ®¸ng kÓ, lo¹i II th× gi¶m rÊt nhiÒu vµ lo¹i III, IV cã xu h−íng t¨ng. Tõ ®ã cho thÊy C«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi m«i tr−êng lµm viÖc, c¸c ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 49 QTKD-2010B chÕ ®é båi d−ìng cho NL§ vµ chÝnh s¸ch Y tÕ, tæ chøc lµm viÖc. §©y lµ c¸c yÕu tè dÉn tíi c¸c BNN vµ ¶nh h−ëng tíi søc kháe NL§. * NhËn xÐt chung t×nh h×nh ATVSL§ vµ BNN cña C«ng ty: Qua viÖc thèng kª, ph©n tÝch ë trªn ta thÊy t×nh TNL§ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c Ph©n x−ëng Assy, Eva, Pro.Engineering, Inj, do vËy cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tËp trung vµo khu vùc nµy. §ång thêi tËp trung vµo viÖc kiÓm so¸t c¸c lo¹i TNL§ th−êng xuyªn s¶y ra. Nguyªn nh©n cèt lâi chÝnh dÉn tíi TNL§, BNN vÉn lµ ý thøc cña NL§ kÐm, c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cßn h¹n chÕ. 2.2.3. Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n lý m«i tr−êng B¶o vÖ m«i tr−êng lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ch©m hµnh ®éng cña Stanley ViÖt Nam, chÝnh v× vËy viÖc x©y dùng m«i tr−êng lµm viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng cho ng−êi lao ®éng, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam còng nh− cña tËp ®oµn Stanley Electric ®−îc c«ng ty hÕt søc quan t©m. Sau ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ chÝnh vÒ qu¶n lý m«i tr−êng cña VNS nh»m ®¶m b¶o søc kháe cho ng−êi lao ®éng vµ sù an tßan cho c«ng ty vµ cho x· héi : + HÖ thèng xö lý n−íc th¶i hiÖn ®¹i ®−îc x©y dùng ngay tõ nh÷ng ngµy míi thµnh lËp. HiÖn nay c«ng ty ®ang duy tr× hÖ thèng ISO 1400-2008 vµ c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l−îng kh¸c nh− : ISO 9001 :2008, ISO 16949 vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo ph¸p luËt ViÖt Nam. + Hµng ngµy c¸c toµn thÓ CBCNV ®Òu ph¶i thùc hiÖn 5S trong khu vùc cña m×nh, c¸c lo¹i r¸c th¶i ®−îc kiÓm so¸t t¹i nguån ph¸t sinh b»ng c¸ch chia ra r¸c th¶i ®éc h¹i vµ r¸c th¶i kh«ng ®éc h¹i + §èi víi c¸c lo¹i chÊt th¶i kh¸c ®Òu ®−îc ph©n chia vµ xö lý theo quy tr×nh chuÈn ®¹t tiªu chuÈn cña ViÖt Nam còng nh− cña tËp ®oµn Stanley Elechtric. + HÖ thèng nhµ x−ëng ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng theo tiªu chuÈn cña tËp ®oµn Stanley, kiªn cè vµ hiÖn ®¹i ®· ®¶m b¶o vÒ an toµn cho m«i tr−êng xung quanh, nh− viÖc ®¶m b¶o n−íc th¶i, khÝ th¶i, tiÕng ån, hÖ thèng läc khÝ, hÖ thèng thèng giã + Hµng n¨m C«ng ty lu«n cã c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ m«i tr−êng nh»m duy tr× chøng nhËn ISO 1400 nh−: §¸nh gi¸ ISO néi bé, ISO M«i tr−êng vµ ISO TS16949 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 50 QTKD-2010B B¶ng 2.11. Ph©n lo¹i c¸c lo¹i thïng r¸c ¸p dông t¹i nhµ m¸y STT Màu thùng rác