Luận văn Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn 5

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn 7

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 8

4.1. Đối tượng nghiên cứu 8

4.2 Phạm vi nghiên cứu 8

5. Phương pháp nghiên cứu 9

6. Những đóng góp mới của luận văn 9

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 10

8. Kết cấu của luận văn 10

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH ưU

ĐÃI ĐỐI VỚI NGưỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 11

1.1. Cơ sở lý luận về người có công với cách mạng và thực thi

chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 11

1.1.1 Lý luận về người có công với cách mạng 11

1.1.2. Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 16

1.1.3. Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công với cách

mạng

16

1.2. Sự cần thiết khách quan và các tiêu chí đánh giá thực thi

chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 28

1.2.1 Sự cần thiết khách quan phải đánh giá thực thi chính sách ưu

đãi đối với người có công với cách mạng 28

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá thực thi chính sách ưu đãi đối với người

có công với cách mạng 31

pdf132 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h trạng ô nhiễm môi trƣờng từng bƣớc đƣợc giải quyết. Các chƣơng trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy tiếp tục đƣợc tập trung triển khai thực hiện. Công tác quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch đƣợc chú trọng. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDNƠ và QSDĐƠ đƣợc tập trung đẩy mạnh thực hiện góp phần hợp pháp hóa tài sản cho ngƣời dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ nhất là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế đáp ứng kịp thời và đầy đủ về nhu cầu dạy và học cũng nhƣ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; công tác phòng chống dịch bệnh đƣợc kiểm soát kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm. Kinh tế phát triển nhanh nên có nhiều điều kiện chăm lo cho NCC trên địa bàn, thuận lợi trong việc vận động nguồn kinh phí chăm lo cho NCC từ nguồn lực của nhân dân. 2.1.3. Cơ cấu xã hội 2.1.3.1 Quy mô dân số Diện tích toàn quận là 5.188,67 ha diện tích tự nhiên với 254.635 nhân khẩu sinh sống và hiện nay đã tăng lên 703.955 nhân khẩu theo sơ đồ: STT Tên phƣờng Số hộ dân Số ngƣời thƣờng trú Số ngƣời tạm trú Tổng số ngƣời 1 An Lạc 18.994 29.154 43.877 73.031 52 2 An Lạc A 9.513 26.399 10.725 37.124 3 Bình Hƣng Hòa 17.606 25.653 47.196 72.849 4 Bình Hƣng Hòa A 27.444 54.119 59.849 113.968 5 Bình Hƣng Hòa B 15.984 30.972 30.463 61.435 6 Bình Trị Đông 18.285 42.156 39.840 81.996 7 Bình Trị Đông A 14.562 28.592 35.375 63.967 8 Bình Trị Đông B 18.139 19.061 40.751 59.812 9 Tân Tạo 22.308 23.930 46.231 70.161 10 Tân Tạo A 21.766 13.250 56.362 69.612 Toàn quận 184.601 293.286 410.699 703.955 Bảng số 2.1: Quy mô dân số quận Bình Tân (Chi cục thống kê Bình Tân 2016). Trong đó. Cơ cấu bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, trong đó chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 91,27%, dân tộc Hoa chiếm 8,45%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo có Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo trong đó phật giáo chiếm 27,26% trong tổng số dân có theo đạo. Tỉ lệ ngƣời tạm trú đông dẫn đến số lƣợng NCC cũng có nhiều biến động, NCC đƣợc xét duyệt mới tăng không nhiều nhƣng NCC địa phƣơng khác chuyển đến tƣơng đối nhiều. 