Luận văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân sơn tỉnh Bắc Kạn

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC. 9

1.1. Khái niệm và vai trò của thực hiện chính sách tinh giản biên chế . 9

1.1.1. Một số khái niệm liên quan. 9

1.1.2. Mục tiêu và vai trò của thực hiện chính sách tinh giản biên chế công

chức . 14

1.2. Các bước thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức . 17

1.2.1. Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế công chức . 17

1.2.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

công chức . 17

1.2.3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức

. 18

1.2.4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế

công chức . 18

1.2.5. Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách tinh giản biên

chế công chức. 19

1.3. Yêu cầu và phương pháp tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

. 20

1.3.1. Những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên

chế . 20

1.3.2. Các phương pháp tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 22

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách tinh giản biên chế . 24

1.4.1. Yếu tố khách quan. 24

1.4.2. Yếu tố chủ quan. 27

Tiểu kết chương 1. 29

 

pdf97 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân sơn tỉnh Bắc Kạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chế nhƣ: công chức còn nặng về tƣ tƣởng hƣởng lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc, khó tìm đƣợc việc làm ổn định sau khi tinh giản,.... sau tinh giản biên chế phải tuyển dụng, thu hút những ngƣời có phẩm chất, năng lực, trình độ cao vào công tác tại huyện cũng không có đủ điều kiện để thực hiện tốt. Hơn thế nữa với địa bàn chia cắt, dân cƣ sinh sống không tập trung thì để triển khai các chƣơng trình, dự án của Nhà nƣớc đến với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn giúp phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo thì cũng cần phải có đủ đội ngũ công chức triển khai thực hiện các chƣơng trình, dự án đó, do vậy cũng làm cho việc tinh giản biên chế gặp rất nhiều khó khăn. 2.1.2. Thực trạng biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động-Thƣơng binh và xã hội; Phòng Tài nguyên và môi trƣờng, Phòng Văn hóa-thông tin, Phòng Tƣ pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và đào tạo và Thanh tra huyện, với tổng số biên chế đƣợc giao là 76 biên chế. Trong tổng số biên chế đƣợc giao, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã sử dụng 65 biên chế. (nguồn báo cáo số 06/BC-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện) 35 2.1.2.1. Về số lượng Bảng 1: Số liệu biên chế công chức của huyện Ngân Sơn năm 2018 (Đơn vị tính: người) Số TT Đơn vị Đƣợc giao Hiện có Tổng biên chế đƣợc giao 76 65 1. Văn phòng HĐND-UBND 21 18 2. Phòng Nội vụ 6 4 3. Phòng LĐ-TB&XH 6 5 4. Phòng TC-KH 7 7 5. Thanh tra 3 3 6. Phòng Tƣ pháp 3 2 7. Phòng KT-HT 6 5 8. Phòng VH&TT 3 3 9. Phòng GD&ĐT 10 8 10. Phòng TN&MT 6 5 11. Phòng NN&PTNT 5 5 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) 2.1.2.2. Về cơ cấu: - Cơ cấu giới tính: Bảng 2.1: Tỷ lệ công chức hành chính theo giới tính (Đơn vị tính: người) Tiêu chí Số lƣợng Tỷ lệ (%) Nam 36 55.38 Nữ 29 44.62 Tổng 65 100 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) Bảng 2.1 cho thấy, số lƣợng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đƣợc cơ cấu theo một tỷ lệ giới tính tƣơng đối hợp lý. Tỷ lệ nữ giới xấp xỉ tỷ lệ nam cho thấy sự hài hòa trong cơ cấu công chức của huyện. - Cơ cấu theo độ tuổi: 36 Bảng 2.2: Tỷ lệ công chức hành chính theo độ tuổi (Đơn vị tính: người) Tiêu chí Số lƣợng Tỷ lệ (%) Dưới 30 tuổi 10 15.38 Từ 31 - 40 tuổi 21 32.30 Từ 41 - 50 tuổi 16 24.61 Từ 51 đến 55 tuổi 11 16.92 Từ 56 đến 60 tuổi 7 10.76 Tổng 65 100 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) Từ Bảng 2.2 ta thấy, đội ngũ công chức huyện tƣơng đối đồng đều về độ tuổi và có sự kế tiếp giữa các thế hệ. Công chức hành chính trong độ tuổi từ 31 - 40 chiếm tỷ lệ cao nhất. Với độ tuổi này, công chức đã trƣởng thành về mọi mặt, nhất là khả năng nhạy bén trong quá trình thực thi công vụ; có điều kiện để tiếp tục đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cũng nhƣ hoàn chỉnh kiến thức. Trong tƣơng lai gần, đội ngũ này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lực lƣợng công chức huyện. Công chức trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao (khoảng 27%), mặc dù họ có kinh nghiệm thực tiễn nhƣng khó khăn cho việc tiếp cận với sự thay đổi của nền công vụ cũng nhƣ việc cập nhật kiến thức, thông tin mới phục vụ công việc, do đó có ảnh hƣởng nhất định đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. - Cơ cấu theo trình độ đào tạo: + Theo trình độ chuyên môn: 37 