Luận văn Tìm hiểu hệ thống Marketing - CRM và ứng dụng xây dựng phần quản trị doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 1

MỤC LỤC. 2

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU . 6

I.1 MARKETING - NỀN TẢNG TRUYỀN THỐNG CỦA CRM . 6

I.2 CRM - PHẠM VI QUAN TÂM CỦA LUẬN VĂN . 6

I.2.1 Giới thiệu vềCRM. 6

I.2.2 Vấn đề đặt ra . 6

I.2.3 Giải quyết vấn đề. 7

I.3 MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN. 7

CHƯƠNG II : BÀI TOÁN QUẢN TRỊMỐI QUAN HỆKHÁCH HÀNG. 9

II.1 TỔNG QUAN VỀ CRM . 9

II.1.1 Khác biệt cơbản của CRM so với Marketing truyền thống . 9

II.1.2 Nguyên lý cơbản của CRM. 10

a. Phục vụ đúng đắn khách hàng . 10

b. Tìm kiếm và giữgìn khách hàng thông qua mối quan hệcá nhân . 10

c. Chọn khách hàng “Tốt”- khách hàng đáng đểphục vụ. 10

II.1.3 Các nhiệm vụchính của CRM. 11

a. Nhiệm vụ1 – Xác định khách hàng . 11

b. Nhiệm vụ2 - Phân biệt khách hàng. 11

c. Nhiệm vụ3 - Tiếp xúc, trao đổi với khách hàng. 11

d. Nhiệm vụ4 - Cá nhân hóa khách hàng. 11

II.2 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ . 11

CHƯƠNG III : KHẢO SÁT MỘT SỐPHẦN MỀM CRM HIỆN CÓ . 20

III.1 KHẢO SÁT PHẦN MỀM ULYSSES 5I . 20

III.1.1 Giới thiệu sơlược . 20

III.1.2 Quản lý bán hàng . 21

a. Dựbáo doanh thu bán hàng . 21

b. Tổng hợp bán hàng . 21

c. Quản lý hoá đơn bán hàng . 22

III.1.3 Quản lý dịch vụ . 22

a. Các kết quảthống kê. 22

b. Quản lý dịch vụ . 22

III.1.4 Quản lý Marketing. 22

a. Quản lý thông tin khách hàng . 22

b. Quản lý thông tin người đại diện . 23

III.1.5 Quản lý sản phẩm . 23

III.1.6 Quản lý người sửdụng . 23

a. Quản lý từng nhân viên riêng lẻ . 23

b. Quản lý nhóm nhân viên . 23

III.1.7 Quản trịhệthống. 23

III.1.8 Kết xuất báo biểu . 24

III.1.9 Tổng kết. 24

a. Những chức năng mà chương trình đạt được . 24

b. Những hạn chếcủa chương trình. 25

III.2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTION CRM . 25

III.2.1 Giới thiệu sơlược . 25

• Phân hệCRM (CRM Module). 25

• Phân hệbán hàng (Sales Module) . 25

• Phân hệdịch vụkhách hàng (Customer Service Module) . 25

III.2.2 Phân hệCRM. 26

a. Người đại diện (Contact) . 26

b. Khách hàng (Lead, Opportunity, Account) . 27

c. Hoạt động . 27

d. Xuất báo biểu . 28

III.2.3 Phân hệBán hàng (Sales Module). 28

a. Xây dựng danh mục sản phẩm. 28

b. Quản lý bảng báo giá, đơn hàng, hóa đơn . 29

3

c. Quản lý đối thủcạnh tranh. 29

III.2.4 Phân hệdịch vụkhách hàng (Customer Service Module). 29

a. Hợp đồng dịch vụ. 29

b. Cơsởtri thức (knowledge base) . 30

c. Quản lý các vấn đềphản hồi. 30

III.2.5 Quản lý người dùng . 30

III.2.6 Tổng kết. 30

a. Những chức năng mà chương trình đạt được . 30

b. Những hạn chếcủa chương trình. 31

III.3 NHẬN XÉT . 31

CHƯƠNG IV : PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN . 33

IV.1 ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG . 33

IV.2 NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG . 33

IV.2.1 Người quản trịhệthống . 33

IV.2.2 Nhân viên phòng Marketing . 33

a. Nhân viên quản lý . 33

b. Nhân viên thừa hành . 34

IV.3 XÁC ĐỊNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG . 34

IV.4 PHÂN HỆ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THỊ TRƯỜNG . 34

IV.4.1 Khách hàng . 34

a. Khách hàng . 34

b. Người liên hệ. 35

IV.4.2 Tiến trình bán hàng . 36

a. Tiến trình bán hàng . 36

b. Hợp đồng, đơn hàng và hóa đơn. 36

IV.4.3 Đối thủcạnh tranh. 37

IV.4.4 Sản phẩm. 37

a. Sản phẩm và nhóm sản phẩm . 37

b. Ý kiến khách hàng vềsản phẩm . 37

c. Thịhiếu khách hàng vềsản phẩm . 38

d. Thông tin phản hồi vềsản phẩm. 38

IV.4.5 Hoạt động tìm kiếm thịtrường . 38

a. Hoạt động . 38

b. Nhật ký Marketing . 39

c. Xếp lịch tự động. 39

IV.4.6 Thịtrường mục tiêu . 45

a. Phân khúc thịtrường tự động . 45

b. Lựa chọn thịtrường mục tiêu . 46

c. Định vịsản phẩm . 46

IV.5 PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN . 47

IV.5.1 Nhân viên . 47

IV.5.2 Nhân viên kỹthuật, tưvấn. 48

IV.6 PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG TÀI LIỆU. 48

IV.6.1 Cơsởtri thức vềsản phẩm. 48

IV.6.2 Ngân hàng câu hỏi. 48

IV.7 PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỆ THỐNG . 49

IV.7.1 Thiết lập trạng thái khách hàng . 49

IV.7.2 Thông tin tự định nghĩa cho khách hàng . 49

IV.7.3 Thông tin tự định nghĩa cho người liên hệ. 50

