Luận văn Thử nghiệm ương nuôi cá xiêm (bettasplendes) và cá bống tượng (oxyeleotris marmorata)

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG TỰA i

CẢM TẠ ii

TÓM TẮT iii

ABSTRACT iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG ix

DANH SÁCH HÌNH ẢNH x

I GIỚI THIỆU

1.1 Đặt Vấn Đề

1.2 Mục Tiêu Đề Tài

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Xiêm 2

2.1.1 Đặc điểm phân loại 2

2.1.2 Đặc điểm hình thái và phân bố 3

2.1.3 Đặc điểm sinh thái 3

2.1.4 Tập tính sống 4

2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 4

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5

2.1.7 Mùa vụ sinh sản 7

2.2 Đặc Điểm Sinh Học Của Bống Tượng 7

2.2.1 Đặc điểm phân loại 7

2.2.2 Đặc điểm hình thái 7

2.2.3 Phân bố 8

2.2.4 Đặc điểm sinh thái 8

2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng 9

2.2.6 Tăng trưởng và kích thước tối đa 9

2.2.7 Đặc điểm sinh sản 10

2.3 Tình Hình Sản Xuất Giống Cá Bống Tượng 11

2.3.1 Trong nước 11

2.3.2 Trên thế giới 12

2.4 Thức An Sử Dụng Trong Quá Trình Ương Cá Bột Lân Cá Hương 13

2.4.1 Thức ăn chế biến 13

2.4.2 Thức ăn sống 16

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 19

3.1.1 Vật Liệu 19

3.1.2 Nguồn cá bột 19

3.1.3 Thức ăn và dụng cụ cho ăn 19

3.1.4 Hệ thống ương nuôi cá bột 20

3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 20

3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20

3.2.2 Quản lý và chăm sóc 22

3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi 22

3.3 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 23

3.4 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 23

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24

Phần A: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Xiêm 24

4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Xiêm Ơ Các Lần Thử Nghiệm 24

4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 24/4/2005 đến 4/5/2005) 24

4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 11/5/2005 đến 27/5/2005) 25

4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 14/6/2005 đến 20/6/2005) 26

4.1.4 Lần thử nghiệm thứ IV (từ 1/7/2005 đến10/7/2005) 28

Phần B: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Bống Tượng 31

4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Bống Tượng Ơ Các Lần Thử Nghiệm 31

4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 14/4/2005 đến 20/4/2005) 31

4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 8/6/2005 đến 12/6/2005) 32

4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 22/7/2005 đến 31/7/2005) 33

4.2 So Sánh Tỷ Lệ Sống Trung Bình Giữa Các Nghiệm Thức 34

4.3 Các Yếu Tố Chất Lượng Nước Trong Quá Trình Nuôi 35

4.3.1 Chỉ tiêu pH trong suốt quá trình thí nghiệm 35

4.3.2 Chỉ tiêu nhiệt độ trong quá trình thí nghiệm 36

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38

5.1 Kết Luận 38

5.2 Đề Nghị 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

 

doc69 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm ương nuôi cá xiêm (bettasplendes) và cá bống tượng (oxyeleotris marmorata), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclvtnq.doc
  • pdflvtnq.pdf
Tài liệu liên quan