Bảng 2.3: Tỷ lệ công chức hành chính theo trình độ chuyên môn (Đơn vị tính: người) Trình độ chuyên môn Số lƣợng Tỷ lệ (%) Tiến sỹ 0 0.00 Thạc sỹ 1 1.53 Đại học 52 80.00 Cao đẳng 5 7.69 Trung cấp 7 10.76 Tổng 65 100 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) Đội ngũ công chức huyện còn 10% chƣa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm. Trong đó, tỷ lệ CCHC có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao (80,00%), đây là một lợi thế về chất lƣợng chuyên môn của đội ngũ công chức. Số công chức đƣợc đào tạo sau đại học còn rất ít, đây là một khó khăn trong công tác đào tạo bồi dƣỡng cho cán bộ công chức huyện. + Theo trình độ lý luận chính trị: Bảng 2.4: Tỷ lệ công chức hành chính theo trình độ lý luận chính trị (Đơn vị tính: người) Trình độ LLCT Số lƣợng Tỷ lệ (%) Cử nhân 2 3.07 Cao cấp 23 35.38 Trung cấp 27 41.53 Sơ cấp 13 20.00 Tổng 65 100 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) Qua Bảng 2.4 ta thấy, số lƣợng công chức đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, số lƣợng công chức có trình độ lý 38 luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm tỷ lệ 38,45%. Điều đó cho thấy đội ngũ công chức cấp huyện đã đƣợc quan tâm về đào tạo lý luận chính trị, thuận lợi trong việc nhận thức về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Cũng Bảng 2.4 cho thấy, còn tỷ lệ lớn công chức có trình độ chính trị sơ cấp (20,00%), nếu không nâng cao trình độ chính trị trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị. + Theo trình độ quản lý nhà nƣớc: Bảng 2.5: Tỷ lệ công chức hành chính theo trình độ quản lý nhà nƣớc (Đơn vị tính: người) Trình độ QLNN Số lƣợng Tỷ lệ (%) CVCC và tương đương 0 0.00 CVC và tương đương 7 10.76 CV và tương đương 45 69.23 Cán sự 13 20.00 Tổng 65 100 (Nguồn:Phòng Nội vụ Ngân Sơn, tháng 12/2018) Số lƣợng công chức qua đào tạo quản lý nhà nƣớc chƣơng trình chuyên viên và tƣơng đƣơng chiếm tỷ lệ lớn (gần 80%), trong khi đó chuyên viên cao cấp lại chƣa đƣợc đào tạo. Đây là một trong những khó khăn của huyện vùng cao Ngân Sơn. 2.2. Thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 2.2.1. Quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức a, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong thời gian qua, trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ƣơng về 39 chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhƣ: Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Chính phủ, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ- CP của Chính phủ; Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 05/8/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 về Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và sau khi Nghị định 113/2018/NĐ-CP có hiệu lực đã đƣợc thay thế bởi Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 về Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 113/2018/NĐ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Để tổ chức triển khai thực hiện tại huyện, Huyện ủy Ngân Sơn đã ban hành Đề án số 02-ĐA/HU ngày 05/10/2015 về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Chƣơng trình hành động số 08-CTr/HU ngày 06/6/2018 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 06/10/2015 của Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế, giai đoạn 2015- 2021, đồng thời triển khai việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện. Nội dung kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã xác định đƣợc mục đích, yêu cầu; nguyên tắc; phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng; Về nội dung tinh giản biên chế: kế hoạch đã xác định cụ thể chỉ tiêu tinh giản biên chế, gồm: chỉ tiêu chung: từ năm 2015- 2021, mỗi cơ quan đơn vị tinh giản tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị. Chỉ tiêu tinh giản cụ thể từng năm: căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị hàng năm để xác định tỷ lệ tinh giản biên chế cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu từng bƣớc nâng cao chất lƣợng của đội ngũ CBCC và nâng cao chất lƣợng hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; kế hoạch 40 cũng đã đề ra chỉ đƣợc sử dụng 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và giải quyết nghỉ hƣu đúng tuổi để tuyển mới. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phƣơng đã chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch của Huyện ủy. Cụ thể một số chƣơng trình, kế hoạch, đề án chỉ đạo công tác tinh giản biên chế đã đƣợc ban hành nhƣ: Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về triển khai thực hiện Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh. Nội dung kế hoạch đã xác định rõ các trƣờng hợp phải tinh giản tại điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và đã đƣợc sửa đổi tại điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ- CP; về chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 11 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ, bao gồm: Chính sách về hƣu trƣớc tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hƣởng lƣơng thƣờng xuyên từ Ngân sách Nhà nƣớc; chính sách thôi việc ngay; chính sách thôi việc sau khi học nghề; chính sách bảo lƣu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với những ngƣời thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức v.v; Kế hoạch cũng xác định rõ trình tự tiến hành tinh giản biên chế theo trình tự, thủ tục quy định. Cùng với đó UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 2382/QQĐ- UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh Bắc Kạn, theo đề án này có 28 vị trí việc làm đối với các chức danh lãnh đạo từ Phó Trƣởng phòng trở lên, 55 vị trí việc làm đối với công chức và 11 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện có trách 41 nhiệm triển khai, thực hiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm Ủy ban nhân dân huyện đã đƣợc phê duyệt; chủ động xây dựng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, sắp xếp bố trí công chức cho phù hợp với Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm để từng bƣớc chuẩn hóa đội ngũ công chức thuộc đơn vị; đây cũng là căn cứ để thực hiện tinh giản biên chế đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, giai đoạn 2015-2021 đề nghị UBND huyện phê duyệt để làm căn cứ triển triển khai, thực hiện. Nhƣ vậy, sau khi có văn bản hƣớng dẫn của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ƣơng, của Tỉnh ủy, UBND Bắc Kạn, UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị huyện. Tuy nhiên, trong triển khai, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế tại địa phƣơng còn chƣa đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra. b, Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế công chức Để chính sách tinh giản biên chế đƣợc triển khai rộng rãi đến công chức các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành tổ chức với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến khác nhau nhƣ tổ chức hội nghị để triển khai, hƣớng dẫn thực hiện, ban hành văn bản đôn đốc thực hiện, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế tại các buổi tuyên truyền chính sách pháp luật. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện phối hợp Phòng Nội vụ biên tập tài liệu và tổ chức lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ hƣớng dẫn các cơ quan, ban ngành tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế cũng nhƣ hƣớng dẫn các cơ quan, ban ngành, địa phƣơng lập hồ sơ để thực hiện chính sách tinh giản biên gắn với Đề án tinh giản biên chế, Đề án vị trí việc làm với nội dung ngắn gọn, dễ 42 hiểu, dễ thực hiện, đúng quy định và kịp tiến độ về thời gian, Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông đã xây dựng và duy trì thƣờng xuyên chuyên mục phát thanh kết quả tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn huyện vào tối thứ sáu hàng tuần trên đài truyền thanh của huyện. Qua công tác tuyên truyền thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các cơ quan đơn vị và công chức từ đó nhận thức rõ hơn ý nghĩa cũng nhƣ tầm quan trọng cũng nhƣ mục đích, yêu cầu của chính sách này, giúp thống nhất nhận thức, tƣ tƣởng của đội ngũ công chức, đảng viên. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã nhận thức đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đã đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách, đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị, đội ngũ công chức nhằm tạo sự thống nhất trong huyện; nội dung phổ biến, tuyên tuyền đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu của chủ trƣơng tinh giản biên chế với các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận CBCCVC chƣa biết rõ, cụ thể về các nội dung trong chính sách tinh giản biên chế nhƣ: lựa chọn thời điểm tinh giản có lợi nhất, hoàn thiện hồ sơ tinh giản, nên chƣa tạo ra sự đồng thuận cao và còn lúng túng trong việc lập hồ sơ tinh giản biên chế dẫn đến không tinh giản đƣợc hoặc không có lợi cho ngƣời đƣợc tinh giản. c, Phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế là nhiệm vụ hết sức khó khăn, không thể tự thân một ngành nào có thể thực hiện đƣợc. Vì vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công, phối hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị; trong đó cấp ủy Đảng giữ vai trò lãnh đạo chung 43 đảm bảo cho việc thực hiện chính sách đồng bộ, thống nhất đúng theo nguyên tắc, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc. Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan điều hành, quản lý các cơ quan chuyên môn và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện. Để tránh sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện đã phân công trách nhiệm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế công chức. Cụ thể nhƣ: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế nói chung và thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn là một chính sách lớn, do vậy để tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia vào cuộc của rất nhiều cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức, cá nhân. Sự tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện chính sách này cần phải đƣợc tổ chức một cách khoa học và hợp lý trên cơ sở tạo ra một cơ chế, cách thức phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và thống nhất nhằm khai thác đƣợc năng lực, sở trƣờng cũng nhƣ các điều kiện vật chất khác của các cấp, các ngành vào quá trình thực hiện. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức trong thời gian qua, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chƣơng trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban của huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế công chức. Cụ thể nhƣ: Phòng Nội vụ Là cơ quan thƣờng trực giúp UBND huyện trong việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; có trách nhiệm thẩm định Đề án sách tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị; Tham mƣu UBND huyện quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định số biên chế đã đƣợc thực hiện tinh giản biên chế, biên chế giải quyết chế độ nghỉ hƣu đúng độ tuổi hoặc 44 thôi việc theo quy định của pháp luật; Tham mƣu tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn huyện báo cáo Sở Nội vụ. Phòng Tài chính - kế hoạch Thẩm định, tổng hợp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm tra, cấp kinh phí thực hiện; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chi trả, quyết toán kinh phí tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị; Tham mƣu giúp UBND huyện trong việc tổng hợp đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả cho đối tƣợng tinh giản biên chế theo quy định. Bảo hiểm Xã hội huyện Phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc thẩm định quá trình đóng bảo hiểm của đối tƣợng tinh giản biên chế, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị; Cử công chức tham gia Tổ thẩm định chính sách tinh giản biên chế và chịu trách nhiệm về kết quả thu bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ, chính sách BHXH đối với đối tƣợng tinh giản biên chế. Ban Tổ chức Huyện ủy Chủ trì hƣớng dẫn các đối tƣợng tinh giản thuộc diện Ban Thƣờng vụ Huyện ủy quản lý (từ Phó Trƣởng phòng trở lên) lập hồ sơ tinh giản, thẩm định hồ sơ của các đối tƣợng trên trƣớc khi trình Tổ thẩm định xem xét trình Chủ tịch UBND huyện xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Liên đoàn Lao động huyện Chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách tinh giản biên chế tới toàn thể công chức của huyện; Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia với các cơ quan liên quan cùng cấp trong việc xây dựng đề án tinh giản biên chế. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện 45 Triển khai tinh giản biên chế theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của UBND huyện, công khai đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tƣợng thuộc diện tinh giản biên chế lập hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/1 lần) của cơ quan, đơn vị mình. Nhƣ vậy, việc phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đƣợc quan tâm thực hiện, đã phân công, phối hợp giữa các phòng, ban thuộc UBND huyện trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, nhất là khâu phân công, phối hợp thực hiện chính sách chƣa thật hợp lý và chặt chẽ, còn biểu hiện cục bộ, không đề cao trách nhiệm và tinh thần phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. d, Duy trì chính sách tinh giản biên chế công chức Trong những năm qua, để duy trì thực hiện chính sách tinh giản biên chế huyện Ngân Sơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy thành kế hoạch thực hiện. Huyện đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn xây dựng Đề án tinh giản biên chế. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân ngƣời đứng đầu, đã phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện đảm bảo nội dung đề ra, nhất là vai trò chủ trì, tham mƣu trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Đã đề ra thời gian thực hiện theo lộ trình, bố trí kinh phí thực hiện, phân công CBCC thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện đều duy trì tốt các quy trình, đảm bảo thông tin trong quá trình thực hiện, triển khai, duy trì chính sách tinh giản biên chế. Nhƣ vậy, việc thực hiện duy trì chính sách tinh giản biên chế đã đƣợc thực hiện tƣơng đối đảm bảo. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn vẫn còn một số phòng, 46 ban có trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế chƣa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nhƣ: đề án tinh giản biên chế chƣa quy định cụ thể về đối tƣợng và thời gian phải tinh giản biên chế của công chức trong đơn vị, dẫn đến khi lập hồ sơ tinh giản không thực hiện đƣợc. đ, Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là một khâu quan trọng nhằm đảm bảo chính sách tinh giản biên chế đƣợc tiến hành kịp tiến độ, thời gian và đúng mục tiêu, đúng pháp luật. Trong thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đƣợc Huyện quan tâm thực hiện, đƣa nội dung thực hiện tinh giản biên chế vào chƣơng trình làm việc hàng năm của UBND huyện. Đồng thời, thông qua các hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt đƣợc, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế trong thời gian tới theo kế hoạch và đề án tinh giản biên chế đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm. Cùng với đó, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ huyện thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế ở từng cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. Nhờ làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nên việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện đƣợc tiến hành đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, kịp tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế đôi lúc chƣa kịp thời và thƣờng xuyên, dẫn đến vẫn có các hạn chế, thiếu sót còn xảy ra. e, Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 47 Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện là nhiệm vụ thƣờng xuyên của UBND huyện hàng năm, đây là khâu quan trọng không thể thiếu đƣợc trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Sơ kết, tổng kết nhằm biểu dƣơng, động viên, khen thƣởng, khuyến khích những tập thể, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện có những thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện và nhân rộng những cách làm hay để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời qua công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, phân tích những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian đến; kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền những vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Kết quả đạt đƣợc nhiều công chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đƣợc tinh giản đƣa ra khỏi bộ máy nhà nƣớc, đồng thời, tuyển chọn đƣợc những ngƣời có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc. Nhờ thực hiện khá tốt chính sách tinh giản biên chế, chất lƣợng và cơ cấu của đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính có chuyển biến tích cực. 2.2.2. Thực trạng các chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức là UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan quan hành chính, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; Phòng Nội vụ huyện là đơn chủ trì, có chức năng tham mƣu giúp Chủ tịch UBND huyện về thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức trong toàn huyện. Các chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế thực hiện tốt trách nhiệm của mình, tuy nhiên vẫn còn một số chủ thể tham gia thực hiện chính sách chƣa thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nhất là vai trò ngƣời 48 đứng cơ quan, đơn vị, tổ chức (chủ thể thực hiện chính sách) và việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thực hiện, do đó hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt đƣợc chƣa cao. 2.2.3. Thực trạng bảo đảm các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Ngân Sơn, luôn đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế gồm các yêu cầu: đảm bảo về mục tiêu thực hiện chính sách tinh giản biên chế, yêu cầu về đảm bảo tính pháp lý, khoa học trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế, yêu cầu bảo đảm lợi ích thực sự cho đối tƣợng thụ hƣởng chính sách tinh giản biên chế. a, Về đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Mục tiêu chung: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Ngân Sơn góp phần đổi mới và từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức; cơ cấu lại đội ngũ công chức gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của các cơ quan hành chính trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể: + Rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ; sắp xếp tổ chức, gắn với qu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_hien_chinh_sach_tinh_gian_bien_che_doi_voi_con.pdf
Tài liệu liên quan