IV.7.4 Nhập, hiệu chỉnh bộdanh mục. 50

IV.7.5 Thông sốcông ty. 50

IV.7.6 Quản lý người dùng . 51

IV.8 PHÂN HỆ KẾT XUẤT BÁO BIỂU. 51

IV.9 THỰC HIỆN CÀI ĐẶT. 51

CHƯƠNG V : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ . 52

V.1 PHÂN HỆ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THỊ TRƯỜNG . 52

V.1.1 Mô tảcác use-case . 52

a. UseCase Quản lý khách hàng . 52

b. UseCase Quản lý tiến trình bán hàng . 61

c. UseCase Quản lý đối thủcạnh tranh . 71

d. UseCase Quản lý sản phẩm . 74

4

e. UseCase Quản lý hoạt động tìm kiếm thịtrường . 86

f. UseCase Quản lý thịtrường mục tiêu. 95

V.1.2 Sơ đồcác lớp đối tượng của phân hệ. 99

V.1.3 Các lớp đối tượng chính yếu của phân hệ . 103

Lớp KhachHang. 103

Lớp HoatDong . 105

Lớp ChiTietHoatDong. 106

Lớp ChiPhiHoatDong . 107

Lớp NhatKy . 107

Lớp ChiTietNhatKy . 108

Lớp ChiPhiNhatKy . 108

Lớp NguoiLienHe. 109

Lớp NhanVien . 110

Lớp NhanVienKT_TV. 111

Lớp TienTrinhBanHang . 111

Lớp ChiTietTienTrinhBanHang . 112

Lớp BangBaoGia . 112

Lớp ChiTietBangBaoGia. 113

Lớp DoiThuCanhTranh . 114

Lớp KhucThiTruong. 114

Lớp SanPham. 115

Lớp NhomDonViTinh . 116

Lớp DonViTinh . 116

Lớp ThongTinPhanHoi. 117

Lớp HopDong . 118

Lớp ChiTietHopDong. 118

Lớp DonHang . 119

Lớp ChiTietDonHang . 120

Lớp HoaDon . 120

Lớp ChiTietHoaDon . 121

V.2 PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN . 122

V.2.1 Mô tảcác use-case . 122

V.2.2 Các lớp đối tượng của phân hệ . 130

V.3 PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG TÀI LIỆU. 130

V.3.1 UseCase Quản lý cơsởtri thức sản phẩm. 130

V.3.2 UseCase Quản lý Ngân hàng câu hỏi . 136

V.3.3 Sơ đồcác lớp đối tượng của phân hệ. 143

V.3.4 Các lớp đối tượng của phân hệ . 143

Lớp CauHoi . 143

Lớp CauChon. 144

Lớp BaiViet . 144

V.4 PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỆ THỐNG . 145

CHƯƠNG VI : CÀI ĐẶT VÀ THỬNGHIỆM . 150

VI.1 TỔ CHỨC DỮ LIỆU. 150

• Mô tảcác bảng . 150

• Mô tảthuộc tính các bảng chính yếu . 152

VI.1.1 Bảng khách hàng . 152

VI.1.2 Bảng HoatDong . 154

VI.1.3 Bảng ChiTietHoatDong. 156

VI.1.4 Bảng NguoiLienHe . 156

VI.1.5 Bảng NhatKy. 157

VI.1.6 Bảng ChiTietNhatKy . 158

VI.1.7 Bảng NhanVien. 158

VI.1.8 Bảng TongHopNganSach . 159

VI.1.9 Bảng TienTrinhBanHang . 159

VI.1.10 Bảng ChiTietTienTrinhBanHang . 160

VI.1.11 Bảng DoiThuCanhTranh . 160

VI.1.12 DiemManh . 161

VI.1.13 DiemYeu. 161

VI.1.14 Bảng TLTrangThaiKH. 161

VI.1.15 Bảng YKienKhachHang . 162

VI.1.16 Bảng ThiHieuKhachHang . 162

VI.1.17 Bảng KhucThiTruong . 163

VI.1.18 Bảng KetQuaDinhVi. 164

VI.1.19 Bảng SanPham . 164

VI.1.20 Bảng ThongTinPhanHoi. 165

VI.1.21 Bảng HopDong . 166

VI.1.22 Bảng ChiTietHopDong. 167

VI.1.23 Bảng DonHang . 167

VI.1.24 Bảng ChiTietDonHang. 168

VI.1.25 Bảng HoaDon . 169

VI.1.26 Bảng ChiTietHoaDon . 170

VI.1.27 Bảng CauHoi . 170

VI.1.28 Bảng CauChon . 171

VI.1.29 Bảng GioiThieu. 171

VI.1.30 Bảng BangCauHoi. 171

VI.1.31 Bảng ChiTietBangCauHoi . 171

VI.2 MÔ TẢ RÀNG BUỘC TOÀN VẸN CHÍNH . 172

VI.2.1 Ràng buộc miền giá trị . 172

VI.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính. 175

Tên bảng . 176

VI.2.3 Ràng buộc liên bộ . 178

VI.2.4 Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ. 178

VI.2.5 Ràng buộc liên bộliên quan hệ . 180

VI.2.6 Ràng buộc thuộc tính dẫn xuất. 181

VI.2.7 Ràng buộc do chu trình . 183

VI.3 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH . 185

VI.3.1 Sơ đồliên kết các màn hình. 185

VI.3.2 Mô tảcác màn hình . 195

a. Màn hình nhập / hiệu chỉnh thông tin khách hàng . 195

b. Màn hình kiểm tra tình trạng khách hàng thân thuộc. 197

c. Màn hình nhập / hiệu chỉnh tiến trình bán hàng. 198

d. Màn hình nhập / hiệu chỉnh hoá đơn . 198

e. Màn hình nhập / hiệu chỉnh đối thủcạnh tranh . 199

f. Màn hình nhập / hiệu chỉnh sản phẩm. 199

g. Màn hình nhập / hiệu chỉnh ý kiến khách hàng. 201

h. Màn hình nhập / hiệu chỉnh hoạt động . 203

i. Màn hình lên lịch cho hoạt động dựkiến . 204

j. Màn hình tổng hợp ngân sách tiếp thị . 206

k. Màn hình phân khúc thịtrường . 208

l. Màn hình định vịsản phẩm trên thịtrường . 209

m. Màn hình nhập / hiệu chỉnh nhân viên . 210

n. Màn hình nhập / hiệu chỉnh câu hỏi . 210

o. Màn hình nhập / hiệu chỉnh bảng câu hỏi. 211

p. Màn hình thiết lập trạng thái khách hàng . 213

q. Màn hình thiết lập thông tin định nghĩa thêm khách hàng. 213

