Luận văn thạc sĩ Toán học Phương trình tích phân

tL.ừi.cam.đQajj i

ỊMục lục| ii

txiAjd/iJ 1

|1 Kiến thức chuẩn b] 4

Ịl.l Mọt sổ kióii thức cơ bàn vẻ không gian z/*| 4

|1.2 Mọt số kirn thức cơ bàn vó không gian HilbertỊ 8

Ịl.2.1 Tích vỡ hướngỊ 8

Ịl.2.2 Không gian Hilbert] 9

Ịl.2.3 Không gian Lp| 10

|1.3 Toán tử đói xứng hoàn toàn liên tục] 11

Ịl.3.1 Phiớni hàin tuyến tính liên tục] 11

Ịl.3.2 Toán từ liên hỢp| 13

Ịl.3.3 Toán từ đói xứngl 16

Ịl.3.4 Toán tíf hoàn toàn hên tlic] 20

Ịl.3.5 Toán từ đói xứng hoàn toàn hên tnc] 22

|2 Phương trình tích pliâĩ^ 26

|2.1 Toán tữ tích phãnỊ 26

|2.2 Phân loại phương trình tích plian] 30

|2.2.1 Khiii niệni phương trình tích phãnỊ 30

|2.2.2 Phương trình tích phân Frcílhoni| 31

|2.2.3 Phương trình VolterraỊ 31

 

pdf52 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn thạc sĩ Toán học Phương trình tích phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thac_si_toan_hoc_phuong_trinh_tich_phan.pdf
Tài liệu liên quan