Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd - Fe - B bằng cách thay thế Dy cho Nd

Các hợp kim Ndi6;.xDỵxFe--B6j sau khi nghiền tinh (nghiền bi), bột sỗ được ép định hướng trong từ trưởng thảnh nên vã chuẩn bị cho bước thiêu kết ở nhiệt độ 1080°C ttong 1 h. Hỉnh 3.2 lả đường từ trề của các nam châm với hợp phần Ndi6.;J>yxFe77Bôj (x = 0,1, 2, 3,4 vả 5) sau khi thiêu kết. Ta nhận thấy răng, tinh chất từ cũa nam châm thay đỗi đãng ke khi thêm Dy. Lực kháng từ tăng dần khi nồng độ Dy tăng từ 0% đến 5%. Đạt giá trị cao nhất là 10 kOe. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng đỏi hói nam châm thiêu kết phải có lực kháng từ lớn hơn. Vi sau quá trinh thiêu kết vi cấu trúc như kích thước hạt không đồng đều, xuất hiện nhiều lỗ rồng, biên hạt cỏn khuyết tật của nam châm thu được chưa hoãn thiện nhiều. Đe cãi thiện thông số từ nãy, nam châm sau thiêu kết tiếp tục được xử lý nhiệt hai giai đoạn. Bời vi, các nghiên cứu đà chi ra răng, lục kháng tử cùa nam châm thiêu ket rất nhạy với vi cấu trúc (hĩnh thái biên hạt, các pha ờ biên hạt, kích thước trung binh cùng sự phân bố kích thước của các hạt từ cứng NdjFeuB.). Trong khi đỏ, bước xử lý nhiệt sau thiêu kết lại ánh hưởng mạnh đến vi cấu trúc. Quá trinh nãy giúp tái kết tinh hình thành pha tinh thể, tạo cở hạt mong muon, loại bõ khuyết tật, cãi thiện sự thống nhất về thành phan trong pha Nd;Fei4B vã tương tảc giửa các hạt tử cứng bới pha phi tử giàu Nd. Bước xử lí nhiệt hai giai đoạn được tiến hãnh với các thông so nhiệt độ và thời gian trong từng bước như sau. Giai đoạn thứ nhất, các mẫu được giừ ở nhiệt độ T,1 = 820°C trong thời gian 1 giở rồi được làm nguội nhanh xuống nhiệt độ phỏng. Giai đoạn hai mẫu được ũ ở nhiệt độ 54O°C trong thời gian 1 giở rồi làm nguội nhanh xuống gần nhiệt độ phòng, ơ cã hai giai đoạn mẫu đều được nguội nhanh băng luồng khi Ar [3].

 

pdf62 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd - Fe - B bằng cách thay thế Dy cho Nd, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnang_cao_luc_khang_tu_cua_nam_cham_thieu_ket_nd_fe_b_bang_ca.pdf
Tài liệu liên quan