Luận văn Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lào Cai

LỜI CAM ĐOAN.i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.v

DANH SÁCH CÁC BẢNG .vi

DANH SÁCH CÁC HÌNH .vii

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BỒI THưỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH Cư.11

1.1. Một số khái niệm liên quan và đặc điểm của công tác thu hồi đất, bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư.11

1.1.1. Tổ chức thực hiện.11

1.1.2. Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư .11

1.1.3. Đặc điểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.12

1.1.4 Đối tượng và chủ thể tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng,

hỗ trợ và tái định cư.13

1.2. Cơ sở pháp lý của chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi

Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam.19

1.2.1. Trước Luật đất đai 1993 .19

1.2.2. Luật đất đai 2003 và Luật đất đai hiện hành .22

1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong công tác bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư và bài học rút ra cho thành phố Lào Cai.29

1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và

tái định cư .29

1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .33

TIỂU KẾT CHưƠNG 1 .35

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THưỜNG, HỖ

TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH Cư TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI.36

pdf111 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.2.1. Thực trạng ban hành văn bản cụ thể hóa chính sách của Trung ương và của tỉnh Lào Cai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lào Cai Hiện nay, tại thành phố Lào Cai không có các văn bản riêng được ban hành để cụ thể hóa chính sách của Trung ương và của tỉnh Lào Cai. Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở thành phố Lào Cai được thực hiện theo các văn bản 42 pháp Luật được Trung ương và tỉnh Lào Cai ban hành như Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đi kèm; các quyết định được UBND tỉnh Lào Cai cụ thể hóa từ các văn bản pháp luật của Trung ương bao gồm: - Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. - Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai vềsửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai. - Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai vềsửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định 19/2015/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 43 - Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai vềBan hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định 486/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các quyết định của tỉnh Lào Cai được áp dụng chung cho toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Ngoài việc cần thực hiện theo các quyết định chung của tỉnh Lào Cai về các quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các văn bản do thành phố Lào Cai ban hành trong một dự án bao gồm: Thông báo thu hồi đất do UBND thành phố ban hành; Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC; Quyết định thành lập tổ công tác; Quyết định phê duyệt phương án tổng thể; Quyết định phê duyệt kế hoạch chi phí trong tổng chi phí GPMB; Kế hoạch GPMB; Biên bản kiểm đếm; Xác nhận về nhân khẩu, hộ khẩu; Báo cáo nguốn gốc đất đai; Phương án chi tiết đến hộ; Quyết định thu hồi đất đến hộ; Quyết định phê duyệt phương án chi tiết; Thông báo chi trả tiền; Quyết định giải quyết khiếu nại; Quyết định cưỡng chế. Hiện nay chúng ta có một khối lượng lớn các văn bản hướng dẫn, triển khai, thực thi liên quan đến công tác GPMB. Hoạt động ban hành văn bản đã được các cơ quan coi trọng và có sự phối hợp, góp sức của rất nhiều ban ngành. Hệ thống văn bản pháp luật có thể nói đã đề cập tương đối đầy đủ các nội dung của công tác GPMB và tái định cư đồng thời luôn theo sát và bổ sung cập nhật để phù hợp với 44 tình hình thực tế, đặc biệt đi kèm với đó tỉnh Lào Cai cũng chủ động đưa ra các văn bản hướng dẫn áp dụng cho công tác GPMB. Các ngành chức năng của thành phố Lào Cai cũng thường xuyên đánh giá tình hình thực tế hoạt động và đề nghị UBND tỉnh có những điều chỉnh thích hợp. Trong quá trình thực hiện công tác GPMB liên quan đến nhiều ngành khác nhau cùng quản lý như Phòng Tài nguyên môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Lao động, thương binh và xã hội; Chi cục thuế; kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai, Công an thành phố nên các ngành đã đưa ra nhiều hướng dẫn khác nhau do đó dẫn đến tình trạng chồng chéo, chưa hiệu quả trong việc thực thi và triển khai, các văn bản ban hành có số lượng lớn nhưng tính thực thi và triển khai chưa cao. 2.2.2. Bộ máy và quy trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lào Cai 2.2.2.1. Bộ máy thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của thành phố Lào Cai Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tổ chức theo mô hình: Ở tỉnh, có Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là ủy viên thường trực, các ủy viên còn lại là Giám đốc các sở, ngành ở tỉnh. Tại thành phố Lào Cai, việc tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố được giao trực tiếp cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai kết hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Lào Cai, UBND các xã, phường nơi có dự án. Tỉnh chỉ giải quyết những phát sinh vướng mắc về