2.1.3.2. Đối tƣợng ngƣời có công với cách mạng Quận Bình Tân bao gồm 10 phƣờng đƣợc tách ra từ 03 xã và 01 thị trấn thuộc Bình Chánh vào năm 2003, là vùng đất có truyền thống cách mạng, nhân dân Bình Tân kế tục và phát huy truyền thống yêu nƣớc của dân tộc, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với 02 xã anh hùng gồm xã Bình Hƣng Hòa anh hùng (nay đƣợc tách làm 03 phƣờng Bình Hƣng Hòa, 53 Bình Hƣng Hòa A, Bình Hƣng Hòa B), xã Tân Tạo anh hùng (đƣợc tách ra làm 02 phƣờng Tân Tạo, Tân Tạo A). Theo thống kê toàn quận có 254 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đƣợc công nhận, còn 25 hồ sơ đã chuyển Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội thẩm định; từ năm 2011 đến 2017 có 242 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đƣợc công nhận danh hiệu, trong đó truy tặng 218, phong tặng 24, Mẹ Việt Nam anh hùng từ nơi khác chuyển đến là 16 ngƣời, chuyển đi nơi khác là 02 ngƣời (hiện còn sống 09 Mẹ); 02 Cán bộ Lão thành cách mạng; 06 Cán bộ tiền khởi nghĩa (hiện nay còn sống là 03 ngƣời); 4.858 liệt sĩ; 02 Anh hùng Lực lƣợng vũ trang, 527 thƣơng binh, 111 bệnh binh, 188 ngƣời có công giúp đỡ cách mạng, 139 ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 188 ngƣời hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 353 thân nhân liệt sĩ, 38 ngƣời phục vụ, 20 ngƣời hƣởng theo Quyết định 142/QĐ-TTG, 05 ngƣời hƣởng theo Quyết định số 53/QĐ-TTG, 02 ngƣời hƣởng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg; 523 gia đình có công cách mạng; 2.2. Khái quát về thực thi chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2011 đến 2017 2.2.1. Bộ máy thực thi chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng 2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức của phòng LĐTBXH Phòng đƣợc quyết định thành lập kể từ tháng 5 năm 2004 theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quận Bình Tân. Phòng LĐTBXH quận Bình Tân là cơ quan trƣợc tiếp tham mƣu UBND, Chủ tịch UBND quận Bình Tân trong công tác liên quan đến lĩnh vực 54 Lao động - việc làm, bảo hiểm; công tác chính sách có công; công tác xã hội và bảo trợ xã hội... Tổng số Cán bộ, công chức của Phòng hiện nay là: 13 ngƣời, trong đó đƣợc cơ cấu theo độ tuổi, giới tính, trình độ đào tạo nhƣ sau: - Cơ cấu về giới tính: Nam: 06/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 46,15%; Nữ: 07/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 53,85% - Cơ cấu ngạch: Chuyên viên: 13/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 100% - Cơ cấu về độ tuổi: Từ 31 đến 40 tuổi: 06/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 46,15%; Từ 41 đến 50 tuổi: 06/15 ngƣời, chiếm tỷ lệ 46,15%; Từ 51 đến 60 tuổi: 01/13 ngƣời, chiến tỷ lệ 7,70%. - Cơ cấu về trình độ đào tạo: Về chuyên môn: Đại học 13/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 100%. + Về lý luận chính trị: Cử nhân 01/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 7,70%; Cao cấp 03/13, chiếm tỷ lệ 23,08%; Trung cấp 09/13 ngƣời, chiếm tỷ lệ 69,22%. 2.2.1.2. Về cơ cấu bộ máy thực thi chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng Để thực thi chinh sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn quận Bình Tân thì hệ thống các cơ quan, cán bộ công chức đƣợc tổ chức cũng đƣợc thực hiện nhƣ đối với phòng LĐTBXH cấp quận huyện cụ thể nhƣ sau: Trƣởng Phòng LĐTBXH quận Bình Tân là ngƣời đứng đầu Phòng LĐTBXH chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân quận và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng LĐTBXH. Trƣởng phòng chịu trách nhiệm về hoạt động thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC Phó Trƣởng phòng giúp Trƣởng phòng trong công tác thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC tại địa phƣơng gồm: Tổ chức thực hiện các văn bản 55 pháp luật; hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ; hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngƣời có công đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn; phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ ngƣời có công với cách mạng; theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực ngƣời có công; ngoài ra Phó Trƣởng phòng LĐTBXH còn giúp Trƣởng phòng những nội