Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ và một số lưu ý về hợp chất hữu cơ

VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M.

 Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

Giải: nH2SO4 =0,05 = n SO42- --->nH += 0,1

2H+ + O2- = H2O

 0,1 0,05 mol

m muối = m oxit – m O(trong oxit) +m gốc axit =2,81 –0,05.16 +0,05.96 =6,81 gam

VD2:Cho 8 g hỗn hợp bột kim lọai Mg va Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lit H2 ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

Giải: nH2 =0,25 ---> nHCl =nCl = 0,25.2 =0,5. m muối =8 + 0,5.35,5=25,75 gam

VD3:Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong HCl dư thấy có 8,96 lít khí thoát ra (đkc) v à dd X, cô cạn dd X thì khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là (gam):

Giải: nH2 =0,4 ---> nHCl =nCl- = 0,4.2 =0,8. m muối =kl kim loại +kl ion Cl-=11+0,8.35,3=39,4 gam

 

doc32 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 1564 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ và một số lưu ý về hợp chất hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®èt ch¸y hoµn toµn 1 hîp chÊt h÷u c¬ A cã 3 nguyªn tè C,H,O víi l­îng oxi võa ®ñ thu ®­îc mH2O = 9/15,4mA vµ VCO2 = 8/9VO2 dïng ®Ó ®èt ch¸y . T×m CTPT cña A biÕt r»ng CTPT còng chÝnh lµ CT§GN 11. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 0,88g A thu ®­îc VCO2 = VH2O. Khi cho sp tõ tõ qua CaO d­ th× thÊy b×nh ®ùng CaO t¨ng a(g) . X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ gi¸ trÞ a. BiÕt tØ khèi cña A so víi CO2 b»ng 2 12. §èt ch¸y hoµn toµn 0,43g 1 chÊt h÷u c¬ A chøa C,H,O råi cho sp ch¸y vµo b×nh ®ùng 35 ml dd KOH 1M. Sau pø ng­êi ta thÊy khèi l­îng b×nh KOH t¨ng lªn 1,15g vµ khi c« c¹n dd th× thu ®­îc 2 muèi khan cã tæng khèi l­îng 2,57g. TØ khèi h¬i cña A ®èi víi hi®ro lµ 43. T×m CTPT cña A 13. §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng chÊt A cÇn 6,72 lit oxi ®kc. Khi cho hoµn toµn sp t¹o thµnh (chi gåm CO2 vµ H2O0 vµo 1 l­îng n­íc v«i trong thu ®­îc 10g kÕt tña vµ 200 ml dd muèi cã nång ®é 0,5M dd nµy nÆng h¬n l­îngv«I trong ®· dïng lµ 8,6g. T×m CT§G cña A. T×m CTPT cña A. BiÕt r»ng A cã 2 nguyªn tö cacbon 14. Hçn hîp h¬i chÊt A (chøa C,H vµ 1 nguyªn tö oxi trong ph©n tö) víi oxi võa ®ñ ®Ó ®èt ch¸y hÕt hîp chÊt A ë nhiÖt ®é T cã ¸p suÊt 1at. Sau khi ®èt ch¸y c¸c sp trong b×nh ®Òu ë thÓ khÝ vµ nhiÖt ®é T ban ®Çu, ¸p suÊt 1,2at. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y 0,03 mol A l­îng CO2 sinh ra ®ùoc cho vµo 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M thÊy cã hiÖn t­îng hoµ tan kÕt tña, nh­ng nÕu cho vµo 800 ml dd Ba(OH)2 nãi trªn th× thÊy Ba(OH)2 d­ . T×m CTPT cña A 15. §èt ch¸y hoµn toµn 2,14g chÊt h÷u c¬ chØ chøa c¸c nguyªn tè C.H,N råi cho sp hÊp thô hoµn toµn vµo 1,8 lit dd Ca(OH)2 0,05M thu ®­îc kÕt tña vµ dd míi . Khèi l­îng dd míi nµy nÆng h¬n khèi l­îng dd Ca(OH)2 ban ®Çu lµ 3,78g . Cho dd Ba(OH)2 lÊy d­ vµo dd míi l¹i thu ®­îc kÕt tña . Tæng 2 lÇn kÕt tña cã khèi l­îng lµ 18,85g . T×m CT§G cña A 16. ®èt ch¸y hoµn toµn 0,75g chÊt h÷u c¬ A chØ cã C,H,O,N cho toµn bé sp ch¸y dÉn qua dd n­íc v«i trong cã d­ th× b×nh nÆng thªm 1,33g vµ t¸ch ra ®­îc 2g kÕt tña. MÆt kh¸c 0,15g chÊt nµy khi ph©n huû ra NH3 vµ dÉn toµn bé khÝ NH3 vµo 18ml dd H2SO4 0,1M axit d­ ®­îc trung hoµ bëi 4 ml dd NaOH 0,4M. T×m CTTN cña A 17. Cho 400 ml mét hh gåm N2 vµ 1 chÊt h÷u c¬ ë thÓ chøa C,H vµo 900ml O2 (d­ ) råi ®èt ch¸y thÓ tÝch thu ®­îc sau khi ®èt lµ 1,4 lit . Sau khi ng­ng tô H2O cßn l¹i 