Luận văn Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc Môi Trề

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG ĐỀ TÀI i

TRANG TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TRANG TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

LỜI CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG viii

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH ix

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Lóc 3

2.1.1 Phân loại 3

2.1.2 Phân bố 3

2.1.3 Đặc điểm hình thái 3

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3

2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 4

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 4

2.1.7 Môi trường sống của cá Lóc 5

2.1.7.1 Nhiệt độ 5

2.1.7.2 Ôxy hòa tan 6

2.1.7.3 Độ pH 6

2.1.7.4 Độ mặn 6

2.1.7.5 Ammonia 6

2.2 Thức Ăn Và Tập Tính An Của Cá Lóc 7

2.2.1 Sơ lược tình hình nghiên cứu dinh dưỡng của cá Lóc 7

2.2.1.1 Sự lựa chọn thức ăn của cá bột cá Lóc đen 7

2.2.1.2 Khả năng sử dụng các loại thức ăn khác nhau ở cá Lóc đen bột 7

2.2.1.3 Khả năng sử dụng thức ăn chế biến ở cá Lóc bột 8

2.2.2 Một số loại thức ăn cho cá thí nghiệm 8

2.2.2.1 Trùn chỉ 8

2.2.2.2 Thức ăn chế biến 10

2.2.2.3 Thức ăn cá tạp 10

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 11

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 11

3.3 Vật Liệu Và Trang Thiết Bị 11

3.4 Nguồn Nước 11

3.5 Thức An Cho Cá Thí Nghiệm 11

3.6 Bố Trí Thí Nghiệm 12

3.6.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn chế biến (TĂCB) lên

tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá Lóc môi trề ở giai đoạn cá bột 12

3.6.2 Thí nghiệm 2: So sánh tốc độ tăng trưởng của giống cá Lóc môi trề và cá

Lóc đen khi sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi 13

3.7 Chuẩn Bị Thức An Và Phương Pháp Cho An 13

3.8 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 14

3.8.1 Thí nghiệm 1 14

3.8.2 Thí nghiệm 2 14

3.9 Các Yếu Tố Thủy Lý Hóa Của Nước Trong Bể 14

3.10 Các chỉ tiêu tính toán 14

3.11 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 15

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16

4.1 Thí Nghiệm 1: Khảo Sát Anh Hưởng Của Thức An Chế Biến Lên Tốc Độ

Tăng Trưởng Và Tỷ Lệ Sống Của Cá Lóc Môi Trề Ơ Giai Đoạn Cá Bột 16

4.1.1 Các yếu tố môi trường 16

4.1.1.1 Nhiệt độ 16

4.1.1.2 Độ pH 17

4.1.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 17

4.1.1.4 Hàm lượng Ammonia tổng số (mg/l) 17

4.1.2 Thành phần hóa học của các loại thức ăn thí nghiệm 18

4.1.3 Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá thí nghiệm 18

4.1.3.1 Tỷ lệ sống 19

4.1.3.2 Sự phân đàn 21

4.1.3.3 Sự tăng trưởng 24

4.2 Thí nghiệm 2 So Sánh Tốc Độ Tăng Trưởng Của Giống Cá Lóc Môi Trề Và Cá Lóc Đen Khi Sử Dụng Thức An Chế Biến Để Ương Nuôi 28

4.2.1 Trọng lượng 28

4.2.2 Chiều dài 29

4.2.3 Tỷ lệ sống 30

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31

5.1 Kết Luận 31

5.2 Đề Nghị 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

PHỤ LỤC

 

doc62 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2863 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc Môi Trề, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN.doc
  • pdfLVTN.pdf