dung công tác khác trong phòng. Theo quy định tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP, phòng LĐTBXH hiện nay phòng LĐTBXH quận Bình Tân có 03 Phó Trƣởng phòng, tuy công tác thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC do 01 phó Trƣởng phòng phụ trách tuy nhiên trong quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa lãnh đạo phòng trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc phân công. Công chức phụ trách chính sách ƣu đãi đối với NCC có nhiệm vụ: Tham mƣu lãnh đạo phòng về hồ sơ đối với NCC; hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ LĐTBXH phƣờng trong thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC. Kế toán: Thực hiện các hoạt động thu, chi liên quan đến chính sách ƣu đãi đối với NCC, tham mƣu lãnh đạo phòng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp mình và UBND 10 phƣờng trên địa bàn. Thủ quỹ: Thực hiện việc chi trả trợ cấp ƣu đãi đối với NCC gồm các khoản chi trợ cấp 01 lần, các khoản trợ cấp do UBND thành phố cấp cho NCC trên địa bàn quận. Cán bộ LĐTBXH phƣờng có nhiệm vụ: Tham mƣu UBND, Chủ tịch UBND phƣờng về hồ sơ đối với NCC Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi danh liệt sĩ trên địa bàn phƣờng; phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào 56 toàn dân chăm sóc, giúp đỡ ngƣời có công với cách mạng; theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực ngƣời có công; Cơ cấu tổ chức thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC tại quận Bình Tân đƣợc biểu thị qua sơ đồ cụ thể nhƣ sau: Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC 2.2.2. Công tác thực thi chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng 2.2.2.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng Hàng năm thực hiện chủ trƣơng của Ủy ban nhân dân thành phố và Quận ủy quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân quận ban hành các Kế hoạch chăm lo diện chính sách nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thƣơng binh Liệt sĩ 27/7 và PHÓ TRƢỞNG PHÒNG LĐTBXH Công chức phụ trách CSCC Công chức Kế toán Công chức thủ quỹ Cán bộ LĐTBXH Cán bộ LĐTBXH Cán bộ LĐTBXH Cán bộ LĐTBXH Cán bộ LĐTBXH TRƢỞNG PHÒNG LĐTBXH 57 các ngày lễ khác trong năm. Tổ chức họp mặt giao lƣu và tuyên dƣơng gia đình chính sách, những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa tại quận và tham dự Lễ tuyên dƣơng tại thành phố trong những đợt kỷ niệm 65 năm (năm 2012), 70 năm (năm 2017) ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ. Hàng năm đều ban hành kế hoạch tổ chức đƣa thân nhân liệt sĩ đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân. Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng - liệt sĩ; tổ chức Lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận trong các năm 2011, 2017. Trong thời gian từ năm 2011 đến 2017, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 01 kế hoạch về thực hiện Chƣơng trình tổng rà soát chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng trong 02 năm (2014-2015). Ủy ban nhân dân quận thƣờng xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp giữa ngành LĐTBXH với các cơ quan Quân sự, Công an, Đoàn TNCS HCM, cơ quan Đảng, Đoàn thể khác trong việc xét duyệt, xác nhận đối tƣợng ngƣời có công. Thực hiện tốt công tác Quản lý và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân, thƣờng xuyên nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang. Cấp kinh phí hàng năm chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ. Hàng năm dự toán và các nguồn ngân sách từ Trung ƣơng đến quận, phƣờng chi trả các khoản trợ cấp ƣu đãi đối với NCC và các hoạt động liên quan đến giải quyết hồ sơ ƣu đãi đối với NCC, xây dựng Kế hoạch vận động và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn quận. Thực hiện Quyết định và Kế hoạch thanh tra của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội năm 2012, 2016 việc thực thi chế độ chính sách tại quận Bình Tân; có kế hoạch thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra. 58 Hàng năm đều ban hành kế hoạch tổ chức điều dƣỡng cho NCC trên địa bàn. 2.2.2.2. Phổ biến, tuyên truyền chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng Để chính sách đƣợc đƣa vào cuộc sống, để ngƣời dân cũng nhƣ NCC cũng nhƣ đội ngũ Cán bộ, công chức trên địa bàn quận Bình Tân hiểu đƣợc ý nghĩa sâu sắc của chính sách ƣu đãi đối với NCC, hàng năm UBND quận Bình Tân thƣờng xuyên tuyên truyền dƣới nhiều hình thức về chính sách ƣu đãi đối với NCC nhƣ: Tuyên truyền thông qua các lớp lập huấn Pháp lệnh ƣu đãi đối với NCC do Sở LĐTBXH thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tuyên truyền thông qua Website của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thông qua “Bản Tin Bình Tân” đƣợc in ấn và phát hành hàng tuần. Tuyên truyền thông qua họp tổ dân phố, khu phố, họp mặt gia đình NCC nhân các dịp 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm. Tổ chức những dịp cho NCC thăm lại chiến trƣờng xƣa nhƣ: Côn đảo, thăm Nghĩa trang Trƣờng Sơn, thăm Lăng Bác... Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống xe phát thanh di động, tổ chức phong trào vận động xây dựng và sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. 2.2.2.3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng Để thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân phân công 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trực tiếp chỉ đạo việc thực thi chính sách có công trên địa bàn. 59 Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng LĐTBXH trong đó giao nội dung tham mƣu cho UBND quận về chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn quận Bình Tân. Phòng LĐTBXH cũng có phân công chuyên viên phụ trách chính sách ƣu đãi đối với NCC. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về giải quyết chế độ chính sách cho những ngƣời tham gia kháng chiến mà chƣa đƣợc hƣởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Ủy ban nhân dân quận cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2077/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 về phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phê duyệt 01 chức danh công chức thực hiện chính sách ƣu đãi đối với NCC. Khi ban hành các Kế hoạch chăm lo Tết, Kế hoạch tổ chức ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ hàng năm, Ủy ban nhân dân quận cũng phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm lo cho NCC để đảm bảo không chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Tại Ủy ban nhân dân 10 phƣờng trên địa bàn quận Bình Tân luôn có 01 cán bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phƣờng phụ trách công tác giải quyết hồ sơ đối với NCC, chi trả trợ cấp ƣu đãi hàng tháng, trợ cấp 01 lần đối với NCC... Tại Ủy ban nhân dân 10 phƣờng đều thành lập Hội đồng chính sách để xét duyệt hồ sơ đối với NCC. Ngoài ra các Tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn cũng thƣờng xuyên phối hợp thực hiện các chƣơng trình chăm lo cho NCC trên địa bàn nhƣ: Tổ 60 chức họp mặt và tặng quà cho Ngƣời hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến... Hội Cựu chiến binh tổ chức thăm hỏi, động viên những cựu chiến binh tham gia 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, Chống Mỹ khó khăn, đóng góp xây dựng “Nhà đồng đội”... 