Luận văn Tập Iđêan nguyên tố liên kết và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương

)MỞ dầiĩl 1

|1 Kiến thức chuấn bi| 4

[1.1 Idẽan nguyên tổ liên kềt| 4

|1.2 Biểu diễn thứ cắp| 5

11.3 Mõđuii Ext và moduli Tud 7

|1.4 Môdun

|2 Tĩnh hửu hạn của tập idẽan nguyên tố liên kết và tính —

cofinite cùa niôđun đối đồng diều địa phường) 13

[2.1 Tính hữu hạn rũa tãp idẽan nguvẽn tố liên kết của módun

I

 

pdf51 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tập Iđêan nguyên tố liên kết và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tap_idean_nguyen_to_lien_ket_va_tinh_cofinite_cua_m.pdf
Tài liệu liên quan