Luận văn Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện – từ thực tiễn thành phố Hải Phòng

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ Ử PHẠT VI PHẠM

HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN L NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ

ĐIỀU KIỆN. 7

1.1. Những khái niệm cơ bản . 7

1.2. Quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành ch nh trong quản l

ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 24

1.3. Những yếu tố bảo đảm xử phạt vi phạm hành ch nh trong quản l

ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG Ử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG QUẢN L NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

TR N Đ A BÀN THÀNH PHỐ HẢI PH NG . 42

2.1. Thực trạng vi phạm hành ch nh trong quản l ngành nghề kinh doanh

có điều kiện trên địa bàn thành phố Hải ph ng . 42

2.2. ết quả xử phạt vi phạm hành ch nh trong quản l ngành nghề kinh

doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hải Ph ng . 49

2.3. Đánh giá chung về xử phạt vi phạm hành chính trong quản l lĩnh vực

kinh doanh có điều kiện . 57

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG

HIỆU QUẢ Ử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN L 65

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TỪ THỰC TIỄN

THÀNH PHỐ HẢI PH NG . 65

3.1. Phương hướng tăng cư ng hiệu quả xử phạt vi phạm hành ch nh trong

quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 65

3.2. Giải pháp tăng cư ng hiệu quả xử phạt vi phạm hành ch nh trong quản

l ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 70

KẾT LUẬN . 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 87

pdf97 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện – từ thực tiễn thành phố Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
doanh có điều kiện. Để đạt được các yêu cầu trên đây, Luật xử l VPHC đã quy định chung về tổ chức bộ máy cơ quan xử phạt VPHC hay là cơ quan áp dụng trách nhiệm hành ch nh trên những nét cơ bản. Trên cơ sở khung cơ quan, ngư i có thẩm quyền xử phạt VPHC, quy định các cơ quan, ngư i có thẩm quyền này vào lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần có t nh linh hoạt, sát với thực tế các hoạt động trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trình độ nhận thức, thức ch nh trị của các chức danh như Thanh tra chuyên ngành; Công an nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp... có vai tr cực kỳ quan trọng trong việc hình thành lập trư ng tư tưởng của ngư i thực thi công vụ bởi vì: Lập trư ng tư tưởng vững vàng sẽ là tiền đề vững chắc bảo đảm cho hoạt động xử phạt VPHC đúng với đư ng lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vai tr thức ch nh trị, nâng cao trình độ ch nh trị, bản lĩnh ch nh trị, gắn bó tha thiết với sự nghiệp cách mạng của các chức danh trên đặc biệt quan trọng khi phải áp dụng pháp luật trong điều kiện kinh tế tri thức, kinh tế thị trư ng định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay với những mặt trái của nó. Ch nh thức ch nh trị của mỗi công chức, lực lượng công an là nhân tố quan trọng giúp cho hoạt động xử phạt VPHC 37 trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không rơi vào tình trạng “pháp luật đơn thuần”, máy móc, tách r i các quy phạm pháp luật với lợi ch chung của xã hội. Bên cạnh đó, thức ch nh trị của công chức, lực lượng công an không chỉ là nhân tố đảm bảo các quy phạm pháp luật được áp dụng đúng đắn và ch nh xác mà c n giúp cho mỗi công chức, lực lượng công an có được bản lĩnh ch nh trị để xử l các tình huống trong thực tiễn một cách nhanh chóng, kịp th i và sáng tạo. Hoạt động xử phạt VPHC rất phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, cho nên công chức, lực lượng công an phải là ngư i gương mẫu và có đạo đức nghề nghiệp. Do đó, việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức với những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, ch nh, ch công, vô tư” sẽ giúp cho những ngư i thực thi công vụ trong sáng, bản lĩnh ch nh trị vững vàng để từ đó có được những quyết định công tâm, thấu tình, đạt l và thật sự hiệu quả. Ngoài thức, đạo đức nghề nghiệp, năng lực trình độ của những ngư i có chức năng, thẩm quyền xử phạt có vai tr quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động xử phạt. Ch nh vì vậy, pháp luật đ i hỏi ngư i được giao nhiệm vụ phải