Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ THI ĐUA KHEN

THưỞNG .7

1.1. Một số khái niệm liên quan.7

1.1.1. Khái niệm thi đua. .7

1.1.2. Khái niệm khen thưởng.10

1.1.3. Mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. .13

1.2. Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng.15

1.2.1. Khái niệm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.15

1.2.2. Sự cần thiết phải Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng .16

1.2.3. Nội dung Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng .17

1.3. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng .27

1.3.1. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương.27

1.3.2. Hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương.30

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.32

1.4.1. Các yếu tố khách quan.33

1.4.2. Các yếu tố chủ quan .33

TIỂU KẾT CHưƠNG 1. .35

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ THI ĐUA, KHEN

THưỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.39

2.1.Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Tây Ninh giai

đoạn 2015 - 2018.36

2.1.1. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua.36

pdf111 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụ chính trị, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Qua những PTTĐ tiêu biểu của tỉnh, đã xuất hiện một số mô hình mới, gƣơng điển hình tiêu biểu nhƣ: Mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” của Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập suốt đời; Mô hình xã hội hóa trong hoạt động tại cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Phƣớc Trạch, huyện Gò Dầu;Bà Trần Thị Rựng, ngụ xã Lộc Hƣng, huyện Trảng Bàng, gƣơng điển hình trong việc nuôi dƣỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu; Bà Võ Thị Kiều Diễm - Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bàu Năng, huyện Dƣơng Minh Châu, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện xã hội; Ông Binh Xà Rƣơng - Dân tộc Khmer - Ngƣời có uy tín đồng bào dân tộc Khmer xã Ninh Điền, huyện Châu Thành; Ông Hoàng Văn 43 Châm - Bí thƣ Chi bộ khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, điển hình trong xây dựng mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Ông Trần Quốc Hải - Nông dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, đạt 02 Giải ba tại Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh với máy trồng mì và máy thu hoạch khoai mì;...Trong PTTĐ đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản hƣớng dẫn khen thƣởng thành tích trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, lập công dâng Bác”; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh) tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gƣơng “ngƣời tốt, việc tốt”, tƣ tƣởng thi đua yêu nƣớc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT trong giai đoạn hiện nay; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm phát trên sóng truyền hình tỉnh các gƣơng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với chủ đề:“Tây Ninh - sức lan tỏa từ những phong trào thi đua”; phối hợp Báo Tây Ninh phát hành phụ trƣơng đặc biệt, thông tin nội dung phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốccủa Chủ tịch UBND tỉnh và giới thiệu 04 tập thể, 03 cá nhân là gƣơng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (KXII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Hội nghị, tỉnh đã khen thƣởng cho 09 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thực hiện theo hƣớng dẫn của Ban Thi đua – Khen thƣởng Trung ƣơng, tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn đại biểu 10 gƣơng điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực tham dự dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức đã tổ chức hơn 10 cuộc thi tìm hiểu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác TĐKT 44 cho các đơn vị, địa phƣơng thành viên. Thu hút hàng trăm cán bộ, công chức làm công tác TĐKT tham gia tìm hiểu và đăng ký hội thi, tạo không khí thi đua sôi nổi, ý nghĩa giữa các đơn vị, địa phƣơng và các khối thi đua trên địa bàn tỉnh. 2.1.3. