Luận văn Phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài đức, thành phố Hà Nội

DANH MỤC VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC HÌNH .

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ.5

1.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu .5

1.2. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã.6

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò đội ngũ cán bộ cấp xã.6

1.2.2. Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã

1.3. Chủ thể và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ cấp xão

1.3.1. Chủ thể phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã .

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển độ ngũ cán bộ cấp xã.

1.4. Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã

1.4.1 Nhóm tiêu chí trực tiếp.

1.4.2. Nhóm tiêu chí gián tiếp .

1.5. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại một số địa phương

1.5.1. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã của huyện Sóc Sơn, thành

phố Hà Nội .

1.5.2 . Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện An

Lão, Hải Phòng .

1.5.3. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã, phường của Quận Tân

Bình thành phố Hồ Chí Minh .

1.5.4. Bài học kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã cho huyện Hoài

Đức, thành phố Hà Nội .

pdf20 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài đức, thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thành phố Hồ Chí Minh ............................... Error! Bookmark not defined. 1.5.4. Bài học kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã cho huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ........................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined. 2.1. Quy trình nghiên cứu ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Khung nghiên cứu .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Dữ liệu nghiên cứu ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Phương pháp .............................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNG PHỐ HÀ NỘI ........ Error! Bookmark not defined. 3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ..................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội .................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ cấp xãError! Bookmark not defined. 3.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Công tác tuyển dụng cán bộ cấp xã ........... Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã.................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Các chính sách đãi ngộ .............................. Error! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Những ưu điểm ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃError! Bookmark not defined. TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not defined. 4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội .................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Quan điểm phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ........................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội trong thời gian tới ........... Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, các cơ chế chính sách phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Đổi mới công tác tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã ................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã ................................................. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 12 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong hệ thống hành chính ở nƣớc ta cấp xã là cấp cơ sở, trực tiếp quản lý hoạt động của đại bộ phận dân cƣ trú tại địa phƣơng, là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và nhiệm vụ của cấp trên giao và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân. Do vậy, trong tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, chƣơng trình mục tiêu giúp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đảng và Nhà nƣớc ta cũng đã xác định công tác phát triển cán bộ là khâu quan trọng nhất, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công trong sự nghiệp đổi mới đất nƣớc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm đƣợc việc thì mọi công việc đều xong xuôi ”(17). Trong những năm qua đội ngũ cán bộ cấp xã (CBCX) trong bộ máy nhà nƣớc đã từng bƣớc đƣợc phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Đa số CBCX có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với