cơ chế chính sách. Những công việc huyện làm trực tiếp là tổ chức đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tính toán lập phương án bồi thường, xác định tổng giá trị được bồi thường, hỗ trợ, đối tượng được tái định cư. 45 Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Lào Cai trực tiếp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình lên UBND thành phố phê duyệt. Để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện được nhanh, nhịp nhàng, thành phố Lào Cai đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, trách nhiệm của từng ngành và xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thành phố Lào Cai, có chức năng tổ chức thực hiện việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.Trung tâm phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý Nhà nước của Sở chuyên ngành cấp trên. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND thành phố Lào Cai, do UBND thành phố thành lập trên cơ sở các quy định của pháp luật về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND thành phố trong việc đóng dấu các văn bản của Hội đồng do chủ tịch Hội đồng ký ban hành. 2.2.2.2. Quy trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Lào Cai Quy trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Lào Cai được thực hiện theo các bước cụ thể như sau: Bƣớc 1: Chuẩn bị thực hiện công tác BT, HT&TĐC dự án Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi đến UBND thành phố hồ sơ đề nghị tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án 46 *Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày dự án đầu tư đã phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. Chủ dự án phải gửi hồ sơ của dự án đến UBND thành phố (Qua phòng TN&MT) để chuẩn bị cho việc công bố thực hiện dự án đảm bảo thực hiện công bố trong vòng 30 ngày (theo quy định tại điều 48 Luật đất đai năm 2013). UBND thành phố công bố thực hiện dự án. * Nhiệm vụ: - Phòng TN&MT thẩm định hồ sơ dự án về Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, diện tích và ranh giới thu hồi đất và thông tin của dự án trước khi tham mưu cho UBND thành phố công bố thực hiện dự án theo quy định. - Phòng TN&MT phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường của dự án. *Thời gian thực hiện: - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chủ dự án đầu tư gửi hồ sơ, phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ và tham mưu cho UBND thành phố công bố thực hiện dự án theo quy định. - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố thực hiện dự án, phòng TN&MT phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Bƣớc 2: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ), chủ dự án phối hợp UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi: * Nhiệm vụ: - Lập dự thảo Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trình UBND thành phố (qua phòng TN&MT) thẩm định (Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). - Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng về chỉnh lý, trích đo, trích lục bản đồ địa chính (sau đó bản đồ đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phải được 47 các cơ quan chuyên ngành thẩm định và UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi xác nhận trước khi thực hiện thông báo thu hồi đất); - Trình UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình trong vùng dự án đối với các dự án do Trung tâm PTQĐ thực hiện giải phóng mặt bằng; Đối với các dự án không phải do Trung tâm PTQĐ thực hiện GPMB thì UBND phường, xã nơi có đất bị thu hồi lập tờ trình đề nghị thông báo thu hồi đất. - Thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ trong vùng dự án theo kế hoạch; Phát, hướng dẫnvà chuyển Tờ kê khai của người có đất thu hồi để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng người có đất thu hồi. *Thời gian thực hiện: - Đối với Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thực hiện dự án thì Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ lập dự thảo Kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt (qua phòng TN&MTthẩm định). - Thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình trong vùng dự án: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có bản đồ địa chính phục vụ GPMB đã được thẩm định thì chủ dự án, Trung tâm PTQĐ trình UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) Thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình trong vùng dự án. 2. Người có đất thu hồi thực hiện kê khai vào Tờ kê khai theo mẫu và cung cấp bản sao các hồ sơ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND xã, phường theo thời gian đã xác định trong kế hoạch thu hồi đất, điêu tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm của UBND thành phố. Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày các hộ dân nhận được mẫu tờ khai, đồng thời với việc nộp các giấy tờ có liên quan của hộ gia đình cho chủ dự án, Trung tâm PTQĐ. 