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các PTTĐ Hàng năm, Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành Chƣơng trình về tuyên truyền các PTTĐYN, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, thông qua đó các PTTĐYN của tỉnh đƣợc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị đƣợc giao, trọng tâm tuyên truyền là các PTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh đều mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về thi đua yêu nƣớc, PTTĐ xây dựng nông thôn mới, gƣơng điển hình tiên tiến, gƣơng “ngƣời tốt, việc tốt”, cụ thể: Báo Tây Ninh đăng các tin, bài liên quan đến nội dung thi đua, yêu nƣớc, chủ yếu đăng trong các trang thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và trong các chuyên mục: Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Xây dựng nông thôn mới, Thông tin cơ sở, Tấm lòng vàngNội dung chủ yếu tuyên truyền về các gƣơng điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nƣớc. Báo Tây Ninh điện tử (Báo Tây Ninh online) hoạt động ổn định, thƣờng xuyên cập nhật, thông tin kịp thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình Tuyên truyền PTTĐTN của tỉnh. Bình quân hàng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đƣa khoảng115 tin vềPTTĐ, công tác khen thƣởng trên địa bàn tỉnh; ghi nhanh, phỏng vấn khoảng 10 tin bài phát trong các chƣơng trình; tiếp tục duy trì Chuyên mục “Thi đua ái quốc” vào lúc 16h30 ngày Chủ nhật, mỗi tháng phát 02 số; đồng thời còn mở thêm các Chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân - Nông thôn”, “Đoàn kết xây dựng xóm làng”, “ Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Công nhân - Công đoàn”, “Chƣơng trình thanh niên”. 45 Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Đài Truyền thanh và Phòng Văn hóa, thông tin các huyện, thành phố thực hiện các tin, bài trên hệ thống truyền thanh cơ sởvềPTTĐYN, các gƣơng điển hình tiên tiến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn lọc, đăng tải các bài viết về các gƣơng điển hình tiên tiến đăng tải trong Bản Tin thông báo nội bộ, góp phần động viên, phổ biến, nhân rộng các điển hình và cổ vũ PTTĐYN tại địa phƣơng. 2.1.4. Kết quả công tác khen thưởng Xác định việc khen thƣởng phải gắn chặt với kết quả PTTĐ. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PTTĐ năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PTTĐ; trong những năm qua, công tác khen thƣởng đƣợc thực hiện chặt chẽ, kịp thời, công khai và có nhiều đổi mới cả về đối tƣợng, tiêu chuẩn, hình thức khen thƣởng, quy trình xét khen thƣởng. Đồng thời có giải pháp thực hiện mở rộng đối tƣợng khen thƣởng trong các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, khen thƣởng cho các tập thể nhỏ, khen thƣởng cho ngƣời lao động trực tiếp sản xuất, những nhân tố điển hình tiên tiến đƣợc phát hiện. Đặc biệt từ năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo các địa phƣơng phải đảm bảo tỷ lệ khen thƣởng cho đối tƣợng là nông dân, ngƣời lao động trực tiếp đạt hơn 30%; cấp tỉnh phấn đấu tỷ lệ khen thƣởng cho đối tƣợng là nông dân, ngƣời lao động trực tiếp đạt hơn 50%. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trƣơng khen thƣởng cho đoàn viên, hội viên, xã viên các hợp tác xã, ngƣời trực tiếp lao động trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các hội đoàn thể thực hiện chƣơng trình khen thƣởng cho đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, công nhân, ngƣời trực tiếp lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu tại cấp cơ sở; thƣờng xuyên chỉ đạo, hƣớng dẫn việc triển khai thực hiện, quy định nâng cao tỉ lệ khen thƣởng cho ngƣời trực tiếp tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề, động viên, khích lệ ngƣời lao động hăng hái tham gia lập thành tích trong các phong trào thi đua cụ thể tại đơn vị, địa phƣơng. 46 Tăng cƣờng thực hiện và nâng cao hiệu quả Chƣơng trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về đẩy mạnh PTTĐYN và phát hiện, bồi dƣỡng, biểu dƣơng, khen thƣởng các điển hình tiên tiến. Qua đó, nhiều tấm gƣơng điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, ngƣời lao động và quần chúng Nhân dân đƣợc phát hiện, biểu dƣơng và khen thƣởng ở các cấp. Việc khen thƣởng kịp thời đã tác động không nhỏ, động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo của đông đảo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, học tập, sẵn sàng chiến đấu, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đƣợc giao, Kết quả công tác khen thƣởng từ năm 2015 - 2018, cụ thể nhƣ sau: * Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội + Cấp trung ƣơng: Bảng 2.1. Tổng hợp số liệu khen thƣởng cấp nhà nƣớc giai đoạn 2015 - 2018 stt Danh hiệu, hình thức khen thƣởng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng số 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 590 39 31 18 678 02 Anh hùng Lao động 03 Huân chƣơng độc lập các hạng 31 31 04 Huân chƣơng lao động các hạng 08 7 20 33 68 05 Huân chƣơng kháng chiến các hạng 10 8 01 19 06 Huy chƣơng kháng chiến các hạng 40 10 4 54 07 Cờ thi đua của Chính phủ 9 9 15 14 47 08 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ 5 16 20 21 62 09 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 