Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (Bản mới)

3.8 Cách sử dụng would rather

would rather . than cũng có nghĩa giống như prefer . to (thích hơn) nhưng ngữ pháp

lại không giống. ðằng sau would rather bắt buộc phải là một ñộng từ nguyên thể không

có to nhưng sau prefer là một V-ing hoặc một danh từ. Khi so sánh hai vế, would rather

dùng với than còn prefer dùng với to.

We would rather die in freedom than live in slavery.

I would rather drink Coca than Pepsi.

I prefer drinking Coca to drinking Pepsi.

I prefer Coca to Pepsi.

Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của

câu.

13.8.1 Loại câu có một chủ ngữ

Loại câu này dùng would rather . (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước

muốn của một người và chia làm 2 thời:

13.8.1.1 Thời hiện tại:

Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ ñịnh ñặt not trước

nguyên thể và bỏ to.

S + would rather + [verb in simple form] .

Jim would rather go to class tomorrow than today.

Jim would rather not go to class tomorrow.

pdf130 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh (Bản mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
im) John should have gone to the post office this morning. The policeman should have made a report about the burglary. Chúng ta c ũng có th dùng c m t was/were supposed to + [verb in simple form] ñ thay cho should + perfective . Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 59 – John was supposed to go to the post office this morning. The policeman was supposed to make a report about the burglary. (Anh ta ñã không l p biên b n v tr m) 15.3 Must have + P 2 = ch c là ñã, h n là ñã Ch m t k t lu n logic d a trên nh ng hi n t ưng có ñã x y ra quá kh (ngh ĩa 2 c a must ph n trên). Chú ý r ng không bao gi dùng c u trúc này v i ngh ĩa 1. Ch ñưc dùng had to ho c should + perfective ho c be supposed to khi di n t m t trách nhi m bt bu c quá kh . The grass is wet. It must have rained last night. (It probably rained last night) Jane did very well on the exam. She must have studied hard. I didn't hear you knock, I must have been gardening behind the house 16. Cách dùng should trong m t s tr ưng h p c th khác • Di n ñt k t qu c a m t y u t t ưng t ưng: S If I was asked to work on Sunday I should resign. • Dùng trong m nh ñ có that sau nh ng tính t ch tr ng thái nh ư anxious/ sorry/ concerned/ happy/ delighted ...: L y làm ... r ng/ l y làm ...vì I'm anxious that she should be well cared for. (Tôi lo l ng r ng li u cô y có ñưc s ăn sóc t t không) We are sorry that you should feel uncomfortable (Chúng tôi l y làm ti c vì anh th y không ñưc tho i mái) That you should speak to him like that is quite astonishing (Cái cách mà anh nói v i anh y nh ư v y qu là ñáng ng c nhiên). • Dùng v i if/in case ñ ch m t ñiu khó có th x y ra, ng ưi ta ñư a ra ý ki n ch ñ phòng ng a. If you should change your mind, please let me know. In case he should have forgotten to go to the airport, nobody will be there to meet her. (Ng nh ông y quên ra sân bay, thì s không có ai ñó ñón cô ta m t) • Dùng sau so that/ in order that ñ ch m c ñích (Thay cho would/ could) He put the cases in the car so that he should be able to make an early start. She repeated the instructions slowly in order that he should understand. • Dùng trong l i yêu c u l ch s I should like to make a phone call, if possible. (tôi xin phép g i ñin tho i n u tôi có th ) Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 60 – • Dùng v i imagine/ say/ think... ñ ñư a ra l i ñ ngh : Thi t t ưng, cho là I should imagine it will take about 3 hours (Tôi thi t t ưng công vi c s t n m t 3 gi ñng h ñy). I should say she's over 40 (Tôi cho là bà ta ñã ngoài 40) • Dùng trong câu h i ñ di n t s nghi ng , thi u ch c ch n How should I know? (Làm sao tôi bi t ñưc