r. Màn hình Hiệu chỉnh thông tin doanh nghiệp . 214

s. Màn hình trợgiúp . 214

VI.4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM . 215

CHƯƠNG VII : KẾT LUẬN. 234

VII.1 NHẬN XÉT . 234

VII.2 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN . 234

VII.2.1 Vềnghiệp vụvà các yêu cầu bài toán từthực tế . 234

VII.2.2 Vềkỹnăng phân tích và thiết kếhệthống . 235

VII.2.3 Vềkỹnăng thực hiện chương trình . 235

a. Vềmặt chức năng . 235

b. Vềtính tiện dụng. 235

c. Vềtính tiến hoá . 236

d. Vềtính tương thích . 236

VII.2.4 Các kinh nghiệm thu nhận được. 236

VII.3 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN. 236

VII.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 237

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 238

pdf238 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu hệ thống Marketing - CRM và ứng dụng xây dựng phần quản trị doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
må â ù û å âå â ù û å âå â ù û å â : NV T ieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhNhomSanPham : NhomSanPham 1: Nha äp ma õ nhoùm sa ûn pha åmä õ ù û åä õ ù û åä õ ù û å 5: Nha án nuùt xoa ùá ù ùá ù ùá ù ù 9: Nha án nuùt C oùá ù ùá ù ùá ù ù 10: Xoa ù nhoùm sa ûn pha åmù ù û åù ù û åù ù û å 2: Kieåm t r a söï t o àn t a ïi cuûa ma õ nhoùm sa ûn pha åmå ï à ï û õ ù û åå ï à ï û õ ù û åå ï à ï û õ ù û å 3: Ba ùo loãi neáu nhoùm sa ûn pha åm khoâng t oàn t a ïiù ã á ù û å â à ïù ã á ù û å â à ïù ã á ù û å â à ï 8: Yeâu ca àu xa ùc nha än ha ønh ñoäng xoa ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù 6: Kieåm t r a vie äc xoa ù nhoùm sa ûn pha åm coù hôïp leä hay khoângå ä ù ù û å ù ï ä âå ä ù ù û å ù ï ä âå ä ù ù û å ù ï ä â 7: Ba ùo l oã i neáu vieäc xoa ù khoâng hôïp le äù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï ä Hình V-27 : Sơ đồ tuần tự xoá nhóm sản phẩm Tác vụ nhập / hiệu chỉnh sản phẩm − Hệ thống yêu cầu nhập mã sản phẩm. − Hệ thống kiểm tra mã sản phẩm này đã tồn tại hay chưa. Nếu mã sản phẩm không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả sản phẩm bao gồm : tên sản phẩm, sản phẩm là của ta hay của đối thủ, giá cơ bản,… Nếu mã sản phẩm đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của sản phẩm có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : 77 Đối với hành động nhập mới sản phẩm, hệ thống sẽ thêm thông tin của sản phẩm mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. Đối với hành động hiệu chỉnh sản phẩm, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của sản phẩm này vào hệ thống. Nha äp ma õ nhoùm sa û n p ha åm : Kieåm ä õ ù û å åä õ ù û å åä õ ù û å å t ra to àn ta ïi, la áy t e ân qua än à ï á â äà ï á â äà ï á â ä Nha äp ma õ nhoùm ñôn vò tính : K ieåm ä õ ù åä õ ù åä õ ù å t ra to àn ta ïi, la áy t e ân t ha ønh phoá à ï á â ø áà ï á â ø áà ï á â ø á Nha äp ma õ ñôn vò t ính ma ëc ñònh : ä õ ëä õ ëä õ ë K ie åm tr a t o àn t a ïi, la áy t e ân ñô n vò å à ï á âå à ï á âå à ï á â t ính ma ëc ñònh ...ëëë : NV T ieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhSanPham : SanPham 1: Nha äp ma õ sa ûn pha åmä õ û åä õ û åä õ û å 2: Kieåm t r a söï t o àn t a ïi cuûa ma õ sa ûn pha åmå ï à ï û õ û åå ï à ï û õ û åå ï à ï û õ û å 3: Neáu sa ûn pha åm t oàn t a ïi t hì hieån t hò t hoâng t in le ân formá û å à ï å â âá û å à ï å â âá û å à ï å â â 4: Nha äp / Hieäu chænh ca ùc t hoâng t inä ä ù âä ä ù âä ä ù â 5: Nha án nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Kieåm t r a döõ lie äu hôïp leäå õ ä ï äå õ ä ï äå õ ä ï ä 7: Ba ùo lo ãi ne áu döõ lie äu k hoâng h ôïp le äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï ä 8: Löu sa ûn pha åmû åû åû å Hình V-28 : Sơ đồ tuần tự nhập / hiệu chỉnh sản phẩm Tác vụ xoá sản phẩm − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mã của sản phẩm muốn xoá. − Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã sản phẩm này trong hệ thống. − Sau khi kiểm tra mã sản phẩm đã tồn tại và không có chứng từ hoặc tiến trình bán hàng hoặc bảng báo giá liên quan, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động xoá sản phẩm. − Nếu người sử dụng xác nhận đồng ý, hệ thống sẽ xoá thông tin sản phẩm này khỏi hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xoá các sản phẩm thay thế, ý kiến khách hàng, kết quả định vị cho sản phẩm