Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CÁM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC VIẾT TÁT vi

CHƯƠNG 1: MỞ DÀI) 1

1.1 Lý do lựa chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cửu cũa luận án 3

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.2.2 Câu hỏi nghiẻn cứu 4

1.2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 4

1.3 Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu.5

1.3.1 Đối tượng nghiên cữu cúa luận ãn 5

1.3.2 Khách the nghiên cứu 6

1.3.3 Phạm vi nghiẻn cứu cúa luận án 6

1.4 Phương pháp và quy trinh nghiên cứu.6

1.4.1 Phương pháp và thời gian nghicn cứu 7

1.4.2 Quy ưình nghiên cứu 8

1.5 Nhùng đóng góp mới cùa để tài 10

1.5.1 Những đỏng góp về mặt lý luận 10

1.5.2 Những đóng góp về mặt thực tiền lơ

1.6 Kct cẩu của luận án. 11

Tóm tát chương 1 12

CHƯƠNG 2: TỎNG QƯAN NGHIÊN cứư VÀ ĐÈ XƯÁT MÒ HÌNH NGHIẾN cứu 13

2.1 Tổng quan các nghiên cứu về ý định mua thực phầm hữu cơ. 13

2.1.1 Khâi niệm thực phàm hừu cơ và ỷ định mua thực phàm hừu cơ 13

2.1.2 Tồng quan các hướng nghiên cứu vể ý định mua thực phẩm hừu cơ của người

ticu dũng 14

2.1.3 Tổng quan các khung lý thuyềt sừ dụng trong các nghiên cứu về hành vi và

ỷ định mua thực phàm hừu cơ cùa người tiẻu dùng 15

 

pdf152 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung_yeu_to_anh_huong_toi_y_dinh_mua_thuc_pham_huu_co_cua_n.pdf
Tài liệu liên quan