lý tƣởng, tin tƣởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tâm huyết với công việc. Tuy nhiên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCX nhìn chung còn thấp hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nghiệp trung cấp chiếm đa số (cán bộ chiếm tỉ lệ là 35,13%, công chức chiếm tỉ lệ 59,42% (phòng Nội vụ huyện Hoài Đức, 2015). Với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị nhƣ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đang gặp phải những thách thức lớn trƣớc đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn hiện nay. Mặt khác việc phát triển đội ngũ CBCX hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút đội ngũ sinh viên tốt nghiệp đại học đƣợc đào tạo cơ bản về công tác tại các địa phƣơng. 2 Tiếp cận dƣới góc độ quản lý kinh tế, chủ thể phát triển đội ngũ CBCX là cấp huyện và cấp xã là chủ yếu, do đó, công tác phát triển đội ngũ CBCX đòi hỏi sự quan tâm, tạo động lực của các cấp huyện, xã sát sao, phù hợp. Để hiệu quả công tác phát triển đạt đƣợc kết quả cao nhất. Phát triển tốt đƣợc đội ngũ CBCX sẽ tạo tiền đề giúp thực hiện tốt đƣợc các nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thành công chƣơng trình cải cách nền hành chính nhà nƣớc và xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định hệ thống chính trị và chất lƣợng bộ máy nhà nƣớc. Vì vậy phát triển đội ngũ CBCX là hết sức cấp thiết đối với các địa phƣơng nói chung và huyện Hoài Đức nói riêng. Hoài Đức là huyện ngoại thành là cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội với tổng diện tích khoảng 8000 ha dân số khoảng 300.000 ngƣời có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 1 thị trấn và 19 xã. Trong những năm qua cơ cấu kinh tế đang có những bƣớc chuyển dịch mạnh mẽ theo hƣớng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, sản xuất nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa. Tuy nhiên quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ nhƣ hiện nay cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ CBCX trong huyện. Một bộ phận đội ngũ CBCX của huyện hiện nay vẫn còn chƣa hoàn thiện về năng lực quản lý và trình độ chuyên môn,chƣa tƣơng xứng với vai trò, vị trí cũng nhƣ chức trách của các chức danh do Nhà nƣớc quy định. Điều này gây ảnh hƣởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền cơ sở nói riêng, của Đảng và Nhà nƣớc nói chung. Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBCX tại huyện Hoài Đức nhƣ thế nào? Các ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân? Giải pháp nào để đẩy mạnh công tác quan trọng này trong thời gian tới? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi mang tính thực tế nêu trên, tôi lựa chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. 3 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Làm rõ thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBCX ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đánh giá các ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận khoa học và thực tiễn về đội ngũ CBCX, công phát triển chất lƣợng đội ngũ CBCX nói chung. + Phân tích thực trạng đội ngũ CBCX và công tác phát triển đội ngũ CBCX trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đánh giá tình hình thực tế, những kết quả đã đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phát triển đội ngũ CBCX trên địa bàn. + Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ CBCX trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã. - Phạm vi nghiên cứu : + Về không gian: Địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. + Về thời gian : Đề tài nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ CBCX trên địa bàn huyện Hoài Đức trong giai đoạn 2013 - 2015 và đề xuất giải pháp nhằm phát triển đội ngũ CBCX của huyện Hoài Đức trong giai đoạn 2016 - 2020. + Về nội dung : Đề tài tập trung nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ cán bộ công chức nói chung và cán bộ công chức cấp xã nói riêng. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Luận văn góp phần làm rõ và đầy đủ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã. 4 - Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBCX của huyện Hoài Đức, đề xuất các phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm phát triển đội ngũ CBCX, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 của huyện Hoài Đức. 5. Những đóng góp mới của luận văn Luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác phát triển đội ngũ CBCX. Đƣa ra những bài học kinh nghiệm và thiết lập khung phân tích công tác phát triển đội ngũ CBCX. Luận văn phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBCX huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Từ đó để xuất những giải pháp phù hợp để phát triển đội ngũ CBCX một cách toàn diện, bền vững và hiệu quả cao. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 04 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã Chƣơng 2: Phƣơng pháp luận nghiên cứu Chƣơng 3: Phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức Chƣơng 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Hoài Đức CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ 1.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi đơn vị, mỗi cấp chính quyền hay rộng hơn nữa là mỗi quốc gia. Ở mỗi đơn vị hành chính cấp cơ sở, nhân lực ở đây là các cán bộ công chức – viên chức đảm nhận các nhiệm vụ, vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp xã. Phát triển đội ngũ CBCX là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Do đó có không ít những công trình nghiên cứu, những cuốn sách công phu viết về đề tài này. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ: + Năm 1991, Học viện hành chính Quốc gia dã công bố quốc sách mang tựa đề “Cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức nhà nước” đặt ra dấu mốc trong nghiên cứu vấn đề cải tổ chất lƣợng nền hành chính công (đặc biệt cải tổ chất lƣợng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức nhà nƣớc) + Luận văn tiến sỹ của Lê Đình Lý (2012) đã hệ thống hóa và có bổ sung lý luận về cán bộ công chức cấp xã, làm rõ một số chính sách cho cán bộ công chức nói chung, chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng. Ngoài ra, công trình còn phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng tác động của chính sách hiện hành đến động lực làm việc của cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đƣa ra những giải pháp phù hợp. + Luận văn thạc sỹ của Trần Phú Tiền Giang (2014) đã thành công trong việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản, mục tiêu nghiên cứu có liên quan đến phát triển đội ngũ cán bộ công chức tại các đơn vị, tổ chức. Luận văn cũng đã phân tích thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Tuy nhiên, các giải pháp đƣợc tác giả đƣa ra chƣa mang tính thời sự và đột phá, chƣa phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. + Trong luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hồng Nhung (2014) đã thành công trong việc góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã. Đặc biệt làm rõ đặc điểm của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở một tỉnh miền núi nhƣ Điện Biên. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về chất lƣợng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Điện Biên, luận văn đề xuất các phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng hiện nay đối với một tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc, đa dạng các nền văn hóa nhƣ tỉnh Điện Biên. 1.2. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò đội ngũ cán bộ cấp xã 1.2.1.1.Cán bộ và đội ngũ cán bộ cấp xã Theo từ điển tiếng Việt 1992 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Cán bộ là ngƣời làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan Nhà Nƣớc, ngƣời làm công tác có chức vụ trong một cơ quan, một tổ chức, phân biệt với ngƣời thƣờng không có chức vụ(22). Tuy nhiên do tính chất chính trị, các chức vụ trên đƣợc sử dụng cho ngƣời làm việc ở các cơ quan mang tính chính trị- xã hội cao, nên “cán bộ” đƣợc quy định cụ thể hơn trong “Luật Cán bộ và Luật Viên chức” của Nhà nƣớc. Theo “Luật Cán bộ, công chức”, năm 2008 tại khoản 1 Điều 4 quy định về cán bộ: “ Cán bộ là công dân Việt Nam, đƣợc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ƣơng, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc”. Cán bộ cấp xã là một danh từ chỉ những đối tƣợng cán bộ, làm việc trong đơn vị cấp xã, phƣờng, thị trấn ở trên địa bàn huyện, quận ở mỗi tỉnh. CBCX có nghĩa hiểu nhỏ hơn so với khái niệm cán bộ dựa vào cấp làm việc của đối tƣợng. Tuy nhiên, vẫn có đầy đủ các đặc điểm nhƣ định nghĩa “cán bộ” theo Luật cán bộ, công chức. Cụ thể, CBCX đƣợc định nghĩa nhƣ sau theo điều 3 khoản 4 của Luật cán bộ, công chức 2008: “Cán bộ xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, đƣợc bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thƣờng trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Bí thƣ, Phó Bí thƣ Đảng ủy, ngƣời đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; cấp xã là công