2.2.2.4. Duy trì chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có công với cách mạng Để chính sách ƣu đãi đối với NCC đƣợc thực thi và đảm bảo đƣợc đời sống của NCC trên địa bàn: UBND quận Bình Tân thƣờng xuyên vận động nhân dân tham gia các phong trào đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để chung tay góp sức giúp đỡ NCC trên địa bàn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời giáo dục các thế hệ con cháu hiểu đƣợc các hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh, những thế hệ đi trƣớc từ đó cố gắng sống và làm việc, học tập tốt hơn nhằm xây dựng quận Bình Tân nói riêng và đất nƣớc nói chung ngày càng giàu đẹp. Hàng năm Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngoài các chế độ chi trả trợ cấp cho NCC theo PL thì ngân sách quận luôn dành một khoản nhất định để thăm hỏi, tặng quà cho gia đình NCC khó khăn, gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo... UBND quận thƣờng xuyên tổ chức các đợt tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn để lắng nghe ý kiến của nhân dân về việc thực hiện chính sách ƣu đãi đối với NCC để giải quyết nhanh các hồ sơ tồn đọng, kiến nghị Sở LĐTBXH, UBND thành phố, Bộ LĐTBXH các nội dung vƣợt thẩm quyền giải quyết của UBND quận Bình Tân. 2.2.2.5. Điều chỉnh chính sách 61 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân với chức năng thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn quận Bình Tân, khi có sự điều chỉnh về mức chi trợ cấp ƣu đãi đối với NCC, UBND quận sẽ chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc gồm phòng LĐTBXH, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 10 phƣờng trên địa bàn thực hiện điều chỉnh chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn cho phù hợp với quy định hiện hành. UBND quận Bình Tân cũng thƣờng xuyên kiến nghị với các cơ quan cấp trên điều chỉnh một số loại trợ cấp ƣu đãi đối với NCC cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra hàng tháng UBND quận trích thêm 02 triệu đồng/ngƣời/tháng từ ngân sách quận để chăm lo cho Bà mẹ VNAH trên địa bàn; vận động các đơn vị trên địa bàn chung tay phụng dƣỡng Bà mẹ VNAH với mức thấp nhất là 02 triệu đồng/ngƣời/tháng. Ngoài những chính sách theo quy định của Trung ƣơng, UBND quận thƣờng xuyên huy động sự tham gia của nhân dân, cộng đồng dân cƣ chăm sóc và hỗ trợ NCC trên địa bàn. 2.2.2.6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách Hàng năm Ủy ban nhân dân quận đều tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn: Từ công tác xét duyệt hồ sơ chính sách đến công tác chi trả trợ cấp ƣu đãi, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế... Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2017, Thanh tra Sở LĐTBXH cũng 02 lần tiến hành Thanh tra việc thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC trên địa bàn quận Bình Tân vào năm 2012 và 2016, thông qua công tác Thanh tra của Sở LĐTBXH đã kịp thời chấn chỉnh và dần hoàn thiện công tác giải quyết chế độ ƣu đãi đối với NCC. 62 Năm 2016, Thanh tra Bộ LĐTBXH có tổ chức Thanh tra tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có 02 trƣờng hợp tại quận Bình Tân đang hƣởng chế độ thƣơng binh làm giả hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận cũng đã đề xuất ngƣng hƣởng trợ cấp ƣu đãi và đang tiến hành truy thu các khoản trợ cấp đã đƣợc chi trả. 2.2.2.7. Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm Định kỳ 06 tháng, hàng năm Ủy ban nhân dân quận tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động thực thi chính sách trên địa bàn trong đó nội dung thực thi chính sách ƣu đãi đối với NCC là một trong những nội dung quan trọng. Thông qua công tác tổng kết, đánh giá đã nhìn nhận lại hoạt động chăm sóc NCC trên địa bàn từ đó có sự điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn công tác chăm lo cho NCC. 2.2.3. Ngƣời có công với cách mạng và các chính sách đã thực hiện 2.2.3.1. Ngƣời có công với cách mạng trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2011-2017 Từ năm 2011 đến năm 2017, số lƣợng NCC trên địa bàn quận Bình Tân có sự biến động nhƣ sau: Bảng 2.3: Bảng tổng hợp đối tƣợng NCC quận Bình Tân giai đoạn 2011 đến năm 2017. Năm ĐT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. CBLT 2 3 2 2 1 2 2 63 2. CBTKN 7 5 5 5 5 