Luận văn Công tác thi đua, khen thưởng tại văn phòng trung ương đảng

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THI ĐUA, KHEN

THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA,

KHEN THƯỞNG. 6

1.1. Khái niệm chung về thi đua, khen thưởng . 6

1.1.1. Khái niệm thi đua . 6

1.1.2. Khái niệm khen thưởng. 13

1.1.3. Mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. 16

1.2. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 18

1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng . 18

1.2.2. Đặc điểm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng . 20

1.2.3. Vai trò của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 20

1.2.4. Văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong thời gian

qua . 21

1.2.5. Nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 24

1.2.6. Hệ thống cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng . 24

Tiểu kết Chương 1. 28

Chương 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

TẠI VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG . 29

2.1. Khái quát về Văn phòng Trung ương Đảng. 29

2.1.1. Chức năng . 29

2.1.2 Nhiệm vụ . 29

pdf99 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Công tác thi đua, khen thưởng tại văn phòng trung ương đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính vì vậy, năng lực và ý thức cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua, khen thưởng tại đây. Thứ ba, yếu tố địa lý và ngành nghề, với số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phân tán trên nhiều địa bàn như Hà Nội, Đà 44 Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trên 3 lĩnh vực: tham mưu, tổng hợp, phục vụ hậu cần; 03 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nên xác định nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, quy định tỷ lệ bình xét đề nghị khen thưởng là việc khó khăn, dễ bị cào bằng. 2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng bên trong Thứ nhất là quan điểm của lãnh đạo trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, các phòng trào thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo đơn vị là người ra quyết định cuối cùng về các nội dung của phong trào thi đua, khen thưởng trong đơn vị. Do đó, quan điểm của lãnh đạo về vấn đề thi đua, khen thưởng ảnh hưởng đến việc xây dựng và áp dụng thực tế triển khai kế hoạch này. Nội dung của kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thể hiện mức độ quan tâm đến vấn đề thi đua, khen thưởng của lãnh đạo đơn vị. Thứ hai là trình độ của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng của công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, tính khả thiphụ thuộc rất nhiều vào trình độ của đội ngũ làm công tác xây dựng công tác này. Nếu họ là những người không có năng lực sẽ rất dễ lạm dụng quy chế của đơn vị khác dẫn đến sự khập khiễng, không phù hợp khi áp dụng tại đơn vị. Ngược lại, đội ngũ này có năng lực và tính sáng tạo sẽ xây dựng được một bản quy chế, kế hoạch thi đua, khen thưởng đáp ứng được những yêu cầu thiết thực xuất phát từ nhu cầu thực tế của đơn vị. Thứ ba là mục tiêu định hướng phát triển của cơ quan, đơn vị. Mọi chính sách, hoạt động của đơn vị đều cần đạt được mục tiêu chung của đơn vị. Nội dung của công tác thi đua, khen thưởng cũng vậy. Thứ tư là khả năng tài chính. Khoản tài chính mà lãnh đạo cơ quan dành cho công tác thi đua, khen thưởng cũng ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động thi đua, khen thưởng như công tác tuyên truyền, công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng 45 2.3. Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Trung ương Đảng 2.3.1. Hoạt động của tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Hiện nay, Văn phòng Trung ương Đảng thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Trung ương Đảng, 07 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở theo quy định (gồm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Lưu trữ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối quản trị (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Quản trị A, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Quản trị T.26, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Quản trị T.78), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty Hồ Tây, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty An Phú, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng In Tiến Bộ), đã bố trí cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng . * Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Trung ương Đảng - Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan do đồng chí Phó Chánh Văn phòng làm Chủ tịch, lãnh đạo 17 đơn vị làm ủy viên. - Thành lập Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ với 03 cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng và là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. * Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở do thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền khen thưởng quyết định thành lập. Lãnh đạo đơn vị làm chủ tịch, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên là thành viên hội đồng. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Trung ương Đảng: Tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: - Tổ chức các phong trào thi đua theo thẩm quyền. 