này. 78 : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhSanPham : SanPham 1: Nhaäp maõ sa ûn phaåmä õ û åä õ û åä õ û å 5: Nhaán nuùt xoaùá ù ùá ù ùá ù ù 9: Nhaán nuùt Coùá ù ùá ù ùá ù ù 10: Xoaù saû n p haåmù û åù û åù û å 4: Neáu sa ûn phaåm toàn ta ïi t hì hieån t hò thoâng t in leân formá û å à ï å â âá û å à ï å â âá û å à ï å â â 2: Kieåm t r a söï t oàn t aï i cuûa ma õ sa ûn phaåmå ï à ï û õ û åå ï à ï û õ û åå ï à ï û õ û å 3: Baùo loãi neáu sa ûn phaåm khoâng t oàn ta ïiù ã á û å â à ïù ã á û å â à ïù ã á û å â à ï 6: Kieåm t r a vieäc xoaù sa ûn phaåm coù hôïp leä hay khoângå ä ù û å ù ï ä âå ä ù û å ù ï ä âå ä ù û å ù ï ä â 7: Baùo loãi neáu vieäc xoaù khoâng hôïp leäù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï ä 8: Yeâu caàu xaùc nhaän haønh ñoäng xoaùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù Hình V-29 : Sơ đồ tuần tự xoá sản phẩm Tác vụ nhập / hiệu chỉnh ý kiến khách hàng về sản phẩm − Hệ thống yêu cầu nhập mã ý kiến khách hàng. − Hệ thống kiểm tra mã ý kiến này đã tồn tại hay chưa. Nếu mã ý kiến không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả ý kiến khách hàng bao gồm : sản phẩm, khách hàng, tiến độ giao hàng (nhanh, chậm,…), dịch vụ hậu mãi (tốt, không tốt…),… Nếu mã ý kiến đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của ý kiến khách hàng có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : Đối với hành động nhập mới ý kiến khách hàng, hệ thống sẽ thêm thông tin của ý kiến mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. Đối với hành động hiệu chỉnh ý kiến khách hàng, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của ý kiến này vào hệ thống. 79 : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhYKienKH_SP : YKienKhachHang 1: Nhaäp maõ yù kieán khaùch haøngä õ ù á ù øä õ ù á ù øä õ ù á ù ø 2: Kieåm t r a söï t oàn t a ïi cuûa maõ yù kieán khaùch haøngå ï à ï û õ ù á ù øå ï à ï û õ ù á ù øå ï à ï û õ ù á ù ø 3: Neáu yù kieán khaùch haøng ñaõ t oàn t a ïi t hì hieån thò t hoâng t in leân formá ù á ù ø õ à ï å â âá ù á ù ø õ à ï å â âá ù á ù ø õ à ï å â â 4: Nhaäp / Hieäu chænh caùc t hoâng t inä ä ù âä ä ù âä ä ù â 5: Nhaán nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Kieåm t r a döõ lieäu hôïp leäå õ ä ï äå õ ä ï äå õ ä ï ä 7: Baùo loã i neáu döõ li eäu khoâng hôïp leäù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï ä 8: Löu thoâ ng t in yù kieán khaùch haøng veà sa ûn phaåmâ ù á ù ø à û åâ ù á ù ø à û åâ ù á ù ø à û å Hình V-30 : Sơ đồ tuần tự nhập / hiệu chỉnh ý kiến khách hàng về sản phẩm Tác vụ xoá ý kiến khách hàng − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mã của ý kiến khách hàng muốn xoá. − Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của ý kiến này trong hệ thống. − Sau khi kiểm tra mã ý kiến đã tồn tại, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động xoá ý kiến khách hàng. − Nếu người sử dụng xác nhận đồng ý, hệ thống sẽ xoá thông tin ý kiến này khỏi hệ thống. 80 : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhYKienKH_SP : YKienKhachHang 1: Nhaäp maõ yù kieán khaùch haøngä õ ù á ù øä õ ù á ù øä õ ù á ù ø 5: Nhaán nuùt xoaùá ù ùá ù ùá ù ù 6: Yeâu caàu xaùc nhaän haønh ñoäng xoaùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù 7: Nhaán nuùt Coùá ù ùá ù ùá ù ù 3: Baùo loãi neáu maõ yù kieán khoâng toàn taïiù ã á õ ù á â à ïù ã á õ ù á â à ïù ã á õ ù á â à ï 4: Hieån thò yù kieán khaùch haøng leân formå ù á ù ø âå ù á ù ø âå ù á ù ø â 8: Xoaù yù kieá n khaù ch haøngù ù á ù øù ù á ù øù ù á ù ø 2: Kieåm t r a söï toàn taïi cuûa maõ yù kieán khaùch haøngå ï à ï û õ ù á ù øå ï à ï û õ ù á ù øå ï à ï û õ ù á ù ø Hình V-31 : Sơ đồ tuần tự xoá ý kiến khách hàng về sản phẩm Tác vụ nhập / hiệu chỉnh thị hiếu khách hàng về nhóm sản phẩm − Hệ thống yêu cầu nhập mã thị hiếu khách hàng. − Hệ thống kiểm tra mã thị hiếu khách hàng đã tồn tại hay chưa. Nếu mã thị hiếu khách hàng không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả thị hiếu khách hàng bao gồm : nhóm sản phẩm, khách hàng,… Nếu mã thị hiếu khách hàng đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của thị hiếu khách hàng có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : Đối với hành động nhập mới thị hiếu khách hàng, hệ thống sẽ thêm thông tin của thị hiếu khách hàng mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. Đối với hành động hiệu chỉnh thị hiếu khách hàng, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của thị hiếu khách hàng này vào hệ thống. 