Luận văn Về phương trình diophant dạng (x2 ± c)(y2 ± d) = z4

iLởi cảm ỡnl ii

1MỞ dầul 1

|1 Một sỗ kiến thức chuắn bị| 3

Ịl.l Phương trình Diơphant (lạng (I.r1 — byl = ±2| 3

|1.2 Phương trình Diơphant (lạng (I.r1 — by1 = ±4| 4

Ị1.3 Dãy Lehmer và một số kết quả liên qnaĩĩ| 5

|2 Phương trình Diophant dạng (;r2 ± C)(y2 ± D) = 2*1 13

|2.1 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± l)(y2 ± 1) = Z4Ị 13

|2.2 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± 4)(y2 ± 4) = z4| 21

|2.3 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± 2)(y2 ± 2) = z4| 26

|2.4 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± 2)(y2 ± 1) = z4| 29

|2.5 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± 2)(y2 ± 4) = z4| 31

|2.6 Phương trình Diophant dạng (.r2 ± 4)(y2 ± 1) = z4| 35

|Kết luậnỊ 44

|Tài liệu tham khảoỊ 45

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về phương trình diophant dạng (x2 ± c)(y2 ± d) = z4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_phuong_trinh_diophant_dang_x2_cy2_d_z4.pdf
Tài liệu liên quan