800 ml hh. Cho hh léi qua dd KOH thÊy cßn 400ml khÝ a. X¸c ®Þnh CTPT trªn. BiÕt c¸c khÝ ®o ë cïng ®k, t0, p b. tÝnh % V c¸c khi trong hh ®Çu 18. §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 mol chÊt X b»ng 1 l­îng oxi võa ®ñ lµ 0,616 lit thu ®­îc 1,344 lit hh CO2, N2 vµ h¬i H2O . Sau khi lµm ng­ng tô h¬i n­íc, hh khÝ cßn l¹i chiÕm thÓ tÝch 0,56 lit vµ tØ khèi ®èi víi hi®ro b»ng 20,4. X¸c ®Þnh CTPT cña X biÕt r»ng c¸c thÓ tÝch khÝ ®­îc quy vÒ ®kc 19. Cho 1,54g chÊt r¾n h÷u c¬ chøa c¸c nguyªn tè C,H,O,N t­¬ng øng víi 0,02 mol vµo b×nh kÝn dung tÝch 10 lit råi cho kh«ng khi chØ cã nit¬ vµ oxi tØ lÖ 4 : 1 vÒ thÓ tÝch vÒ b×nh cho tíi khi ®¹t ¸p suÊt p ë nhiÖt ®é 54,60C . N©ngtiÕp nhiÖt ®é lªn ®Ó ®èt ch¸y hÕt chÊt ®ã sau ®ã cho sp qua b×nh (1) ®ùng P2O5 , b×nh (2) ®ùng 400ml dd Ba(OH)2 0,075M vµ b×nh (3) ®ùng P ®un nãng . KhÝ cßn l¹i lµ nit¬ ®o ë ®kc cã V = 5,6 lit a. X¸c ®Þnh ¸p suÊt P tr­íc khi ®èt ch¸y . BiÕt r»ng b×nh (1) t¨ng 1,26g. B×nh (2) t¹o ®­îc 3,94g kÕt tña vµ b×nh (3) t¨ng 0,16g (kh«ng kÓ sù ho¸ h¬i cña chÊt r¾n ban ®Çu ) thÓ tÝch chÊt r¾n kh«ng ®¸ng kÓ b. X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt 20. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 1dm3 cã hh ®ång thÓ tÝch gåm hi®rocacbon A vµ oxi ë 133,50C vµ 1at . Sau khi bËt tia löa ®iÖn vµ ®­a vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu th× ¸p suÊt trong b×nh t¨ng lªn 10% so víi ban ®Çu vµ khèi l­îng n­íc t¹o ra lµ 0,216g a. T×m CTPT cña A b. tÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong hh sau pø 21. §èt ch¸y hoµn toµn a (g) chÊt X chøa c¸c nguyªn tè C,H,O thu ®­îc c¸c khÝ CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ vÒ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 6: 5. TØ khèi h¬I cña X so víi CH4 b»ng 9,125 a. T×m CTPT cña X b. TÝnh gi¸ trÞ a biÕt r»ng ®Ó ®èt ch¸y hÕt a cÇn 14,56 lit O2 ë ®kc 22. ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol mét chÊt h÷u c¬ X (C,H,O) . Ph©n tö kh«ng chøa qu¸ 2 nguyªn tö oxi th× cÇn 3mol O2 . X¸c ®Þnh CTPT X 23. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 5,8g mét hîp chÊt h÷u c¬ B ph©n tö chØ chøa 1 nguyªn tö Na ng­êi ta thu ®­îc CO2 vµ H2O vµ 2,65g Na2CO3.ThÓ tÝch khÝ CO2 gÊp 2,2 lÇn thÓ tÝch h¬i n­íc ë cïng®k. X¸c ®Þnh CTPT cña B 24. Mét chÊt h÷u c¬ cã C,H,O ®­îc ®em ®èt ch¸y hoµn toµn lÊy sp gåm CO2, H2O cho vµo 600ml dd Ca(OH)2 1M thu ®­îc 40g kÕt tña, ®ång thêi khèi l­îng dd t¨ng lªn 7,8g . TØ lÖ khèi l­îng gi÷a cacbon vµ oxi trong ph©n tö lµ 1,2 : 1. T×m CTPT cña A cho biÕt CTPT còng lµ CT§GN 25. Ph©n tÝch 1,85g chÊt h÷u c¬ A CHØ T¹o ra CO2 , HCl vµ h¬I H2O . Toµn bé sp ph©n tÝch ®­îc dÉn vµo b×nh chøa l­îng d­ dd AgNO3 ë 00C th× khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 2,17g xuÊt hiÖn 2,87g kÕt tña vµ tho¸t ra sau cïng lµ 1,792 lit 1 khÝ X duy nhÊt ®o ë ¸p suÊt th­êng a. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña A b. KhÝ X thu ®­îc cho vµo b×nh chøa 100 ml dd NaOH 1M. TÝnh l­îng muèi khan thu ®­îc nÕu c« c¹n dd sau pø d­íi ¸p suÊt thÊp thÊp hoÆc ®un c¹n dd sau pø 26. ®èt ch¸y hoµn toµn 3,61g chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc hh khÝ gåm CO2, H2O vµ HCl . DÉn hh nµy qua b×nh chøa dd AgNO3 d­ trong HNO3 ë nhiÖt ®é thÊp thÊy cã 2,87g. KÕt tña vµ b×nh chøa t¨ng thªm 2,17g . Cho biÕt chØ cã H2O vµ HCl bÞ hÊp thô . DÉn khÝ tho¸t ra vµo 100ml dd Ba(OH)2 1M thu ®­îc 15,76g kÕt tña Y , läc bá Y lÊy dd ®un s«I l¹i cã kÕt tña n÷a . T×m CTPT cña X (biÕt MX < 200) 27. Mét hîp chÊt B chøa C,H,O cã CTPT trïng víi CT§G. Khi ph©n tÝch a (g) chÊt B thÊy khèi l­îng cacbon vµ hi®ro trong ®ã lµ 0,46g. §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn a(g) nµy cÇn 0,896 lit O2 ë ®kc. C¸c sp cña pø ch¸y ®­îc hÊp thô hoµn toµn khi cho chóng ®I qua b×nh ®ùng dd NaOH d­, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 1,9g. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ a vµ CTPT B 28. A lµ mét lo¹i ph©n ®o¹n chøa 46,7% nit¬. §èt ch¸y hoµn toµn 1,8g A cÇn 1,008 lit O2 ®kc. SP ch¸y gåm N2, CO2 vµ h¬i H2O . Trong ®ã tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 1:2 1. x¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña A 2. trong 1 b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi 11,2 lit chøa O2 ®kc vµ 0,9g A. Sau khi ®èt ch¸y hÕt A (SP ch¸y gåm N2, CO2, H2O) ®­a vÒ nhiÖt ®é 136,50C ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ P a. tÝnh P b. cho tÊt c¶ khÝ trong b×nh ®i tõ tõ qua 500ml dd NaOH 20% (d = 1,2g/ml). TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt trong dd thu ®­îc 29. A lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ chøa c¸c nguyªn tè C,H,O,N. Khi ®èt ch¸y A th× thu ®­îc hh khÝ CO2, h¬i H2O vµ N2 cã tØ khèi h¬i so víi H2 b»ng 13,75 l¹i cã VCO2 = 4/7VH2O vµ sè mol oxi pø b»ng 1/2 tæng sè mol cña CO2 vµ H2O t¹o ra . LËp CTPT cña A. BiÕt r»ng MA < 100 AN KAN 1. X¸c ®Þnh ctptö vµ ctct cña ankan cã ctptö ®¬n gi¶n lµ C3H7 2. CM r»ng sè ngtö hi®ro trong ptö ankan lu«n lu«n lµ sè ch½n. 3. Khi cho mét hi®rocacbon no t/d víi Br«m th× thu ®­îc mét dÉn xuÊt chøa Br«m cã tØ khèi h¬I ®èi víi kk b»ng 5,207. X® ctpö, ctct cña hi®ro 4. Khi ®èt ch¸y ht 0,72 g mét chÊt h÷u c¬ ng­êi ta ®­îc 1,12 lit CO2 (®kc) vµ 1,08 g H2O. MÆt kh¸c cho chÊt h÷u c¬ ®ã t/d víi Clo (askt) sinh ra 4 s¶n phÈm thÕ chØ chøa mét nguyªn tö Clo trong ptö. X® ctptö vµ viÕt ctct, gäi tªn cña chÊt h÷uc¬ trªn. 5. Trén hh O2 vµ ankan A cã thÓ tÝch b»ng nhau ë t0 th­êng. BËt tia löa ®iÖn ®Ó pø ch¸y htoµn sau ®ã hh ®­îc vÒ ®k to ban ®Çu thÊy ¸p suÊt gi¶m 30%. X® tªn A. 6. Khi ®èt ch¸y htoµn 2 lit hh 2 ankan ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× thu ®­îc 5 lit CO2. BiÕt c¸c khÝ ®o ë cïng ®k. a. X® ctptö, viÕt ctct vµ gäi tªn cña 2 ankan. b. tÝnh % thÓ tÝch vµ % klg cña tõng ankan trong hh®Çu. 7. §èt ch¸y htoµn 3 lit hh 2 hi®rocacbob no kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. DÉn toµn bé sp lÇn l­ît qua b×nh 1 ®ùng CaCl2 khan , råi b×nh 2 ®ùng dd KOH sau thÝ nghiÖm klg b×nh 1 t¨ng 6,43 g, b×nh 2 t¨ng 9,82 g. X® ct cña 2 ankan vµ tÝnh thÓ tÝch c¸c khÝ vµ % klg cña ankan. 8. §èt ch¸y htoµn 33,6 lit hh (®kc) gåm 2 hi®rocacbon no, m¹ch hë ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. Cho toµn bé sp qua dd NaOH t¹o ra286,2 g Na2CO3 vµ 252 g NaHCO3. X® tªn 2 hi®rocacbon no trªn vµ tÝnh thÓ Ých cña tõng khÝ. 9. Hçn hîp X gåm 2 hi®rocacbon A, B m¹ch hë MA < MB . Trong X , A chiÕm 75% thÓ tÝch. §èt ch¸y htoµn X cho toµn bé sp hÊp thô qua b×nh chøa dd Ba(OH)2 d­ sau thÝ nghiÑm klg dd gi¶m 12,78g. §ång thêi thu ®ù¬c 19,7g kÕt tña. X§CTPT cña A, B . BiÕt dX/H2= 18,5. A, B cïng d·y ®ång ®¼ng. 10. §èt ch¸y 2 lit hh 2 hi®rocacbon A,B ë thÓ khÝ cïng ®ång ®¼ng cÇn 10 lit O2 t¹o thµnh 6 lit CO2 (c¸c khÝ ®o ë cïng ®k) . X® d·y ®ång ®¼ng vµ x® ctptö , ctct cña A,B . BiÕt VA = VB. 11. §èt ch¸y mét hi®rocacbon A víi l­îng «xi võa ®ñ. Toµn bé sp ch¸y ®­îc dÉn qua CaCl2 khan d­ thÊy thÓ tÝch gi¶m ®I h¬n mét nöa. X® ctct cña A. BiÕt trong A cacbon chiÕm 80% klg. 12. Mét hh gåm 2 ankan cã klg lµ 10,2 g .§èt ch¸y ht hh ankan nµy cÇn dïng 25,76 lit O2 (®kc) a. tÝnh tæng sè mol cña 2 ankan b. tÝnh klg CO2 vµ H2O t¹o thµnh c. T×m ctptö cña ankan biÕt r»ng ptö khèi cña mçiankan kh«ng qu¸ 60 ®vc. 13. Khi ®èt ch¸y ht 0,1 mol mét hi®ocacbon no ng­êi ta dïng hÕt 84 lit kk (®kc) O2 chiÕm 20%. H·y x® ct cña hi®rocacbon no. 14. Trén 50 ml hh A gåm 1 hi®ro cacbon ë thÓ tÝch vµ CO2 víi 350 ml O2 råi ®èt ch¸y ht thu ®­îc 430ml khÝ . Lµm l¹nh ®Ó ng­ng tô hÕt n­íc thu ®­îc 310 ml khÝ . DÉn khÝ nµy qua dd KOH d­ cßn l¹i 200 ml mét khÝ duy nhÊt (c¸c khÝ ®ã cïng to, p) a. X® ct cña CxHy vµ tÝnh % V c¸c khÝ trong A b. tÝnh dA/C3H4 vµ nªu nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ ®ã. Anken 1. Cho 3,36 lit hh gåm 1 ankan vµ 1 anken ®I qua n­íc Br«m thÊy cã 8 g Br«m tham gia pø . Klg cña 6,72 lit hh ®ã lµ 13 g a. X® ctptö cña 2 hi®rocacbon b. §èt ch¸y 3,36 lit hh trªn thu ®­îc bao nhiªu lit CO2 vµ bao nhiªu g H2O. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc. 2. Mét hh A gåm 2 «lefin khÝ lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau. NÕu cho 1,792 lit hh A ë o0c , 2,5 at qua b×nh dd Br2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng thªm 7 g. a. x® ct ptö cña 2 «lªfin b. tÝnh % V cña tõng chÊt A 3. Sau khi t¸ch hi®ro, hh etan vµ pr«pan t¹o thµnh hh ªtilen vµ pr«pilen. Klg ptö trung b×nh cña hh ªtilen vµ pr«pilen nhá h¬n klg ptö trung b×nh cña hh ban ®Çu lµ 6,55%. TÝnh % V cña hh ®Çu. 4. Hçn hîp khÝ A gåm C2H6 vµ C3H8. §èt ch¸y A thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O tØ lÖ thÓ tÝch lµ 11 : 15. a. TÝnh % thÓ tÝch c¸c chÊt trong A b. §un nãng A cã xt ®Ó thùc hiÖn pø ®Ò hi®ro ho¸ (t¸ch 1 H2) thu ®­îc hh B cã dB/H2 = 13,5. TÝnh hiÖu suÊt pø ®Ò hi®ro ho¸. BiÕt pø cã hiÖu suÊt nh­ nhau. 5. A lµ hh khÝ ë ®kc gåm 2 «lªfin. §Ó ®èt ch¸y 7 thÓ tÝch A cÇn 31 thÓ tÝch O2 ë ®kc. a. x® ct cña 2 «lªfin biÕt «lªfin ã klg ptö lín chiÕm 40 dÕn 50% thÓ tÝch b. tÝnh % klg cña c¸c «lªfin trong A. 6. Trén 4,704 lit hh A(C2H4 ; C4H8) víi V lit H2 ë ®kc råi ®un nãng víi Ni, xt. Hçn hîp sau pø cho ®i qua tõ tõb×nh n­íc Br2 thÊy n­íc br«m bÞ nh¹t mµu vµ klg b×nh t¨ng thªm 2,8910 g. BiÕt hiÖu suÊt c¸c pø ®¹t 100% vµ dA/H2 = 20,65 a. tÝnh V b. tÝnh klg ptö TB cña 2 ankan thu ®­îc biÕt tØ lÖ sè mol c¸c ankan b»ng tØ lÖ mol c¸c ankan t­¬ng on. 7. Cr¾c kinh V lit butan thu ®­îc 35 lit hh A gåm H2, CH4, C2 H6, C3H6, C2H4, C4H8 vµ C4H10 ch­a bÞ cr¾c kinh. Gi¶ sö c¸c pø x¶y ra nh­ sau: C4H10 CH4 + C3H6 C4H10 C2H6 + C2H4 C4H10 C4H8 + H2 Cho hh A léi tõ tõ qua b×nh nøoc Br2 d­ thÊy thÓ tÝch cßn 20 lit. LÊy 1 lit khÝ cßn l¹i ®em ®èt ch¸y ht thu ®­îc 2,1 lit CO2 a. tÝnh % butan tham gia pø b. tÝnh %V mçi khÝ trong A. BiÕt nC2H4 = 2( C3H6 + C4H8) c. trïng hîp tÊt A H%=60%. TÝnh klg p«lime thu ®­îc. 8. Trong 1 b×nh kÝn dung tÝch 20 lit chøa 9,6 g «xi vµ m g hh khÝ 3 hi®rocacbon A, B, C ë OoC, 0,448 at. BËt tia löa ®iÖn thÊy hi®rocacbon ch¸y hÕt thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ P ë 136,5oC. Cho hh sp qua lÇn l­ît b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®, b×nh 2 ®ùng KOH thÊy b×nh 1 t¨ng 4,05 g, b×nh 2 t¨ng 6,16 g a. tÝnh P b. x® ctptö cña A, B . BiÕt B, C cïng sè ngtö cacbon vµ nA = 4(nB + nC) 9. Tæng thÓ tÝch ë o0c cña hi®rocacbon A vµ «xi võa ®ñ pø víi A b»ng nöa thÓ tÝch c¸c sp ®èt ch¸y ë 195oC. Sau khi lµm l¹nh tíi OoC th× thÓ tÝch cña c¸c sp ®èt ch¸y cßn b»ng nöa thÓ tÝch ban ®Çu cña hh. BiÕt c¸c khÝ ®o cïng ¸p suÊt. X® ctct cña A. 10. Thùc hiÖn pø t¸ch 2H tõ A thu ®­îc hh sp B. §èt ch¸y ht 4,032 lit B thu ®­îc 6,720 lit CO2. DÉn 0,252 lÝt khÝ B qua dd Br2 ®· lµm klg dd nÆng thªm 0,21 g. H·y tÝnh % V c¸c khÝ trong B. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc (chØ cã pø t¸ch H) 11. Cho hh khÝ X gåm 2 «lªfin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau dX/H2 = 19. a. x® ctptö vµ t¸ch % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X b. Trén X víi H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2 : 1 cã Ni xt thu ®­îc 47,04 lit hh Y. Nung nãng Y ®Ó pø htoµn thu ®­îc hh Z. TÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong Z. BiÕt tèc ®é cña c¸c pø cña c¸c «lªfin b»ng nhau. 12. Cho 19,04 lit hh A ë ®kc gåm H2 vµ 2 «lªfin ®® kÕ tiÕp nhau qua Ni, to H=100% thu ®­îc hh khÝ B biÕt r»ng B lµm mÊt mµu dd Br2. Tèc ®é pø 2 «lªfin nh­ nhau. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y 1/2 B thu ®­îc 43,56 g CO2 vµ 20,43 g H2O a. x® cptö, ctct cña 2 «lªfin b. tÝnh % thÓ tÝch cña c¸c khÝ trong A c. tÝnh dB/N2. 13. Cho hh X gåm 2 anken A, B lµ ®® kÕ tiÕp vµ H2 cã thÓ tÝch t­¬ng øng lµ a, b, 2b lit vµo b×nh kÝn cã thÓ tÝch V lit chøa 1 Ýt Ni. ThÊy ¸p suÊt b×nh lµ P. BiÕt b=0,25V. Nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã ®­a vÒ to ban ®Çu ta ®­îc hh Y ¸p suÊt b×nh lµ P1. a. tØ khèi h¬i cña Y so víi X lµ m. Hái m cã gi¸ trÞ trong kho¶ng nµo b. tÝnh kho¶ng gi¸ trÞ cña P1 theo P c. NÕu P1 = 0,75 P tÝnh % c¸c khÝ trong Y. BiÕt hiÖu suÊt cña c¸c pø vµ cña c¸c «lªfin víi H2 nh­ nhau. 14. Cho 2,24 lit hh H2, C2H4, C3H6 ë ®kc. VC2H4 = VC3H6 vµo b×nh kÝn cã 1 Ýt Ni. §èt nãng hh 1 thêi gian sau ®ã ®­a vÒ ooc ¸p suÊt lµ P. BiÕt tØ khèi cña hh tr­íc vµ sau pø so víi H2 lµ 7,6 vµ 8,445. a. gi¶i thÝch t¹i sao tØ khèi t¨ng b. tÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong b×nh tr­íc pø c. tÝnh P d. tÝnh hiÖu suÊt pø ®èi víi mçi «lªfon biÕt r»ng cho hh khÝ sau khi pø ®i qua dd Br2 d­ thÊy klg dd t¨ng 1,05 g 15. Hçn hîp khÝ A gåm H2 vµ 1 «lªfin ë 81,90c, 1 at cã tØ lÖ mol 1:1. Cho a qua èng ®ùng Ni to ®­îc hh B cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 23,2. HiÖu suÊt cña pø lµ b% a. t×m ctptñ cña «lªfin vµ tÝnh hiÖu cña pø b. ®èt ch¸y ht V lit B cho toµn bé sp qua 128g dd H2SO4 98% th× dd bÞ pha lo·ng thµnh 62,72%. TÝnh thÓ tÝch V cña B ë 81,90c, 1 at. 16. DÉn 5,6 lit hh A gåm C2H4, H2 qua bét Ni, t0 ng­êi ta thu ®­îc hh 4,48 lit B. Cho khÝ B nµy qua dd Br2 d­ pø ht th× thÊy cã klg t¨ng 1,4 g a. tÝnh hiÖu suÊt pø b. tÝnh % thÓ tÝh c¸c khÝ trong B vµ trong A. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc. 17. Mét hh khÝ X gåm 2 ankan A,B kÒ nhau vµ 1 anken C cã thÓ tÝch 5,04 lit ®kc. Sôc qua b×nh dd Br2 th× cÇn võa ®ñ 12 g Br2 pø. MÆt kh¸c cho 11,6 g X pø võa ®ñ víi 16 g Br2. X® ctptö vµ % V c¸c khÝ A,B, C trong X. 18. Cho V lit (®kc) hh A gåm C3H6, H2 cã dA/H2 = 6. Cho ®I qua èng sø nung nãng cã chøa Ni th× thu ®­îc hh khÝ B cã dB/H2 = 7,5. a. gi¶I thÝch t¹i sao d l¹i t¨ng b. tÝnh % V c¸c khÝ trong A, t6Ýnh %VB (®kc) c. tÝnh hiÖu suÊt pø. 19. Cho 1680ml hh 2 hi®r«cacbon m¹ch hë ®I chËm qua dd Br2 d­ sau pø ht cßn l¹i 1120 ml vµ l­îng Br2 ®· pø lµ 4 g. MÆt kh¸c ®èt ch¸y ht 1680 ml hh trªn råi cho toµn bé sp ch¸y hÊp thô vµo n­íc v«I trong d­ th× thu ®­îc 12,5 g ktña. X® ctptö 2 hi®rocacbon. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc. 20. Hçn hîp khÝ A gåm H2 mét Pra fin vµ 2 «lªfin ®2 kÕ tiÕp. Cho 560 ml A qua èng chøa Ni, t0 ®­îc 448 ml hh khÝ A1. Cho léi qua n­íc Br2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng 0,343 g. Hçn hîp A2 ®i qua khái b×nh Br2 chiÕm thÓ tÝch 291,2 ml cã tØ khèi ®èi víi kk b»ng 1,313. X® ctptö cña c¸c hi®rocacbon vµ % VA. Gi¶ sö c¸c pø htoµn, tèc ®é pø c¸c «lªfin nh­ nhau. C¸c khÝ ®o ë ®kc. 21. Cho 1,568 lit hh X gåm 2 hi®rocacbon m¹ch hë qua b×nh Br2 d­ sau pø ht cßn l¹i 448 cm3 khÝ tho¸t ra vµ ®· cã 8 g Br2 pø. MÆt kh¸c ®èt ch¸y ht X råi cho toµn bé sp qua b×nh chøa dd Ca(OH)2 th× ®­îc 15 g ktña. Läc bá ktña ®un nãng dd n­íc läc thu thªm tèi ®a 2 g ktña n÷a. BiÕt c¸c khÝ ®Òu ®o ë ®kc. a. x® ctct 2 hi®rocacbon b. tÝnh dX/H2 c. viÕt c¸c pø t¸ch riªng mçi khÝ trong X. 22. DÉn hçn hîp khÝ A gåm 1 hi®rocacbon M vµ 1 hi®rocacbon kh«ng no N hë vµo b×nh n­íc Br2 chøa 10 g Br2 sau khi Br2 pø hÕt th× klg b×nh t¨ng lªn 1,75 g vµ thu ®­îc dd X ®ång thêi khÝ A’ bay ra khái b×nh cã klg 3,65 g. §èt ch¸y ht khÝ bay ra thu ®­îc 10,78 g CO2. BiÕt A/ cßn d­ N vµ N cã sè NTö C kh¸c nhau a. x® ctptö cña 2 hi®rocacbon trªn vµ dA/H2 b. cho 1 l­îng võa ®ñ n­íc v«I trong vµo dd X ®un nãng sau ®ã thªm tiÕp mét l­îng d­ dd AgNO3. TÝnh klg ktña t¹o thµnh. 23. Cho 2 hi®rocacbon A,B ®® cña nhau klg ptö A b»ng 2MB. Sè ngtö C cña A = 2 sè ngtö C cña B a. x® ct tæng qu¸t cña A, B b. x® ctptö cña A,B. BiÕt dB/KK = 0,966 vµ tØ khèi hh ®ång thÓ tÝch A,B so víi C2H6 b»ng 2,1. 24. §èt ch¸y ht 2,8 g mét chÊt h÷u c¬ A råi cho toµn bé s¶n phÈm hÊp thô vµo dd NaOH th× dd nµy cã klg t¨ng thªm 12,4 g thu ®­îc 2 muèi cã tæng céng 19 g vµ 2 muèi cã tØ lÖ mol 1:1. MÆt kh¸c 2,8 g A pø víi dd Br2 d­ thu ®­îc 9,2 g s¶n phÈm céng. X® tªn A. 25. Mét hh A1 gåm 2 hi®rocacbon A,B cã sè mol b»ng nhau. Cho A1 léi qua 100ml dd Br2 0,8M trong CCl4 .Sau pø nång ®é Br2 gi¶m 1/2 kh«ng cã khÝ bay ra. NÕu ®èt ch¸y ht A1 cho toµn bé sp qua dd Ca(OH)2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng thªm 8,68 g vµ cã 14 g ktña. a. CM r»ng A,B cïng 1 d·y ®ång ®¼ng b. X® ctptö cña A, B 26. Cho 5,6 lit hh 2 «lªfin lµ ®2 kÕ tiÕp hîp n­íc cã xt thu ®­îc hh 2 r­îu . Chia lµm 2 phÇn b»ng nhau P1 t/d víi Na d­ thu ®­îc 840 ml khÝ , P2 ®èt ch¸y htoµn. Cho toµn bé sp ch¸y hÊp thô trong dd NaOH th× klg b×nh NaOH t¨ng 13,75 g. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc. a. X® ctptö vµ ctct cña 2 «lªfin b. tÝnh % sè mol mçi «lªfin chuyÓn ho¸ thµnh r­îu. BiÕt lóc ®Çu «lªfin lín chiÕm 60% V. 27.Mét hh R gåm C2H4 vµ C3H6 trong ®ã C3H6 chiÕm 71,43% vÒ thÓ tÝch. Mét hh X gåm R, H2 trong ®ã R cã sè mol = 5 sè mol H2. LÊy 9,408 lit X (®kc) ®un nãng víi Ni xt pø ht thu ®­îc hh Z. BiÕt r»ng tØ lÖ mol cña 2 «lªfin pø = tØ lÖ cuÈ 2 ankan sinh ra. X® thÓ tÝch c¸c khÝ trong X vµ trong Z. 28. Mét mol hi®rocacbon A ch¸y cÇn 6 mol O2 sinh ra 4 mol CO2 a. x® ctptö cña A b. ViÕt ctct cã thÓ cã cña A c. BiÕt A lµm mÊt mµu dd n­íc Br«m vµ kÕt hîp víi H2 ®Ó t¹o thµnh 1 hi®rocacbon no, cã m¹ch nh¸nh. X® ctct vµ tªn gäi cña A. 29. 1hh khÝ gåm H2 , 1«lefin vµ 1 ®ång ®¼ng cña axetylen. Cho 135 ml hh ®I qua Ni t0 th× sau pø chØ cßn 60 ml mét hi®rocacbon no duy nhÊt . MÆt kh¸c nÕu ®èt ch¸y hoµn toµn 60ml hh th× thu ®îc 80 ml CO2 (c¸c khÝ ®o ë cïng ®k,t0, p). X¸c ®Þnh tªn 2 hi®rocacbon. TÝnh % khèi lîng cña c¸c khÝ trong hh dd b×nh gi¶m 12,78 g ®ång thêi ®­îc 19,7 g ktña. X® ctptö, ctct cña A, B. BiÕt dX/H2 = 18,5 A, B cïng d·y ®ång ®¼ng. Ankin-anka®ien 1. Hçn hîp anka®ien liªn hîp A vµ «xi d­ trong ®ã cã 10% A theo thÓ tÝch, ®­îc n¹p vµo mét b×nh kÝn cã ¸p suÊt 2 at. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hÕt A råi cho n­íc ng­ng tô ë t0 ban ®Çu th× ¸p suÊt gi¶m chØ cßn 1,5 at. X® ctptö cña A. 2. Cho 17,92 lit hh khÝ A ë o0c , 1 at gåm C2H2, H2 vµ cã 1 Ýt Ni bét. Nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã lµm l¹nh b×nh ®Õn o0c thu ®­îc hh khÝ B. Chia B lµm 2 phÇn b»ng nhau. Cho ½ B qua dd AgNO3/NH3 d­ thu ®­îc 1,2 g ktña vµng nh¹t. Cho ½ B qua dd Br2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng 0,41 g. BiÕt c¸c pø x¶y ra htoµn dA/H2 = 4. TÝnh % c¸c khÝ trong A vµ trong B. 3. Trong 1 b×nh kÝn ë 150 0c chøa hh khÝ gåm 1 thÓ tÝch C2H2 vµ 2 thÓ tÝch «xi. ¸p suÊt cña b×nh thay ®æi nh­ thÓ nµo khi ®èt ch¸y htoµn C2H2 vµ ®­a vÒ t0 ban ®Çu. 4. Mét hh A gåm axªtilen, pr«pilen vµ mªtan. §èt ch¸y 11g A thu ®­îc 12,6 g H2O. MÆt kh¸c 11,2 dm3 A ë ®kc pø võa ®ñ víi 100 g Br2. TÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong A 5. X lµ hh 2 hi®rocacbon A, B ph©n tö chøa tèi ®a 2 liªn kÕt pi tØ lÖ klg ptö cña chóng lµ 22:13. §èt ch¸y htoµn 0,3 mol X toµn bé sp cho vµo dd Ba(OH)2 d­ th× thÊy klg b×nh t¨ng thªm 46,5 g vµ cã 147,75 g ktña. a. x® ct cña A, B. b. Cho 0,3 mol X léi tõ tõ qua 0,5 lit dd Br2 0,2M thÊy Br2 mÊt mµu htoµn. KhÝ ®I ra khái dd Br2 = 5,04 lit ë ®kc. TÝnh klg sp thu ®­îc. 6. §èt ch¸y ht 6,72 lit khÝ (®kc) 2 hi®rocacbon hë cïng d·y ®ång ®¼ng t¹o thµnh 39,6 g CO2 vµ 10,8 g H2O. X® 2 hi®rocacbon vµ % V c¸c khÝ trong hh ®Çu. 7. §èt ch¸y ht hh 2 khÝ hi®rocacbon ®ång ®¼ng cña nhau X vµ Y. X=0,1 mol, Y=a mol. Cho toµn bé CO2 thu ®­îc hÊp thô vµo dd Ba(OH)2 thu ®­îc 133,96 g ktña. MÆt kh¸c nÕu cho hh 2 khÝ trªn pø víi muèi Cu2+ trong dd NH3 (hoÆc NH4OH) d­ thu ®­îc 15,2 g ktña. BiÕt nY> nx sè ngtö C trong Y > trong X. a. X® ct¹o ptö cã thÓ cã cña X, Y b. T×m ct thËt cña X, Y 8. Trén ankin A víi 1 hi®rocacbon B råi ®èt ch¸y. Cho toµn bé sp vµo dd Ca(OH)2 ®­îc 35 g ktña vµ dd cã klg t¨ng 12,4 g so víi ban ®Çu. Dung dÞch nµy khi t/d víi kiÒm NaOH d­ l¹i cho 20 g ktña n÷a. a. X® d·y ®ång ®¼ng cña B 2. X® ctptö, ctct cña A, B. BiÕt chóng lµ chÊt láng ë t0 th­êng vµ cã tØ lÖ mol lµ 1:2. Khi Clo ho¸ hh A, B b»ng Cl2 cã tØ lÖ mol 1:1 ë 3000c thu ®­îc tèi ®a 3 sp (A, B chØ cã pø thÕ). 9. Cho 0,672 lit (®kc) hh khÝ A gåm 2 hi®rocacbon m¹ch hë. Chia A lµm 2 phÇn b»ng nhau P1 cho qua dd Br2 d­ klg dd t¨ng X(g) l­îng Br2 ®· pø hÕt 3,2 g kh«ng cã khÝ tho¸t ra khái dd. §èt ch¸y phÇn 2 cho sp ch¸y qua b×nh dd P2O5 sau ®ã cho qua KOH r¾n. Sau thÝ nghiÖm b×nh ®ùng P2O5 t¨ng Y (g) vµ b×nh ®ùng KOH t¨ng 1,76 g a. tÝnh X vµ Y b. tÝnh % V c¸c khÝ trong A c. t×m ct ptö cña 2 hi®rocacbon 10. Cho 0,896 lit ë ®kc (A) hh khÝ 2hi®rocacbon m¹ch hë cã sè liªn kÕt pi kh«ng qu¸ 3. Chia A lµm 2 phÇn b»ng nhau P1 cho qua dd Br2 d­ thÊy l­îng Br2 nguyªn chÊt pø lµ 5,6 g P2 ®èt ch¸y ht t¹o ra 2,2 g CO2. MÆt kh¸c cho A pø ht víi AgNO3 trong NH3 cã d­ thu ®­îc a (g) ktña a. x® ctptö cña 2 hi®rocacbon vµ tÝnh %V øng víi mçi hi®rocacbon. b. tÝnh a ? 11.Cho 0,42 lit hh khÝ B gåm 2 hi®rocacbon m¹ch hë ®I rÊt chËm qua b×nh ®ùng n­íc Br«m d­. Sau khi pø x¶y ra ht thÊy cã 0,28 lit khÝ khi ra khái b×nh vµ cã 2 g Br«m ®· tham gia pø. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc dB/H2 = 19. H·y x® ctptö cña c¸c khÝ trong B vµ klg cña chóng. 