Luận văn Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phẩn Lilama 69 - 3

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.7

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.8

5. Phƣơng pháp nghiên cứu.8

6. Những đóng góp của luận văn.9

7. Kết cấu của luận văn.9

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP.10

1.1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp.10

1.1.1. Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp.10

1.1.2. Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp (Edgar H. Schein) .12

1.2. Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp.15

1.2.1. Các biểu trưng trực quan.15

1.2.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp .18

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp.22

1.3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp .27

1.3.1. Mục tiêu và lợi ích của việc xây dựng vǎn hóa doanh nghiệp.27

1.3.2. Tác động kìm hãm sự phát triển doanh nghiệp của VHDN .34

1.4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của một số doanh nghiệp và bài học kinh

nghiệm cho Công ty Cố phần Lilama 69-3 .35

1.4.1. Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát.35

1.4.2. Kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.36

pdf114 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phẩn Lilama 69 - 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g g h ghi gi g h g h i i gi V h h h h i gi ặ i hi h h g h g gi ị g h h , h , i g i h h g h gi i T g , VHDN g h h h ghi ổi i, ở g h h h i h g h ổi hị g g g i C g i h h g h h ổi h g h g, h g h i e , h g h i h , ặ i hi h h h h h h i h g h ổi i g g h Khi h ghi h ổi hi , ở g hị g, h g h h i i h g h h ( i h h h g e ) hi i h g gi ị, i i , h g g VHDN , i h ị h ẽ g h ễ h h g i h h, h h g h h i h h ghi C h h h g i h i i h i gi h h i h Vi N Nử i h ỷ XIX, T i h Ng ễ h g ở g Nh gi : ỳ hị h i i h h g h g ghi M h h h ừ ử Khổ g T h, h g h i h i h i i ở h h g i i i h g trong h h hi h i ở g i h h gi h Ti i Ng ễ T g T (1830-1871), g h g h i h, h h g i h i h h i, h g ị i h h g i h , h i “Đi g i i h g h g ” Nh g VHDN i h i g g i h g é do h ghi C i h g “ e ” i h H Q g 30 Nh g ừ gi 1997, i h g g i h g h g i h H Q Ph g h h g i h h Nh gi , h h gi ở g, h g ị g ( ụ h : g i g, h gi g h 35 h i i , hụ h h g gi ị h ) g h g g h hi h ở é i h h h g h ổi, ghẹ h g h , gi hi h g g T , h g h h g h i i h g h g h h g gừ g h i Đi h h S g E e i T hi h g h g Ch , h S S g g i h h Nh gi Nh g gi , h h ổi, h h gi ở g h ằ g h gh h h Đ h gi g h i , h g : h S S g , i h i i g i g C h S g h h : hi h g gi ị h ở i h i h i h ổi h g h h h g h i tình hình i g i i h ghi 1.4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của một số doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho Công ty Cố phần Lilama 69-3 1.4.1. Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát C g Cổ h N i h Hòa Phát là thành viên T oàn Hòa Phát, g ghi h h g Vi N V i h h h i g, hẩ t g h i g i C g Công Cổ h Hòa Phát ở h h g h g Công ty thành công tr g h g h i h h ghi i g C g hi hị g Ki h ghi C g Cổ h H Ph trong g h i h h ghi : - Công ty g h h VHDN h : g hụ , hẻ nhân i , i h , hẩ , g ử, i g VHDN, g i h , h h g i h h g g g h tham gia g h i , g h i VHDN h i h g i h hi VHDN i i g h ị h ( h i g , he h ở g, ỷ h ) g h g hi - T g h h g , C g h g g VHDN i c h g , h g h g C g ổ h h g h hi h C g ; 36 - Vi ổ h h hi , i h h gi i i h i h g h h i i g h h h i i h g h hi h hi i , ễ hi , ễ ụ g g h g i g i h i h h h hi g hi h g h h g h g Công ty D , i i h i h hi h g h h h ghi i C g Cổ h N i h H Ph h h g h h i h gi h hi h, h h hi 1.4.2. Kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương C g TNHH MTV Đi H i D g g h g h ghi h h g h h ghi i h g i h i h h g ụ g h h g h h ghi Đi H i D g g h g i h i h h i g h ghi Ki h ghi C g TNHH MTV Đi H i D g g g h i h h ghi : - X ị h õ hi , ụ i g h h ghi , g h h h Đi H i D g h hi , g g, hi , g i g Đi H i D g i i g g i Đ g h i g h g ụ i , i i h g h i h , i h i gi i h i , g hụ , g hi ị i , h g ghi h g C g - Ch g g i g i h g i i hi g i , õ g, i, h ỹ h h h g ễ g h h i ; C i , ị h e g g , ẹ , i g i ễ ; C g hi h g h i gi i õ g ; C g , hẩ hi h i e g g , g g - V g hụ , hẻ h i g ị g hi ị g h hi h h ghi g g i , i h h nh ẹ g h i ở g h h h g - C ễ ghi, ễ h i ổ h h ặ i g, gh i gi ị h Đi H i D g, i é g cán 37 b h i h h gi h i ổ h h CBCNV i h T ị ; ổ h h i ghị h ị h h hi h h . 1.4.3. Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) C g Cổ h Đ h i Đ hị Kh g ghi S g Đ (SUDICO) h h i Tổ g C g S g Đ Đ h h 2001, g ừ h g g h C g ị h h h ghi ị i g. T g h h i SUDICO g h h g h h i h ẽ g h i gi i, g h h ghi g h g h hi g hi h i C g . Ki h ghi C g SUDICO g g h i h h ghi : - Vi i C g h h g i ặ i g h g é h C g h g h h h g, h “Đặ h T ” h g , g ổ h SUDICO h T i g i h h h g, i i ổ g C g h g i i g i hẩ , i h g h hằ e i h g hẩ h , h g ị h ụ i h h g i h h h h g V h g hi SUDICO g g i h, C g h g gừ g h i h h g - C g hổ i h h i h g h g hi g g, h g h gh , h ụ h h gi h i g h i h h CBCNV g h h CBCNV kh g h h õ gi ị h h ghi g h , h h hi h g g C g nh , g h g g i ; h hi h g g g h g ; h i h g C g ; g Ng i , C g g h h ghi SUDICO h ở các h g h ừ hi g g h i h h “T g h g i”, “U g h g ” h gi g h ỹ h i h i; ỹ h h ; ỹ 38 g i gh h h h h h , C g g hi ẻ h h g h i h h, i h é g ẹ h h h h VHDN C g ty không h i CBCNV g g. - Mặ h , C g ổ h hi hi h C g , h g g i h g g g , i g g h h h h h h i C g gi h g ị h ử i h g h g h C g . T g h h h h i h i h i h h h gi i h i VHDN e h g D h ghi i Vi N D , i ghi i h ghi g h i VHDN ở h h h h g h h g i i h ổ h Ph i VHDN h C g Cổ h LILAMA 69 - 3 : - Thi g h h VHDN h : g hụ , hẻ nhân i , i h , hẩ , g ử, i g VHDN, h , h h g i h h g g - K h i sử ụ g h g i h g h g h h h g h h ghi D g h g h g i gi h i g g hi õ h h ghi L h h i h ị h g i h i h ghi Đ g h i h i g VHDN i i g h hi h hi i he h ở g h h ở g ằ g, h h i h i g h ghi hằ g i g ị h i h i g h ghi , h g g g i h h é VH ặ g i g - Ng i , h i g ghé VHDN g h g h, ổ h ễ h i, h ị h, h g g i h , h i h g g i, gi h h ghi h hặ h i g g i, h hi, hi , hi h h ghi 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần LILAMA 69-3 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển C g ổ h LILAMA 69 - 3 ( i g h: LILAMA 69-3, JSC) l ị h h i Tổ g C g L Vi N Ti h C g g g L U g B h h g 19/5/1961 C g h h he Q ị h 008A/BXD - TCLĐ g 27/01/1993; Q