46 - Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng kết; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong từng năm, từng giai đoạn. - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc. - Bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Chánh Văn phòng xem xét, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. * Thường trực Hội đồng là Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ * Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ - Tham mưu, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo Văn phòng tổ chức các Quy chế: Thi đua - Khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy”, xét công nhận sáng kiến. - Phối hợp cùng các đơn vị, các đoàn thể trong Văn phòng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn dốc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác xét công nhận sáng kiến, xét tặng Kỷ niệm chương; xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua; giúp lãnh đạo Văn phòng tổ chức các phong trào thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng do Văn phòng, Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. - Phối hợp thực hiện công tác xét tặng Kỷ niệm chương, công tác khen thưởng đối với tập thể, các nhân thuộc văn phòng tỉnh ủy, thành ủy theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng; tổ chức thực hiện các nội dung khác về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành. 47 Kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở với thành phần, cơ cấu, số lượng theo quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ. * Khen thưởng tại Hội nghị tổng kết lĩnh vực công tác, tổng kết đợt thi đua trong hệ thống văn phòng cấp ủy 1. Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy Xét khen thưởng đối với văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; các phòng thuộc văn phòng tỉnh ủy, thành ủy và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác văn phòng cấp ủy. 2. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư - lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội Xét khen thưởng đối với văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, văn phòng đảng ủy trực thuộc Trung ương, văn phòng các ban đảng Trung ương, văn phòng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các phòng trực thuộc (văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương) và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác văn thư, lưu trữ. 3. Hội nghị tổng kết công tác tài chính đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, thư từ - tiếp dân... Xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác. Tổ chức các khối thi đua ở Văn phòng: a) Khối tổng hợp, địa phương (3 đơn vị): Vụ Tổng hợp, Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II. b) Khối nghiệp vụ (8 đơn vị): Vụ Thư ký, Vụ Thư từ - Tiếp dân, Vụ Văn thư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu, Ban 48 Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư và Cục Lữu trữ. c) Khối quản trị (3 đơn vị): Cục Quản trị A, Cục Quản trị T.26, Cục Quản trị T.78. d) Khối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Văn phòng (3 công ty): Công ty Hồ Tây, Công ty In Tiến Bộ, Công ty An Phú. 2.3.2. Thực hiện và xây dựng các văn bản về thi đua, khen thưởng Văn phòng Trung ương Đảng nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Luật Thi đua - Khen thưởng ra đời, làm căn cứ cốt lõi để thực hiện công tác thi đua khen thưởng, cùng với hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến từng đơn vị. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan Hàng năm,Văn phòng Trung ương Đảng đều có văn bản Hướng dẫn tổng kết, bình xét công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt nhiều thành tích; Hướng dẫn về triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Đầu năm, có hướng dẫn triển khai công tác thi đua nhằm phát động phong trào thi đua đầu năm và phát động, ký giao ước thi đua. 49 Đã tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng ban hành: - Quy chế số 06-QC/VPTW, ngày 21/6/2017 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp uỷ" (thay thế Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” ban hành kèm theo Quyết định số 1766-QĐ/VPTW, ngày 18/4/2008); - Ban hành Quy chế số 20-QC/VPTW ngày 03/10/2019của Văn phòng Trung ương Đảng về Quy chế Thi đua, khen thưởng thay thế Quy chế số 09- QC/VPTW (Quy chế số 09-QC/VPTW ngày 11/12/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về Quy chế Thi đua - Khen thưởngthay thế Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 4173-QĐ/VPTW ngày 03/12/2014) theo tinh thần của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2017/TT-BNV; - Quy định số 10-QĐ/VPTW ngày 11/12/2017 về xét, công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 24-HD/VPTW, ngày 19/4/2017 về việc khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. 