kia ch ) Why should he thinks that? (sao nó l i ngh ĩ nh ư v y ch ) • Dùng v i các ñi t nghi v n nh ư what/ where/ who ñ di n t s ng c nhiên, th ưng dùng v i "But". I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi ñang tính là ñn th ăm John thì ng ưi xu t hi n l i chính là anh y) What should I find but an enormous spider (Cái mà tôi nhìn th y l i chính là m t con nh n kh ng l ) 17. Tính t và phó t 17.1 Tính t Tính t là t ch tính ch t, m c ñ, ph m vi, ... c a m t ng ưi ho c v t. Nó b ngh ĩa cho danh t , ñi t ho c liên t (linking verb). Nó tr l i cho câu h i What kind ? Tính t luôn ñng tr ưc danh t ñưc b ngh ĩa: That is my new red car . Tr tr ưng h p galore (nhi u, phong phú, d i dào) và general trong tên các c ơ quan, các ch c v l n là hai tính t ñng sau danh t ñưc b ngh ĩa: There were errors galore in your final test; UN Secretary General (T ng th ư ký Liên h p qu c). Tính t ñng sau các ñi t phi m ch (something, anything, anybody...) It’s something strange . He is somebody quite unknown . Tính t ñưc chia làm 2 lo i là tính t mô t (descriptive adjective) và tính t gi i h n (limiting adjective). Tính t mô t là các tính t ch màu s c, kích c , ch t l ưng c a m t vt hay ng ưi. Tính t gi i h n là tính t ch s l ưng, kho ng cách, tính ch t s h u, ... Tính t không thay ñi theo ngôi và s c a danh t mà nó b ngh ĩa, tr tr ưng h p c a these và those . TÍNH T MÔ TÍNH T GI I H N T beautiful one, two s ñm large first, second s th t red my, your, his tính ch t s h u interesting this, that, these, ñi t ch ñnh Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 61 – important those s l ưng colorful few, many, much Khi tính t mô t b ngh ĩa cho m t danh t ñm ñưc s ít, nó th ưng có m o t a, an ho c the ñng tr ưc. a pretty girl, an interesting book, the red dress. Tính t ñi tr ưc danh t nh ưng ñi sau liên t (linking verb – xem ph n sau). Tính t ch b ngh ĩa cho danh t , ñi t và liên t . Nu trong m t c m t có nhi u tính t cùng b ngh ĩa cho m t danh t thì th t các tính t s nh ư sau: tính t s h u ho c m o t , opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose . Chú ý r ng tính t s h u ( my, your, our ...) ho c m o t (a, an, the ) nu có thì luôn ñi tr ưc các tính t khác. Nu ñã dùng m o t thì không dùng tính t s hu và ng ưc l i. Ví d v th t s p x p các tính t : a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bag art/poss opinion size age shape color origin material purpose noun a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bag 17.2 Phó t Phó t b ngh ĩa cho ñng t , cho m t tính t ho c cho m t phó t khác. Nó tr l i cho câu h i How ? Rita drank too much . (How much did Rita drink?) I don't play tenis very well . (How well do I play?) He was driving carelessly . (How was he driving?) John is reading carefully . (How is John reading?) She speaks Spanish fluently . (How does she speak Spanish?) Thông th ưng, các tính t mô t có th bi n ñi thành phó t b ng cách thêm ñuôi -ly vào tính t . He is a careful driver . He always drives carefully . TÍNH T PHÓ T bright brightly careful carefully quiet quietly Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 62 – Tuy nhiên, có m t s tính t không theo quy t c trên: 1) M t s tính t ñc bi t: good => well; hard => hard; fast => fast; ... She is a good singer . She sings very well . 