Luận văn Pháp luật về hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán ở Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục tiêu nghiên cứu .3

4. Những đóng góp mới của đề tài.4

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .4

6. Phương pháp nghiên cứu .4

7. Kết cấu của đề tài.4

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ

THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRưỜNG

CHỨNG KHOÁN. 5

1.1. Khái niệm về TTCK và Tổ chức phát hành trên TTCK .5

1.1.1. Khái niệm về TTCK. 5

1.1.2. Khái niệm về tổ chức phát hành trên TTCK

1.2. Khái niệm thông tin trên TTCK và hoạt động công bố thông tin của tổ

chức phát hành trên TTCK.

1.2.1. Khái niệm thông tin trên TTCK.

1.2.2. Khái niệm về hoạt động công bố thông tin của Tổ chức phát hành trên

TTCK .

1.3. Phân loại hoạt động công bố thông tin của Tổ chức phát hành trên

TTCK .

1.4. Các nguyên tắc công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK

 

pdf15 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 21/09/2020 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Pháp luật về hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ THÙY TRANG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ THÙY TRANG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi Hà Nội - Năm 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................ 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ......................................................................... 2 3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 3 4. Những đóng góp mới của đề tài ................................................................... 4 5. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ................................................................... 4 6. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 4 7. Kết cấu của đề tài ......................................................................................... 4 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN ............................................................................................. 5 1.1. Khái niệm về TTCK và Tổ chức phát hành trên TTCK ........................... 5 1.1.1. Khái niệm về TTCK ................................................................................ 5 1.1.2. Khái niệm về tổ chức phát hành trên TTCKError! Bookmark not defined. 1.2. Khái niệm thông tin trên TTCK và hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK ............................. Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm thông tin trên TTCK ............ Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Khái niệm về hoạt động công bố thông tin của Tổ chức phát hành trên TTCK .............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3. Phân loại hoạt động công bố thông tin của Tổ chức phát hành trên TTCK ............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.4. Các nguyên tắc công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Thông tin đƣợc cung cấp phải đầy đủ, chính xácError! Bookmark not defined. 1.4.2. Việc công bố thông tin phải kịp thời và liên tụcError! Bookmark not defined. 1.4.3. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tƣ. ........................... Error! Bookmark not defined. 1.4.4. Thông tin cung cấp phải đƣợc kiểm chứngError! Bookmark not defined. 1.4.5. Bảo đảm trách nhiệm của chủ thể công bố thông tinError! Bookmark not defined. 1.5. Cách thức công bố thông tin của tổ chức phát hành .... Error! Bookmark not defined. 1.6. Vai trò và đặc điểm của pháp luật về công bố thông tin trên TTCK Error! Bookmark not defined. 1.7. Kinh nghiệm của một số nƣớc về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Error! Bookmark not defined. 1.7.1. Kinh nghiệm về hệ thống thông tin TTCK của Nhật BảnError! Bookmark not defined. 1.7.2. Kinh nghiệm về hệ thống thông tin TTCK của Thái LanError! Bookmark not defined. 1.7.3. Quy tắc mẫu của OECD về hoạt động công bố thông tin trong quản trị công ty ............................................................. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH .... Error! Bookmark not defined. 2.1. Quy định của pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Việt Nam ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động công bố thông tin trên TTCK nói chung và của tổ chức phát hành nói riêng ....... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quy định về yêu cầu và nguyên tắc công bố thông tinError! Bookmark not defined. 2.1.3. Quy định về các trƣờng hợp công bố thông tin [8]Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Quy định về nội dung thông tin đƣợc công bốError! Bookmark not defined. 2.1.5. Quy định về cách thức, phƣơng tiện công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.6. Quy định về quản lý và xử lý vi phạm pháp luật về công bố thông tinError! Bookmark not defined. 2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Việt Nam ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Việt Nam ...................