2.3.3. Công tác thi đua Trong những năm qua (2015 - 2019) công tác thi đua đã có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nội dung, phát động phong trào thi đua; kịp thời hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Ngay từ đầu từng năm, các đơn vị trực thuộc đã bám sát nội dung thi đua do Đảng uỷ, lãnh đạo, Công đoàn Văn phòng phát động, xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá nội dung phát động thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tổ chức ký kết giao ước thi đua, trọng tâm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với một số nội dung chủ yếu sau: 50 - Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. - Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực, phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”, các đơn vị trực thuộc cơ quan đã hưởng ứng triển khai tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới công tác tham mưu, nâng cao chất lượng phục vụ” do cơ quan phát động. Như thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, tham mưu tốt, phục vụ chu đáo Đại hội XII của Đảng", các đơn vị hưởng ứng thi đua bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng ban hành Kế hoạch số 35- KH/VPTW/nb, ngày 12/10/2016 nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong việc giúp cấp uỷ đảng, chính quyền tổ 51 chức chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách khen thưởng tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng. Khối tổng hợp, địa phương, nghiệp vụ phát động phong trào thi đua "Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016"; khối các cục quản trị có phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, tham mưu tốt, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của đơn vị"; khối doanh nghiệp trực thuộc có phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí"; phong trào "Thực hiện tốt nếp sống văn hoá công nghiệp"...gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. - Tiếp tục rà soát, triển khai nhiệm vụ trọng tâm; gương mẫu thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt văn hoá nơi công sở; duy trì các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, làm tốt công tác xã hội - từ thiện. Nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. - Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương phát động, kết quả Hội thi văn nghệ do Khối Thi đua tổ chức, Văn phòng đạt giải Ba cá nhân; Khối Thi đua phát động cuộc thi viết "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Văn phòng đã triển khai tới các đơn vị trực thuộc, khuyến khích tối đa cá nhân tham gia, kết quả có 62 bài của tập thể, cá nhân tham gia dự thi; Ban Tổ chức 52 cuộc thi cấp Văn phòng đã lựa chọn 6 bài tập thể, 10 bài cá nhân tham gia dự thi Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương. Năm 2019, thực hiện 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động - Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020: Tham mưu ban hành các văn bản, chính sách, chương trình hành động cụ thể và huy động tốt các nguồn lực, bám sát đặc điểm, điều kiện thực tế của từng đơn vị, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Theo dõi, đôn đốc, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW để báo cáo và tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư (các báo cáo chuyên đề, báo cáo tuần...). - Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau": Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức nhiều phong trào hỗ trợ người nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn, nhất là những người nghèo vùng bão lũ, áo ấm cho người già, trẻ em miền núi, vùng xa và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Nổi bật là hoạt động an sinh xã hội, như tổ chức các đoàn tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó, Chương trình tình nguyện "Đông ấm" cho các em Cụm IV Đoàn Khối tại Đồng Văn, Hà Giang; tổ chức Chương trình "Vì cuộc sống cộng đồng" tại Văn Yên, Yên Bái. Phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành trình địa chỉ đỏ", thăm và tặng quà gia đình có công và các cháu học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các địa phương tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình. - Phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển": Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 53 nghiệp, thực hiện nghiêm túc các quy định về đất đai, xây dựng môi trường, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, giảm chi phí, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn lực về con người, vốn, đất đai và tài sản; tiếp tục xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất do Văn phòng quản lý, sử dụng. - Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở": Văn phòng đãban hành Quy chế số 16-QC/VPTW, ngày 12/11/2018 về thực hiện văn hoá công sở tại Văn phòng Trung ương Đảng, theo đó, chính quyền đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể tổ chức Hội thi văn hoá và thời trang công sở ở cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam vào tháng 7/2019 tại Hà Nội; tham gia Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" do Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổ chức. Qua Hội thi văn hoá nơi công sở đã có sự chuyển biến như: Trang phục gọn gàng, lịch sự; tự tin trong giao tiếp; trụ sở xanh, sạch, đẹp hơn, bàn ghế, thiết bị trang cấp đồng bộ; chấp hành nghiêm nội quy lao động, việc đi làm, đi họp đúng giờ; giao tiếp, ứng xử được phát huy ngày một tốt hơn (khẩu hiệu 4 xin: Xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi, xin phép), trao đổi công việc cởi mở, thân thiện, từng cán bộ cảm thấy mình được trân trọng, 8 giờ "vàng ngọc" tại cơ quan trở nên hào hứng, hiệu quả... Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức phát động Cuộc thi viết "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với liên hệ thực tiễn về việc thực hiện chức 54 năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo từng lĩnh vực công tác hoặc những tấm gương cụ thể, người thực, việc thực của tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua Cuộc thi, các đơn vị trong cơ quan đã có sự giao lưu, gắn kết hơn trong học tập, công tác; nâng cao hơn tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Năm 2019, Văn phòng Trung ương mới thực hiện được nhiều phong trào hơn, nhưng vẫn chủ yếu là các phong trào do cấp trên phát động. 2.3.4. Công tác khen thưởng Công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công khai, phục vụ kịp thời các sự kiện trọng đại của đất nước hằng năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; khen thưởng kịp thời nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập các đơn vị trực thuộc, cụ thể: - Khen thưởng thường xuyên: Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 13lượt tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 6 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, 9 cá nhân. Văn phòng tặng Cờ thi đua cho 46 lượt tập thể cấp cục, vụ, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 79 lượt tập thể cấp cục, vụ, 354 lượt tập thể cấp phòng; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 1.384 lượt cá nhân, Chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Trung ương Đảng cho 67 lượt cá nhân. 55 Tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng cho 17 lượt tập thể cấp cục, vụ, 139 lượt tập thể cấp phòng và 205 lượt cá nhân. - Khen thưởng theo chuyên đề: Giúp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội XII của Đảng. Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 110 cá nhân. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 2 đồng chí có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ Đại hội XII của Đảng. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đợt thi đua kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cho 1 tập thể, 1 cá nhân; tổng kết việc thực hiện Luật Quốc phòng giai đoạn từ năm 2005 - 2016, Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Tổng kết đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, tham mưu tốt, phục vụ chu đáo Đại hội XII của Đảng" lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, Chánh Văn phòng đã tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 333 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 23 cá nhân. Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ tháng 7/2016, Văn phòng đã tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể; Chánh Văn phòng tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 113 cá nhân. Hội nghị toàn quốc công tác văn thư - lưu trữ đảng tháng 9/2017, Văn phòng tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Chánh Văn phòng tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư - lưu trữ từ năm 2015 - 2017. Tổng kết đợt thi đua Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); Kỷ niệm 56 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2010 - 2015; Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tặng Bằng khen cho 80 tập thể và 122 cá nhân. - Khen thưởng đột xuất: Chánh Văn phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể (Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng); 11 đồng chí là phóng viên chuyên trách đã có thành tích xuất sắc trong việc đưa tin, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của Tổng Bí thư khoá XI. - Khen thưởng theo quá trình cống hiến: Xin ý kiến và đề nghị xét tặng Huân chương Sao vàng đối với đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, X; Huân chương Hồ Chí Minh đối với đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư khoá XI. Đề nghị và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 8 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 38 cá nhân. - Khen thưởng đối ngoại: Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng và Bằng khen của Nhà nước Lào cho 4 tập thể, 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thông tin, văn hoá và xuất bản nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. - Khen thưởng thành tích kháng chiến: Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương chiến công hạng Ba cho 12 cá nhân có thành tích làm nhiệm vụ quốc tế Cam-pu- chia, Lào và ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; tặng Huy chương 57 kháng chiến hạng Nhì cho 1 cá nhân đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. - Hiệp y khen thưởng: Phối hợp với các Vụ Địa phương I, II hoàn thành tốt việc hiệp y khen thưởng đối với các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ, các đồng chí lãnh đạo văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ; tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 37 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 16 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể, 11 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 7 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 8 cá nhân. - Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ": Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ" cho hơn 4.100 cá nhân thuộc văn phòng cấp uỷ các cấp từ Trung ương đến địa phương. 58 Bảng số 2.1: Tổng hợp số lượng khen thưởng cấp nhà nước (khen thưởng thường xuyên) (Ghi chú: TT: Tập thể; CN: Cá nhân) Hình th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_tai_van_phong_trung_uo.pdf
Tài liệu liên quan