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT): * Nhiệm vụ: - Thẩm định và tham mưu UBND thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch thu 48 hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai). - Trên cơ sở hồ sơ do Trung tâm PTQĐ thành phố và UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi gửi đến thực hiện thẩm định và trình UBND thành phố thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình trong vùng dự án (Theo điều 67 của Luật đất đai năm 2013). * Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ từ Trung tâm PTQĐ, chủ dự án phải thẩm định và tham mưu cho UBND thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tờ trình và đầy đủ hồ sơ của Trung tâm PTQĐ (hoặc UBND xã, phường) thẩm định và trình UBND thành phố thông báo thu hồi đất. Nếu không đủ điều kiện tham mưu thông báo thu hồi đất thì có Văn bản trả lại đơn vị trình (Trung tâm PTQĐ; UBND xã, phường). Bƣớc 3: Ban hành thông báo thu hồi đất 1. Trung tâm PTQĐ, chủ dự án: *Nhiệm vụ: - Phối hợp với UBND xã, phường nơi có đất thu hồi bàn giao thông báo thu hồi đất đến từng người có đất bị thu hồi (có biên bản bàn giao từng hộ). - Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với Trung tâm PTQĐ trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm thì Trung tâm PTQĐ thực hiện như sau: + Phối hợp với UBND xã, phường, UBMTTQ Việt Nam xã phường nơi có đất thu hồi tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (có biên bản vận động từng hộ gia đình); + Trình UBND thành phố (qua phòng TN&MT thẩm định) về việc Kiểm đếm bắt buộc sau khi đã thực hiện việc vận động, thuyết phục nhưng người sử dụng đất vẫn không phối hợp để đo đạc, kiểm đếm. Nếu người sử dụng đất vẫn không thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định thì lập hồ sơ để thực hiện Cưỡng 49 chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc (hồ sơ theo quy định tại điều 10 thông tư 30/2014/TT-BTNTM ngày 02/6/2014 của Bộ TN&MT); *Thời gian thực hiện: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo thu hồi Trung tâm PTQĐ, chủ dự án phối hợp với UBND phường, xã để thực hiện bàn giao thông báo thu hồi đất cho người bị thu hồi đất và tiến hành phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở UBND phường xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi chủ trương thu hồi đất. - Trình kiểm đếm bắt buộc: 10 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất được UBND cấp xã vận động, thuyết phục thực hiện thông báo thu hồi đất. 2. Phòng TN&MT: *Nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND thành phố thẩm định hồ sơ để ban hành Quyết định Kiểm đếm bắt buộc và Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định (Điểm d khoản 1 Điều 69 và điều 70 Luật Đất đai). *Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm PTQĐ, chủ dự án gửi tờ trình và hồ sơ về kiểm đếm bắt buộc. Bƣớc 4: Xét duyệt tƣ cách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ: *Nhiệm vụ: - Chủ dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, phường nơi có đất bị thu hồi: Lập biểu dự thảo xét duyệt tư cách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng với đầy đủ hồ sơ của từng hộ gia đình thuộc dự án trình Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xét duyệt theo quy định (qua phòng TN&MT thẩm định); - Phòng TN&MT thẩm định và phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND tham mưu lịch xét duyệt Hội đồng Bồi thường xét duyệt tư cách cho các hộ gia đình. - Chủ dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, phường nơi có đất bị thu hồi niêm yết công khai kết quả xét duyệt tư cách bồi thường tại UBND xã, phường và nhà văn hóa khu dân cư, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 50 *Thời gian thực hiện: - Lập biểu dự thảo xét duyệt tư cách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Sau khi có Biên bản kết thúc thông báo thu hồi đất, Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND xã, phường tổng hợp hồ sơ và lập Biểu dự thảo xét duyệt. - Phòng TN&MT: Trong thời hạn 04 ngày kể từ khi nhận được biểu xét duyệt và đầy đủ hồ sơ từ Chủ dự án hoặc Trung tâm PTQĐ, chủ trì thẩm định hồ sơ xét duyệt tư cách bồi thường và tham mưu sắp xếp lịch duyệt tư cách bồi thường. Khi biểu duyệt đã được thẩm định thì gửi tài liệu trên mạng nội bộ cho các thành viên Hội đồng chậm nhất trước ngày họp 04 ngày. - Chủ dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, phường nơi có đất bị thu hồi thu thập ý kiến của nhân dân sau khi niêm yết công khai và lập biên bản kết thúc công khai. Bƣớc 5: Lập, thẩm định và xét duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ - Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Các đơn vị chủ đầu tư (chủ dự án), các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố trước khi tiến hành công bố thực hiện dự án phải xây dựng Phương án giao đất tái định cư, vị trí giao đất tái định cư, giá giao đất tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt. - Tổ chức lấy ý kiến người có đất thu hồi về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bƣớc 6: Ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (Thực hiện Khoản 3 Điều 69 LĐĐ) * Nhiệm vụ: - UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày (Thực hiện Điểm a Khoản 3 Điêu 69 Luật đất đai) trên cơ sở Tờ trình của Phòng TN&MT. - Trung tâm PTQĐ, chủ dự án tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. 