dân Việt Nam đƣợc tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc.” Và trong Chƣơng V, điều 61: Cán bộ, công chức, cấp xã đƣợc xác định, phân loại rõ hơn làm 2 nhóm cán bộ và công chức dựa trên các chức vụ nhƣ sau. CBCX bao gồm các cán bộ giữ ít nhất một trong các chức vụ sau đây: - Bí thƣ, Phó Bí thƣ Đảng uỷ; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phƣờng, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam). - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Công chức cấp xã bao gồm các cán bộ giữ một trong các chức vụ: Trƣởng Công an, Chỉ huy trƣởng Quân sự, hoặc làm việc trong các bộ phận Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trƣờng (đối với phƣờng, thị trấn), địa chính - nông nghiệp – xây dựng và môi trƣờng (đối với xã); Tài chính kế toán; Tƣ pháp - hộ tịch; Văn hóa – xã hội. Theo định nghĩa từ điển Tiếng Việt (Viện Khoa học xã hội Việt Nam,1992), đội ngũ là: một tập hợp gồm số đông ngƣời cùng chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp hợp thành lực lƣợng hoạt động trong hệ thống tổ chức và cùng chung một mục đích nhất định. Đội ngũ cán bộ là tập hợp những cán bộ có cùng chức năng, nhiệm vụ hay nói cách khác là tập hợp những ngƣời có cùng chức vụ và làm công tác nghiệp vụ chuyên môn, làm việc thƣờng xuyên trong các cơ quan Nhà nƣớc, các tổ chức chính trị xã hội. Đội ngũ CBCX đƣợc kết hợp từ hai khái niệm trên, do vậy chính là đội ngũ nhân lực quản lý nhà nƣớc ở cấp địa phƣơng cơ sở, bao gồm các cán bộ và công chức làm việc tại cấp xã theo quy định tại điều 61, Luật cán bộ, công chức 2008. 1.2.1.2. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức đƣợc hình thành từ việc bầu cử và tuyển dụng. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có các đặc điểm sau: Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là những ngƣời thực thi hoạt động công vụ ở cấp xã. Công vụ là một hoạt động mang tính quyền lực, pháp lý đƣợc thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc hoặc những ngƣời đƣợc nhà nƣớc trao quyền nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc trong quá trình quản lý một cách toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Họ đƣợc trao nhiệm vụ, quyền lực thực thi đồng thời, họ có bổn phận và trách nhiệm phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Họ chịu những trách nhiệm nhất định có liên quan đến chức trách và vị trí mình đang đảm nhiệm. Đối với những trƣờng hợp làm sai, làm trái sẽ bị xử phạt, xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ hai, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đƣợc Nhà nƣớc đảm bảo các điều kiện cần thiết, quyền lợi chính đáng để có khả năng và yên tâm thực thi công vụ. Các cán bộ, công chức cấp xã đƣợc cung cấp các trang thiết bị cần thiết để thực thi công vụ. Họ đƣợc đảm bảo quyền lợi trong việc sử dụng cơ sở vật chất chung, đƣợc đảm bảo quyền lợi về tinh thần nhƣ: đƣợc sử dụng trụ sở, phƣơng tiện công thuộc địa phƣơng mình quản lý gắn liền với nhiệm vụ của mình, họ đƣợc hƣởng lƣơng và các chính sách trợ cấp, phụ cấp bằng tiền hoặc hiện vật, đƣợc đóng BHXH, BHYT Thứ ba, đội ngũ CBCX hầu hết là ngƣời địa phƣơng, họ sinh sống tại địa phƣơng, có quan hệ dòng tộc và gắn bó mật thiết với nhân dân. Họ là những ngƣời cƣ trú, sinh sống, gắn bó chặt chẽ với nhân dân địa phƣơng, có mối quan hệ trực tiếp với ngƣời thân, gia định, họ tộc. Các cán bộ công chức cấp xã là ngƣời đại diện cho quyền lực Nhà nƣớc tại địa phƣơng, họ cùng ngƣời dâm làm việc sinh sống. Do vậy mối quan hệ của họ vừa có tính thống nhất vừa có tính mâu thuẫn. Thứ tƣ, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức cấp xã là một hoạt động đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện thƣờng xuyên và chuyên nghiệp. Cấp xã là nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của ngƣời dân sinh sống ngay tại địa bàn, khác với cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ƣơng. Quy mô quản lý cấp xã, phƣờng, thị trấn nhỏ hơn nhƣng các vấn đề giải quyết lại phức tạp hơn, phát sinh đột xuất hơn do mỗi ngƣời dân sẽ có những nhu cầu về hoàn cảnh sống, các hoạt động xã hội là khác nhau. Chính vì thế, đội ngũ CBCX phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, lập trƣờng chính trị vững càng, am hiểu sâu về thực tế và có kinh nghiệm giải quyết nhiều tình huống khác nhau một cách thống nhất và chuyên nghiệp nhất, tạo lòng tin với ngƣời dân. 1.2.1.3. Vai trò của đội ngũ cán bộ cấp xã Đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã đƣợc xác định là chủ thể của hệ thống