ị h 351/QĐ-BXD ngày 06/3/2007 B g i h C g L & X g 69 - 3 h h C g ổ h LILAMA 69 - 3, Nh gi ổ h hi h i K ừ hi h h , h g h i C g g i i h g h i g h L Vi N g i h g h g g i h ị h ử h i i h , g ở h ỹ h h gh h i Tổ C g i hặ g g g h i i 3 gi i hính sau: - Giai đoạn thực hiện nhiệm vụ xây dựng miền Bắc XHCN và chống chiến tranh phá hoại: Ng 19/5/1961 g g Nh hi i U g B h h i h C g ổ h LILAMA 69-3 ngày nay. Trong gi i , CBCNV cô g g L U g B h h , gi hổ, ặ g h g g g - Tổ , h gi g g h g ghi g i h g, g ặ i h gi hi g, ặ h g gh h hi i U g Bí - g h g g h h g 60 - 70 h ỷ - Giai đoạn cả nước hoà bình, thống nhất và xây dựng CNXH: S i h i h IV Đ g, g h L h h h g i ổ h , h h h h ị h N 1975 g g L U g B h i g g Cẩ Ph h hi hi ụ hi g g h i g H g Th h Th g 4 1976 g g U g B h i g g H B ổi h h ghi 40 6; g g h i g H g Th h Nh hi i U g B ghi 9 Th g 10 1979, ụ ghi B g h hé h h Li h 69 g ghi L : 69 - 1 (Ph L i); 69 - 2 (H i Ph g); 69 - 3 (Uông Bí ); 69 - 4 (H g Th h ) Đ h g 8 1988, X ghi 69 - 3 và 69 - 4 h h h X ghi 69 - 3 N 1996 i hi X ghi h h g he h h Tổ g C g ở h h Tổ g C g L Vi N , X ghi 69 - 3 ổi h h C g L & X g 69 - 3. - Giai đoạn đổi mới và phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề: N 1999, C g & g 69 - 3 i ổ h i h h ổi i h g i h h he h h i N 2000, 2002 C g i h 3 C g , X ghi h g h g ghi , gi h g h H i D g g g h g h h , é hi C g h i H i D g, X ghi h h ỷ, X ghi h h h h h H i D g S hi i h , C g ở g g g , h g hi ị, h i g h g h gh Th hi h g Đ g, Nh Ch h h i ổ h h h ghi Nh ; g 06/3/2007 B g ị h 351/QĐ-BXD h C g L & X g 69 - 3 h h C g ổ h LILAMA 69 - 3 Hi i C g 77 696 910 000, g, g Nh 51 877 590 000, g ( hi 66,77%) T : C g Cổ h LILAMA 69-3. Đị h ụ ở h h: S 515 Đ g Đi Bi Ph - Ph g Bình Hàn - Th h Ph H i D g - T h H i D g Đi h i: + 84 03203 852 584 Fax: + 84 03203 853 958 M h : 0800001972 Email: LILAMA 69-3@.com.vn Website: 69-3.vn 41 V i g 50 g ở g h h h g g h, h h hi h i i Tổ , hi LILAMA 69-3 có m i g CBCNV h g h 1 500 g i i , ỹ g h ngành gh gi i h ghi , h g h i h ghi , g g ổ g h g i h h h ỹ h , g gh i i hi i C g hi h h h g h ghi g ghi h , hi i h , Đ g, Nh Ch h Ph ặ g hi h h ở g : 01 H h g h g , 01 h h g g h g h , 03 h h g g h h h , 07 h h g g h g , 01 hi Ch h Ph hi h h ở g h 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức quản lý sản xuất của công ty. 2.1.2. 1 Cơ cấu tổ chức Q h h h h h h i , C g i gi i h h , ở i gi i ổ h C g g h g ặ i h h h h i g ổ h ị V h i i 2016, h h C g h hi ở Sơ đồ 2.1 – Phụ lục 01 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đ i h i g ổ g g ổ g i , hẩ h C g , ị h h g L h Đi C g ị h Hội đồng quản trị (HĐQT): H i g ị i i C g Đ i h i g ổ g H i g ị ổ h h hi gh ụ Đ i h i g ổ g gi i Đi C g ị h h ; h h C g h hi gh ụ C g , ừ h g Đ i h i g ổ g Ban kiểm soát: Ban i Đ i h i g ổ g B i hi ụ i h h h g , i h h h g i h h; hẩ ị h i h h h g C g ; h g i h g i h h C g h Đ i h i g ổ g h hi hi ụ h he Đi C g 42 Ban Tổng Giám đốc: B Tổ g gi h hi Nghị H i g ị Đ i h i g ổ g, h h i h h h h C g H i g ị Đ i h i g ổ g h g h hi hi ụ h he Đi C g Các phòng chức năng: - Phòng Tổ chức – nhân sự: + Th gi Tổ g gi ; + Q i h h h hi h h h h ( hi h i, hi , hi h ghi h g i g); + H g g; g ổ h , ; g ; g g; g i g g h h , h h Th gi i H i g hi he h ở g Công ty; + C g hi hổ i gi ụ h ; + Th gi Đ g, h h h , h hi g h g, h g h h g, g h - Ph g Ki h - Kỹ h : + Th gi Tổ g gi , i h h h : + Kh i h , h i hị g, e i g; g /gi i hi h h h, h g hi hẩ / g ; h h g h g h , ị h ụ công ty. + Q i h , ỹ h ; , h g hi g C g h h + Q h g hẩ + Q ị h ụ ử h , + Q i g, hi g h h hụ + Thi ( g gh , hẩ h , g, i , h gi g gh ) h hi h g g h g g ( , gi hi g ) - Phòng Kế hoạch – Đầu tư: + X g h h i h h h g , h h g i h , ổ g h h h h h hi h h i h h, báo cáo gửi he ị h; 43 + Q g , i C g - Phòng Tài chính – K : C h g h hi g h h ; , i , g ; ghi ụ i h h, , g h g he ị h Nh - Phòng Quản lý Thiết bị và An toàn: + Th h B h C g i , i g h g i , ổ g hi ị, h g i hi g C g + Th h B h C g g A -VSLĐ-PCCN và h hi g i , gi h g i g g h LILAMA he g h h h h hi h h + Th hi g h g i , h g, g , h i h g hi LILAMA 69-3. + Q h g ghi h h h i g gh , g g i i i ỹ h + Th g i h i, ụ g i i H h g ISO 9001-2008, IS 14000, 5S, HSE h g h g , h g h - Phòng Vật tư: Ph g V h g h , gi i h Tổ g gi h hi h g , ử ụ g hi , g ụ ụ g ụ he ị h Nh C g - Phòng Hành chính: Th , ổ h h hi g i h h h h h h - i h h h g h h h h g h i g ; h hi gi ị h h h h h, i h g i gi ị g g gi g i ị, , ổ h g i Th gi i Đ g, h h , h h g h ghi , g ị h g - Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn: Th , gi i h Đ g , i gi B Th g ụ, B h Ph B h Đ g ổ h i h h ông i h , h Đ g ; L g h g i hụ ụ h , h Đ g C g 44 - Các ban quản lý dự án: Á ụ g h , g h gi ị, h i g hi g , h i gi hi g é i Hi i C g B i g X Th h h hi g ; ừ ẽ hi h h i g, h , gi hi g, ghi h h i g h h h i ị h h Li h , h hi h i g i h i gi h B gi , ghi h hẩ , g h i h , h h h , i h h h i - Bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty: B g h CTTB H i D g, Nh CTTB Ki h M , Nh CTTB T Kỳ, Đ i gi i i g h h he ị i hi g h C g h i g H g Th h, C g h i g H i Ph g, C g h i g T Đi , C g h i g Nghi , Đ i 1 L Nghi , Đ i L 2 X Th h, hi i Th i B h, Đ i H , Đ i X 2.1.2.2. Đặc điểm nhân sự D i i Ph g Tổ h – Nh LILAMA 69 - 3 g , gi ử i h g h gi i : T h h h h LILAMA 69-3 i g , h h ở g hi h g , i 2015 i hi , g ụ g h hi , h h i C g ổ ị h h h h i h h, i g g i g h , h i i i , g, h ở g g i g g h , g i g g S g g ụ h g g Bảng 2.1: Cơ cấu lao động phân theo hợp đồng Năm 2013 2014 2015 Tỷ lệ Tổng số lao động 1285 1257 1497 100% L g h g h i HĐLĐ 7 9 7 0,5% H g h g ị h h i h 691 671 806 54% H g h i h 1-3 457 462 552 36,9% H g h i ụ 130 115 132 8,8% (Nguồn: Phòng Tổ chức - Nhân sự) 45 L g g g , i C g ổ ị h h h h , hẩ ị h ụ hi g h h h h g h g, i T CBCNV h g g, h ở g g, h gi h ở g h BHXH, BHYT, BHTN he ị h h Ng i , g ị g CBCNV g h hụ i C g h g h g i i g i i g, h h , ỹ h g g hi h ị, hằ g h h h, g i CBCNV h g gừ g h g g g, h g g , h h h hi ụ gi Bảng 2.2: Cơ cấu lao động phân theo giới tính Năm 2013 2014 2015 Tỷ lệ Tổng số lao động 1285 1257 1497 100% Nam 1079 1081 1380 92,2% N 206 176 117 7,8% (Nguồn: Phòng Tổ chức - Nhân sự) D ặ h h ghi h g g h , ặ i g i ặ g h , g gi i hi ỷ g ổ g g C g 90% T g hi g h g h g 10% và h g h h : ễ , h h h h, h , hẳ g h 2013, C g 1285 h i h h i hi 84,3% i h i 1079 g i, g hi h i gi i h 206 g i g g i ỷ 15,7% ổ g h i Đ 2015, C g ổ g 1497 g i h h i 1380 g i hi 92,2% h i , g hi h i gi i h 117 g i g g i ỷ 7,8% ổ g h i Bảng 2.3: Cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn Năm 2013 2014 2015 Tỷ lệ Tổng số lao động 1285 1257 1497 100% T i h 2 3 4 0.27% T h i h g g 205 214 239 15.97% T h ẳ g, g 19 15 21 1.40% C g h ỹ h 1059 1025 1233 82.36% (Nguồn: Phòng Tổ chức - Nhân sự) 46 S i C g h Tổ g g g h h h S g Đ , Li gi, C , h i g g LILAMA 69-3 h gi V i 135 ỹ ỹ h g h hí, g, g gh h ... h 1 000 g h ỹ h gh ( g 455 h 5/7 ở ), i g ỹ g h ỹ h h hi i gi g h , ặ , g h g ghi hi i, he i h ẩ g ghi h i T i h C g g g h h hẩ h h g g h i g h h h i C g g i h i VHDN h h i h h hổ i g h h h hi hi 2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh Hi LILAMA 69 - 3 03 Nh Ch hi ị , 01 ghi hi i gi g, ổ h i i g h h h i g h hi ị, hẩ : 15 000 hi ị/ i h h g h : - Tổ g h (EPC): g h ụ g, g ghi , gi h g h i h g ỹ h - Thi - T g: , hẩ , h i h , h hi , , gi hi g - Gi g h hi ị i h h h hẩ : , , h g gh , i g, h h h i g, h i g h , h hẩ , hi ị hụ ụ g ghi , hi ị , hi ị i , hi i h ẩ , - L ặ hi ị g g h h i g, h i g h , h hẩ , h hi i , h i - Dị h ụ , ử h : B , g, ử h ị h ỳ , g hụ g h h h h g ghi & ụ g, h i g, hi i ; g i hị ử h i g ghi p. 47 - Đ g i, ử h i h g i i h g 3 000 , ặ i h 1 050 CV; Sử h g h, é ; ị h ụ i h i h g h h h h h 2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty K i h h h h h ghi hị g Đ g h i, h g h i h h gi h g i h h hi h i M h i h h h g i h h 3 2013-2015. Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 Chỉ tiêu ĐV tính 2013 2014 2015 Tổ g g T i g 546.063 519.215 804.666 D h h h T i g 376.380 382.298 415.571 Doanh th h g i h h T i g 5.444 727 831 Chi h DN T i g 21.860 19.125 26.212 Chi h i h h T i g 24.588 20.627 15.607 L i h h T i g 1.857 2.591 3.176 L i h h T i g 1.624 2.115 2.475 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) D g K i h h , h h h C g g B ừ 2013 ( h i i i gi i h g h g i h 2008 – 2013), h h h i h , i h hởi , h h h g C g h g i i h i ụ h hi ; h C g , h g h g i i h h h g, h hi h g i h h h g ở gi i , h h C g g ở g ặ g h g N 2013 376,380 ỷ g; 2014 382,398 ỷ g, g 1,6% i 2013; 2015 415,521 ỷ g, g 8,7% i 2014 L i h g g i h g i ở h : L i h h 2013 1,857 ỷ g; 2014 2,591 ỷ g, g 39,5% i 2013; 2015 3,176 ỷ g, g 22,6% i 2014 Tỷ i h h h h h , 2013 0,49%, 2014 0,68%, 2015 0,76%, g h h h hi h i h h hi h ở Vi h h i g ừ g h, hi g ( ặ i 48 h g g ) C g gặ hi h h , ổ ị h h h h i h h C g h i g h g g , hi h i h h Đ g h h h h i i h h 2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-3 2.2.1. Nhận thức về VHDN của công nhân viên trong công ty 2.2.1.1. Mức độ coi trọng văn hóa doanh nghiệp của Công ty Đ h gi i g h h ghi C g , gi i h h h gi h g i hổ i VHDN C g , h h i h hi VHDN g h i g C g VHDN C g , i h i h ( ừ 1 g h ) a. Công tác phổ biến về VHDN của Công ty C g hổ i h h ghi C g ẽ gi h h h i hi VHDN h i h i i h i h h ghi Th g Hình 2.1 sẽ g h g i i hổ i VHDN LILAMA 69-3 i i g h h i “Ông/bà đã được nghe Công ty phổ biến về văn hóa doanh nghiệp của Công ty” T g hi i i 62,79% h ừ g ghe, ặ i i g h g i i i ghi , h ở g Đi h g h C g h i VHDN h g i h g ở i g h g h h hổ i g i i h NLĐ i C g (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) Hình 2.1: Kết quả nghiên cứu việc phổ biến VHDN của Công ty 49 b. Nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng VHDN của CBCNV tại Công ty Mặ ỷ h ừ g ghe hổ i VHDN trong câu 6 là 62,74% h g i 84,65 i h gi VHDN i ị g i i Công ty (60% g g 24,65% h gi g). (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) Hình 2.2. Kết quả nghiên cứu nhận thức về vai trò, vị trí VHDN của DN Nh , h h g i g h ằ g h i i h h h i g h h h ghi h g h g g , g i h h h ghi K h ằ g h h h NLĐ i , ị i h hi VHDN i LILAMA 69 - 3, h h i i h i h C g g quá trình h i VHDN g g i Th g h h h i VHDN g h i i C g i NLĐ i i VHDN h h h , i h i “Ông/bà biết đến vai trò, vị trí văn hóa doanh nghiệp nói chung thông qua hình thức nào sau đây”, h h h h h h h sau: c h i hổ i h h g h g i h g i i h g (46,05%), h i i h i i ừ h h g (43,72%), i h i ác kênh khác (10,23%) Ch g , h h ghi g g e h , h g, h g h i h ghi h ẽ h g i h g Đ h i ễ g h 50 D , g h h VHDN, g h g i h h h h i i h i i ừ h h i h i (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) Hình 2.3: Phƣơng pháp tiếp cận về vai trò, vị trí VHDN của NLĐ Trong câu h i h “VHDN có tác dụng như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có thể chọn nhiều đáp án”, gi h he g Bảng 2.5: Khảo sát về vai trò VHDN đối với Công ty Nội dung Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại T é VH ặ g 131 34.0% 1 T h g h i h 97 25.2% 2 T g i 52 13.5% 4 N g h g h h i i h 59 15.3% 3 T i 46 11.9% 5 Tổng 385 100% (Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả) Đ h gi ụ g VHDN h 131/385 i , hi 34% cho ằ g VHDN ụ g é h ặ g, i he i h ằ g VHDN ẽ h g h i h i 97/385 i hi 25,2%, nâng cao h g h h i i h 59/385 i hi 15,3%. Còn 51 i g i có 52/385 i , hi 13,5% Đi h h CBCNV g C g h h ụ g VHDN g h g i h h g h g ghi h i C g c. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển VHDN tại Công ty Trong c h i h “Là một loại hình Công ty Cổ phần, Công ty có cần thiết phải xây dựng và phát triển VHDN không?”, gi h heo g 2 6 h Bảng 2.6: Khảo sát về sự cần thiết phải xây dựng và phát triển VHDN Là một loại hình Công ty Cổ phần, Công ty có cần thiết phải xây dựng và phát triển VHDN không? Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại R hi 83 38.61% 3 C hi 32 14.88% 1 B h h g 54 25.12% 2 Kh g hi 46 21.40% 4 (Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả) Có 115/215 phi h gi hi h i g h i VHDN, ỷ 53,49% ổ g hi h ( g 83 i h gi hi 32 i hi ) T g , 100% h g hi h h h h h g i i g h i VHDN hi Nh h hẳ g ị h VHDN i hi i i g , i ụ g h i h T hi , h g h ( hi 21,4% hi i ) h h g hi , g ở h g h i i h ở g, ghi Ch h ị i h h , h h h , h h g h h hi i h i VHDN h h D , h g h g i i h ở g, ghi h h i g g g hi h g g VHDN i i C g 52 Đ h gi i i h i VHDN h i g g i h i ghi “Ông (bà) có quan tâm đến xây dựng và phát triển VHDN của Công ty không?”