81 2: Kieåm t r a söï toàn taïi cuûa maõthò hieáu khaùch haøngå ï à ï û õ á ù øå ï à ï û õ á ù øå ï à ï û õ á ù ø : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhThiHieuKH_NhomSP : ThiHieuKhachHang 1: Nhaäp maõ thò hieáu khaùch haøngä õ á ù øä õ á ù øä õ á ù ø 3: Hieån thò thò hieáu khaùch haøng leân form neáu thò hieáu toàn taïiå á ù ø â á á à ïå á ù ø â á á à ïå á ù ø â á á à ï 5: Nhaán nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Kieåm t r a döõ lieäu hôïp leäå õ ä ï äå õ ä ï äå õ ä ï ä 7: Baùo loãi neáu döõ lieäu khoâng hôï p leäù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï ä 8: Löu thoâng t in thò hieáu khaùch haøngâ á ù øâ á ù øâ á ù ø 4: Nhaäp / Hieäu chænh caùc thoâng t inä ä ù âä ä ù âä ä ù â Hình V-32 : Sơ đồ tuần tự nhập / hiệu chỉnh thị hiếu khách hàng về nhóm sản phẩm Tác vụ xoá thị hiếu khách hàng về nhóm sản phẩm − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mã thị hiếu khách hàng muốn xoá. − Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã thị hiếu khách hàng này trong hệ thống. − Sau khi kiểm tra mã thị hiếu khách hàng đã tồn tại, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động xoá thị hiếu khách hàng. − Nếu người sử dụng xác nhận đồng ý, hệ thống sẽ xoá thông tin thị hiếu khách hàng này khỏi hệ thống. 82 5: Nha án nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù : NV Tieáp Th òááá : frmNhap/HieuChinhThiHieuKH_NhomSP : ThiHieuKhachHang 1: Nha äp maõ t hò hieáu kha ùch ha øngä õ á ù øä õ á ù øä õ á ù ø 4: Hieån t hò t hò hieáu kha ùch ha øng leân formå á ù ø âå á ù ø âå á ù ø â 3: Ba ùo loãi neáu t hò hieáu kha ùch ha øng khoâng t oàn t a ïiù ã á á ù ø â à ïù ã á á ù ø â à ïù ã á á ù ø â à ï 6: Yeâu ca àu xa ùc nha än ha ønh ñoäng xoa ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù 2: Kieåm t r a söï t o àn t a ïi cuû a t hò hie áu kha ùch ha øngå ï à ï û á ù øå ï à ï û á ù øå ï à ï û á ù ø 7: Nha án nuùt Coùá ù ùá ù ùá ù ù 8: Xoa ù t hò hieáu kha ùch ha øngù á ù øù á ù øù á ù ø Hình V-33 : Sơ đồ tuần tự xoá thị hiếu khách hàng về nhóm sản phẩm Tác vụ nhập / hiệu chỉnh thông tin phản hồi về sản phẩm − Hệ thống yêu cầu nhập mã thông tin phản hồi. − Hệ thống kiểm tra mã thông tin phản hồi đã tồn tại hay chưa. Nếu mã thông tin phản hồi không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả thông tin phản hồi bao gồm : sản phẩm, khách hàng phản hồi, loại phản hồi (yêu cầu sản phẩm, thông báo lỗi,…), tiêu đề, nội dung chi tiết, độ ưu tiên (thấp, cao, trung bình), trạng thái (đã / chưa / không giải quyết), nhân viên nhận, ngày phản hồi… Nếu mã thông tin phản hồi đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của thông tin phản hồi có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : Đối với hành động nhập mới thông tin phản hồi, hệ thống sẽ thêm thông tin của thông tin phản hồi mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. Đối với hành động hiệu chỉnh thông tin phản hồi, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của thông tin phản hồi này vào hệ thống. 83 : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhTTinPhanHoiVeSP : ThongTinPhanHoi 1: Nhaäp maõ thoâng tin phaûn hoàiä õ â û àä õ â û àä õ â û à 2: Kieåm tra söï toàn taïi cuûa maõ thoâng tin phaûn hoàiå ï à ï û õ â û àå ï à ï û õ â û àå ï à ï û õ â û à 3: Neáu thoâng tin phaûn hoài toàn taïi thì hieån thò thoâng tin leân formá â û à à ï å â âá â û à à ï å â âá â û à à ï å â â 4: Nhaäp / Hieäu chænh caùc thoâng tinä ä ù âä ä ù âä ä ù â 5: Nhaán nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Kieåm tra döõ lieäu hôïp leäå õ ä ï äå õ ä ï äå õ ä ï ä 7: Baùo loãi neáu döõ lieäu khoâng hôïp leäù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï ä 8: Löu thoâng tin phaûn hoài cuûa khaùch haøng veà saûn phaåmâ û à û ù ø à û åâ û à û ù ø à û åâ û à û ù ø à û å Nhaäp maõ khaùch haøng : Kieåm tra ä õ ù ø åä õ ù ø åä õ ù ø å toàn taïi, laáy teân khaùch haøngà ï á â ù øà ï á â ù øà ï á â ù ø Nhaäp maõ saûn phaåm : Kieåm tra ä õ û å åä õ û å åä õ û å å toàn taïi, laáy teân saûn phaåm...