Luận văn Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng tại địa bàn huyện Cư m’gar, tỉnh Đắk Lắk

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI THƢỜNG

VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG .6

1.1. Khái niệm của bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng. 6

1.1.1. Bồi thường. 6

1.1.2. Giải phóng mặt bằng. 8

1.2. Quản lý nhà nƣớc về bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng . 9

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về Bồi thường và

giải phóng mặt bằng. 9

1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng . 14

1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về bồi thƣờng và giải

phóng mặt bằng. 36

1.3.1. Hệ thống pháp luật. 37

1.3.2. Sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống Chính trị. . 38

1.3.3. Đảm bảo cân bằng lợi ích trong hoạt động bồi thường và giải phóng

mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. 39

1.3.4. Tổ chức bộ máy; năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức của

các cơ quan quản lý nhà nước . 40

Tiểu kết chƣơng 1. 41

Chƣơng 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI THƢỜNG VÀ

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH

ĐẮK LẮK .42

2.1. Khái quát về tình hình bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng trên địa

bàn huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 42

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk . 42

2.1.2. Tình hình bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư

M’gar, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2015 cho đến nay. 46

2.2. Thực tiễn quản lý nhà nƣớc về bồi thƣờng và giải phong mặt bằng

trên địa bàn huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk . 55

 