2 1 3 10 Hình thức khác 7 7 Nguồn: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh 47 + Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 16.316 Bằng khen và công nhận 3.906 danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Bảng 2.2.Tổng hợp số lƣợng Bằng khen thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (2015 - 2018) Năm Khen công trạng, thành tích đạt đƣợc Khen theo chuyên đề, đột xuất Tổng số 2015 1381 2102 3483 2016 896 3376 4272 2017 671 3799 4459 2018 1065 3037 4102 Nguồn: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Bảng 2.3.Tổng hợp các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (2015 - 2018) Năm Cờ thi đua Chiến sĩ tỉnh Tập thể lao động xuất sắc Tổng số 2015 141 615 529 1285 2016 98 433 409 940 2017 120 257 454 831 2018 112 293 445 850 Nguồn: Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh * Khen thƣởng thành tích kháng chiến Thực hiện Công văn số 1275/BTĐKT-Vụ III ngày 07/6/2018 của Ban Thi đua – Khen thƣởng Trung ƣơng về thẩm định hồ sơ khen thƣởng thành tích tham gia kháng chiến, tỉnh Tây Ninh đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo các địa phƣơng rà soát dứt điểm, tổng hợp những trƣờng hợp có thành tích trong kháng chiến đề nghị cấp có thẩm quyền khen thƣởng, hạn cuối nhận hồ sơ đến 31/10/2018. 48 Về nội dung cấp đổi Bằng, thực hiện Thông báo số 1901/TB-BTĐKT ngày 22/9/2016 của Ban Thi đua – Khen thƣởng Trung ƣơng, hiện nay tỉnh Tây Ninh đã tạm dừng nhận đề nghị cấp đổi theo quy định của cấp trên. Định kỳ hàng tuần, Ban Thi đua – Khen thƣởng tỉnh duy trì tốt công tác tiếp dân vào 2 ngày (thứ Ba và thứ Năm) để hƣớng dẫn, xác nhận thành tích, giải đáp thắc mắc về khen thƣởng thành tích kháng chiến. Giai đoạn 2015 - 2018 đã tiếp 1008 lƣợt công dân, xác nhận 695 hồ sơ khen thƣởng thành tích kháng chiến. 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Trong những năm qua, công tác QLNN về TĐKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có những bƣớc chuyển biến rõ rệt,bƣớc đầu đã đồng bộ và đi vào nề nếp. Ở cấp tỉnh việc thực hiện các nội dung của QLNN về TĐKT đã đƣợc xem xét trên hai khía cạnh. Thứ nhất: Đó là thực hiện các văn bản pháp luật về công tác TĐKT của ngành cấp trên. Thứ hai: Xây dựng các văn bản pháp quy để tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về TĐKT cho phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể củatỉnh. 2.2.1. Ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng Thực hiện chức năng QLNN về TĐKT các tỉnh nói chung, Tây Ninh nói riêng đã nghiêm túc thực hiện các văn bản pháp luật về công tác TĐKT việc thực hiện đƣợc tiến hành trên cơ sở có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, có hành lang pháp lý. Luật TĐKT ra đời cùng với các văn bản hƣớng dẫn của Chinh phủ, các bộ ngành liên quan là các văn bản pháp luật rất quan trọng mở đầu cho công tác TĐKT của nƣớc ta bƣớc vào giai đoạn mới để phù hợp và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh Tây Ninh cũng nhƣ các địa phƣơng khác trong toàn quốc đã đón nhận và bắt tay vào thực hiện Luật trong sự phấn khởi tin tƣởng từ nay công tác TĐKT 49 đã đƣợc Luật hóa, có hành lang pháp lý trong đó thể hiện quan điểm đƣờng lối chính sách của Đảng và nhà nƣớc về công tác TĐKT, trên cơ sở nghiêm túc quán triệt các văn bản pháp luật của Nhà nƣớc về TĐKT nhƣ: Luật TĐKT; Nghị định của Chính phủ; Thông tƣ của Bộ Nội vụ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành của Ban Thi đua - Khen thƣởng Trung Ƣơng... Đồng thời xuất phát từ đặc điểm của địa phƣơng,tỉnh Tây Ninh đã có chính sách cụ thể,thực hiện sự chủ động, vận dụng sáng tạo chính sách chung của nhà nƣớc và đặc thù của địa phƣơng. Ngày 08/7/2014, Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành công văn số 659-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các PTTĐYN, để các PTTĐ thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 21/8/2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT qua đó UBND tỉnh yêu cầu các khối thi đua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này bao gồm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: - Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ và rộng khắp tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW và đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về TĐKT. - Đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các PTTĐ. - Nâng cao chất lƣợng công tác TĐKT. - Đẩy mạnh công tác tuyền truyền các PTTĐYN, phát hiện, bồi dƣỡng, nhân rộng các gƣơng điển hình tiến tiến. - Nâng cao vai trò Hội đồng TĐKT các cấp và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT. - Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác QLNN về công tác TĐKT. - Tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐYN. 50 Hàng năm, UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị phát động PTTĐ; Chƣơng trình tuyên truyền các PTTĐYN, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới; Hƣớng dẫn Hội đồng TĐKT các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ; Quyết định kiện toàn các Khối thi đua thuộc tỉnh; hƣớng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua đối với các Khối thi đua thuộc tỉnh; Văn bản nâng cao chất lƣợng công tác TĐKT; Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; Kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác TĐKT; hƣớng dẫn sơ, tổng kết công tác TĐKT; kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT; Kế hoạch phát động PTTĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (1836 – 2016), thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc trên địa bàn tỉnh; Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phƣơng nghiên cứu góp ý dự thảo Nghị định hƣớng dẫn thực hiện Luật TĐKT, thay thế các Nghị định hiện hành; kiện toàn và chỉ đạo các khối thi đua xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai các PTTĐ, nội dung tiêu chí chấm điểm, ký kết giao ƣớc thi đua và đăng ký thi đua.Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3058/UBND-NC ngày 28/10/2016 về việc tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ƣơng về đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng tỉnh ban hành Hƣớng dẫn số 312/HD-HĐTĐ ngay 28/12/2016 về hƣớng dẫn khen thƣởng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Quyết định số 2207/QĐ- HĐTĐKT ngày 21/9/2017 phân công thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh theo dõi, hƣớng dẫn các khối thi đua, các đơn vị, địa phƣơng trong tỉnh; Hƣớng dẫn Hội đồng TĐKT các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung thi đua 51 trọng tâm theo kết luận chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng TĐKT Trung ƣơng; Kế hoạch phát động PTTĐ “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo các ngành, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hƣởng ứng thiết thực; xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết đối với các địa phƣơng đang xây dựng nông thôn mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố và thƣờng xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giúp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 13/10/2017 về tổ chức triển khai thực hiện PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thƣ về đẩy mạnh các PTTĐ hƣớng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 12/3/2018 Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 530-CV/TU về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thƣ; ngày 10/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nƣớc và Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), ban hành Kế hoạch số 837/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống Thi đua yêu nƣớc và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện khác về công tác TĐKT.Hội đồng TĐKT các cấp cũng đã tham mƣu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, địa phƣơng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ; ban hành quy chế, quy định về công tác TĐKT và các văn bản hƣớng dẫn, triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thƣởng. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những thiếu sót trong quá trình thực hiện các PTTĐ và công tác khen thƣởng, đƣa công tác TĐKT dần đi vào nền nếp, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng ở địa phƣơng. 2.2.2. Xây dựng các chính sách về thi đua, khen thưởng 52 Nhận thức đƣợc ý nghĩa vai trò của chính sách trong TĐKT, một yếu tố quan trọng tạo ra động lực của TĐKT các địa phƣơng nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng đã thực hiện đầy đủ những quy định về chính sách trong công tác TĐKT. Xuất phát từ đặc điểm của địa phƣơng, tỉnh Tây Ninh đã có chính sách cụ thể, thể hiện sự chủ động, vận dụng sáng tạo chính sách chung của nhà nƣớc vào địa phƣơng, hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Quy chế về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh, mới đây nhất Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng, Nghị định này thay thế cho các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 và có nhiều điểm mới so với các Nghị định cũ, đồng thời căn cứ tình hình thực tế công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định19/2015/QĐ-UBND ngày10/4/2015 ban hành quy chế về công tác TĐKT tỉnh Tây Ninh. Theo Quy chế này UBND tỉnh yêu cầu khi xét, công nhận DHTĐ, hình thức khen thƣởng phải phù hợp với đối