. K h hi i i ây: (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) Hình 2.4: Mức độ quan tâm của ngƣời lao động tới việc xây dựng và phát triển VHDN tại Công ty The h , 17,21% i h ằ g h h , g ẵ g h gi , g g g h hi h h g h i VHDN g T hi , hi ỷ h g h ( hi 36,28% hi i ) g h g h i h ở g, ghi i h ằ g i i h C g h h g h i i NLĐ D , C g h i h g h h i g h NLĐ g i g h i VHDN d. Kết quả thực hiện VHDN tại Công ty The h , h 17,4% i h ằ g h h , mong ẵ g h gi , g g h g h i VHDN g Nh g h g h hi g hụ , e hẻ, h g ử h h h g h hi h h h hi h i VHDN g ty. 53 Bảng 2.7: Thái độ của NLĐ về Công ty LILAMA 69 - 3 Nội dung Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại Là người lao động tại Công ty, ông (bà) thấy: T h 135 62.79% 1 B h h g 54 25.12% 2 Kh g h 26 12.09% 3 Ông (bà) có tin tưởng vào đường lối lãnh đạo và sự phát triển của Công ty không? R i ở g 128 59.53% 1 Kh g i ở g 0 0.00% 4 B h h g 51 23.72% 2 Ý i h 36 16.74% 3 (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) The i , 62,79% CBNV h h h h viên C g , 59,53% i h ằ g i ở g g i h h i g h, ặ i h g i h gi h g Đi h h , C g h i i g h h i h i h, gi h h i , g hi h g Bảng 2.8: Phong cách ăn mặc của NLĐ trong Công ty LILAMA 69 - 3 Nội dung Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại Ông (bà) có thường xuyên mặc đồng phục và đeo thẻ đến Công ty không? R h g ( g i ) 148 68.84% 1 Th g ( g g ) 43 20.00% 2 Hi hi ( h hi h i h h ặ g g) 24 11.16% 3 (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) 54 V g hụ e hẻ 148/215 hi i h g hi 68,84%, 11,16% hi hi ặ h ặ h ặ hi h g g Đ ị h C g g hụ h NLĐ, i i CBCNV h g h i h g hụ C g h i g g g, ị h , i i g, hẻ g g T g , 100% h i g i h g ặ g hụ e hẻ ặ h g g i , h g h g g hụ i i g h i i h ở g, ghi C h h h g h ặ g hụ C g h hi é ặ g h i g C g Bảng 2.9: Ứng xử và giao tiếp của NLĐ trong Công ty LILAMA 69 - 3 Ông (bà) đánh giá như thế nào về văn hóa ứng xử, hành vi giao tiếp giữa các nhân viên trong công ty? Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại T 161 74.88% 1 Trung bình 32 14.88% 2 Y 18 8.37% 3 Kém 4 1.86% 4 (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) The i h g ử, h h i gi i gi h i g g , 78,88% CBNV h é ằ g Mặ g g hi h i ừ h g i h h h h h h , h h h h h , h g g h i , h i ử i h h g, g g i, h hi ị h Đ i i g h , h h h , hi ẻ h g i g i h g g i , h h h g h Qua ghi h ằ g, VHDN C g h h g i hổ i g C g , hi h i g g h h h h gi NLĐ i h h i , g h hi h hi VHDN hi h h V h h ghi g i i h h h g g Thi h ghi 55 h i , hi h h ổ g h g ụ g, hi hị g h ừ g ở g h , i h h h h h i i h hi h h g i h g h h h i g hi , g ụ g h h ừ g h i g h ghi Vi g i g g h VHDN g h h h h h g h i , h g h ặ i i h i h g ỷ h g C g g h i h hi h hi VHDN 2.2.1.2. Biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty T g h , gi ẽ i h h h h h g i hi VHDN i g Cổ h LILAMA 69 - 3. Vi h h h g h hi i ử ụ g h g h h g h i, g h i hi VHDN, ở h gi h VHDN i LILAMA 69 - 3 C i hi VHDN ẽ h gi he h g: Đ g , B h h g/ h g i , h g g The h VHDN gi i h h g h i gi , gi ổ g h g h : Bảng 2.10: Nhận thức của NLĐ về những biểu trƣng của VHDN Một số biểu hiện của VHDN (có thể chọn nhiều phương án) Số phiếu Tỷ lệ (%) Xếp loại Các biểu trưng trực quan Ki ụ ở, h g i 131 60.93% 1 Lễ h i, ghi ễ, h g , h g h 96 44.65% 4 Bi g, i g ( g ) 128 59.53% 2 Ng g hẩ hi (Slogan) 73 33.95% 5 T g hụ , i h , gi i h i, hẩ i h h 113 52.56% 3 Các biểu trưng phi trực quan L ở g, i i h h 64 29.77% 5 Gi ị, i i , h i h h g 79 36.74% 4 Lị h ử h h h h h i 105 48.84% 2 T h g h 101 46.98% 