Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng may mặc Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam

LỞI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

CHƯƠNG 1: PHÂN MỞ ĐÂU I

1.1. Sự cần thiết cũa dề tài nghiên cứu 1

1.2. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 3

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu: 3

1.2.2. Cảu hói nghicn cứu 3

1.2.3. Nhiệm vụ nghiên cửu 4

13. Dối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án .„.4

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 4

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 4

1.4. Khái quát phương pháp nghiên cứu .„.5

1.5. Nhùng đóng góp mới 8

1.6. Kết cáu cũa luận ãn .„.8

CHƯƠNG 2: cơ SỜ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN cứu 10

2.1. Ý định mua cùa người tiêu dùng 10

2.2. Cơ sở lý thuyết các nhân tồ ãnh hướng đến ý đ|nh mua hàng ngoại 10

2.2.1. Lý thuyết hành vi hụp lý (TRA) và lý thuyết hành vi có kể hoạch (TPB). 11

2.2.2. Lý thuyết bân sắc xã hội (Social identity theory) 16

2.2.3. Lý thuyết xung đột nhóm thực tế (Realistic group conflict theory) 18

2.3. Tổng quan các nghiền cứu lien quan tới ý dịnh mua hàng ngoại _.„.„._19

2.3.1. Tổng quan các nghiên cứu trong nước. 20

2.3.2. Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài 22

2.4. Mô hĩnh nghiên cứu vã các giã thuyết .„.m.„.„.„.~.„.„.„37

2.4.1. Mô hĩnh nghiên cứu 37

2.4.2. Các giả thuyết nghiẻn cứu 38

 

pdf159 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng may mặc Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung_nhan_to_anh_huong_den_y_dinh_mua_hang_may_mac_trung_qu.pdf
Tài liệu liên quan