Luận văn Về tính chất nghiệm của phương trình tiến hóa và ứng dụng

1 Nửa nhóm liên tục mạnh trong không gian Banach và toán tử

sinh của chúng 5

1.1 Nửa nhóm liên tục mạnh 5

1.2 Khái niệm toán từ sinh và một số két quả bố trợ 9

1.3 Định lý vè toán tử sinh cùa nửa nhóm 12

1.4 Khái niệm vè tán xạ vã định lý Lunner-Phillips 15

1.5 Một số ví dụ khác nhau cùa nửa nhóm liên tục mạnh 17

1.5.1 Nửa nhóm liên tục đều 17

1.5.2 Nửa nhóm dồng dạng 19

1.5.3 Nửa nhóm diều chinh 19

1.5.4 Nửa nhóm nhân

1.6 Bài toán Cauchy đặt chinh

2 Tính chất nghiệm của phương trinh tiến hõa trừu tượng vã ửng dụng

2.1 Nhiễu bị chặn cùa nửa nhỏm liên tỊic mạnh

2.2 Phương trinh tiến hóa với nhiêu Lipschitz

2.3 Khái niệm họ toán từ tiến hóa liên tục mạnh và một vài tính chát

nghiệm cùa phương trinh vi phân tuyến tính thuản nhất trong không gian Banach

2.4 Nhiễu tuyên tinh cùa phương trình tiến hoá và họ toán tử tiến

hóa liên tục mạnh

2.5 Str tương dương tiệm cận của các họ toán từ tién hỏa

2.6 ứng dying cùa phương pháp nứa nhóm trong mô hĩnh quần thể

sinh học

2.6.1 Về tinh chất nghiệm của bài toán dân số phụ thuộc vào tuỏi

2.6.2 Tinh chất nghiệm cùa bài toán dãn số có phụ thuộc vào

 

pdf62 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về tính chất nghiệm của phương trình tiến hóa và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_434_2037_1870287.pdf
Tài liệu liên quan