Luận văn Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Quế sơn, tỉnh Quảng Nam

Cùng với việc xây dựng các công trình hạ tầng nêu trên, cần phải coi

trọng xây dựng các hệ thống giao thông chính:

Xác định mạng lưới đường bộ huyện Quế Sơn là một bộ phận quan trọng

trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật của giao thông vận tải địa phương, phải được ưu

tiên đầu tư với tốc độ phát triển nhanh để tạo tiền đề, động lực cho phát triển

KT-XH, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo

môi trường thuận lợi đầu tư, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển và đưa văn

minh đô thị vào nông thôn

pdf79 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Quế sơn, tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y Cổ Phần An Thịnh tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định chung để cho thuê đất đã được đền bù giải tỏa cho các nhà đầu tư. Đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện toàn bộ diện tích mặt đất, mặt nước đã được quy hoạch dành cho đầu tư phát triển các cụm công nghiệp được UBND huyện Quế Sơn trực tiếp quản lý tổ chức giải phóng mặt bằng để cho thuê đất. Đối với các dự án vào cụm công nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận dự án các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư 35 theo quy định và chi trả BTTH, GPMB, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân vùng dự án theo phương án chi tiết bồi thường được phê duyệt. Việc giao và cho thuê đất đối với từng dự án cụ thể Nhà đầu tư thứ cấp – Công ty Cổ phần An Thịnh và UBND huyện Quế Sơn quyết định căn cứ vào nhu cầu của dự án không phân biệt quy mô diện tích. Nhà đầu tư thứ cấp – Công ty Cổ phần An Thịnh và UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm sử dụng hiệu quả quỹ đất đã được giao quản lý. Trên các lĩnh vực khác: Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận dự án các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định và chi trả BTTH, GPMB, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân vùng dự án theo phương án chi tiết bồi thường được phê duyệt. Số tiền chi trả bồi thường sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất. Các cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước được giao đất hoặc thuê đất, các tổ chức và cá nhân nước ngoài được thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Giá thuê đất hoàn toàn được xác định theo Quyết định số 25/2017/QĐ- UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan thực hiên việc giao đất, chho thuê đất, xác định giá giao, cho thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất, giao đất trên cơ sở khung giá và chế độ miễn giảm theo quy định của pháp luật. 2.1.4. Về thủ tục đầu tư Việc nhận hồ sơ nghiên cứu đầu tư đều thực hiện tại cơ quan “một cửa” sau đó được giao cho các phòng ban trực thuộc UBND huyện xử lý tùy theo các dự án thuộc thẩm quyền của UBND huyện sẽ được giải quyết trong thời gian nhanh nhất, nếu thuộc thẩm quyền cấp cao hơn thì sẽ được hướng dẫn chu đáo và trợ giúp chi tiết như các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng 36 Mọi hoạt động tiếp nhận giải quyết thủ tục tục đầu tư tại huyện Quế Sơn đề giúp làm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho các nhà đầu tư, tránh phiền hà nhũng nhiễu và tiêu cực trong bộ máy công quyền để nhà đầu tư yên tâm. Tất cả các trình tự thủ tục đầu tư vào huyện Quế Sơn áp dụng theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Việc thu hút đầu tư phát triển KTXH huyện Quế Sơn chủ yếu bằng các nguồn vốn: - Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng cấp thiết. - Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. - Vốn của doanh nghiệp và dân cư trong nước: Khuyến khích ở mức cao nhất thông qua các dự án đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các hình thức đầu tư BOT, BT, PPP, - Vốn đầu tư nước ngoài: là nguồn vốn cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp từ các công ty nước ngoài. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu từ kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp nói riêng theo dự toán hằng năm phân bổ. 2.1.5. Vai trò của huyện Quế Sơn đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam Một số định hướng lớn và mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020: Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đảm bảo an xinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh Công nghiệp theo hương hiện đại. 37 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 xác định một số mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 – 2020 như sau: - Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (theo phương pháp tính mới) từ 10 – 10,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 75 – 80 triệu đồng (Tương đương 3.400 – 3.600 USD). Tỷ trọng các ngành trong GRDP: nông nghiệp khoảng 10%, công nghiệp – xây dựng khoảng 46%, dịch vụ khoảng 44%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm trên 30% GRDP. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% và qua đào tạo nghề đạt 55%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 40%. Giải quyết việc làm mới tăng thêm 5 năm đạt 75.000 lao động. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 32%. - Các chỉ tiêu về môi trường: Tất cả các Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Xử lý 90% chất thải rắn, 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiêm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo quy hoạch tổn thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt. Vì vậy, tập trung đầu tư xây dựng phát triển KTXH huyện Quế Sơn là góp phần cho sự thành công của tỉnh Quảng Nam trong việc phát triển KTXH. Mọi sự biểu hiện trì trệ, không phát triển hoặc chậm phát triển đều làm ảnh hưởng một phần đền sự phát triển KTXH của tỉnh Quảng Nam. 2.2. Tình hình thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn 2016 – 2018 2.2.1. Nguồn vốn ngân sách UBND huyện Quế Sơn đã đầu tư xây dựng một số kết cấu hạ tầng kỹ 38 thuật tại cụm công nghiệp như: thực hiện hạng mục Phá đá, san nền các lô A0 - A3 - A4 - A5, địa điểm xây dựng: xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng; đường chính vào Cụm công nghiệp Quế Cường với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng; lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện. Đối với Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn, ngân sách đã chi 25 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước thải. Ngoài ra hằng năm, huyện Quế Sơn thu hút đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước vào các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện để ban đầu phát triển hệ thống hạ tầng tạo tiền đề khởi đầu cho sự phát triển sâu rộng. Ngoài nguồn thu từ ngân sách nhà nước đầu tư tập trung, các nguồn thu khác được cho phép như: nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản, nguồn thu từ quỹ đất, thu phí, lệ phí cũng đang được tập trung khai thác nhưng chưa hiệu quả. Vì vậy, nguồn thu ngày không đáng kể nên chỉ sử dụng dể hỗ trợ ngân sách tại địa phương trong việc xây dựng các công trình hạ tầng nhỏ. 2.2.2. Về đầu tư phát triển sản xuất Sau khi Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 24/3/2016 của Huyện ủy Quế Sơn về tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư vào huyện giai đoạn 2016 – 2020 toàn huyện Quế Sơn đã tập trung nguồn lực thực hiện công tác thu hút đầu tư, thành lập các cụm Công nghiệp, các khu du lịch, khu dân cư, Đến tháng 6/2018, trên địa bàn huyện đã hình thành 01 khu công nghiệp với hiện tích và 03 cụm công nghiệp. Cụ thể: Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn: - UBND tỉnh Quảng Nam vừa qua đã ban hành Quyết định số 39 247/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phân khu và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu (1/2000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn tại huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Đông Quế Sơn từ 211ha lên 454,19ha (211 ha thuộc huyện Quế Sơn) [23]. - Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn do tỉnh quản lý. Nhà đầu tư thứ cấp – Công ty CP An Thịnh đã đầu tư 199,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tuyến đường chính, san nền, nhà máy nước thải, của Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn. Tính đến nay đã có 10 dự án đang được đầu tư và hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 2,5 nghìn tỷ: Cty TNHH TM SNK Thanh Thạnh, Công ty TNHH Golden Hatchet Internation Furniture, Công ty CP Đông Sơn, Công ty TNHH Cường Phát, Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn, Công ty TNHH SX&TM Đại Phú, Nhà hàng Một Yến, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton, Công ty TNHH Sản xuất Germton, Công ty Đại Phú Thọ. Cụm Công nghiệp Quế Cường: - Cụm công nghiệp Quế Cường được thành lập vào tháng 09 năm 2014 và được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận tại Quyết định số 2760/QĐ- UBND ngày 11/9/2014. - UBND huyện Quế Sơn đã lập và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/2000) Cụm Công nghiệp Quế Cường tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 18/4/2007. Để phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát triển KTXH, UBND huyện Quế Sơn đã lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 492,730.2m2. Với các ngành nghề: chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, thức uống; công nghiệp may mặc, da giày; công nghiệp cơ khí, hóa chất; sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng và công nghiệp sạch khác [22]. - Các loại hình sản xuất của Công ty đang hoạt động tại Cụm công 40 nghiệp Quế Cường hầu hết không có nước thải độc hại ra môi trường. Tuy nhiên mỗi công ty có hệ thống xử lý nước thải riêng, trước khi đưa ra môi trường đảm bảo Tiêu chuẩn theo quy định. Cụm công nghiệp Đông Phú 1: - Cụm công nghiệp Đông Phú 1 được thành lập vào tháng 09 năm 2014 và được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 11/9/2014. - UBND huyện Quế Sơn đã lập đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm Công nghiệp Đông Phú 1 và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 với tổng diện tích 466.807,29 m2. Với các ngành nghề: các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp may mặc, da giày; công nghiệp cơ khí, hóa chất; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ mỹ nghệ và công nghiệp sạch khác [20]. Cụm công nghiệp Hương An: - Cụm công nghiệp Hương An được thành lập vào tháng 10 năm 2015 và được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận tại Quyết định số 3836/QĐ- UBND ngày 16/10/2015. - UBND huyện Quế Sơn đã lập đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm Công nghiệp Hương An và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, với tổng diện tích 261.426,6 m2. Với các ngành nghề: ngành công nghiệp may mặc; chế biến nông, lâm sản; cơ khí; vật liệu xây dựng và công nghiệp phụ trợ khác [22]. Công tác thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn đã có những thay đổi tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, huyện Quế Sơn cần tích cực kêu gọi các dự án có quy mô lớn, các dịch vụ phụ trợ. Trước mắt, làm tốt công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng, tái định cư, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng KTXH - QPAN và đặc biệt là thu 41 hút nguồn vốn để đầu tư. Với những cố gắng, nỗ lực trong 02 năm huyện Quế Sơn đã gặt hái được những thành quả nhất định về thu hút vốn đầu tư phát triển. Trong hai năm 2016 và 2017, bằng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, đã có 51 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện, trong đó đã có 36 doanh nghiệp thực hiện đầu tư, cụ thể: + Số doanh nghiệp đăng ký vào khu, Cụm Công nghiệp là 11 doanh nghiệp (Cụm Công nghiệp Quế Cường 07 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 174,13 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 790 lao động, nhu cầu sử dụng đất 16,41 ha; Cụm Công nghiệp Đông Phú 01 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 207 tỷ đồng, giải quyết việc làm 200 lao động, nhu cầu sử dụng đất 5,76 ha, Cụm Công nghiệp Hương An 03 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.220 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.170 lao động, nhu cầu sử dụng đất 16,1 ha). Đến nay, có 11 doanh nghiệp đã hoạt động, cũng như hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai còn lại. + Số doanh nghiệp công nghiệp đăng ký ngoài khu, cụm công nghiệp: 03 doanh nghiệp, đến nay chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ và các doanh nghiệp này chưa thực hiện ký quỹ đầu tư. + 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên lĩnh vực trồng trọt: với nhu cầu sử dụng đất 13 ha, tổng vốn đăng ký 110 tỷ đồng. Đến nay, có 01 doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư. + 17 Nhà đầu tư đăng ký đầu tư lĩnh vực chăn nuôi với tổng vốn đăng ký 79,95 tỷ đồng, nhu cầu đăng ký sử dụng đất 50,24 