à ï á â û åà ï á â û åà ï á â û å Hình V-34 : Sơ đồ tuần tự nhập / hiệu chỉnh thông tin phản hồi về sản phẩm Tác vụ xoá thông tin phản hồi về sản phẩm − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mã thông tin phản hồi muốn xoá. − Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã thông tin phản hồi này trong hệ thống. − Sau khi kiểm tra mã thông tin phản hồi đã tồn tại, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động xoá thông tin phản hồi. − Nếu người sử dụng xác nhận đồng ý, hệ thống sẽ xoá thông tin thông tin phản hồi này khỏi hệ thống. 84 : NV T ieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhTTinPhanHoiVeSP : ThongTinPhanHoi 1: Nha äp m aõ t h oâ ng t in pha ûn hoàiä õ â û àä õ â û àä õ â û à 2: Kieåm t r a söï t oàn t a ïi cuûa t hoâng t in phaûn hoàiå ï à ï û â û àå ï à ï û â û àå ï à ï û â û à 3: Baùo loãi neáu t hoâng t in pha ûn hoài khoâng t oàn t a ïiù ã á â û à â à ïù ã á â û à â à ïù ã á â û à â à ï 5: Nha án nuùt Ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Yeâu ca àu xa ùc nha än ha ønh ñoäng xoaùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù 7: Nha án nuùt Coùá ù ùá ù ùá ù ù 8: Xoa ù t hoâng t in pha ûn hoà iù â û àù â û àù â û à Hình V-35 : Sơ đồ tuần tự xoá thông tin phản hồi về sản phẩm Dòng đặc biệt Trong tác vụ nhập / hiệu chỉnh nhóm sản phẩm (hoặc sản phẩm, ý kiến khách hàng, thị hiếu khách hàng, thông tin phản hồi), nếu người sử dụng nhập thông tin không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Trong tác vụ xoá nhóm sản phẩm Nếu nhập mã nhóm sản phẩm không tồn tại thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Nếu nhóm sản phẩm muốn xoá đã có sản phẩm thuộc về nó thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Trong tác vụ xoá sản phẩm Nếu nhập mã sản phẩm không tồn tại thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Nếu sản phẩm muốn xoá đã có chứng từ mua bán hoặc tiến trình bán hàng hoặc bảng báo giá liên quan thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Trong tác vụ xoá kết quả ý kiến khách hàng (hoặc thị hiếu khách hàng hoặc thông tin phản hồi), nếu người sử dụng nhập mã ý kiến khách hàng (hoặc mã thị hiếu khách hàng hoặc mã thông tin phản hồi) không tồn tại thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Điều kiện trước khi thực hiện 85 − Người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống. − Người sử dụng phải có quyền thực hiện chức năng này. − Các thông tin sau phải được thiết lập trước: Đối với tác vụ nhập / hiệu chỉnh nhóm sản phẩm, các thông tin này bao gồm : mã các thông tin định nghĩa thêm về nhóm sản phẩm. Đối với tác vụ nhập / hiệu chỉnh nhóm sản phẩm, các thông tin này bao gồm : mã nhóm sản phẩm, mã nhóm đơn vị tính, mã đơn vị tính mặc định,… Đối với tác vụ nhập / hiệu chỉnh ý kiến khách hàng, các thông tin này bao gồm : mã sản phẩm, mã khách hàng,… Đối với tác vụ nhập / hiệu chỉnh thị hiếu khách hàng, các thông tin này bao gồm : mã nhóm sản phẩm, mã khách hàng,… Đối với tác vụ nhập / hiệu chỉnh thông tin phản hồi, các thông tin này bao gồm : mã khách hàng, mã sản phẩm, mã nhân viên kỹ thuật,… Điều kiện sau khi thực hiện Sau khi chức năng này được thực hiện thì thông tin về nhóm sản phẩm, sản phẩm, ý kiến khách hàng, thị hiếu khách hàng ,thông tin phản hồi sẽ được thêm / hiệu chỉnh / xoá từ hệ thống. Biểu đồ trạng thái và biểu đồ hoạt động Sự thay đổi trạng thái của thông tin phản hồi về sản phẩm được mô tả qua biểu đồ trạng thái trong hình V-36 dưới đây. ñöôïc ïïï phaûn hoàiû àû àû à khoâng ñöôïc â ïâ ïâ ï giaûi quyeátû áû áû á ñöôïc ghi ïïï nhaänäää ñöôïc tìm ïïï hieåuååå Xaùc ñònh chuyeân v ieân giaûi quyeátù â â û áù â â û áù â â û á Khoâng theå giaûi quyeátâ å û áâ å û áâ å û á Nhaän tr aùch nhieämä ù ää ù ää ù ä ñöôïc giaûi ï ûï ûï û quyeátááá Giaûi quyeátû áû áû á th aønh øøø coângâââ th aát baïiá ïá ïá ï Töø choái t r aùch nhieämø á ù äø á ù äø á ù ä Giaûi quyeát thaønh coângû á ø âû á ø âû á ø â Giaûi quyeát thaá t baïiû á á ïû á á ïû á á ï Tìm hieåu t heâmå âå âå â Hình V-36 : Sơ đồ trạng thái thông tin phản hồi 86 Hoạt động giải quyết thông tin phản hồi về sản phẩm được mô tả qua biểu đồ hoạt động trong hình V-37 dưới đây. Gh i nhaän t hoâng ä âä âä â t in phaûn hoàiû àû àû à Tö ø choái t raùc h ø á ùø á ùø á ù n h ieämäää Nhaän t r aùch ä ùä ùä ù n h ieämäää Xaùc ñònh chuyeân ù âù âù â vieân giaûi quyeátâ û áâ û áâ û á G ia ûi quye átû áû áû á Baùo caùo keát quaû ù ù á ûù ù á ûù ù á û t h aát baïiá ïá