pdf104 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng tại địa bàn huyện Cư m’gar, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hoạt động thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ phải kịp thời thể chế yêu cầu trên, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về xây dựng nhà nước 39 pháp quyền XHCN Việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương trình thực hiện, quá trình thực hiện phải phục vụ cho việc phát triển đất nước. Trong quản lý nhà nước, cần được vận dụng một cách khoa học và sáng tạo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong quản lý nhà nước”. Bên cạnh đó, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước phải phù hợp với ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp khi Nhà nước thu hồi đất. Bởi nếu pháp luật hợp với đời sống, hợp với nhận thức và lợi ích của người dân, hợp với lợi ích của người thừa hành, thì người dân sẽ tự nguyện thi hành. 1.3.3. Đảm bảo cân bằng lợi ích trong hoạt động bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất Cân bằng lợi ích là việc Nhà nước, thông qua pháp luật, cơ chế chính sách để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích nhà nước, lợi ích nhà đầu tư và lợi ích chính đáng của những người có đất bị thu hồi. Đây có thể được xem như là một nguyên tắc tối ưu cần phải được lựa chọn để bảo vệ lợi ích cho các bên liên quan. Trên cơ sở giải quyết bài toán cân bằng lợi ích, cơ chế này tạo điều kiện để giảm đi đáng kể tình trạng khiếu kiện của người bị ảnh hưởng do dịch chuyển đất đai, tạo đồng thuận để ổn định xã hội trong quá trình phát triển kinh tế. Việc giải phóng mặt bằng mỗi nơi, mỗi thời điểm, mỗi dự án có thể có những cách làm không hoàn toàn giống nhau, song mục đích cuối cùng vẫn là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch và bố trí lại các khu dân cư, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội. Muốn đạt được điều này, trước hết phải xác định các lợi ích đan xen sao cho việc lập quy hoạch, 40 kế hoạch sử dụng đất, việc tiến hành các dự án đạt được hiệu quả tối ưu. Nghị quyết của Đảng đã chỉ ra rằng: “...bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; bảo đảm cho thị trường bất động sản, trong đó có QSDĐ phát triển lành mạnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Sử dụng có hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện...”. 1.3.4. Tổ chức bộ máy; năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước Để hoạt động thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được diễn ra một cách thông suốt, quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên được đảm bảo, từ đó góp phần ổn định và phát triển, kinh tế - xã hội thì một yếu tố đảm bảo không thể thiếu là yếu tố về tổ chức và vận hành hoạt động có hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì vấn đề nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm ... của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như các thành viên khác của các tổ chức, cơ quan trên là điều góp phần to lớn cho hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các cá nhân, tổ chức được đảm bảo một cách tốt nhất, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi vì hiệu quả của quá trình quản lý nhà nước tùy thuộc vào việc đào tào, cán bộ, công chức. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thì việc đào tạo cho người cán bộ, công chức về kiến thức chuyên môn và trang bị cho họ những phẩm chất đạo đức tốt là điều rất quan trọng. Có được đào tạo tốt thì người cán bộ, công chức mới đủ năng lực và phẩm chất để phục vụ Nhân dân vì Nhà nước ta là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 41 Tiểu kết chƣơng 1 Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng, có thể thấy đây là một hoạt động thiết yếu của công tác quản lý Nhà nước. Để công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng vị trí và phát huy tốt vai trò của mình, dựa vào các căn cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn, cần có các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu, bối cảnh hiện tại và xu thế phát triển chung. Mục đích quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở trong công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng; đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung và các nghiệp vụ công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng ở các cơ quan, các ngành, các cấp hiện nay. 42 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 2.1. Khái quát về tình hình bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Về đặc điểm tự nhiên Địa giới hành chính huyện: Phía đông giáp huyện Krông Búk và thị xã Buôn Hồ. Phía tây giáp huyện Buôn Đôn, tây bắc giáp huyện Ea Súp. Phía nam giáp thành phố Buôn Ma Thuột, đông nam giáp huyện Krông Pắc. Phía bắc giáp huyện Ea H'leo. Huyện nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Lắk, có vị trí quan trọng; giàu tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, với tổng diện tích tự nhiên là 82.443 ha. Đặc điểm địa hình bằng phẳng, có hệ thống suối trải đều khắp địa bàn và với hơn 70% diện tích là đất đỏ bazan, thích hợp cho việc sản xuất các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung chuyên canh. Khi mới thành lập dân số toàn huyện chỉ có 41.176 người, gồm 3 dân tộc anh em sinh sống ở 8 xã. Đến nay, dân số toàn huyện trên 162.000 người, 25 dân tộc anh em với nhiều nền văn hóa phong phú, đa dạng sinh sống ở 17 xã, thị trấn. 43 Bảng 2.1: Cơ cấu sử dụng đất huyện Cƣ M’gar năm 2019 STT Mục đích sử dụng Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Tổng diện tích