ha. Đến nay, có 15 doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư. + 01 Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trên lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp hiện nay đang khảo sát lập dự án đầu tư. + 04 Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư 69 tỷ đồng. Đến nay, có 03 doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư. 42 + 11 nhà đầu tư đăng ký đầu tư trên lĩnh vực phát triển nhà ở, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư 588,6 tỷ đồng, trong đó có 05 nhà đầu tư đã được UBND tỉnh thống nhất giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện dự án. Hơn 02 năm qua huyện Quế Sơn đã nỗ lực xây dựng cơ chế chính sách, triển khai thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng thiết yếu, vừa thu hút vốn đầu tư để phát triển, nên những kết quả nêu trên là những kết quả to lớn của huyện Quế Sơn. Kết quả ấy góp phần tạo ra diện mạo mới cho huyện Quế Sơn, bước đầu giải quyết được công ăn việc làm cho nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện tiền đề và kinh nghiệm cho sự phát triển trong các giai đoạn sau. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển của huyện Quế Sơn thì những kết quả ấy còn nhỏ bé, chưa khẳng định được sức mạnh và lợi thế của huyện. Do vậy, phân tích làm rõ các vấn đề tồn tại trong xây dựng và phát triển KTXH huyện Quế Sơn, nhất là trong thực hiện chính sách thu hút đầu tư, xác định rõ các nguyên nhân, tìm ra các lợi thế và hướng đi mới phù hợp với xu thế hội nhập là việc làm hết sức cần thiết vừa mang ý nghĩa cấp bách trước mắt vừa có tính chất chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của toàn huyện. 2.3. Một số dự án huyện thu hút đầu tư trong thời gian đến 2.3.1. Lĩnh vực phát triển CN-TTCN Hiện nay, trên địa bàn huyện Quế Sơn có 03 Cụm Công nghiệp và 01 Khu Công nghiệp đang đầu tư và hoạt động, tiếp tục định hướng mở rộng, bổ sung các Cụm công nghiệp, Khu nông nghiệp công nghệ cao. Một số địn hướng của huyện như sau: - Định hướng mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường tại xã Quế Cường từ 49,2 ha lên 75 ha mở rộng về hướng Nam Cụm công nghiệp hiện trạng. 43 - Định hướng Gò Đồng Mặt tại xã Quế Thuận với quy mô 50ha. - Định hướng Cụm công nghiệp Mông Nghệ tại xã Quế Phú với quy mô 47 ha. - Định hướng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Thọ với quy mô khoảng 200 ha. - Định hướng Khu nông nghiệp công nghệ cao Đồng dài tại xã Quế Phú với quy mô khoảng 25 ha. 2.3.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển nhà ở: UBND huyện Quế Sơn luôn khuyến khích, tạo thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển nhà ở cụ thể hóa các Quy hoạch đã được duyệt. Hiện nay trên địa bàn huyện có một số khu dân cư, khu thương mại – dịch vụ cần các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng như: - Khu Dân cư – Trung tâm thương mại Hương An tại xã Hương An với quy mô 41,9 ha. - Khu dân cư phố chợ Mộc Bài tại xã Quế Phú với quy mô 13 ha. - Khu dân cư phố chợ Bà Rén (mở rộng) tại xã Quế Xuân 1 quy mô 10 ha. - Khu Trung tâm xã Quế Xuân 1 tại xã Quế Xuân 1 quy mô 4,9 ha. - Khu dân cư chợ Đàng tại xã Quế Châu với quy mô 02 ha. - Khu dân cư Vườn Dừa tại xã Quế Châu với quy mô 05 ha. 2.3.3. Lĩnh vực Du lịch Phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch văn hóa – lịch sử để hình thành các tour,tuyến du lịch trên địa bàn huyện, kết nối được với các tour, tuyến du lịch với các vùng lân cận như Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An đưa vào khai thác đạt hiệu quả. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch tạo chuỗi du lịch sinh thái, cụ thể: - Khu du lịch Suối nước mát Đèo Le tại xã Quế Long với tổng quy mô 44 13ha. - Khu du lịch Suối Tiên – suối Ông và suối Bà tại xã Quế Hiệp với tổng quy mô 20 ha. - Khu du lịch suối nóng Bàn Thạch tại xã Quế Phong với quy mô 04ha. Khu du lịch sinh thái Hồ Giang tại xã Quế Long với quy mô 12ha. 2.3.4. Lĩnh vực khác - Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tập trung tại các khu vực đã qui hoạch nông thôn mới. Nhất là các xã trong vùng nuôi “Gà Tre Đèo Le”. - Thu hút đầu tư phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng chuổi giá trị sản phẩm. Thực hiện tốt chương trình OCOP cho các mặt hàng ở từng địa phương 2.4. Những tồn tại trong thực hiện chính sách thu hút đầu tư phát triển KTXH huyện Quế Sơn 2.4.1. Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng * Từ nguồn thu ngân sách nhà nước Nguồn thu từ ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng được xác định bằng cơ chế tài chính khá hấp dẫn. Song cơ chế nguồn thu không được thực hiện nhất quán. Vì vậy, nguồn thu không ổn định, thiếu vững chắc trong cân đồi đầu tư dẫn đến bố trí vốn không tập trung cho các công trình trọng điểm, cho nên tình trạng công trình dàn trải rộng khắp trên địa bàn huyện, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn ít, công trình dở dang vẫn còn nhiều. * Từ các nguồn thu tại chỗ Các nguồn thu tại chỗ trên địa bàn huyện Quế Sơn có tiềm năng nhất như nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản (đất san lấp, đá,..), nguồn thu từ từ đất bao gồm đất nguyên liệu phục vụ san lấp mặt bằng cho các công trình xấy dựng, nguồn thu tiền sử dụng đất trong việc xây dựng 45 các khu dân cư, nguồn khai thác quỹ đất trên địa bàn các xã, thị trấn, nguồn thu từ phí, lệ phí được phép để lại theo quy định. Có thể nói các nguồn thu này tuy không có ý nghãi quyết định, song có vai trò bổ sung và góp phần làm tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nếu tổ chức khai thác tốt, nguồn thu này thì trong giai đoạn đầu xây dựng rất có ý nghĩa to lớn, nhất là trong giai đoạn nhu cầu đất ở tăng lên. Tóm lại, việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Quế Sơn trong thời gian qua có nhiều nỗ lực to lớn, song còn bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian đến. 2.4.2. Đối với nguồn đầu tư phát triển kinh doanh * Vốn đăng ký nhiều, vốn cấp phép tương đối khá, vốn triển khai thực tế còn rất thấp Qua 02 năm vào cuộc tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư trên địa huyện số dự án đăng ký đầu tư 51 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, đến nay trên thực tế nhiều dự án đăng ký nhưng không thực hiện đầu tư, có những dự án đã hết thời hạn nghiên cứu nhưng không có thông tin phản hồi, có những dự án sau khi cấp thỏa thuận địa điểm, đã quá thời hạn nghiên cứu nhưng các nhà đầu tư hoàn toàn không có thông tin phản hồi đối với UBND huyện Quế Sơn. Vì vậy, đến thời điểm này chỉ có 31 dự án đang thực hiện với tổng số vốn gần 2 nghìn tỷ đồng, đạt 44,4%. Vốn tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn, ít nhà đầu tư nước ngoài và các tập đoàn kinh tế lớn. Trong số các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào huyện Quế Sơn phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án có vốn đầu tư hơn năm mươi tỷ đồng rất ít và triển khai trên thực tế chưa nhiều. 46 * Chưa thu hút được nhiều các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn trong thời gian qua mới chỉ tập trung vào các nhà đầu tư thứ cấp, song lại là các nhà đầu tư nhỏ, với các ngành nghề kinh doanh không được định hướng và chọn lọc mà không chú ý nhiều đến việc kêu gọi các nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đây mới là các nhà đầu tư chiến lược cần tìm, chính họ mới là người tạo ra hạ tầng để thu hút đầu tư đồng thời là người tổ chức thu hút đầu tư có hiệu quả nhất. Nhận thức chưa đúng vấn đề này và triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư chưa đúng mục tiêu, chưa có định hướng, đặc biệt chưa tìm ra các nhà đầu tư hạ tầng là nguyên nhân rất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn trong thời gian qua. Nhìn chung trong 02 năm qua thu hút đầu tư phát triển KTXH huyện Quế Sơn bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện còn hết sức khó khăn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, có chế chinh sách chưa đồng bộ, bộ máy còn non trẻ. Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển KTXH của huyện thì những kết quả đạt được còn rất nhỏ, tồn tại đã nêu và phân tích trên đang là trở ngại đồng thời là thách thức to lớn mà chúng ta cần phải tập trung giải quyết, tất nhiên đây là những vấn đề đòi hỏi phải được giải quyết một cách đồng bộ với sự tham gia của nhiều cấp nhiều ngành và cũng cần có thời gian nhất định. Để làm được việc đó, điều quan trọng hàng đầu là ơhari tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặt nó trong mối quan hệ nội tại và trong liên hệ vùng, lãnh thổ, mối quan hệ đầu tư trong điều kiện mở cửa, hội nhập nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức WTO, để từ đí các giải pháp khắc phục nhằm phát triển KTXH huyện Quế Sơn theo mục tiêu đặt ra của toàn huyện và theo tại Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 24/3/2016 của Đảng ủy huyện Quế Sơn. 47 2.4.3. Những nguyên nhân hạn chế trong thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam * Nguyên nhân chủ quan - Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và còn nhiều yếu kém: 2.4.3.1. Giao thông Giao thông đường bộ: Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quế Sơn có tổng chiều dài khoảng 1128,15 km, trong đó: có 530,61 km đã được cứng hóa kết cấu mặt bằng bê tông nhựa, thấm nhập nhựa và bê tông xi măng; còn lại 594,54 km đường đất cấp phối, được phân bố như sau: Quốc lộ (Trung ương ủy thác cho UBND tỉnh quản lý) - Đường quốc lộ 1A (QL1A): Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng kết nối huyện Quế Sơn với các địa phương nằm trên hành lang tuyến. Tổng chiều dài tuyến qua huyện Quế Sơn là 8,50 km, hiện trạng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12,0m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11,0m chất lượng tốt. Đường tỉnh (ĐT) (UBND tỉnh quản lý) - Đường ĐT611: Điểm đầu tuyến nối với quốc lộ 1A tại Hương An, điểm cuối tuyến nối với đường ĐT610 tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Chiều dài tuyến qua huyện Quế Sơn 25,75km, trong đó: Đoạn từ quốc lộ 1A đến nút giao với đường ĐT611B tai thị trấn Đông Phú: Chiều dài 19,00 km, hiện trạng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9,0m, mặt đường bê tông nhựa rộng 8,0m mới được đầu tư xây dựng chất lượng tốt. Đoạn từ nút giao với ĐT611B đến hết ranh giới huyện Quế Sơn: Chiều dài 6,75 km, hiện trạng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m. Hiện trạng mặt đường mới được đầu tư nâng cấp, chất lượng tốt. 48 - Đường ĐT611B: Điểm đầu tuyến tại nút giao với đường ĐT611(Km 18+000) và ĐT611B tại thị trấn Đông Phú, điểm cuối tuyến giao với đường QL14E tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Chiều dài tuyến qua huyện Quế Sơn 6,50 km, hiện trạng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, nền đường rộng 6,5m, mặt đường thấm nhập nhựa rộng 4,5m, hiện trạng tuyến đã được đầu tư nâng cấp mặt đường bê tông nhựa chất lượng tốt. Đường huyện (UBND huyện quản lý) Đến nay toàn huyện có 31 tuyến đường ĐH được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014. Tổng chiều dài 193 km, chiếm 17,51% tổng chiều dài các tuyến giao thông đường bộ trong toàn huyện, trong đó: đường thấm nhập nhựa 56,52 km; đường bê tông xi măng 53,08km; (Phục lục 1). Giao thông đô thị: Không kể 3 tuyến đường ĐT611 và ĐT611B qua nội thị thị trấn Đông Phú. Hiện tại thị trấn Đông Phú có khoảng 7,70 km đường nội thị đã được đầu tư xây dựng với kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng, quy mô mặt cắt ngang 13,5m đến 29,0m. Đường liên xã, đường xã (UBND huyện và UBND xã quản lý): Kết nối với các trục giao thông chính là hệ thống đường xã (ĐX), với tổng chiều dài 225,5 km, chiếm tỷ lệ 20,46% giao thông toàn huyện, đã bê tông xi măng được 111,04 km, còn lại 114,46 km đường đất cần đầu tư kiên cố hóa. Ngoài ra, trên toàn huyện còn có 643,13 km đường dân sinh, chiếm tỷ lệ 58,34% giao thông toàn huyện. Trong đó đã bê tông xi măng được 261,49 km, còn lại 381,64 km là đường đất cần đầu tư kiên cố hóa. Bến xe Toàn huyện có 1 bến xe tại trung tâm tại thị trấn Đông Phú, diện tích khoảng 3.700m2, đảm bảo tiêu chuẩn bến xe cấp IV. 49 Giao thông đường thủy: Giao thông đường thủy trên địa bàn huyện gồm có hai tuyến sông Ly Ly và sông Bà Rén. - Sông Ly Ly: Chảy qua địa bàn huyện khoảng 22,0 km, lòng sông dốc nhiều gềnh đá hầu như chỉ có phương tiện gia dụng đi lại, mực nước thấp không khai thác vận tải. - Sông Bà Rén: Chảy qua địa bàn huyện khoảng 6,0 km, độ sâu trung bình 1,0m, bề rộng sông 50 - 100m, hiện tại hầu như chỉ có vài phương tiện gia dụng và phương tiện vận tải cát, sỏi đi lại. Giao thông đường sắt: Đường sắt qua huyện Quế Sơn thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất, là tuyến đường sắt quan trọng trong việc phát triển kinh tế giữa 2 miền Nam Bắc. Tuyến có khổ đường 1.000 mm, chạy qua huyện Quế Sơn là 9,6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_hien_chinh_sach_thu_hut_dau_tu_tren_dia_ban_hu.pdf
Tài liệu liên quan