ïá ï Ba ùo c aùo keát quaû ù ù á ûù ù á ûù ù á û t h aøn h coângø âø âø â T ìm h ieåu ååå vaán ñeàá àá àá à Khoâng giaûi â ûâ ûâ û quyeátááá [ G iaûi quyeát t haønh coâng ]û á ø âû á ø âû á ø â [ G iaûi quyeát t haát baïi ]û á á ïû á á ïû á á ï [ Vaán ñeà phaûn hoài á à û àá à û àá à û à k hoân g th uoäc t r aùc h nh ieäm ]â ä ù äâ ä ù äâ ä ù ä [ Vaán ñeà phaûn hoài á à û àá à û àá à û à t h uoäc t r aùch nh ieäm ]ä ù ää ù ää ù ä [ T ìm h ieåu ååå t h aønh coâng ]ø âø âø â [ T ìm h ieåu ååå t h aát baïi ]á ïá ïá ï Hình V-37 : Sơ đồ mô tả hoạt động bảo hành bảo trì e. UseCase Quản lý hoạt động tìm kiếm thị trường Quản lý hoạt động tìm kiếm thị trường bao gồm : Nhập / Hiệu chỉnh hoạt động, xoá hoạt động, lên lịch cho hoạt động, tổng hợp chi phí tiếp thị, nhập / hiệu chỉnh nhật ký, xoá nhật ký, vấn tin hoạt động. (Xem hình V-38) 87 Vaán tin hoaït ñoäng Nhaäp/Hieäu chænh hoaït ñoäng Xoaù hoaït ñoäng Leân lòch cho hoaït ñoäng Toång hôïp chi phí cho tieáp thò Nhaäp / Hieäu chænh nhaät kyù Xoaù nhaät kyù NV Tieáp Thò (from Actors) Hình V-38 : Sơ đồ UseCase Quản lý hoạt động tìm kiếm thị trường Dòng sự kiện Dòng cơ bản Tác vụ nhập / hiệu chỉnh hoạt động − Hệ thống yêu cầu nhập mã hoạt động. − Hệ thống kiểm tra mã hoạt động này đã tồn tại hay chưa. Nếu mã hoạt động không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả hoạt động bao gồm : tiêu đề, nội dung, độ ưu tiên, trạng thái, ngày dự kiến, ngày hết hạn, các nhân viên tham gia hoạt động,…Sau đó hệ thống yêu cầu nhập thông tin về chi tiết hoạt động và chi phí hoạt động. Nếu mã hoạt động đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của hoạt động có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : Đối với hành động nhập mới hoạt động, hệ thống sẽ thêm thông tin của hoạt động mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. 88 Đối với hành động hiệu chỉnh hoạt động, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của hoạt động này vào hệ thống. 8: Löu hoaït ñoängï äï äï ä : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhHD : HoatDong : ChiTietHoatDong : ChiPhiHoatDong : NVienHDong 1: Nhaäp maõ hoaït ñoängä õ ï ää õ ï ää õ ï ä 3: Neáu maõ hoaït ñoäng toà n taïi th ì hieån thò thoâng tin leân formá õ ï ä à ï å â âá õ ï ä à ï å â âá õ ï ä à ï å â â 4: Nhaäp / Hieäu chænh caùc thoâng t inä ä ù âä ä ù âä ä ù â 5: Nhaán nuùt ñoàng yùá ù à ùá ù à ùá ù à ù 6: Kieåm t r a döõ lieäu hôïp leäå õ ä ï äå õ ä ï äå õ ä ï ä 7: Baùo loãi neáu döõ lieäu khoâng hôïp leäù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï äù ã á õ ä â ï ä 2: Kieåm t r a söï toàn taï i cuûa maõ hoaït ñoängå ï à ï û õ ï äå ï à ï û õ ï äå ï à ï û õ ï ä Nhaäp maõ t ieán tr ình baùn haøng: Kieåm ä õ á ù ø åä õ á ù ø åä õ á ù ø å t ra toàn taïi , laáy t eân t ieán tr ình baùn à ï á â á ùà ï á â á ùà ï á â á ù haøng øøø Nhaäp maõ khaùch haøng : Kieåm tr a t oàn ä õ ù ø å àä õ ù ø å àä õ ù ø å à t aïi, laáy teân khaùch haøng ï á â ù øï á â ù øï á â ù ø Nhaäp maõ ngöôøi lieân heä : K ieåm t ra ä õ ø â ä åä õ ø â ä åä õ ø â ä å t oàn taï i, laáy te ân ngöô øi lieân heä ...à ï á â ø â äà ï á â ø â äà ï á â ø â ä 9: Löu chi tieát hoaï t ñoä ngá ï äá ï äá ï ä 10: L öu chi phí hoaït ñoängï äï äï ä 11: Löu thoâng t in nhaân vieân tham gia hoaït ñoängâ â â ï äâ â â ï äâ â â ï ä Hình V-39 : Sơ đồ tuần tự nhập / hiệu chỉnh hoạt động Tác vụ xoá hoạt động − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mã hoạt động muốn xoá. − Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã hoạt động này trong hệ thống. − Sau khi kiểm tra mã hoạt động đã tồn tại và chưa được ghi nhật ký, hệ thống yêu cầu xác nhận hành động xoá hoạt động. − Nếu người sử dụng xác nhận đồng ý, hệ thống sẽ xoá thông tin hoạt động này khỏi hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xoá các chi tiết hoạt động, chi phí hoạt động và các thông tin liên quan đến hoạt động này. 89 13: Xoaù thoâng tin nhaân v ieân tham gia hoaït ñoängù â â â ï äù â â â ï äù â â â ï ä : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhHD : HoatDong : ChiTietHoatDong : ChiPhiHoatDong : NVienHDong 1: Nhaäp maõ hoaït ñoängä õ ï ää õ ï ää õ ï ä 5: Nhaán nuùt xoaùá ù ùá ù ùá ù ù 9: Nhaán nuùt Co ùá ù ùá ù ùá ù ù 10: Xoaù hoaït ñoä ngù ï äù ï äù ï ä 4: Hieån thò thoâng t in hoaït ñoäng leân formå â ï ä âå â ï ä âå â ï ä â 2: Kieåm t r a söï toàn