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Những tồn tại trong hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Việt Nam ...................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .... Error! Bookmark not defined. 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về công bố thông tin trên TTCK Việt Nam ................................................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Hoàn thiện pháp luật để khắc phục những vƣớng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động của TTCK Việt Nam ......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tếError! Bookmark not defined. 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.3 Giải pháp, kiến nghị ............................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK ................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của các chủ thểError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ................................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MUC̣ TÀI LIÊỤ THAM KHẢO .......................................................... 6 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hoạt động công bố thông tin trên TTCK nói chung và của TCPHCK nói riêng là phƣơng thức để thực hiện 02 trong số 05 nguyên tắc cơ bản của hoạt động chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán, đó là: (i) Công bằng, công khai, minh bạch; và (ii) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tƣ. Đối với các tổ chức phát hành chứng khoán là các công ty đại chúng với đặc thù về số lƣợng cổ đông rất lớn và đặc thù về sự tách biệt giữa quyền sở hữu của cổ đông với hoạt động quản trị công ty. Do đó, hệ thống công bố thông tin tốt với tính minh bạch cao là yếu tố then chốt của việc giám sát công ty dựa vào thị trƣờng, đóng vai trò chủ yếu giúp cổ đông có thể thực hiện quyền sở hữu của mình một cách hiệu quả. Sau hơn 17 năm chính thức đi vào hoạt động, TTCK Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nƣớc, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và từng bƣớc xã hội hóa hoạt động đầu tƣ của công chúng. Tuy nhiên, là một thị trƣờng mới hình thành, lại chịu ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toán cầu từ năm 2008 và những khó khăn của nền kinh tế trong nƣớc, TTCK Việt Nam đã và đang bộ lộ nhiều khiếm khuyết. Ngày 06/12/2012 Thủ tƣởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1826/2012/QĐ-TTG phê duyệt Đề án tái cấu trúc TTCK và doanh nghiệp bảo hiểm - một đề án đƣợc đánh giá là có tính hệ thống, toàn diện và đƣa ra lộ trình tƣơng đối hoàn chỉnh nhằm xử lý triệt để những tồn đọng của TTCK và góp phần giải quyết những khó khăn nội tại của kinh tế. Bên cạnh hoạt động tái cấu trúc nội tại, TTCK Việt Nam cũng đã có một bƣớc tiến quan trọng trên chặng đƣờng hội nhập quốc tế, đó là ngày 18/9/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc Nguyễn Đoan Hùng đã thay mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc ký kết Phụ lục A: Cam kết hỗ trợ, trao đổi 2 thông tin phục vụ điều tra, giám sát tuân thủ và cưỡng chế thực thi , Biên bản ghi nhớ đa phƣơng (MMoU) của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO). Đây là một bƣớc tiến quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của thị trƣờng vốn Việt Nam, thu hút đầu tƣ Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, nhƣng mặt khác, cũng đặt ra cho TTCK Việt Nam nhiều thách thức về việc hoàn thiện những khiếm khuyết hiện tại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Với vai trò quan trọng của công bố thông tin trên TTCK và trƣớc yêu cầu của hoạt động tái cấu trúc nội tại song song với hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu, phân tích thực trạng và đƣa ra hƣớng hoàn thiện đối với các quy định của pháp luật về hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK là cần thiết, cấp bách và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Đề tài về hoạt động công bố thông tin trên TTCK Việt Nam và các nội dung liên quan đến thông tin trên TTCK cũng đã đƣợc rất nhiều ngƣời quan tâm. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu đó mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá, bình luận của những ngƣời có chức trách trong các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, của các chuyên gia tài chính hoặc đƣợc đặt trong một góc nhìn rộng về bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tƣ hoặc thông tin trên TTCK nói chung mà chƣa có nhiều công trình nghiên cứu cụ thể về hoạt động này của chủ thể là TCPH, cụ thể một số công trình nghiên cứu nhƣ: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia đề cập đến việc minh bạch và công khai đối với TTCK trong cuốn “Một số vấn đề cần biết về TTCK Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003; Chƣơng 8 “Hệ thống thông tin trên TTCK”, Giáo trình TTCK, trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Tài chính Hà Nội, 2002; Chƣơng 8 “Hệ thống thông tin thị trƣờng”, Giáo trình TTCK, Học viện Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 2002; TS Nguyễn Minh Phong (2007) “Nhận diện những rủi ro trong đầu tƣ chứng khoán”, Tạp chí Tài 3 chính số tháng 5, tr 43-45; PGS.TS Lê Hoàng Nga (2007) “Cách thức đầu tƣ và phòng chống rủi ro chứng khoán đối với nhà đầu tƣ cá nhân tham gia TTCK”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, số 103, tháng 5/2007, tr 8-11, Viên Thế Giang (2007) “Thông tin trên TTCK những vấn đề cần lƣu ý”, Tạp chí Công nghệ Ngân hang số 12/2007; Viên Thế Giang (2008) “Hoạt động công bố thông tin trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 1+2/2008; Viên Thế Giang (2008), “Vai trò của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong việc giám sát hoạt động công bố thông tin trên TTCK Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số 13 tháng 7/2008; TS Hoàng Thị Quỳnh Chi (2008), “Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tƣ trên thị trƣờng chứng khoán tập trung ở Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 2008. Có thể thấy, chƣa có nhiều nghiên cứu đi sâu và cụ thể về hoạt động công bố thông tin của TCPH, một chủ thể rất quan trọng trên TTCK. Chính vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Pháp luật về hoạt động công bố thông tin của TCPH trên TTCK Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học luật là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn: - Nghiên cứu khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phƣơng tiện, hình thức công bố thông tin đối với tổ chức phát hành chứng khoán, bản chất pháp lý, ƣu và nhƣợc điểm, sự khác biệt về cách thức phân loại hoạt động công bố thông tin; - Kinh nghiệm xây dựng các quy định về công bố thông tin trên TTCK của 1 số nƣớc nhằm rút ra cơ sở lý luận và bài học cho việc quy định vấn đề này tại Việt Nam; - Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định công bố thông tin đối với tổ chức phát hành chứng khoán tại Việt Nam hiện nay và 4 những khó khăn gặp phải về mặt cơ chế và quy định khi tổ chức phát hành thực hiện công bố thông tin. - Đề xuất hƣớng hoàn thiện các quy định về pháp luật công bố thông tin của tổ chức phát hành, cũng nhƣ các giải pháp đồng bộ khác để thúc đẩy công bố thông tin của tổ chức phát hành trong thời gian tới. 4. Những đóng góp mới của đề tài Đề tài không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về công bố thông tin và pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK mà còn cập nhật bối cảnh thực tế của TTCK Việt Nam hiện nay, từ đó, tập trung phân tích các vấn đề mang tính thực tiễn, so sánh với các quy định quốc tế nhằm tìm ra và để xuất các giải pháp có tính ứng dụng cao. 5. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đề tài đƣợc giới hạn trong khuôn khổ nghiên cứu các quy định về công bố thông tin đối với tổ chức phát hành chứng khoán là các công ty đại chứng trên TTCK tập trung, kinh nghiệm quốc tế về hệ thống công bố thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phƣơng pháp cụ thể nhƣ phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp, thống kê để giải quyết các vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra. 7. Kết cấu của đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm 3 chƣơng: - Chƣơng 1: Những vấn đề chung về công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK - Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật về về hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành chứng khoán ở Việt Nam và thực tiễn thi hành - Chƣơng 3: Giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hoạt động công bố thông tin của tổ chức phát hành trên TTCK Việt Nam. 5 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1. Khái niệm về TTCK và Tổ chức phát hành trên TTCK 1.1.1. Khái niệm về TTCK Xét dƣới góc độ kinh tế học, thị trƣờng là nơi gặp gỡ giữa ngƣời mua và ngƣời bán để trao đổi, mua bán các sản phẩm hàng hóa. Có nhiều loại thị trƣờng khác nhau với đối tƣợng mua bán là các loại hàng hóa không giống nhau. TTCK ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của nền kinh tế thị trƣờng, do đó, còn đƣợc gọi là thị trƣờng vốn. Đây là thị trƣờng cấp cao, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; đối tƣợng của giao dịch mua bán rất đặc biệt, đó là các loại chứng khoán. [14, Tr 11] Đã có nhiều định nghĩa khác nhau về TTCK. Theo tiếng La tinh, TTCK là BURSA, tức là cái ví đựng tiền; tiếng Pháp gọi là Bourse, tức là mậu dịch trƣờng hay còn gọi là sở giao dịch. Theo từ điển tiếng Anh Longman Dictionary of Business English 1995, TTCK đƣợc định nghĩa là “một thị trƣờng có tổ chức là nơi các chứng khoán đƣợc mua bán tuân theo những quy tắc đã đƣợc ấn định.” [35]. Từ định nghĩa này, ta có thể thấy đƣợc 2 đặc điểm quan trọng của TTCK, thể hiện sự khác biệt với các thị trƣờng hàng hóa thông thƣờng, đó là có tổ chức và hoạt động mua bán tuân theo những quy tắc đã đƣợc ấn định. Ở Việt Nam, Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành không có định nghĩa về TTCK. Tuy nhiên, hiểu một các chung nhất thì TTCK là nơi phát hành và mua bán các loại chứng khoán - hàng hóa của thị trƣờng. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán đƣợc thể hiện dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ 6 DANH MUC̣ TÀI LIÊỤ THAM KHẢO 1. Ban pháp chế - UBCKNN (2005), “Kinh nghiệp xây dựng Luật Chứng khoán tại một số quốc gia”, Tạp chí CK Việt Nam, 2005 số 4. 2. Ban pháp chế - UBCKNN (2006), “Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về CK và TTCK”, Tạp chí Việt Nam, 2006 số 1+2 3. Ban phát triển thị trƣờng - UBCKNN (2006), “Nhiệm vụ phát triển TTCK giai đoạn 2006 - 2053”, Tạp chí CK Việt Nam, 2006 số 1+2. 4. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 hướng dẫn việc công bố thông tin trên TTCK. 5. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 18/6/2004 hướng dẫn về thành viên và giao dịch chứng khoán. 6. Bộ Tài chính (2004), Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/6/2004 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTCK. 7. Bộ Tài chính (2007), Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày13/3/2007 ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên SGDCK, TTGDCK, Hà Nội 8. Bộ Tài chính (2012), Thông tư số 52/2013/NĐ-CP ngày 05/4/2012 hướng dẫn việc công bố thông tin trên TTCK, Hà Nội 9. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Hà Nội. 10. Bùi Nguyên Hoàn (1998), Thị trường chứng khoán và công ty cổ phần, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. 11. Chính phủ (2012), Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Hà Nội. 7 12. Chính phủ (2013), Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, Hà Nội. 13. Chính phủ (2015), Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Hà Nội 14. Hoàng Thị Quỳnh Chi (2008), Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 15. Ngô Huy Cƣơng (2013), Giáo trình Luật thương mại - Phần chung và thương nhân, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 16. Viên Thế Giang (2008), Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. 17. Nguyễn Thanh Kỳ (2005), “Cơ chế tự quản trong hoạt động quản lý - một số đề xuất kiến nghị từ thực tiễn hoạt động thị trường”, Tạp chí CK Việt Nam, 2005 số 53. 18. Vũ Thị Kim Liên (2005), “Quản lý việc chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty đại chúng - tìm hiểu từ Luật Chứng khoán của một số quốc gia”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, 2005 số 11. 19. Luật về CK và TTCK Nhật Bản - Luật số 25 năm 1948, sửa đổi bổ sung năm 1992. 20. Luật Chứng khoán và Giao dịch CK Thái Lan 1992, ban hành ngày 12/3/1992 - Năm thứ 47 của triều đại hiện hành (Securities Exchange Act of Thailand BE. 2535). 21. Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2001), Hiến Pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hà Nội. 22. Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Bộ luật Dân sự , Hà Nội. 8 23. Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2006), Luật Chứng khoán (sửa đổi, bổ sung năm 2010), Hà Nội. 24. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (2012), Quy chế công bố thông tin tại SGDCKHN ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDCK, Hà Nội. 25. Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (2013), Quy chế công bố thông tin tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM, TP. Hồ Chí Minh. 26. Thủ tƣớng Chính phủ (1998), Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 về việc thành lập TTGDCK, Hà Nội. 27. Thủ tƣớng Chính phủ (1998), Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 về việc thành lập TTGDCK, Hà Nội. 28. Thủ tƣớng Chính phủ (2003), Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 5/8/2003 phê duyệt Chiến lƣợc phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2053. 29. Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 phê duyeeth Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Hà Nội. 30. Phạm Thị Giang Thu (2004), Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội. 31. Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Anh Sơn (2004), Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật về CK và TTCK ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cơ bản khoa học xã nội nhân văn cấp Đại học quốc gia Hà Nội, mã số: CB.03.01. 32. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (2004), Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, Hà Nội. 33. Trung tâm nghiên cứu và Bồi dƣỡng nghiệp vụ CK - UBCKNN (2002), Giáo trình những vấn đề cơ bản về CK và TTCK, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. 9 34. Trung tâm nghiên cứu và Bồi dƣỡng nghiệp vụ CK - UBCKNN (2003), Giáo trình pháp luật về CK và TTCK, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. 35. Từ điển tiếng Anh Longman Dictionary of Business English 1995. 36. Từ điển tiếng Việt (2003), Nxb Đà Nẵng. 37. 38. 39. 40. nhat-asean-830-438723.htm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007017_2992_2010179.pdf
Tài liệu liên quan