12. §èt ch¸y ht hh 2 hi®rocacbon X, Y thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng (ankan, anken, ankin, anka®ien) hÊp thô sp ch¸y vµo 4,5 lit dd Ca(OH)2 0,02M th× thu ®­îc ktña, klg dd t¨ng lªn 3,78g. Cho dd Ba(OH)2 d­ vµo dd thu ®­îc ktña. Tæng 2 lÇn ktña nÆng 18,85 g. X® ctct cña X, Y biÕt r»ng sè mol X b»ng 60% tæng sè mol X , Y trong hh 13. §èt ch¸y ht 1 hi®rocacbon A m¹ch hë víi 1,92 g khÝ «xi trong b×nh kÝn råi cho c¸c sp sau pø qua b×nh 1 chøa H2SO4 ®, d­. B×nh 2 chøa 3,5 lit Ca(OH)2 0,01M thu ®­îc 3 g ktña khÝ duy nhÊt bay ra cã thÓ tÝch 0,224 lit ®o ë 27,3oC vµ 1,1 at. X® ctptö cña A. Gi¶ thiÕt c¸c pø ht, A pø ®­îc víi Ag2O trong NH3 d­ thu ®­îc 48 g ktña. 14. Cho hh khÝ gåm hi®rocacbon A vµ «xi lÊy d­ trong ®ã cã 10% A theo thÓ tÝch vµo 1 khÝ nhiªn kÕ t¹o ¸p suÊt 1 at, o0c. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y htoµn A råi cho H2O ng­ng tô ë o0c th× P=0,8 at. X® ct cña A, biÕt O2 d­ kh«ng qu¸ 50%, A pø víi dd AgNO3 trong NH3 thu ®­îc ktña. 15. Mét hh A gåm 2 hi®rocacbon hë trong ptö mçi chÊt chøa kh«ng qu¸ mét lk 3 hay 2 lk ®«i. Sè ngtö cacbon trong mçi chÊt kh«ng qu¸ 7. §èt ch¸y ht 0,05 mol A thu ®­îc 0,25 mol CO2 vµ 0,23 mol H2O. T×m ct ptö cña 2 hi®rocacbon trong A. 16. Mét hh khÝ cã klg 7,6 g gåm 2,24 lit mét hi®rocacbon m¹ch th¼ng A vµ 1,12 lit mét ankin B (®kc). §èt ch¸y ht hh råi cho toµn bé sp ch¸y hÊp thô hÕt trong dd Ba(OH)2 d­ th× thu ®­îc 108,35 g ktña a. A thuéc lo¹i hi®rocacbon nµo ? b. ViÕt ctct cña A,B biÕt A, B h¬n kÐm nhau 1 ngtö C 3. ViÕt pt pø cña A, B víi H2O. 17. Mét hh A gåm 3 hi®rocacbon X, Y, Z m¹ch hë ë thÓ khÝ( kh«ng cã hi®rocacbon nµo chøa tõ 2 lk kÐp trë lªn). §èt ch¸y htoµn 22,4 lit A (®kc) thu ®­îc nCO2= nH2. NÕu ®em t¸ch Z thu ®­îc hh B ®èt ch¸y B thu ®­îc nH2O nhiÒu h¬n nCO2 lµ 0,25 mol. NÕu t¸ch X thu ®­îc hh C, ®èt ch¸y C thu ®­îc nCO2 nhiÒu h¬n nH2O = 0,25 mol a. x® sè mol X, Y, Z b. X® tªn A, B, C. BiÕt MA trung b×nh = 42, MB Tb= 47,3, MC Tb = 36,66 18. §èt ch¸y 2 hi®rocacbon cã cïng ct tæng qu¸t CnH2n+2-2k thu ®­îc sp sau khi ®èt ch¸y cã klg 22,1 (g). Khi cho toµn bé l­îng sp nµy vµo 400 g dd NaOH th× thu ®­îc dd gåm 2 muèi cã nång ®é 9,0025% tØ lÖ mol 2 muèi nµy lµ 1:1 a. x® k (biÕt k<3) vµ tÝnh sè mol cña hh b. t×m ct cña 2 hi®rocacbon trªn , biÕt chóng cã tØ lÖ mol trong hh lµ 1:2 (klg ptö nhá cã sè mol nhá ) 19. Trén 11,2 lit hh X ë ®kc gåm C3H6 ( chiÕm 40% V ) vµ C3H4 chiÕm 60% víi H2 trong b×nh kÝn 33,6 lit cã Ýt bét Ni ë ®kc. Nung nãng b×nh sau 1 thêi gian råi ®­a vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ 2/3 at. Cho toµn bé khÝ sau pø qua dd AgNO3 trong NH3 thÊy thÓ tÝch gi¶m 1/10. H·y x® thµnh phÇn vµ sè mol hh khÝ thu ®­îc sau pø. 20. Hçn hîp D gåm 2 chÊt C2H6 vµ 1 ankin B ë thÓ tÝch trén víi nhau theo tØ lÖ mol lµ 1:1. Thªm O2 vµo hh D ®­îc hh D1 cã tØ khèi so víi H2 = 18. H·y tÝnh ct ptö cña B vµ tÝnh %V c¸c khÝ trong D1. 21. A lµ hh khÝ ë ®kc gåm 3 hi®rocacbon X, Y, Z thuéc 3 d·y ®ång ®¼ng (m¹ch hë). B lµ hh O2, O3 cã tØ khèi so víi H2 b»ng 19,2. §Ó ®èt ch¸y 1 mol A cÇn 5 mol B thu ®­îc nCO2 = nH2O . Khi cho 22,4 lit A qua dd Br2 d­ thÊy cã 11,2 lit khÝ bay ra klg b×nh n­íc Br2 t¨ng 27 g. Cßn khi cho 22,4 lit A qua dd AgNO3 trong NH3 d­ thu ®­îc 32,2 g ktña mµu vµng. X® tªn X, Y, Z biÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc vµ tÝnh %V cña X, Y, Z. 22. Mét hh h¬I gåm H2 , 1 anken, ankin cã cïng sè ngtö cacbon trong ptö. TØ khèi cña hh ®èi víi H2 lµ 7,8. Khi cho hh qua bét Ni, t0 ®Ó pø x¶y ra htoµn th× ®­îc mét hh míi cã tØ sè víi hh ®Çu lµ 20/9 a. x® xtptöcña anken, ankin (biÕt H2 lÊy d­ ) b. tÝnh %V c¸c khÝ ë hh ®Çu vµ sau. 23. Khi ®èt c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTONG HOP DAY DU VO CO VA HUU CO CHUONG TRINH THPT.doc
Tài liệu liên quan