tự nhiên 47.329,12 1 Đất nông nghiệp 74,560.14 88,62 2 Đất Phi nông nghiệp 7,820.73 11,36 3 Đất chưa sử dụng 69,26 0.02 4 Đất ở đô thị 5,056.00 6,13 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Địa hình huyện Cư M’gar khá đa dạng, bao gồm cả đồi núi, đồng bằng, có nhiều thác nước hùng vỹ và hoan sơ là lợi thế lớn cho phát triển các loại hình du lịch như khám phá thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, Là huyện có địa hình khá bằng phẳng và có diện tích đất đỏ bazan lớn thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà phê, hồ tiêu Huyện Cư M’gar là một trong những huyện phát triển của tỉnh Đăk Lăk, có địa hình bằng phẳng và diện tích đất đỏ Bazan lớn luận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Những năm vừa qua với xu thế hội nhập và tốc độ phát triển của công nghiệp hóa, huyện CưM’gar là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án: khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu công nghệ chất lượng cao. đang đầu tư nhiều vào địa phương. Đây cũng là thuận lợi nhưng cũng là thách thức với Đảng ủy, HĐND, UBND huyện CưM’gar trong việc quản lý chỉ đạo các cơ quan ban ngành trong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng tạo ra quỹ đất phục vụ cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. 44 Về kinh tế Theo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Cư M’gar trong những năm gần đây đạt 14,75% năm, cao hơn mức tăng trưởng kinh tế bình quân chung của tỉnh Đắk Lắk (10,53% năm); thu nhập bình quân đầu người đạt 58,9 triệu đồng/người/năm; Kinh tế của huyện tăng trưởng luôn ở mức khá cao là điều kiện thuận lợi để huyện Cư M’gar đẩy mạnh đầu tư xây dựmg kết cấu hạ tầng. Về xã hội Theo niên giám thống kê năm 2019 của huyện Cư M’gar, dân số toàn huyện là 162.000 người. Cư M’gar là một trong những huyện của tỉnh Đắk Lắk có nguồn nhân lực khá dồi dào, trình độ dân trí cao, số người trong độ tuổi lao động là 49.024 người chiếm 59,03% dân số toàn huyện. Phần lớn số người trong độ tuổi lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ với 25.389 người chiếm 51,79%, còn lại là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 23.635 người chiếm 48,21%. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước đã được nâng lên, xã hội hóa giáo dục đào tạo được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất trường lớp được tập trung đầu tư, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Đến nay, toàn huyện có 100% điểm trường chính đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Đội ngũ giáo viên các cấp đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn ở mức cao. Kết quả hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 98%, tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn bình quân chung của tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Cư M’gar còn có một trường trung cấp nghề, đây là điều 45 kiện để huyện nâng cao tỷ lệ lao động qua đạo tạo phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế chung của huyện. Tác động của đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội đến quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện Cư M’gar - Về thuận lợi Nhìn chung, ý thức tự giác của người dân địa phương khá cao trong chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước vào mục đích quốc phòng, an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (như đường giao thông, công trình thủy lợi ), xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội (như trường học, bệnh viện, công viên, chợ ). Nhiều trường hợp người bị thu hồi đất chịu thiệt thòi ít nhiều trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng vẫn hài lòng, thậm chí là tự nguyện hiến đất làm đường vì mong muốn được đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương. - Khó khăn Tăng trưởng kinh tế cao, đòi hỏi nhu cầu sử dụng đất để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng lớn, từ đó cũng tạo ra nhiều áp lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở địa phương. Cơ sở dữ liệu về đất đai của huyện chưa hoàn chỉnh, công tác cập nhật chỉnh lý biến động không kịp thời, dẫn đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mất rất nhiều thời gian, gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc sử dụng đất phức tạp trong khi lại thiếu các thông tin xác định chuẩn xác. Mặt khác, phần lớn nhà ở nông thôn thường được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị chính quyền xử lý hoặc cho phép tồn tại, cũng không có hồ sơ lưu trữ, nên khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp không ít khó khăn, mất nhiều thời gian để thẩm tra xác minh. 46 Công tác tuyên truyền pháp luật đất đai nói chung, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng cho người dân chưa được sâu rộng dẫn đến thông tin, hiểu biết của người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn hạn chế, cộng với việc xác định giá đất bồi thường chưa khoa học, thường thấp hơn giá thị trường dẫn đến tình trạng một bộ phận nhân dân bị thu hồi đất không chấp hành bàn giao đất, nhiều trường hợp dẫn đến khiếu kiện kéo dài. 2.1.2. Tình hình bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2015 cho đến nay 2.1.2.1. Về tình hình chung Trong giai đoạn từ 2015 - 2019, để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và quá trình đô thị hóa ở địa phương, trên địa bàn huyện Cư M’gar đã thực hiện 25 công trình, dự án với 33 phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng với tổng diện đất phải thu hồi là 41,828 ha. Trong đó: Thu hồi đất trồng lúa là: 1,232 ha; Thu hồi đất trồng cây hàng năm: 0,185 