có những điều kiện về năng lực, trình độ, tiêu chuẩn nhất định. Công chức, lực lượng công an phải là ngư i có thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có kiến thức quản l nhà nước và am hiểu pháp luật; có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ phù hợp. Sự am hiểu về đ i sống xã hội, kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân cũng là yếu tố giúp cho công chức, lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và có ảnh hướng nhất định tới việc thưc hiện nhiệm vụ trong hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, ngư i có thẩm quyền xử phạt VPHC trong khi thực thi công vụ phải có t nh tự giác và thức kỷ luật cao, áp dụng các biện pháp hành ch nh phải phù hợp với quy định của pháp luật xử phạt VPHC, Nghị định xử 38 phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các lực lượng có thẩm quyền xử l vi phạm. Ngư i có thẩm quyền phải thực hiện đúng quy định và yêu cầu của các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt VPHC. 1.3.4. c ếu tố ảo đảm kh c Cơ sở vật chất và nguồn lực tài ch nh cho hoạt động xử phạt VPHC có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở vật chất ở đây bao gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ của các đơn vị có chức năng xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực tài ch nh ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo thực hiện pháp luật xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ khi hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực tài ch nh được đầy đủ mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong tình hình mới, từ đó ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, mức độ hoàn thiện của thể chế xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng là một trong những yếu tố bảo đảm xử phạt VPHC trong lĩnh vực này. Pháp chế XHCN chỉ có thể được tăng cư ng, thực hiện pháp luật chỉ có thể nghiêm minh, phù hợp với thực tế khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, thể chế hóa đư ng lối, chủ trương, ch nh sách của Đảng, phù hợp với những đặc điểm kinh tế - xã hội của đất nước. Pháp luật xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng vậy, muốn thực hiện tốt phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đơn giản, dễ hiểu và tạo ra 39 một khung pháp l đầy đủ, hoàn chỉnh đảm bảo được sự thống nhất quản l trong toàn ngành, làm cơ sở cho việc phân loại, phân luồng, góp phần cải cách hành ch nh về đăng k kinh doanh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao t nh tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh và các cán bộ, công thức Bộ ế hoạch và Đầu tư cũng như các Sở ế hoạch và đầu tư tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cuối cùng là yếu tố về trình độ nhật thức của lực lượng công chức có thẩm quyền xử l VPHC trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Trình độ nhận thức, thức ch nh trị của các chức danh như Thanh tra chuyên ngành; Công an nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp... có vai tr cực kỳ quan trọng trong việc hình thành lập trư ng tư tưởng của ngư i thực thi công vụ bởi vì: Lập trư ng tư tưởng vững vàng sẽ là tiền đề vững chắc bảo đảm cho hoạt động xử phạt VPHC đúng với đư ng lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vai tr thức ch nh trị, nâng cao trình độ ch nh trị, bản lĩnh ch nh trị, gắn bó tha thiết với sự nghiệp cách mạng của các chức danh trên đặc biệt quan trọng khi phải áp dụng pháp luật trong điều kiện kinh tế tri thức, kinh tế thị trư ng định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay với những mặt trái của nó. Ch nh thức ch nh trị của mỗi công chức, lực lượng công an là nhân tố quan trọng giúp cho hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không rơi vào tình trạng “pháp luật đơn thuần”, máy móc, tách r i các quy phạm pháp luật với lợi ch chung của xã hội. Bên cạnh đó, thức ch nh trị của công chức, lực lượng công an không chỉ là nhân tố đảm bảo các quy phạm pháp luật được áp dụng đúng đắn và chính xác mà còn giúp cho mỗi công chức, lực lượng công an có được bản lĩnh ch nh trị để xử l các tình huống trong thực tiễn một cách nhanh chóng, kịp th i và sáng tạo. Hoạt động xử phạt VPHC rất phức tạp, dễ xảy ra tiêu 40 cực, cho nên công chức, lực lượng công an phải là ngư i gương mẫu và có đạo đức nghề nghiệp. Do