4 3 3. Thân nhân liệt sĩ (trợ cấp hàng tháng) 406 395 387 374 369 365 353 4. Bà mẹ VNAH 13 10 4 10 13 8 9 5. AHLĐ, AH LLVT 2 3 2 2 2 3 3 6. TB 411 415 457 479 493 511 530 7. BB 114 116 123 114 118 115 111 8. CĐHH 54 78 97 121 132 135 139 9. Tù đày 117 123 138 145 157 163 188 10. CCCM 364 347 285 231 216 198 185 11. HĐKC 1.032 1.057 1.012 1.052 1.002 997 948 Tổng 2.522 2.552 2.604 2.542 2.561 2.518 2.508 (Nguồn báo cáo của UBND quận Bình Tân hàng năm) 2.2.3.2. Các chế độ chính sách đã thực hiện Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tƣợng: Từ năm 2011 đến năm 2017, Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quận đã tham mƣu Ủy ban nhân dân quận ban hành 260 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho ngƣời có công với cách mạng. Thẩm định và chuyển Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội giải quyết hồ sơ gồm: 44 hồ sơ hƣởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ; 693 hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ; 17 hồ sơ hƣởng tiền tuất hàng tháng 43 hồ sơ ngƣời hoạt động kháng chiến 64 bị nhiễm chất độc hóa học; 112 hồ sơ mai táng phí; 07 hồ sơ Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; 51 trƣờng hợp ngƣời tham gia hoạt động kháng chiến đƣợc tặng thƣởng Huân chƣơng kháng chiến chống Mỹ; 19 hồ sơ hƣởng theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ; thẩm định 242 hồ sơ đề nghị truy tặng, phong tặng mẹ Việt Nam anh hùng; 98 hồ sơ ngƣời hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Cấp và gia hạn 8.995 thẻ bảo hiểm y tế cho ngƣời chính sách có công; đề xuất 122 lƣợt ngƣời hƣởng chế độ dụng cụ chỉnh hình. Thực hiện công tác điều dƣỡng hàng năm cho ngƣời có công cho 2.407 lƣợt ngƣời với tổng kinh phí là 3.247.860.000 đồng, trong đó điều dƣỡng tập trung là 519 lƣợt ngƣời với tổng kinh phí 1.692.793.000 đồng (trong đó kinh phí cấp theo quy định là 1.152.180.000 đồng; kinh phí Ủy ban nhân dân quận duyệt chi thêm là 540.613.000 đồng); điều dƣỡng tại nhà là 1.888 lƣợt ngƣời với kinh phí 2.095.680.000 đồng. Công tác quản lý, chi trả các khoản trợ cấp hàng tháng: Thực hiện tốt chế độ ƣu đãi hàng tháng cho ngƣời có công với cách mạng từ năm 2011 đến năm 2017 đã thực hiện chi trả cho ngƣời có công hƣởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí là 127.350.375.165 đồng. Chế độ ƣu đãi một lần: Từ năm 2011 đến năm 2017 đã thực hiện công tác chi trả trợ cấp ƣu đãi 01 lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 57/2013/QĐ-TTg, cho 4.756 ngƣời với tổng số tiền là 15.767.439.008 đồng. Thực hiện công tác chăm lo cho ngƣời có công theo quy định nhân dịp Tết Nguyên đán cho 50.248 lƣợt ngƣời với tổng kinh phí là 37.391.020.000 đồng. 65 Chăm lo từ Nguồn Ngân sách nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thƣơng binh liệt sĩ hàng năm cho lƣợt ngƣời có công cho 28.732 ngƣời với tổng kinh phí là 11.590.200.000 đồng. Hàng năm, Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đều ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách ngƣời có công trên địa bàn quận, trong đó tập trung vào việc kiểm tra, hƣớng dẫn 10 phƣờng thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho ngƣời chính sách có công; thực hiện đúng quy định công tác chi trả trợ cấp cho ngƣời có công với cách mạng. Từ năm 2011 đến năm 2017 đã tổ chức 05 đợt kiểm tra với 46 lƣợt tại 10 phƣờng, qua kiểm tra đã hƣớng dẫn 10 phƣờng thực hiện theo đúng quy định về pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng. Công tác giải quyết đơn, thƣ kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách có công tại quận: Trên địa bàn quận từ năm 2011 đến năm 2017 đã tiếp nhận 27 đơn kiến nghị, ý kiến cử tri kiến nghị của cá nhân đối với việc thực hiện chính sách có công; có 25 đơn kiến nghị phản ánh về quy trình, thủ tục giải quyết chế độ cho ngƣời có công, Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã tổng hợp ý kiến và có kiến nghị lên cấp trên để xem xét; Có 01 đơn kiến nghị hỗ trợ khó khăn về nhà ở, 01 đơn kiến nghị xem xét về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chính sách, Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã tham mƣu Ủy ban nhân dân quận thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 01 ngƣời là thân nhân liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại chƣa có đơn khiếu nại của cá nhân nào khiếu nại về quyết định hành chính và hành vi hành chính về thực hiện công tác chính sách cho ngƣời có công tại quận. Chăm sóc, giúp đỡ các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; thân nhân liệt sĩ neo đơn; thƣơng binh, bệnh binh có vết thƣơng đặc biệt sống tại gia đình: Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nƣớc, cộng đồng và cá nhân, Phòng Lao động – 66 Thƣơng binh và Xã hội đã phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể thực hiện công tác chăm lo cho ngƣời chính sách có công chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách với nhiều hình thức: Vận động các mạnh thƣờng quân tặng sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn quận, từ năm 2011 đến nay, quận đã vận động tặng 10 sổ tiết kiệm tổng số tiền là 500.000.000 đồng cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, lũy kế từ khi thành lập quận đến nay, quận đã vận động mạnh thƣờng quân tặng 24 sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí là 1.200.000.000 đồng; vận động mạnh thƣờng quân hỗ trợ tiền nuôi dƣỡng hàng tháng cho 12 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, mỗi tháng là 2.000.000 đồng/ngƣời/tháng. Tổ chức Đoàn lãnh đạo Quận thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, các Ngày Lễ lớn của dân tộc nhƣ Ngày Thƣơng binh – liệt sĩ, Tết Nguyên đán, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nƣớc; ngày Quốc khánh nƣớc Việt Nam đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, Thƣơng binh nặng, Cán bộ cách mạng lão thành, Cán bộ Tiền khởi nghĩa với 484 lƣợt, tổng kinh phí là 673.300.000 đồng; tổ chức Đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thƣơng binh nặng nhân kỷ niệm ngày Thƣơng binh liệt sĩ hàng năm với tổng kinh phí 37.400.000 đồng; tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các dịp Lễ lớn cho 526 lƣợt ngƣời với tổng kinh phí 312.600.000 đồng. Công tác vận động xây dựng, quản lý Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”: Trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nƣớc, cộng đồng và cá nhân đối với công tác Đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2011 đến năm 2017, Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã tham mƣu Ủy ban nhân dân quận vận động mạnh thƣờng quân, vận động cán bộ công chức quận đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, cụ thể: 67 Bảng 2.4: Tổng hợp đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2011 đến 2017, đơn vị tính triệu đồng. Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Số tiền 94,53 435,77 84,00 581,02 918,88 0 160,00 2.274,20 Về công tác xây dựng, sửa chữa nhà cho ngƣời có công từ nguồn vận động của quận: Xây dựng nhà ở cho ngƣời chính sách có công tổng cộng là 17 căn với tổng kinh phí là 720.000.000 đồng, sửa chữa 29 căn với tổng kinh phí là 780.000.000 đồng; thực hiện đề xuất xây dựng và sửa chữa nhà cho ngƣời có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg đã đƣợc duyệt xây dựng là 12 căn với tổng kinh phí 720.000.000 đồng, sửa chữa 90 căn với tổng kinh phí 3.600.000.000 đồng. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ: Hiện nay, nghĩa trang liệt sĩ quận có 1.909 ngôi mộ liệt sĩ. Từ năm 2011 đến 2017, đã tiếp nhận 33 hài cốt liệt sĩ, 07 hà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_thi_chinh_sach_uu_dai_doi_voi_nguoi_co_cong_vo.pdf
Tài liệu liên quan