ha; Thu hồi đất trồng cây lâu năm: 40,411 ha; Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 33 phương án nêu trên là 95.371,265 triệu đồng. Có 1.323 hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất, trong đó có 08 hộ gia đình được bồi thường bằng đất với diện tích 2,963 ha. Quá trình thực hiện Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar nhìn chung thuận lợi và được sự ủng hộ của nhân dân, chỉ có một số trường hợp khiếu nại nhưng đã được giải quyết và các công trình, dự án đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công theo đúng tiến độ. 47 Nhìn chung, công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cư M’gar đã cơ bản đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng gần như đã được sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng các ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã có những tham mưu cho UBND huyện Cư M’gar tổ chức thực hiện và triển khai khá tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Các chính sách Bồi thường và giải phóng mặt bằng của Nhà nước được huyện Cư M’gar tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, đúng pháp luật và theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Bảng 2.2: Tổng hợp Bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2015 – 2019 TT Năm thực hiện Tổn g số dự án triển khai Số hộ bị thu hồi đất Tổng diện tích thu hồi (ha) Trong đó Tổng số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (triệu đồng) Đất ở Đất sản xuất nông nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp Đất khác 1 2015 7 55 0,332 - 0,332 - - 899,325 2 2016 10 108 1,684 - 1,684 - - 3.952,738 3 2017 5 525 24,825 - 24,825 - - 20.447,357 4 2018 8 198 13,123 - 13,123 - - 47.955,92 5 2019 3 280 2,864 - 2,864 - - 22.116,739 Tổng cộng 33 1.323 41.828 41.828 95.371,265 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) 48 Tuy nhiên, công tác bồi thường và GPMB trên địa bàn huyện thời gian qua còn gặp nhiều những khó khăn, bất cập; trong đó, khó khăn, bất cập lớn nhất là: Các chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất liên tục thay đổi, không nhất quán và đồng bộ nên dẫn đến người dân khiếu nại kéo dài. Đa số nhà ở nông thôn đều xây dựng không phép trên đất nông nghiệp chưa được xử lý hoặc cho phép tồn tại nhưng không có hồ sơ lưu trữ nên khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nhất là việc xác minh mốc thời gian xây dựng, dẫn đến thời gian xác minh kéo dài, mức độ chính xác không cao. Một số trường hợp không được bồi thường, hỗ trợ người dân phản ứng gay gắt, nhưng rất khó thực hiện cưỡng chế do người dân không còn nơi ở khác Những khó khăn, bất cập trên đã làm cho công tác thực hiện Bồi thường và giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện Cư M’gar chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 2.1.2.2. Thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng của một số dự án điển hình trên địa bàn huyện Cư M’gar Trong luận văn này tác giả chọn 03 dự án điển hình cho tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar. Đây cũng là những dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện và có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Cụ thể đó là: Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cư M’gar); 49 Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cư M’gar; Dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar. Dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar: Dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, được UBND huyện Cư M’gar,tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư vào năm 2016 theo Công văn số 3100/UBND-TCKH ngày 25/10/2016 về việc thực hiện đồ án Quy hoạch Tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM,gar. Địa điểm triển khai thực hiện dự án tại tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ấp với quy mô diện tích cần phải thu hồi đất là 128.599 m2. Hội đồng bồi thường của huyện xác định đủ điều kiện bồi thường; bao gồm: Thu hồi đất nông nghiệp: 128.599 m2 Phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar được UBND huyện Cư M’gar phê duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2018 với tổng số tiền bồi thường là 34.945.080.465 đồng, trong đó: Tiền bồi thường về đất là 5.594.065.200 đồng Tiền bồi thường về cây trồng là: 10.505.056.816 đồng Tiền bồi thường tài sản vật kiến trúc là: 6.849.428.049 đồng Tiền chính sách hỗ trợ là 11.994.530.400 đồng. Phạm vi dự án có 120 hộ dân bị thiệt hại về đất và tài sản trên đất. Sau khi phương án bồi thường được UBND huyện Cư M’gar phê duyêt và tổ chức chi trả bồi thường thì có 24 đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, xác định lại thiệt hại về tài sản trên đất, tuy nhiên những kiến nghị 50 của những hộ dân này không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh. Tuy nhiên sau một thời gian tuyên truyền, vận động, thuyết phục thì những hộ dân này đã đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Bảng 2.3: Tổng hợp tình hình Bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng Dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cƣ TDP 8, TT Quảng Phú, huyện Cƣ M’gar Tên dự án Diện tích thu hồi đất (m 2 ) Số hộ dân /TC bị ảnh hƣởng (hộ) Tiền bồi thƣờng về đất (tr.đồng) Tiền bồi thƣờng về cây trồng (tr.đồng) Tiền bồi thƣờng về tài sản vật kiến trúc (tr.đồng) Tiền hỗ trợ (tr.