Luận văn Tìm hiểu về Neutrino mặt trời

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các bảng -------------------------------------------------------------------- 3

Danh mục các thuật ngữ thường dùng ----------------------------------------------- 3

Danh mục các hình vẽ, đồ thị --------------------------------------------------------- 4

Lời nói đầu ------------------------------------------------------------------------------ 5

Chương 1-Tổng quan về neutrino mặt trời ----------------------------------------- 7

1.1 Sơ lược về mô hình chuẩn của mặt trời --------------------------------- 7

1.2 Phổ thông lượng neutrino tính toán theo lý thuyết ------------------- 10

1.3 Các thí nghiệm đo neutrino mặt trời ----------------------------------- 13

1.3.1 DetectorClo Homestake ----------------------------------------- 13

1.3.2 Thí nghiệm Kamiokande và SuperKamiokande --------------- 14

1.3.3 DetectorGalli SAGE và GALLEX ------------------------------ 15

1.3.4 Thí nghiệm SNO và giả thuyết Oscillation --------------------- 16

1.3.5 Vấn đề thông lượng neutrino hep từ thí nghiệm Kamiokande 17

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết tính tốc độ phản ứng không cộng hưởng trên mặt

trời --------------------------------------------------------------------------------------- 20

2.1 Tốc độ phản ứng trên mặt trời -------------------------------------------- 20

2.2 Hàm phân bố vận tốc Maxwell-Boltzmann ----------------------------- 22

2.3 Tiết diện các phản ứng không cộng hưởng trên mặt trời --------------- 24

Chương 3-Giả thuyết mới giải thích vấn đề của phổ neutrino hep ------------- 30

3.1 Hàm phân bố non-Maxwell-Boltzmann trong môi trường plasma-- 30

3.2 Khả năng Lévy flight dẫn đến hàm phân bố non-MB --------------- 32

3.2.1 Sự kiện các ion năng lượng cao từ mặt trời -------------------- 32

3.2.2 Lévy flight --------------------------------------------------------- 33

3.3 Khả năng xảy ra cácphản ứng tương tác mạnh sinh-------------- 37

Chương 4 -Kết quả tính toán và kết luận ------------------------------------------ 44

Tài liệu tham khảo -------------------------------------------------------------------- 53

Phụ lục ---------------------------------------------------------------------------------- 55

pdf55 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu về Neutrino mặt trời, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhả năng Levy flight giải thích vấn đề thông lượng Neutrino HEP từ mặt trời.pdf
Tài liệu liên quan