taïi cuûa maõ hoaït ñoängå ï à ï û õ ï äå ï à ï û õ ï äå ï à ï û õ ï ä 3: Baùo loãi neáu hoaït ñoäng khoâng toàn taïiù ã á ï ä â à ïù ã á ï ä â à ïù ã á ï ä â à ï 8: Yeâu caàu xaùc nhaän haønh ñoäng xoaùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ùâ à ù ä ø ä ù 6: Kieåm t r a t ính hôïp leä cuûa vieäc xoaù hoaït ñoängå ï ä û ä ù ï äå ï ä û ä ù ï äå ï ä û ä ù ï ä 11: Xoaù chi t ieá t hoaït ñoängù á ï äù á ï äù á ï ä 12: Xoa ù chi phí hoaït ñoängù ï äù ï äù ï ä 7: Baùo loãi neáu vieäc xoaù khoâng hôïp leäù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï äù ã á ä ù â ï ä Hình V-40 : Sơ đồ tuần tự xoá hoạt động Tác vụ lên lịch cho hoạt động − Hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập các thông tin cơ bản cho việc lên lịch bao gồm: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, nhóm tiếp thị. − Hệ thống thực hiện xếp lịch tự động cho các nhân viên trong nhóm. − Hệ thống phát sinh một nhật ký và chi tiết nhật ký tương ứng mặc định lấy thông tin từ kết quả xếp lịch. − Hệ thống hiển thị kết quả xếp lịch cho người dùng xem. Tác vụ tổng hợp chi phí tiếp thị − Hệ thống yêu cầu nhập các thông tin cơ bản cho việc tổng hợp ngân sách bao gồm: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại ngân sách (dự kiến / thực tế). − Nếu loại ngân sách là dự kiến, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí tiếp thị được ước tính trong khoảng thời gian này. − Nếu loại ngân sách là thực tế, hệ thống sẽ tổng hợp chi phí tiếp thị đã được chi trong khoảng thời gian này. − Hệ thống hiển thị kết quả tính được cho người dùng xem. 90 : NganSach : NV Tieáp Thòááá : frmTongHopChiPhiTiepThi : HoatDong : ChiPhiHoatDong : ChiTietChiPhi 1: Nhaäp khoaûng thôøi gian caàn tính ngaân saùch vaøloaïi ngaân saùchä û ø à â ù ø ï â ùä û ø à â ù ø ï â ùä û ø à â ù ø ï â ù 2: Xaùc ñònh caùc hoa ït ñoäng t rong khoaûng t hôøi gian naøyù ù ï ä û ø øù ù ï ä û ø øù ù ï ä û ø ø 3: Xaùc ñònh chi phí cho caùc hoaït ñoäng ñoùù ù ï ä ùù ù ï ä ùù ù ï ä ù 4: Xaùc ñònh chi phí caùc hoaït ñoäng theo töøng khoaûn muïc chi tieát chi phíù ù ï ä ø û ï áù ù ï ä ø û ï áù ù ï ä ø û ï á 5: Toång hôïp vaø löu vaøo ngaân saùch tieáp thòå ï ø ø â ù áå ï ø ø â ù áå ï ø ø â ù á Hình V-41 : Sơ đồ tuần tự tổng hợp chi phí tiếp thị dự kiến : NV Tieáp Thòááá : frmTongHopChiPhiTiepThi : NhatKy : ChiPhiNhatKy : ChiTietChiPhi : NganSach 1: Nhaäp khoaûng thôøi gian caàn t ính ngaân saùch vaøloaïi ngaân saùchä û ø à â ù ø ï â ùä û ø à â ù ø ï â ùä û ø à â ù ø ï â ù 2: Xaùc ñònh caùc hoa ït ñoäng t rong khoa ûng t hôøi gian na øyù ù ï ä û ø øù ù ï ä û ø øù ù ï ä û ø ø 3: Xaùc ñònh chi phí cho caùc hoaït ñoäng ñoùù ù ï ä ùù ù ï ä ùù ù ï ä ù 4: Xaùc ñònh chi phí caùc hoaït ño äng t heo töø ng khoaûn muïc chi tieát chi phíù ù ï ä ø û ï áù ù ï ä ø û ï áù ù ï ä ø û ï á 5: Toång hôïp vaø löu vaøo ngaân saùch t ieáp thòå ï ø ø â ù áå ï ø ø â ù áå ï ø ø â ù á Hình V-42 : Sơ đồ tuần tự tổng hợp chi phí tiếp thị thực tế Tác vụ nhập / hiệu chỉnh nhật ký − Hệ thống yêu cầu nhập mã nhật ký. − Hệ thống kiểm tra mã nhật ký này đã tồn tại hay chưa. Nếu mã nhật ký không tồn tại thì hệ thống yêu cầu người sử dụng nhập mới các thông tin cơ bản cuả nhật ký bao gồm : tiêu đề, trạng thái nhật ký, nhân viên thực hiện…Sau đó hệ thống yêu cầu nhập thông tin về chi tiết nhật ký và chi phí nhật ký liên quan. Nếu mã nhật ký đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của nhật ký có mã là mã vừa nhập. Sau đó hệ thống yêu cầu người sử dụng hiệu chỉnh các thông tin muốn sửa đổi. − Khi người sử dụng nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu hoặc hiệu chỉnh xong thì : 91 Đối với hành động nhập mới nhật ký, hệ thống sẽ thêm thông tin của nhật ký mà người sử dụng vừa nhập vào hệ thống. Đối với hành động hiệu chỉnh nhật ký, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của nhật ký này vào hệ thống. 8: Löu nhaät kyùä ùä ùä ù : NV Tieáp Thòááá : frmNhap/HieuChinhNhatKy : NhatKy : ChiTietNhatKy : ChiPhiNhatKy : NVienNKy Nhaäp maõ t ieán t r ình baùn haøng: Kieåm ä õ á ù ø åä õ á ù ø åä õ á ù ø å t r a toàn taïi, laáy teân t ieán t r ình baùn à ï á â á ùà ï á â á ùà ï á â á ù haøng øøø Nhaäp maõ khaùch haøng : Kieåm t r a toàn ä õ ù ø å àä õ ù ø å àä õ ù ø å à t aïi,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfXây dựng phân hệ quản trị mối quan hệ khách hàng.pdf