2) M t s tính t c ũng có t n cùng là ñuôi ly (lovely, friendly) nên ñ thay th cho phó t ca các tính t này, ng ưi ta dùng: in a + Adj + way/ manner He is a friendly man . He behaved me in a friendly way . Các t sau c ũng là phó t : so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too . Các phó t ñưc chia làm 6 lo i sau: ADVERB OF EXAMPLE TELL US maner happily, bitterly how something happens degree totally, completely how much ST happens, often go with an adjective frequency nerver, often how often ST happens time recently, just when things happen place here, there where things happen disjunctive hopefully, frankly opinion about things happen Các phó t th ưng ñóng vai trò tr ng ng (modifier – xem ph n 1) trong câu. Ngoài ra các ng gi i t c ũng ñóng vai trò tr ng ng nh ư phó t , chúng bao g m m t gi i t m ñu và danh t ñi sau ñ ch : ña ñim (at home), th i gian (at 5 pm), ph ươ ng ti n (by train), tình hu ng, hành ñng (in a very difficult situation). Các c m t này ñu có ch c năng và cách s d ng nh ư phó t , c ũng có th coi là phó t . V th t , các phó t cùng b ngh ĩa cho m t ñng t th ưng xu t hi n theo th t : maner, palce, time . Nói chung, phó t ch cách th c c a hành ñng (maner - cho bi t hành ñng di n ra nh ư th nào) th ưng liên h ch t ch h ơn v i ñng t so v i phó t ch ña ñim (place) và phó t ch ña ñim l i liên k t v i ñng t ch t ch h ơn phó t ch th i gian (time). The old woman sits quietly by the fire for hours . V v trí, các phó t h u nh ư có th xu t hi n b t c ch nào trong câu, nh ưng c ũng vì th , nó là v n ñ khá ph c t p. V trí c a phó t có th làm thay ñi ph n nào ý ngh ĩa c a câu. Chúng ta s xem xét t ng lo i phó t : 17.2.1 Adverb of maner: Các phó t và c m phó t ch ph ươ ng th c c a hành ñng có th ñng ñu câu, cu i câu ho c gi a câu (thông d ng h ơn). Ví d : Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 63 – He angrily slammed the door. He slammed the door angrily . Angrily he slammed the door. Khi ñng gi a câu, phó t ñng gi a ch ng và ñng t chính, nh ưng ñng sau tr ñng t ho c ñng t be n u có. Ina had carefully placed the vase on the table. Ina had been carefully arranging the flowers. V trí c a phó t có th làm thay ñi ý ngh ĩa c a câu. Xét các câu sau: She answered the question immediately . She immediately answered the question. She answered the question foolishly . She foolishly answered the question. Trong hai câu ñu, ý ngh ĩa c a câu không b nh h ưng b i v trí c a phó t , nh ưng hai câu sau thì có s khác nhau. Câu 3 cho bi t câu tr l i c a cô ta là ng c ng ch, còn câu 4 có ngh ĩa “Cô y th t ng c ng ch khi tr l i câu h i”. Phó t foolishly khi ñng cu i câu thì ch b ngh ĩa cho ñng t answered the question , nh ưng khi ñưc ñt gi a câu l i có liên h v i ch ng nhi u h ơn là v i ñng t . Hi n t ưng này c ũng x y ra v i các lo i phó t khác. Nghiên c u thêm các ví d sau: John was able to solve this problem without any help. (John có th gi i ñưc bài toán này mà không c n s tr giúp nào) Even John was able to solve this problem without any help. (Ngay c John c ũng có th gi i ñưc bài toán này mà ...) John was even able to solve this problem without any help. (John có th th m chí gi i ñưc bài toán này mà ...) John was able to solve even this problem without any help. (John có th gi i ñưc ngay c bài toán này mà không c n ...) John was able to solve this problem even without any help. (John có th gi i ñưc bài toán này mà th m chí không c n t i s tr giúp nào) He completely failed to agree with me. (Anh ta hoàn toàn không ñng ý v i tôi) He failed to agree completely with me. (Anh ta không ñng ý hoàn toàn v i tôi) Phó t ch cách th c c a hành ñng th ưng ch ñng gi a câu khi nó là t ñơ n (v i ñuôi –ly). Ph n l n các phó t thu c d ng này. Nh ưng c ũng có m t s phó t là m t c m t , th ưng b t ñu bng with. Khi ñó ph i ñt nó cu i câu: She was looking through the notes with great interest . Tươ ng t nh ư v y, khi hai phó t ghép song song v i nhau, chúng c ũng ph i cu i câu. She angrily called him an idiot. She called him an idiot angrily and loudly . Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 64 – 17.2.2 Adverb of place: Phó t ch n ơi ch n là lo i d nh nh t. Nó luôn xu t hi n cu i câu. I had lunch in the canteen . Trong m t s m u câu ño v trí c a ch ng và ñng t , nó có th ñng ñu câu: Here is your homework. 