Loại rác Khu vực áp dụng Ghi chú 1 Màu cafe Rác nguy hại (Găng tay, giẻ lau dính hóa chất, vỏ hộp, lọ đựng hóa chất, hộp mực in thải bỏ, rác y tế) - Trong xưởng sản xuất Nhãn mác: "Rác nguy hại" và tên từng loại rác 2 Màu xanh Rác tái chế (Giấy vụn, kim loại vụn, vỏ chai lon nước, găng tay giẻ lau bẩn tái sử dụng) - Trong xưởng sản xuất - Khu vực công cộng Nhãn mác: "Rác tái chế" và tên từng loại rác 3 Màu ghi Rác thường (Vỏ bánh kẹo, vỏ hoa quả, rác quét xưởng, quét đường) - Trong xưởng sản xuất, - Khu vực công cộng Nhãn mác: "Rác thường" và tên từng loại rác 4 Màu xanh (Composite) Rác thường (Vỏ bánh kẹo, vỏ hoa quả, rác quét xưởng, quét đường) - Khu vực công cộng Nhãn mác "Rác thường" và tên từng loại rác 5 Màu ghi Rác thường (Vỏ bánh kẹo, vỏ hoa quả, rác quét phòng) - Khu vực văn phòng - Phòng làm việc các bộ phận sản xuất Nhãn mác "Rác sinh hoạt" Nguån: Phßng M«i tr−êng Phô lôc 4: KÕ ho¹ch ®µo t¹o m«i tr−êng n¨m 2013. 2.2.4. Chi phÝ cho c«ng t¸c ATVSL§ vµ m«i tr−êng n¨m 2012 vµ mét sè kÕt qu¶ kh¸c B¶ng 2.12. Chi phÝ cho c«ng t¸c ATVSL§ vµ M«i tr−êng n¨m 2012 Lý do chi Sè tiÒn (§VT: ®ång) Chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh vµ BHYT 350.000.000 Chi phÝ mua TTB, dông cô AT 476.000.000 Chi phÝ an toµn kh¸c 63.000.000 Chi phÝ cho m«i tr−êng 268.000.000 ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 51 QTKD-2010B Chi phÝ ®µo t¹o 156.000.000 Chi phÝ båi d−ìng n¾ng nãng, ®éc h¹i 540.000.000 Tæng 1.853.000.000 Nguån: Phßng Tµi chÝnh Mét sè kÕt qu¶ kh¸c: 100% sè thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ kiÓm tra ®· ®−îc kiÓm tra (sè thiÕt bÞ lµ 48), 100% sè ng−êi lao ®éng ®−îc ®µo t¹o vÒ ATVSL§, sè giê lµm thªm TB/tuÇn lµ 2,5h. Xem thªm 2.2.5. Ph©n tÝch vÒ ¶nh h−ëng cña tõng yÕu tè trong hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ 2.2.5.1. ChÝnh s¸ch ATVSL§ cña c«ng ty §Ó mét DN ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ATVSL§ th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng néi quy, quy ®Þnh cô thÓ dùa trªn hÖ thèng ph¸p luËt cña n−íc së t¹i, cña tõng nghµnh nghÒ cô thÓ, cña tõng ®Þa ph−¬ng, nh÷ng c«ng −íc quèc tÕ vµ tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt. §Æc biÖt ®èi víi c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia nh− tËp ®oµn Stanley Electric th× c¸c c«ng ty thµnh viªn cÇn ph¶i tu©n thñ thªm hÖ thèng ATVSL§ cña tËo ®oµn. Stanley ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng C«ng ty thuéc tËo ®oµn Stanley Electric, chÝnh v× vËy viÖc x©y dùng hÖ thèng c¸c néi quy, quy ®Þnh, c¸c h−íng dÉn vµ chÕ tµi lµ ®iÒu ®−îc l·nh ®¹o c«ng ty hÕt søc quan t©m. Trong Sæ tay quy t¾c øng xö cña tËp ®oµn Stanley Electric ®· chØ râ mét trong nh÷ng tuyªn bè hµnh ®éng cña tËp ®oµn lµ “ThiÕt lËp m«i