đồng) Số hộ bố trí tái định cƣ (hộ) Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, TT Quảng Phú, huyện Cư M’gar 128.559 120 5.949 10.505 6.849 11.994 12 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Bảng 2.4: Tình hình phê duyệt phƣơng án Dự án Hạ Hạ tầng kỹ thuât khu dân cƣ tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cƣ M’gar Số lần phê duyệt PA Số quyết định Ngày tháng năm phê duyệt Cấp thẩm quyền phê duyệt Tổng kinh phí bồi thƣờng (triệu đồng) 1 Quyết định số 957/QĐ-UBND 18/12/201 8 UBND huyện Cư M’gar 34.943 Tổng cộng 34.943 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cƣ M’gar): 51 Dự án Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cư M’gar) được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư theo Công văn số 4776/QĐ-UBND ngày 20/06/2016, về việc giải phóng mặt bằng các dự án đường Hồ Chí Minh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 156.473 m2 bao gồm: Đất nông nghiệp 156.473 m2. Phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cư M’gar) phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 11.174.873.076 đồng, bao gồm: Bồi thường về đất là 1.467.491.400 đồng; Bồi thường về cây cối, hoa màu là: 4.649.884.936 đồng; Bồi thường về tài sản vật kiến trúc là: 1.367.806.580 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ: 3.217.190.160 triệu đồng. 52 Bảng 2.5: Tổng hợp tình hình bồi thƣờng, Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cƣ M’gar) Tên dự án Diện tích thu hồi đất (m 2 ) Số hộ dân /TC bị ảnh hƣởng (hộ) Tiền bồi thƣờng về đất (tr. đồng) Tiền bồi thƣờng về cây trồng (tr. đồng) Tiền bồi thƣờng về tài sản vật kiến trúc (tr. đồng) Tiền hỗ trợ (tr. đồng) Số hộ bố trí tái định cƣ (hộ) Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cư M’gar) 156.473 45 1.467,3 4.649,8 1.367,8 3.217,1 0 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Bảng 2.6: Tình hình phê duyệt phƣơng án Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cƣ M’gar) Số lần phê duyệt PA Số quyết định Ngày tháng năm phê duyệt Cấp thẩm quyền phê duyệt Tổng kinh phí bồi thƣờng (triệu đồng) 1 Quyết định số 425/QĐ-UBND 27/4/2017 UBND huyện Cư M’gar 11.174,8 Tổng cộng 11.174,8 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đoạn 53 qua huyện Cư M’gar) được UBND huyện Cư M’gar phê duyệt vào năm 2017 theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 có đến 11 hộ khiếu nại yêu cầu xác được bồi thường về đất, nâng giá bồi thường về đất, tài sản trên đất đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, xác định lại thiệt hại về tài sản trên đất, tuy nhiên những kiến nghị của những hộ dân này không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh. Tuy nhiên sau một thời gian tuyên truyền , vận động, thuyết phục thì những hộ dân này đã đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cƣ M’gar: Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cư M’gar được UBND tỉnh Đắk Lắk uỷ quyền cho UBND các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, CưMgar được ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phe duyệt phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/01/2019. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Ea Kpam, xã Ea M’nang và xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là 3.730 m2, trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 3.730 m2; Phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cư M’gar, được UBND huyện Cư M’gar phê duyệt theo Quyết định số 320/QĐ- UBND ngày 17/5/2019, với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 22.116.344.000 đồng, trong đó: Tiền bồi thường về đất là 8.119.407.741 đồng; Tiền bồi thường tài sản vật kiến trúc là: 396.500 đồng; Tiền bồi thường về cây cối hoa màu là: 13.165.241.423 đồng Tiền chính sách hỗ trợ là: 182.146.400 đồng. Phạm vi thực hiện dự án có 278 hộ dân và 01 tổ chức bị thiệt hại. 54 Bảng 2.7: Tổng hợp tình hình bồi thƣờng, Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cƣ M’gar Tên dự án Diện tích thu hồi đất (m 2 ) Số hộ dân /TC bị ảnh hƣởng (hộ) Tiền bồi thƣờng về đất (tr. đồng) Tiền bồi thƣờng về cây trồng (tr. đồng) Tiền bồi thƣờng về tài sản vật kiến trúc (đồng) Tiền hỗ trợ (tr. đồng) Số hộ bố trí tái định cƣ (hộ) Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cư M’gar 3.730 279 8.119,4 13.165,2 396.500 182 0 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Bảng 2.8: Tình hình phê duyệt phƣơng án Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện Cƣ M’gar. Số lần phê duyệt PA Số quyết định Ngày tháng năm phê duyệt Cấp thẩm quyền phê duyệt Tổng kinh phí bồi thƣờng (tr. đồng) 1 Quyết định số 320/QĐ- UBND 17/5/2019 UBND huyện Cư M’gar 22.116,3 Tổng cộng 22.116,3 (Nguồn: UBND huyện Cư M’gar) Sau khi phương án bồi thường được UBND huyện Cư M’gar phê duyệt năm 2019 theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và tổ chức. Dự cho đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 55 2.2. Thực tiễn quản lý nhà nƣớc về bồi thƣờng và giải phong mặt bằng trên địa bàn huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 2.2.1. Tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk gồm: - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar: Được thành lập theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar và các nhiệm vụ khác do UBND huyện Cư M’gar chỉ đạo. - Hội đồng thẩm định phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Cư M’gar (gọi tắt là Hội đồng thẩm định phương án); Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chính của các đơn vị trên như sau: Một là, đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc; bô phận Hành chính tổng hợp; bộ phận Khai thác quỹ đât; bộ phận Quản lý quỹ đất. Sơ đồ: 2.1. Cơ cấu Trung tâm phát triển quỹ đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_boi_thuong_va_giai_phong_mat_ba.pdf
Tài liệu liên quan