17.2.3 Adverb of time: Phó t ch th i gian l i ñưc phân làm 2 lo i. Lo i ch th i gian tuy t ñi (yesterday, tonight, on Sunday, in December...) và lo i ch th i gian t ươ ng ñi (recently, already,...). ði v i lo i ch th i gian t ươ ng ñi, v trí c a chúng gi ng nh ư ñi v i phó t ch cách th c c a hành ñng. Ta ch nói ñn ñây lo i ch th i gian tuy t ñi. Nó có liên k t y u nh t v i ñng t trong câu nên có th xu t hi n b t c v trí nào trong câu, mi n sao không ñng gi a ñng t và các tr ñng t . Tuy nhiên, nó th ưng ñng ñu câu ho c cu i câu. I didn't go cycling yesterday . In 1987 she was working for a bank in Manchester. 17.2.4 Adverb of frequency: Phó t ch t n xu t c ũng phân làm 2 lo i: t n su t tuy t ñi ( once a week, twice a month , ...) và t n xu t t ươ ng ñi ( always, nearly always, usually, often, quite often, sometimes, occasionally, hardly ever, never ). T n xu t tuy t ñi ñưc dùng gi ng nh ư phó t ch th i gian, th ưng ñng ñu câu ho c cu i câu. T n xu t t ươ ng ñi l i th ưng ñng gi a câu, sau ch ng và tr ưc ñng t chính (nh ưng sau ñng t be ) Sally always gets here on time. Fred is sometimes late for class. Các phó t ch t n xu t nh ư: occasionally, sometimes, often ... có th ñng ñu câu ho c cu i câu: Things get complicated sometimes . Often I forget where I put things. 17.2.5 Disjunctive adverb: Phó t ch quan ñim, tình c m c a ng ưi nói th ưng xu t hi n ñu câu ho c cu i câu sau d u ph y. Thankfully we still had some time to spare. Clearly we will have to think about this again. Frankly my dear, I don't give a damn. We still had some time to spare, thankfully . 18. Liên t (linking verb) Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 65 – Có m t nhóm các ñng t ñc bi t có ch c n ăng n i gi a ch ng và v ng tính t . Không gi ng các ñng t khác, chúng không th hi n hành ñng. Do v y chúng ñưc b ngh ĩa b i tính t ch không ph i phó t . Ng ưi ta g i chúng là liên t (linking verb). ðó là nh ng ñng t b ng sau: be become remain stay appear seem sound taste feel look smell Mary feels bad about her test grade. Children become tired quite easily. Lucy looks radiant in her new dress. They were sorry to see us leave. The flower smell sweet . The soup taste good . Liên t có các tính ch t: • Không di n ñt hành ñng mà di n ñt tr ng thái ho c b n ch t s vi c. • ðng sau chúng ph i là tính t ch không ph i là phó t . • Không ñưc chia th ti p di n dù d ưi b t c th i nào. Be, become, remain còn có th ñng tr ưc m t c m danh t ch không ch tính t : They remained sad even though I tried to cheer them up. (adjective) He remained chairman of the board despite the opposition. (noun) Children often become bored at the meetings. (adjective) She become class president after a long campaign. (noun) Mary will be happy when she hears the good news. (adjective) Ted will be a bridegroom this year. (noun) Feel, look, smell và taste c ũng có th là ngo i ñng t khi nó có tân ng tr ti p. Trong tr ưng h p ñó, nó tr thành m t ñng t mô t hành ñng th c s ch không còn là m t linking verb và do ñó nó ñưc b ngh ĩa b i phó t ch không ph i tính t . Chúng ñưc phép chia thì ti p di n. Nghiên c u các ví d sau: Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 66 – 19. Các d ng so sánh c a tính t và phó t 19.1 So sánh ngang b ng Cu trúc s d ng là as .... as S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun} My book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. John sings as well as his sister. Their house is as big as that one. His job is not as difficult as mine. They are as lucky as we. Nu là câu ph ñnh, as th nh t có th thay b ng so . He is not as tall as his father. He is not so tall as his father. Sau as ph i là m t ñi t nhân x ưng ch ng , không ñưc là m t ñi t tân ng . Peter is as tall as I. ( ðÚNG) Peter is as tall as me . (SAI) Danh t c ũng có th ñưc dùng ñ so sánh, nh ưng nên