tƣợng, chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt đƣợc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm tiêu chí chính khen thƣởng. Khi xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng đối với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phƣơng thì phải xét đến thành tích của tập thể do ngƣời đó phụ trách. UBND tỉnh cũng quy định rõ những trƣờng hợp không công nhận danh hiệu thi đua và khen thƣởng, nhằm nâng cao chất lƣợng công tác khen thƣởng, góp phần nâng cao chất lƣợng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để đƣa công tác TĐKT của các ngành, các cấp, các đoàn thể địa phƣơng, đơn vị vào nề nếp, phù hợp với tình hình cơ chế quản lý của Đảng và Nhà nƣớc hiện nay, đồng thời đƣa việc khen thƣởng của tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo phƣơng châm “Chính xác, kịp thời có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gƣơng”. 53 Tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế về công tác TĐKT của tỉnh để các cấp, các ngành trong tỉnh thống nhất thực hiện. Sơ đồ 2.1.Quy trình tổ chức, triển khai phong trào thi đua 2.2.3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Công tác tuyên truyền, phổ biến hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT khi có văn bản pháp luật của Trung ƣơng, các địa phƣơng nói chung, và tỉnh Tây Ninh nói riêng đều tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng thời đều có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến hƣớng dẫn đến tận cơ sở và nhân dân tùy theo yêu cầu đối tƣợng vận động, thực hiện. Ngoài việc tuyên truyền phổ biến, hƣớng dẫn thông qua các cơ quan thông tin đại chúng nhƣ: Đài Phát thanh và Truyền hình, báo Tây Ninh,... các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hƣớng dẫn theo ngành dọc của mình đến tận đối tƣợng cần phổ biến. Trên cơ sở tuyên truyền phổ biến quán triệt, tỉnh rất coi trọng việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT chẳng hạn trong công tác thi đua, tỉnh đã yêu cầu các ngành các cấp, các huyện, thành phố thuộc tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu thi đua, tiêu chuẩn thi đua và chấm điểm thi đua đối với các huyện, thành 54 phố, các xã, phƣờng, thị trấn, các trƣờng học, bệnh việnViệc chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về PTTĐ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên nhằm đƣa các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về TĐKT đến với mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh giới thiệu, phổ biến những nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành của Trung ƣơng, củatỉnh; các cơ quan thông tin, truyền thông đã xây dựng nhiều chuyên mục giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về TĐKT trong cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và quần chúng nhân dân, kịp thời biểu dƣơng, tôn vinh những tấm gƣơng xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng các văn bản quy định riêng để khen thƣởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, các chủ trang trại đi đầu trong viêc áp dụng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các quy định về khen thƣởng cho công nhân, nông dân, ngƣời lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp, công tác phối hợp giữa Hội đồng TTĐKTcác cấp với các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gƣơng ngƣời tốt việc tốt trong các PTTĐ đƣợc quan tâm triển khai, thực hiện. Nhìn chung trong công tác QLNN về TĐKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong những năm qua đó có nhiêu khởi sắc, qua đó huy động đƣợc cả hệ thống chính trị và ngƣời dân tham gia tích cực,trong đóđã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện, đã gắn hai khâu tuyên truyền và tổ chức thực hiện với nhau do vậy các văn bản quy định của pháp luật về TĐKT đã đƣợc triển khai một cách nghiêm túc, bƣớc đầu có hiệu quả khá rõ nét, góp phần giúp kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện, duy trì tăng trƣởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hƣớng, lợi thế trong từng ngành,lĩnh vực đƣợc phát huy và khai thác tốt. 55 Hiện nay, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) thực hiện 51.381 tỷ đồng, tăng 8,0% so với CK (KH 2018: tăng 8% trở lên), trong đó: - Công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,3 điểm phần trăm; dịch vụ 2,3 điểm phần trăm; nông - lâm - thủy sản 0,2 điểm phần trăm, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,2 điểm phần trăm. - Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 23,1% - 39,9% - 33,0% (KH 2018: 26-27%; 40-41%; 30-31%). - Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tren_dia_ba.pdf
Tài liệu liên quan