đó, việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức với những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, ch nh, ch công, vô tư” sẽ giúp cho những ngư i thực thi công vụ trong sáng, bản lĩnh ch nh trị vững vàng để từ đó có được những quyết định công tâm, thấu tình, đạt l và thật sự hiệu quả. Ngoài thức, đạo đức nghề nghiệp, năng lực trình độ của những ngư i có chức năng, thẩm quyền xử phạt có vai tr quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động xử phạt. Ch nh vì vậy, pháp luật đ i hỏi ngư i được giao nhiệm vụ phải có những điều kiện về năng lực, trình độ, tiêu chuẩn nhất định. Công chức, lực lượng công an phải là ngư i có thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có kiến thức quản l nhà nước và am hiểu pháp luật; có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ phù hợp. Sự am hiểu về đ i sống xã hội, kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân cũng là yếu tố giúp cho công chức, lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và có ảnh hướng nhất định tới việc thưc hiện nhiệm vụ trong hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 41 Ti u t c n 1 Trong chương 1, với đề tài xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện, luận văn đã làm rõ khái niệm, dấu hiệu, đặc điểm, quan niệm và nghĩa của việc xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ đó đưa ra các yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xử phạt hành ch nh đó để làm cơ sở l luận và phương pháp nghiên cứu thực trạng cũng như luận chứng các giải pháp nhằm đảm bảo việc xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở chương 2 và chương 3. Xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm việc xử phạt các hành vi VPHC về viễn thông, công nghệ thông tin, báo ch , phát thanh truyền hình, xuất bản, tần số vô tuyến điện Việc xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện là quá trình hoạt động có mục đ ch làm cho những quy phạm pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực này trở thành hiện thực cuộc sống, tạo ra hành lang pháp l cho hoạt động thực tế của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh những ngành nghề có điều kiện nhằm ngăn chặn tình trạng VPHC trong lĩnh vực này đảm bảo ổn định an ninh kinh tế, trật tự xã hội. Luận văn nhấn mạnh hành vi VPHC và đặc điểm của hành vi VPHC trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quan niệm về xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực này cũng như nguyên tắc, thẩm quyền và thủ tục xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để đảm bảo công tác xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải đáp ứng các yêu cầu: ngăn chặn ph ng ngừa, xử l nghiêm minh, đúng ngư i, đúng vi phạm, xử l công bằng, công khai, minh bạch, tôn trọng, bảo vệ pháp luật xử phạt hành ch nh trong lĩnh vực quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. 42 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG Ử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN L NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TR N Đ A BÀN THÀNH PHỐ HẢI PH NG 2.1. Thực trạn vi p ạm àn c ín tron quản l n àn n ề in oan có điều iện trên địa àn t àn p ố Hải p n 2.1.1. nh h nh kinh tế - ã h i c a thành phố Hải Phòng Hải Ph ng là thành phố ven biển, nằm ph a Đông miền duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km, ph a Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Ninh, ph a Tây Bắc giáp Hải Dương, ph a Tây Nam giáp Thái Bình và ph a Đông là b biển chạy dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam từ ph a Đông đảo Cát Hải đến cửa sông Thái Bình. Là nơi hội tụ đầy đủ các lợi thế về đư ng biển, đư ng sắt, đư ng bộ và đư ng hàng không, giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong cả nước và các quốc gia trên thế giới. Do có cảng biển, Hải Ph ng giữ vai tr to lớn đối với xuất nhập khẩu của vùng Bắc Bộ, tiếp nhận nhanh các thành tựu khoa học – công nghệ từ nước ngoài để rồi lan toả chúng trên phạm vi rộng lớn từ bắc khu Bốn cũ trở ra. Cảng biển Hải Ph ng cùng với sự xuất hiện của cảng Cái Lân (Quảng Ninh) với công suất vài chục triệu tấn tạo thành cụm cảng có quy mô ngày càng lớn góp phần đưa hàng hoá của Bắc bộ đến các vùng của cả nước, cũng như tham gia dịch vụ vận tải hàng hoá quá cảnh cho khu vực Tây Nam Trung Quốc. Bộ Ch nh trị đã ra Nghị quyết số 32- NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Ph