51 - Người có đất thu hồi có nghĩa vụ nộp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHN và tài sản gắn liền với đất đã cấp khi đi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai (Khoản 1 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). - Trung tâm PTQĐ, chủ dự án phối hợp với UBND xã phường có trách nhiệm thu bản gốc GCNQSDĐ trước khi trả tiền bồi thường cho nhân dân. * Thời gian thực hiện: - UBND thành phố: + Thu hồi đất phải đảm bảo thời hạn sau khi thông báo thu hồi đất, cụ thể: 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. + Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định (Có biên bản làm việc riêng cho từng hộ gia đình) thì UBND thành phố quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ dự án phối hợp với UBND xã, phường nơi có đất thu hồi phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND phường xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; Gửi 01 bản chính quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi (có biên bản bàn giao cụ thể). - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận GCNQSD đất của nhân dân, Trung tâm PTQĐ, chủ dự án lập danh sách kèm theo các bản gốc GCNQSD đất, QSHN và tài sản gắn liền với đất chuyển cho phòng TN&MT để phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quản lý và cập nhật chỉnh lý biến động theo quy định (Khoản 1 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Bƣớc 7: Chi trả tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ: *Nhiệm vụ: 52 Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 93 Luật đất đai, Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. *Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. Bƣớc 8: Bàn giao và tiếp nhận bàn giao đất của ngƣời có đất thu hồi Người có đất bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đất cho Trung tâm PTQĐ, chủ dự án sau khi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước và hộ gia đình vẫn phải chấp hành bàn giao đất theo quy định. Trung tâm PTQĐ, chủ dự án phối hợp với UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi theo quy định. Báo cáo về UBND thành phố Lào Cai, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư (phòng TN&MT) theo định kỳ chậm nhất là 15h00 ngày thứ 5 hàng tuần về quỹ đất đã nhận bàn giao, chưa nhận bàn giao, các vướng mắc phát sinh. Bƣớc 9: Cƣỡng chế quyết định thu hồi đất (Thực hiện Điều 71 Luật đất đai, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) (Có trình tự thực hiện riêng) *Nhiệm vụ: Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành Quyết định thu hồi đất sau khi UBND phường xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường nơi có đất thu hồi và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã vận động thuyết phục (Có biên bản vận động và báo cáo vận động cụ thể) thì Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. *Thời gian thực hiện: - Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường nơi có đất thu hồi và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã vận động thuyết phục (Có biên bản vận động và báo cáo vận động cụ thể). 53 - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vận động lần thứ 03, UBND xã, phường phối hợp Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ lập Báo cáo vận động, thuyết phục các hộ chưa chấp hành di chuyển gửi về UBND thành phố. Đồng thời Chủ dự án, Trung tâm PTQĐ gửi văn bản đề nghị cưỡng chế và hồ sơ cưỡng chế đến UBND thành phố (qua phòng TN&MT thẩm định). - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế và hồ sơ của các hộ cưỡng chế, phòng TN&MT chủ trì thẩm định hồ sơ cưỡng chế và tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; 2.2.3. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở thành phố Lào Cai 2.2.3.1. Kết quả chung Trong những năm qua, với số lượng các dự án được quy hoạch trên địa bàn thành phố Lào Cai là rất lớn. Cùng với đó là diện tích đất bị thu hồi ngày càng gia tăng.Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, đề xuất nhiều giải pháp quyết liệt qua đó đã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại kéo dài của các công trình trọng điểm(Khu dân cư Chiến Thắng, Đường D3, đường Trần Hưng Đạo kéo dài, bãi hàng Ga, Trung tâm bảo trợ xã hội, Bờ kè Sông Hồng, Tiểu khu đô thị số 17, 19,...).Với những nỗ lực to lớn UBND thành phố Lào Cai cùng với các cơ quan có liên quan đã đem lại những kết quả hết sức khả quan. Trước hết, sự gia tăng về số lượng dự án đã làm gia tăng diện tích đất thu hồi. Trong đó, loại đất bị thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp và tiếp đó đến các loại đất chuyên dùng và đất ở. Số liệu cụ thể được thể hiện qua Bảng 2.1. Bảng 2.1: Tình hình diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố Lào Cai Đơn vị: Ha Diện tích đất bị thu hồi 2013 2014 2015 2016 2017 Đất nông nghiệp 221,3 181,5 178,1 164 158,2 Đất ở 12,4 10,2 8,5 5,2 7,8 Đất chuyên dùng 24,9 20,7 11,6 15,3 13,2 Tổng 258,6 212,4 198,2 184,5 179,2 Nguồn: Báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng 2013 – 2017 của UBND thành phố Lào Cai 54 Khi các dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Lào Cai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân sống ở khu vực trong dự án và xung quan dự án. Người bị ảnh hưởng là những người có nhà ở và/hoặc tài sản; có đất nông nghiệp hoặc đất ở; có cây trồng lâu năm hoặc hàng năm; những người bị thu hồi đất bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi dự án. Tất cả các dự án cần phải xác định được các hộ bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng (được chia thành những người bị ảnh hưởng nặng và bị tổn thương) để từ đó có phương án bồi thường hợp lý. Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng về số lượng dự án trên địa bàn thành

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_to_chuc_thuc_hien_boi_thuong_giai_phong_mat_bang_ho.pdf
Tài liệu liên quan