nh tr ưc khi so sánh ph i ñm bo r ng danh t ñó ph i có các tính t t ươ ng ñươ ng. adjectives nouns Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 67 – heavy, light weight wide, narrow width deep, shallow depth long, short length big, small size Khi so sánh b ng danh t , s d ng c u trúc sau: S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun} My house is as high as his. My house is the same height as his. Chú ý r ng ng ưc ngh ĩa v i the same...as là different from ... Không bao gi dùng different than . Sau ñây là m t s ví d khác v so sánh b ng danh t . These trees are the same as those. He speaks the same language as she. Her address is the same as Rita’s. Their teacher is different from ours. She takes the same course as her husband. 19.2 So sánh h ơn kém Trong lo i so sánh này ng ưi ta chia làm hai d ng: tính t và phó t ng n (ch có m t ho c hai âm ti t khi phát âm) và tính t , phó t dài (3 âm ti t tr lên). Khi so sánh không ngang b ng: • ði v i tính t và phó t ng n ch c n c ng ñuôi -er . (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter) • ði v i tính t ng n có m t ph âm t n cùng (tr w,x,z) và tr ưc ñó là m t nguyên âm, ph i g p ñôi ph âm cu i. (big-bigger; red-redder; hot-hotter) • ði v i tính t , phó t dài, thêm more ho c less tr ưc tính t ho c phó t ñó (more beautiful; more important; more believable). • ði v i tính t t n cùng là ph âm+ y, ph i ñi y thành -ier (happy-happier; dry- drier; pretty-prettier). • ði v i các tính t có h u t -ed , -ful , -ing, -ish, -ous c ũng bi n ñi b ng cách thêm more cho dù chúng là tính t dài hay ng n (more useful, more boring, more cautious) Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 68 – • Tr ưng h p ñc bi t: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly than. • Chú ý khi ñã dùng more thì không dùng h u t -er và ng ưc l i. Các ví d sau là SAI: more prettier, more faster, more better Chú ý: 1. Ch m t s phó t là có ñuôi –er, bao g m: faster, quicker, sooner, latter . 2. Nh dùng d ng th c ch ng c a ñi t sau than , không ñưc dùng d ng tân ng . Ví d v so sánh không ngang b ng: John’s grades are higher than his sister’s. Today is hotter than yesterday. This chair is more comfortable than the other. He speaks Spanish more fluently than I. (không dùng than me ) He visits his family less frequently than she does. This year’s exhibit is less impressive than last year’s. So sánh không ngang b ng có th ñưc nh n m nh b ng cách thêm much ho c far tr ưc cm t so sánh. A waterlemon is much sweeter than a a lemon. His car is far better than yours. Henry’s watch is far more expensive than mine. That movie we saw last night was much more interesting than the one on TV. Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 69 – She dances much more artistically than her predecessor. He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh t c ũng ñưc dùng ñ di n ñt phép so sánh ngang b ng ho c h ơn/kém. Chú ý dùng tính t b ngh ĩa ñúng v i danh t ñm ñưc ho c không ñm ñưc. He earns as much money as his brother. They have as few classes as we. Before payday, I have as little money as my brother. I have more books than she. February has fewer days than March. Their job allows them less fredom than ours does. Khi so sánh m t ng ưi/ m t v t v i t t c nh ng ng ưi ho c v t khác ph i thêm else sau anything/anybody ... He is smarter than anybody else in the class. Lưu ý: • ðng sau as và than c a các m nh ñ so sánh có th lo i b ch ng n u nó trùng hp v i ch ng th nh t, ñc bi t là khi ñng t sau than và as d ng b ñng. Lúc này than và as còn có thêm ch c n ăng c a m t ñi t quan h thay th . Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). He worries more than was good for him . (Incorrect: than it/what was good for him). • Các tân ng c ũng có th b lo i b sau các ñng t m nh ñ sau THAN và AS: Don’t lose your passport, as I did last year. (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered. Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 70 – (Incorrect: than I had ordered it ). She gets her meat from the same butcher as I go to. (Incorrect: as I go to him ). 19.3 Phép so sánh không h p lý Khi dùng câu so sánh nên nh các ñi t ưng dùng ñ so sánh ph i t ươ ng ñươ ng nhau: ng ưi v i ng ưi, v t v i v t. Các l i th ưng m c ph i khi s d ng câu so sánh không h p lý ñưc chia làm 3 lo i: s h u cách, that of và those of . 19.3.1 S h u cách: Incorrect : His drawings are as perfect as his instructor . (Câu này so sánh các b c tranh v i ng ưi ch d n) Correct : His drawings are as perfect as his instructor’s . (instructor's = instructor's drawings) 19.3.2 Dùng thêm that of cho danh t s ít: Incorrect : The salary of a professor is higher than a secretary . (Câu này so sánh salary v i secretary) Correct : The salary of a professor is higher than that of a secretary . (that of = the salary of) 19.3.3 Dùng thêm those of cho các danh t s nhi u: Incorrect : The duties of a policeman are more dangerous than a teacher . (Câu này so sánh duties v i teacher) Correct : The duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of) 19.4 Các tính t và phó t ñc bi t Mt s ít tính t và phó t có d ng th c so sánh ñc bi t. Chúng không theo các quy t c nêu trên. Nghiên c u b ng sau: Tính t ho c So sánh h ơn kém So sánh nh t tr ng t farther farthest far further furthest little less least few much more most many Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 71 – good better best well bad worse worst badly I feel much better today than I did last week. He has less time now than he had before. This magainze is better than that one. He acts worse now than ever before. Lưu ý: farther dùng cho kho ng cách; further dùng cho thông tin ho c các tr ưng h p tr u t ưng khác. The distance from your house to school is farther than that of mine. If you want further information , please call to the agent. Next year he will come to the U.S for his further education . 19.5 So sánh b i s So sánh b i s là so sánh: b ng n a (half), g p ñôi (twice), g p ba (three times),... Không ñưc s d ng so sánh h ơn kém mà s d ng so sánh b ng, khi so sánh ph i xác ñnh danh t là ñm ñưc hay không ñm ñưc, vì ñng tr ưc chúng có many/much This encyclopedy costs twice as much as the other one. Jerome has half as many records now as I had last year. At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. Các l i nói: twice that many/twice that much = g p ñôi ng n y... ch ñưc dùng trong kh u ng , không ñưc dùng trong v ăn vi t. We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number). 19.6 So sánh kép Là lo i so sánh v i c u trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv so sánh ph i ñng ñu câu, tr ưc chúng ph i có The . Dùng m t trong hai m u câu sau ñây ñ so sánh kép: Tr ưng ð i H c Kinh T ðà N ng Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t V ũ - 72 – The + comparative + S + V + the + comparative + S + V The hotter it is, the more miserable I feel. (Tr i càng nóng, tôi càng th y khó ch u) The sooner you take your medicince, the better you will feel. (Anh càng u ng thu c s m bao nhiêu, anh càng c m th y d ch u b y nhiêu) The bigger they are, the faster they fall. (Chúng càng to bao nhiêu thì càng r ơi nhanh b y nhiêu) The more + S + V + the + comparative + S + V The more you study, the smarter you will become. (Càng h c, anh càng thông minh h ơn) The more I look into your eyes, the more I love you. (Càng nhìn vào m t em, anh càng yêu em h ơn) Sau The more v th nh t có th thêm that nh ưng không m u câu này không ph bi n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfon_tap_ngu_phap_tieng_anh_ban_moi.pdf
Tài liệu liên quan