ng trong th i kỳ CNH, HÐH và ngày 16-9-2009, Thủ tướng Ch nh phủ có Quyết định số 1448/QÐ- TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Ph ng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Ðây là nghị quyết và quyết định có nghĩa quan trọng với tương lai phát triển của thành phố cảng. Theo đó, Hải 43 Ph ng là đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, có vị tr quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc ph ng, an ninh của vùng Bắc Bộ và cả nước; là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất ph a Bắc Việt Nam, đồng th i cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 3 cả nước, lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội. Hải Ph ng c n là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, cùng với Đà Nẵng và Cần Thơ. Được thành lập vào năm 1888, Hải Ph ng là nơi có vị tr quan trọng về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và an ninh, quốc ph ng của vùng Bắc Bộ và cả nước, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Hải Ph ng là đầu mối giao thông đư ng biển ph a Bắc. Với lợi thế cảng nước sâu nên vận tải biển rất phát triển, đồng th i là một trong những động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong 2 trung tâm phát triển của Vùng inh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hải Ph ng có nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn và trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và thủy sản của vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. Hải Ph ng là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm ph a Bắc gồm Hà Nội, Hải Ph ng và Quảng Ninh, nằm ngoài Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Hải Ph ng có diện t ch đất liền: 1.561,8 km2; dân số: 2,013 triệu ngư i (tính đến tháng 12/2018), là thành phố đông dân thứ 3 ở Việt Nam, sau Hà Nội và thành phố Hồ Ch Minh. Thành phố Hải Ph ng gồm 7 quận nội thành, 6 huyện ngoại thành và 2 huyện đảo; (223 đơn vị cấp xã gồm 70 phư ng, 10 thị trấn và 143 xã). Mật độ dân số 1,289 ngư i/km2.[8] Toàn thành phố hiện có trên 43,269 doanh nghiệp, với chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tại th i điểm 01/3/2018 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ, trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,6%; 44 lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,75%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,3%. Hải Ph ng có điều kiện tự nhiên rất phong phú, giàu đẹp, đa dạng và có nhiều nét độc đáo mang sắc thái của cảnh quan nhiệt đới gió mùa. Nơi đây có rừng quốc gia Cát Bà - hu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh nổi tiếng, đặc biệt phong phú về số lượng loài động thực vật, trong Hồng, tạo nên một cảnh quan nông nghiệp trồng lúa nước là nét đặc trưng của vùng du lịch ven biển Bắc Bộ và cả một vùng biển rộng với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, nhiều hải sản qu hiếm và bãi biển đẹp. h hậu của Hải Ph ng cũng khá đặc sắc, ôn hoà, dồi dào nhiệt ẩm và quanh năm có ánh nắng chan hoà, rất th ch nghi với sự phát triển của các loài động thực vật nhiệt đới, đặc biệt rất dễ chịu với con ngư i vào mùa thu và mùa xuân. Trong th i gian tới, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thì tình hình kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch nói riêng trong thành phố sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ đó, nhiều nhà đầu tư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở phục vụ kinh doanh giải tr , hoạt động vui chơi tiếp tục được hình thành và phát triển. Vì vậy, tình hình vi phạm trong các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ diễn biến hết sức phức tạp như: là sự phát triển không ngừng của các cơ sở dịch vụ, cầm đồ, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn nhưng số lượng các cơ sở này chiếm trên 89% là kinh doanh hộ cá thể, các cơ sở đạt chuẩn không nhiều, tạo áp lực lớn cho công tác kiểm tra, quản l , giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong khi đó, số công chức, lực lượng công an được phân công trực tiếp quản l , theo dõi các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ thành phố đến các quận/huyện không được bố tr nhiều, rất mỏng 45 lực lượng so với yêu cầu thực tế. Đồng th i, kéo theo đó là sự biến tướng trong các cơ sở cho thuê lưu trú, karaoke, massage, vũ trư ng và sự quản l lỏng lẻo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ dễ bị tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội, là nơi tiêu thụ các tài sản do phạm tội mà có. Hậu quả thiệt hại về kinh tế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vi phạm so lợi nhuận thu được là không đáng kể, do đó việc xem nhẹ các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh rất dễ xảy ra. 2.1.2. Tình hình vi phạm hành chính trong trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên đ a àn thành phố Hải Phòng Với đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tác động đến các VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại thành phố Hải Ph ng nêu trên, tình hình đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là việc XPVPHC lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn c n diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra, trong khi đó việc quản l c n nhiều bất cập. Do đó, đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản l nhà nước và gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi chọn ngành, nghề để kinh doanh cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính. Th i gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cư ng công tác quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện, qua đó đã hạn chế phát sinh các vi phạm mới. Tình trạng vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã giảm, đồng th i hạn chế được việc lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện c n gặp như: một số khó khăn, vướng mắc, các văn bản quy định về công tác quản l ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự c n chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế; quy định về thủ tục kinh doanh cầm đồ, lưu trú...; chủ 46 trương hạn chế hoạt động kinh doanh lưu trú vẫn chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể nên gây khó khăn trong công tác phối hợp giữa cơ quan đăng k và cơ quan quản l . Các cơ quan quản l nhà nước vẫn cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, trong khi đó, nếu lực lượng công an ngừng cấp giấy chứng nhận điều kiện về an ninh trật tự sẽ gây bức xúc, phản ứng của các cơ sở. Hiện nay, toàn thành phố có tổng số cơ sở kinh doanh thuộc các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là 2.375 cơ sở (t nh đến tháng 10 năm 2018) với tổng số ngư i làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn là 4.492 ngư i. Trong đó, tập trung chủ yếu là các ngành, nghề: kinh doanh khách sạn 76 với 231 ngư i; sản xuất con dấu: 07 cơ sở với 21 ngư i; hoạt động in: 173 cơ sở với 420 ngư i; dịch vụ cầm đồ 722 cơ sở với 1161 ngư i; cơ sở kinh doanh karaoke: 325 cơ sở với 740 ngư i; cơ sở xoa bóp (massage): 26 cơ sở với 84 ngư i; kinh doanh kh dầu mỏ hóa lỏng LPG: 430 cơ sở với 812 ngư i và kinh doanh lưu trú khác 616 cơ sở với 1023 ngư i. Tình hình VPHC trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo số liệu thống kê của Công an thành phố Hải Ph ng. T nh từ năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, lực lượng Công an thành phố Hải Ph ng tiến hành kiểm tra 11.875 lượt cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó tập trung vào các cơ sở lưu trú, hoạt động in, dịch vụ cầm đồ, karaoke. Qua kiểm tra đã phát hiện 826 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạm hành ch nh với tổng số tiền phạt là 1.350.445.000 đồng, nhắc nhở 1.187 trư ng hợp cơ sở kinh doanh có điều kiện chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi hoạt động kinh doanh. Đồng th i phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và ph ng chống tệ nại xã hội thành phố tiến hành kiểm tra trên 6.000 cơ sở và lập hồ sơ xử l 120 trư ng hợp với số tiền 470.000.000 đồng. 47 Bản 2.1: Các hành vi VPHC trong lĩn vực in oan có điều iện trên địa àn t àn p ố Hải P n Năm Các hành vi VPHC Kinh doanh ịc vụ l u trú Kinh doanh ịc vụ in Kinh doanh ịc vụ cầm đồ Kinh doanh ịc vụ Karaoke Kinh doanh ịc vụ xoa bóp Kinh doanh ịc vụ í oá lỏn (LPG) 2014 89 4 39 11 9 5 2015 102 13 28 18 6 6 2016 91 14 25 24 8 3 2017 101 12 29 17 6 5 2018 94 10 36 15 3 3 Tổn 477 53 157 85 32 11 Nguồn: Công an thành phố Hải Phòng Qua bảng tổng hợp cho thấy, những hành vi VPHC phổ biến trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hải Ph ng, được chia thành các nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực này như sau: Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú: Đây là nhóm hành vi vi phạm nhiều nhất trong lĩnh vực quản l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chiếm tỷ lệ 57,8%, do nhóm hoạt động kinh doanh này thư ng thực hiện hành vi vi phạm như: không ghi tên khách vào sổ quản l lưu trú, không kiểm tra lưu giữ chứng minh nhân dân, không khai báo trạm trú, để xảy ra c bạc, mại dâm, môi giới hôn nhân cho ngư i nước ngoài, sử dụng ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức truyền đạo trái phép... Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ: Đây là nhóm hành vi vi phạm với số lượng nhiều, chiếm tỷ lệ 19,1%, phần lớn các cơ sở dịch vụ cầm đồ vi phạm các điều kiện kinh doanh như: cầm cố những tài sản không đúng chủ sở hữu, không có ủy quyền của chủ sở hữu, 48 không có giấy t chứng minh nguồn gốc; cầm cố thế chấp tài sản mà không có hợp đồng hoặc thực hiện không đúng mẫu hợp đồng theo quy định; nhận cầm thế chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu; thực hiện hành vi biến tướng cho vay cầm cố với lãi suất caoTừ những l do nêu trên đã kiến tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh cầm đồ là nơi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có (cướp, cướp giật, trộm, lừa đảo, lạm dụng t n dụng, chiếm đoạt) và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke: chủ yếu là hoạt động không giấy phép, không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép hoạt động, chuyển nhượng giấy phép, sử dụng giấy phép của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh, vi phạm kinh doanh quá gi và âm thanh quá mức quy định, không k hợp đồng lao động với nhân viên hoặc sai quy định việc tổ chức môi giới, chứa mại dâm, xảy ra hành vi khiêu dâm, k ch dâm, mại dâm, sử dụng ma túy. Có nơi c n xảy ra đánh nhau, gây rối trật tự công cộng những hành vi vi phạm trên đã trở thành những tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, gây mất ANTT địa phương, gây bất bình trong nhân dân và dư luận xã hội. Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xoa bóp: chủ yếu là không có bác sĩ tại nơi kinh doanh, không có chuông cấp cứu, kỹ thuật viên không chứng chỉ hành nghề, không đeo bảng tên, không có giấy chứng nhận sức khỏe định kỳ, có hành vi k ch dâm và mại dâm. Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh kh hóa lỏng: các hành vi vi phạm thư ng xảy ra là bố tr lắp đặt phương tiện ph ng cháy và chữa cháy không đầy đủ theo quy định, trang bị phương tiện ph ng cháy và chữa cháy không đúng nơi quy định Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động in: các hành vi vi phạm thư ng xảy ra là hành nghề kinh doanh có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ 49 có điều kiện về ANTT, không thực hiện các điều kiện về ANTT đối với cơ sở hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, tình hình VPHC trên địa bàn thành phố Hải Ph ng trong th i gian qua phổ biến có 06 nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, số liệu trên chưa phản ánh một cách đầy đủ, khách quan và chưa toàn diện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này trong thực tế. Bởi vì, trong công tác kiểm tra, xử l của các cơ quan chức năng c n rất nhiều hành vi vi phạm khác như: hông duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về ANTT trong quá trình hoạt động kinh doanh (quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP), sử dụng cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT để tổ chức hoạt động tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật (quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP). Vì vậy, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm nghiên cứu những nguyên nhân cụ thể để đưa ra giải pháp khắc phục trong th i gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản l , xử l ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong tình hình mới hiện nay. 2.2. K t quả ử p ạt vi p ạm àn c ín tron quản l n àn n ề in oan có điều iện trên địa àn t àn p ố Hải P n 2.2.1. ng số vụ vi phạm hành chính ử phạt Theo báo cáo của Công an thành phố về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội năm 2012 và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội từ năm 2014 đến tháng 12 nam 2018 thì tổng số trư ng hợp vi phạm về ngành,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_quan_ly_n.pdf
Tài liệu liên quan