Mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.

 Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, trân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết trong nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật

(+ Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.

+ Trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú).

Việc chấp hành tốt mọi sự phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng thường xuyên và đúng quy định, đóng đảng phí theo quy định, giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú tốt. Tham gia sinh hoạt nơi cư trú mỗi năm 2 lần, tham gia tốt các phong trào ở địa phương.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGÃ BẢY CHI BỘ TH HÙNG VƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngã Bảy, ngày 06 tháng 12 năm 2018 Mẫu 2d-KĐ.ĐG.CN BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 (Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) ----- Họ và tên: LÊ THANH LÂM.  Ngày sinh: 15/05/1979 Chức vụ Đảng: Đảng viên chính thức Chức vụ chính quyền: .. Chức vụ đoàn thể: .... Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hùng Vương Chi bộ: Trường Tiểu học Hùng Vương I. Ưu điểm, kết quả đạt được 1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc - Tư tưởng chính trị (+ Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. + Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng. + Trách nhiệm trong lãnh đạo xây dựng chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; lề lối làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở, ... theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ). - Trung thành với Đảng, có ý thức tư tưởng chính trị cao. - Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân. - Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng đề ra, nhận thức đúng đắn về Đảng. - Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Gương mẫu trong công tác, có ý thức trách nhiệm khi được phân công, chấp hành sự phân công của Đảng và cấp trên. - Tự phê bình một cách trung thực; thẳng thắn đóng góp ý kiến đồng chí mình để thực hiện tốt hơn. - Nói và viết đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm. - Sáng tạo trong công tác phù hợp với thực tế; có ý thức học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. - Không tham vọng chức danh, chức vụ cao; chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ khi được phân công; không bè phái để vận động tín nhiệm. - Giải quyết công việc của Đảng đặt lên hàng đầu, không lợi dụng công việc chung mà đem lại lợi ích riêng cho bản thân. - Phẩm chất đạo đức, lối sống (+ Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. + Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ). Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, trân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết trong nội bộ. - Ý thức tổ chức kỷ luật (+ Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định. + Trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú). Việc chấp hành tốt mọi sự phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng thường xuyên và đúng quy định, đóng đảng phí theo quy định, giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú tốt. Tham gia sinh hoạt nơi cư trú mỗi năm 2 lần, tham gia tốt các phong trào ở địa phương. - Tác phong, lề lối làm việc (+ Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. + Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp). Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. - Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (phụ lục kèm theo). (+ Xác định rõ và đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. + Việc đấu tranh phòng, chống của bản thân). Thừa nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Thừa nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Không Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn kết trong Đảng, phản bác ý kiến xuyên tạc về Đảng. Thừa nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Thực hiện theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Không quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Không có tôn giáo nên tuyệt đối không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. 2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ (+ Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định. + Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. + Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách). - Tinh thần trách nhiệm cao trong mọi sự phân công. - Đạt và vượt mọi nhiệm vụ được giao. - Ý thức trách nhiệm cao khi tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Gia đình văn hóa góp phần xây dựng khu vực văn hóa. 3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm – Tuyên truyền, vận động người thân cùng  quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. – Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.   – Có  lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.         – Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy  tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không  được làm. – Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. 4. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có) ............ II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân Hạn chế, khuyết điểm (theo các nội dung nêu trên). - Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp và cách giải quyết các tình huống chưa khéo léo, tế nhị. - Còn 1 học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. - Ít nói, thể hiện trong quan hệ chưa khéo léo. - Do chỉ số IQ của em này rất thấp, tiếp thu bài rất chậm. III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước Khéo léo hơn trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp và cách giải quyết các tình huống. Lên kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác chủ nhiệm tốt. Cố gắng phấn đấu rèn đến kì thi học kì 1 sắp tới không còn học sinh chưa đạt chuẩn. IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có) (Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm). V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có) VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan. - Học hỏi kinh nghiệm phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn. Tham mưu với Ban giám hiệu và tổ chuyên môn trong công tác giảng dạy có hiệu quả hơn. VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng 1. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (kèm theo phiếu phân tích chất lượng - Mẫu 4a-KĐ.ĐG.ĐV) NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Lê Thanh Lâm Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ............................................................................................................................................................................................................................................... - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: .................................... ............................................................................................................................ (“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá của chi ủy (nơi không có chi ủy thì đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ nhận xét, đánh giá): ......................................................... - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng (bỏ phiếu biểu quyết): ............................................................................................................................ (“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”). .............., ngày ..... tháng ...... năm...... T/M CHI ỦY BÍ THƯ - Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng (Hội nghị ban chấp hành đảng bộ cơ sở hoặc hội nghị chi bộ cơ sở bỏ phiếu biểu quyết): ........................................................................................................................................................................................................................................................ (“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”). .............., ngày ..... tháng ...... năm...... T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDanh gia dang vien 2018 mau 2d_12497730.doc
Tài liệu liên quan