Luận văn Số catalan - Larcombe - French và số catalan suy rộng

[Danh sách kí hiệũ| 5

IMỞ dầul 6

11 Số Catalan-Larcombc-Frcndil 7

Ịl.l Giói thiêu| 7

11.2 Cấc bổ dè cơ sd 9

|1.3 Các dồng dư đối vời Sfi-I vã ffS-i (mod p2)| 13

|1.1 Một h&t dẳng thức chứa (Sm) I 16

|2 Hàm nhân tính và SO Catalan suy rộnj 20

Í2.1 Giói thiêũl 20

p.2 Câng thức cùa ("n"*)/ khi f lã nhản tinh[ 23

|2.3 Một số dión kiện nguyên cùa ("*"') z khi / lã nhàn tinhỊ . 26

[2.4 Số Catalan SUV rông vã số Fuss-Catalan khi Ị lã nhãn tinhỊ . . 32

b ã Hãm Ude Ward] 38

[2.6 Phụ lục: Các dãy vói các hộ số nhi thức suy rộng nguyênỊ . 41

[Kết luận] 46

|1 Những két quả dã dạt đữỡẽ| 46

ị2 Dẻ xuất một só hưởng nghiên cứu tiép thcoỊ 46

|T&i liệu tham khiaõ] 47

 

pdf48 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Số catalan - Larcombe - French và số catalan suy rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_so_catalan_larcombe_french_va_so_catalan_suy_rong.pdf
Tài liệu liên quan