tr−êng lµm viÖc an toµn vµ quan t©m tíi m«i tr−êng thiªn nhiªn” víi néi dung: Lu«n ®Æt an toµn lªn hµng ®Çu nh»m t¹o ra m«i tr−êng lµm viÖc hiÖu qu¶, khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng h¨ng say. §iÒu ®ã cho thÊy vÊn ®Ò vÒ ATVSL§ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc tËp ®oµn Stanley nãi chung vµ C«ng ty Stanley ViÖt Nam lu«n coi träng. ♦ HÖ thèng v¨n b¶n liªn quan tíi ATL§-PCCC: HÖ thèng van b¶n hiÖn cã cña C«ng ty bao gåm: ¾ Néi quy lao ®éng ban hµnh lÇn 2 n¨m 2012: Néi quy lao ®éng cña C«ng ty ®−îc chia lµm 8 ch−¬ng gåm 85 ®iÒu, trong ®ã dµnh toµn bé ch−¬ng VI ®Ó quy ®Þnh vÒ ATVSL§ bao gåm c¸c ®iÒu sau: ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 52 QTKD-2010B + §iÒu 25: An toµn lao ®éng; + §iÒu 26: Tu©n thñ tiªu chuÈn vÖ sinh; an toµn lao ®éng; + §iÒu 27: Sö dông vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ b¶o hé c¸ nh©n; + §iÒu 28: VÖ sinh lao ®éng; Vµ dµnh ch−¬ng III quy ®Þnh vÒ “Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i”: + §iÒu 5: Thêi gian lµm viÖc; + §iÒu 6: Thêi gian biÓu; + §iÒu 7: Ngµy nghØ tuÇn; + §iÒu 8: Lµm thªm giê; + §iÒu 9: ChÕ ®é nghØ; Ngoµi ch−¬ng VI quy ®Þnh vÒ ATVSL§, ch−¬ng III quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cßn mét sè ®iÒu thuéc c¸c ch−¬ng kh¸c nh−: + §iÒu 18 ch−¬ng V: TrËt tù n¬i lµm viÖc; + §iÒu 22 ch−¬ng V: Trang phôc; + §iÒu 23 ch−¬ng V: Hót thuèc; + §iÒu 24 ch−¬ng V: §i l¹i; ¾ Néi quy vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y ban hµnh lÇn 2 n¨m 2008: Trong néi quy cã ghi râ: “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y lµ nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÓ c¶ kh¸ch th¨m quan”. Néi quy PCCC bao gåm 8 ®iÒu. ¾ Quy ®Þnh lµm viÖc t¹i ph©n x−ëng (2008). ¾ Quy ®Þnh an toµn x−ëng §óc (2008) ¾ Quy ®Þnh PCCC kho hµng (2008) ¾ Quy ®Þnh qu¶n lý kho gas (2007) ViÖn Kinh TÕ & Qu¶n Lý LuËn v¨n tèt nghiÖp Đỗ Thanh Bình 53 QTKD-2010B ¾ Quy ®Þnh vËn hµnh cÇu trôc (2009) ¾ Quy ®Þnh vÒ chÊp hµnh luËt giao th«ng ViÖt Nam (2011) ¾ Quy ®Þnh dµnh cho nhµ thÇu lµm viÖc t¹i VNS (2011) ¾ C¸c h−íng dÉn vËn hµnh vµ thao t¸c trong c«ng viÖc (working standar) Phô lôc 2. Néi quy phßng ch¸y ch÷a ch¸y. ♦ C¸c chÝnh s¸ch: ¾ ChÝnh s¸ch m«i tr−êng ban hµnh n¨m 2011: - Víi ph−¬ng ch©m “B¶o vÖ m«i tr−êng lµ b¶o vÖ chÝnh sù sèng cña chóng ta” c«ng ty chóng t« cam kÕt thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng nh»m duy tr× c¶ tiÕn liªn tôc, ng¨n ngõa « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i tr−êng c«ng ty. - Chóng t«i cam kÕt sÏ ®µo t¹o vµ n©ng cao nhËn thøc cho toµn bé c«ng nh©n viªn nh»m tiÕt kiÖm tµi nguyªn, tiÕt kiÖm n¨ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf000000272359_3724_1951716.pdf
Tài liệu liên quan