chính trị cơ sở, chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở phụ thuộc chủ yếu vào chất lƣợng hoạt động của đội ngũ CBCX. Thứ nhất, cán bộ xã là những ngƣời thực thi công vụ, họ trực tiếp chuyển tải đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc Trung ƣơng và Nhà nƣớc cấp trên về các nội dung tiến hành phát triển kinh tế - xã hội theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến với nhân dân, họ là những ngƣời trực tiếp động viên, tổ chức và chỉ đạo nhân dân của địa phƣơng mình tiến hành các nội dụng đó. Thứ hai, đội ngũ CBCX là đội ngũ nhân lực trực tiếp quản lý, điều hành, đảm bảo mọi hoạt động chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng và an ninh, ở địa phƣơng diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Thứ ba, tùy theo quy định về chức vụ, công việc của từng cá nhân cán bộ, đội ngũ CBCX thực hiện công việc chuyên môn của mình và phối kết hợp với nhau để điều hành các mặt của đời sống của nhân dân địa phƣơng, giảm tải công việc cần xử lý ở cấp Trung ƣơng. Nhờ đội ngũ CBCX, mọi hoạt động mới đƣợc diễn ra trơ tru, bình thƣờng trong khuôn khổ pháp luật. Họ chính là những ngƣời có khả năng đƣa ra những phƣơng án tối ƣu nhất để sử dụng có hiệu quả nguồn lực tại địa phƣơng mình quản lý. Thứ tƣ, đội ngũ CBCX là ngƣời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân địa phƣơng, đấu tranh và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của ngƣời dân khi bị vi phạm, đồng thời phải luôn chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xuất phát từ mô hình Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta, trong đó Nhà nƣớc đƣợc xác định là của dân, do dân và vì dân. Nhân dân bầu ra chính quyền để quản lý, điều hành các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Nhân dân ấm no, hạnh phúc, đƣợc làm chủ chính kiến và nêu lên nguyên vọng của mình, đƣợc sống trong một môi trƣờng dân chủ công bằng xã hội văn minh thì hẳn đội ngũ CBCX cũng sẽ là những ngƣời vừa có tâm vừa có tài, đi sâu đi sát, hết lòng phụng sự vì cuộc sống của nhân dân 1.2.1.4. Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã * Xuất phát từ đặc điểm chính quyền cấp xã và vị trí, vai trò của đội ngũ CBCX Nhƣ đã phân tích ở trên, chính quyền cấp xã chính là đơn vị hành chính ở địa phƣơng, có sự tiếp xúc trực tiếp với ngƣời dân. Đơn vị hành chính cơ sở này có thể đƣợc coi nhƣ cầu nối giúp truyền tải đƣờng lối, kế hoạch, chính sách của Nhà nƣớc đến ngƣời dân cũng nhƣ là tiếng nói giúp ngƣời dân nêu các ý kiến để nhà nƣớc hoàn thiện đƣờng lối, chính sách, Trên thực tế, mặc dù ở cấp địa phƣơng, cấp thấp nhất của bộ máy nhà nƣớc nhƣng CBCX phải làm rất nhiều việc, kể cả những việc không tên. Mức độ công việc ngày càng phức tạp, tinh vi, tiếp xúc với nhiều đối tƣợng. Đặc biệt có nhiều vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết nhƣng cũng không thể bỏ qua nhƣ quốc phòng, an ninh, kinh tế chính trị, những vấn đề có tính chất nghiêm trọng,Nhƣ đã trình bày ở trên, với lƣợng lớn công việc nhƣ vậy, cộng với đặc điểm của đội ngũ CBCX, tƣ tƣởng và tính cách hay cả nể của ngƣời Việt từ trƣớc đến nay, đội ngũ CBCX nếu không đủ đạo đức lẫn năng lực, thì việc công tác và triển khai công việc sẽ vô cùng khó khăn, cây cầu kết nối ngƣời dân và chính quyền không có, xã hội sẽ không tìm đƣợc tiếng nói chung, việc hoạch định phát triển của nhà nƣớc thiếu tính khách quan. Bởi vậy, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX xác định: "Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đƣờng lối của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dƣỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở". * Xuất phát từ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta đã đƣa ra mục tiêu sớm phát triển đất nƣớc ta trở thành một nƣớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng phát triển nền kinh tế định hƣớng thị trƣờng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, Để làm đƣợc điều này, cần thống nhất trong công tác tổ chức quản lý Nhà nƣớc, đảm bảo cuộc sống của ngƣời dân. Cụ thể, nền hành chính nhƣ một cỗ máy bao trùm tất cả các mặt, các hoạt động của đất nƣớc, từ đối nội, đối ngoại, giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa,quản lý tài nguyên con ngƣời cũng nhƣ các tài nguyên của đất nƣớc. Có rất nhiều vấn đề xảy ra nhƣ: hệ thống quy chuẩn, nguyên tắc của đất nƣớc lung lay tạo lỗ hổng cho tội phạm, thủ tục rƣờm rà, khó kiểm tra quản lý gây ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007847_7892_2003172.pdf
Tài liệu liên quan