3 H h i g ử g g gi i 151 70.23% 1 (Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả) 56 The i h i i g , h CBCNV g h ằ g i hi VHDN i g i ụ ở, h g i ; ễ h i, ghi ễ h g , h g h ; i g, i g h g hi g ; hẩ hi g ; g hụ , i h , gi i h i h g hẩ i h h T g ở ị h h h h i i , ụ ở h g i 131/215 128/215 i ỷ 60,93% 59,53% ổ g i Vị h g hụ , i h , gi i h i, hẩ i h h i 113/215 ỷ 52,56% ổ g i C i ị h h là g g , hẩ hi gi i h i, i h , hẩ i 96/215 73/215 g g i ỷ hi 44,65% 33,95% B h i g h h g i g hi h : gi ị, i i , h i g h ị h ử h i , h g h , h h i g ử g g gi i g i h g i hi VHDN Cụ h : h h i g ử g g gi i h gi , ở ị h h i 151/215 i , 70,23%; i he ị h ử h i h g h h gi h , ở ị h h i h 3 i 105/215 i , 48,84% 101/215 i , 46,98%; h gi ị, i i h i h h g i 79/215 i , ỷ 36,74%; C i ở ị h ở g h gi h h i i 64/215 29,77% i h Nh , i , h h h h CBCNV C g h g hi i VHDN h g i hi i hi hi h g h h h i hi ở g i h h, gi ị i i V h h h , i h g h h g i hi VHDN i g CBCNV g g i h h C g , g h i h h g g h g i g h i h g é VHD i g ặ C g D , C g h h g g hổ i g h h NLĐ i hi VHDN NLĐ i i , ở g h i h h g g 57 2.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp a. Văn hóa dân tộc Đặ i ổi h Vi N i g ở g h , h g h i h , i h h h , h h , g Đ h g h g h g h i VHDN g Vi N g h i hi i V h h g h h ở g h i VHDN g , h e h h h i g g D i h h , g LILAMA 69 - 3 g h h h h h h i h h , hi ẻ gi h Đ g é h ổi g LILAMA 69 - 3 i i g Vi N i hung. T hi , h g h g h h ở g i VHDN g Đ h h ở g i g g h, i h g ghi g g i, gi i g i h h , h g h h i g i g i g i T h h h g g i h ổ ị h , i i h h h ở g h g , ẵ g g i h g h h h i g g i Đi h h ở g h g h h g h i VHDN g Bảng 2.11: Số liệu về nhận thức các nhân tố ảnh hƣởng đến VHDN của CBCNV tại Công ty Cổ phần LILAMA 69 - 3 Theo ông (bà) những nhân tố nào có ảnh hưởng đến sự phát triển của VHDN?(có thể chọn nhiều phương án) Số phiếu Tỉ lệ (%) Độ quan trọng - V h 202 85.96% 1 - V h h 37 15.74% 5 - B h h h i 196 83.40% 2 - Nh h h h i gi ị VHDN 171 72.77% 4 - Lị h ử h h h h h i C g 193 82.13% 3 - Môi t g i h h i g 13 11.30% 6 (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) 58 Q g h h h h h ở g h i VHDN h , h h h i ị h ử h h h h, h i Công ty. T g h h h gi h h h ở g h hi 85,96% Đ g h h i h h h h i hi 83,4% Ti he h h ị h ử h h h h h i C g hi 82,13% Nh h g hi g i h h h ở g g VHDN h h h h i gi ị VHDN h i hi 171/215 hi 72,7% Nh h gi h i g i h h i g h h h 13/215 hi hi 11,3% ổ g hi h h Đi h h h hi i VHDN h i g h hẳ g ị h Bởi he h gi , h ghi i h - h i h h h ở g ị h h VHDN h , h h h i g i ị h ử h h h h h i C g h ở h i ụ b. Ảnh hưởng của Nhà lãnh đạo Công ty LILAMA 69 - 3 i h i ỳ i h ghi h h h ghi h ừ g hi g g h ở H i g Từ 2007 h ổi ừ h h h ghi h g g i h g h N g tình hình i, h g ị h h ổi ừ h h h h g h h ghi V hi g h g D , VHDN g g ừ g h ừ h h h h h g i i ừ g gi i h h g T hi g ị h ử i h g h h gh h gh h h h , i h h h ghi i h ổi h h h iễ h , ở h g h h g i g D i ghi he h g h g h i h hi g i i : 59 (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) Hình 2.5: Đánh giá phong cách lãnh đạo trong quá trình làm việc của CBCNV tại LILAMA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfth_2186_1523_2035424.pdf
Tài liệu liên quan