Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý

Trong bài tập chương trình đã đáp ứng được yêu cầu của cô giáo là nhập dữ liệu và hiển thị thông tin về danh sách dữ liệu được nhập từ tài liệu XML . còn phẩn ghi và cập nhật thêm về cơ sở dữ liệu thì chúng em chưa hoàn thành được rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô và sự góp ý của các bạn trong lớp để bài làm của nhóm được hoàn thiện hơn .

doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3231 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Cáo XML Đề tài : “ Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý “ Ngày nay việc sử dụng XML để đưa thông tin lên các website hay các ứng dụng winform ngày một nhiều , XML ngày một chiếm ưu thế khi là công cụ để chuyển tải thông tin lên các ứng dụng , đặc điểm là XML là các dạng file text nên dung lượng nhỏ ngọn ,đẽ dàng chuyển tải vì văn bản dưới dạng file text nên vượt qua bức tường lửa một cách dễ dàng . bài làm được xây dựng dựa trên cơ sở từ bảng dữ liệu truyền tải từ sql server Mô tả : bài làm mô tả quá trình sử dụng XML để hiển thị thông tin về chương trình quản lý sách đơn giản mục đích chính của bài là mô phỏng quá trình sử dụng XML để đưa thông tin thay cho sử dụng SQL server .chứ không đi sâu vào phân tích và thực hiện quá trình quản lý trong chương trình Mô tả : thiết kế Các bảng csdl trong quản lý sách gồm các bảng sau : Author .xml Publisher.xml Jobs .xml Stores.xml Titles.xml Quantri.xml Danh sách các thuộc tính và các phương thức 1 >Khai báo bảng author TT Tóm tắt Diễn giải Kiểu DL Phạm vi Ràng Buộc Ghi chú 1 Au_id Mã tác giả nvarchar(5) Protected Bắt buộc Khóa 2 Au_lname Họ Tên tác giả Varchar(50) Private 3 Au_fname Tên đầy đủ char(1) Private 4 Phone Điện thoại Char(12 private 5 address Địa chỉ Varchar(40) Private 6 City Thành phố Varchar(20) Private 7 state Bang Char(2) Private 8 zip Mã nước Char(5) Private 9 contract bit Private 2>bảng publisher TT Tóm tắt Diễn giải Kiểu DL Phạm vi Ràng Buộc Ghi chú 1 pu_id Mã nhà xuất bản char(4) Protected Bắt buộc Khóa 2 pu_name Tên nhà xuất bản Varchar(40) Private 3 city Thành phố Varchar(20) Private 4 state Bang Char(2) 5 country Đất nước Varchar(30) 3:Bảng jobs TT Tóm tắt Diễn giải Kiểu DL Phạm vi Ràng Buộc Ghi chú 1 Job_id Mã công việc Smallint Protected Bắt buộc Khóa 2 Job_desc Varchar(50) Private 3 Min_lvl Tinyint Private 4 Max Tinyint 4: bảng stores TT Tóm tắt Diễn giải Kiểu DL Phạm vi Ràng Buộc Ghi chú 1 stor_id Mã kho nvarchar(4) Protected Bắt buộc Khóa 2 Stor_name Tên kho Varchar(40) Private 3 Stor_address Địa chỉ Varchar(40) Private 4 City Thành phố Varchar(20) 5 state Bang Char(2) 6 Zip Mã nước Char(5) 5: Mô tả bảng title TT Tóm tắt Diễn giải Kiểu DL Phạm vi Ràng Buộc Ghi chú 1 Title_íd Mã sách nvarchar(6) Protected Bắt buộc Khóa 2 Title Tên sách Varchar(80) Private 3 Type Thể loại char(12) Private 4 Pub_id Mã nhà xuất bản Char(4) 5 price Giá sách Money 6 advance Mở rộng Money 7 royalty Int 8 Ytd_sale Int 9 Note Ghi trú Varchar(200) 10 pubdate Ngày xuât bản datetime 6: Mô tả chi tiết bảng quản trị Lưu giữ các thông tin về tác giả Cơ sở dữ liệu được nhập thông qua file XML Mô tả các bảng Jobs như sau : 1 New Hire - Job not specified 10 10 2 Chief Executive Officer 200 250 3 Business Operations Manager 175 225 4 Chief Financial Officier 175 250 5 Publisher 150 250 6 Managing Editor 140 225 7 Marketing Manager 120 200 8 Public Relations Manager 100 175 9 Acquisitions Manager 75 175 10 Productions Manager 75 165 11 Operations Manager 75 150 12 Editor 25 100 13 Sales Representative 25 100 14 Designer 25 100 Mô tả bảng stores thông qua XML 6380 Eric the Read Books 788 Catamaugus Ave. Seattle WA 98056 7066 Barnum's 567 Pasadena Ave. Tustin CA 92789 7067 News & Brews 577 First St. Los Gatos CA 96745 7131 Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books 24-A Avogadro Way Remulade WA 98014 7896 Fricative Bookshop 89 Madison St. Fremont CA 90019 8042 Bookbeat 679 Carson St. Portland OR 89076 Mô tả bảng title.xml BU1032 The Busy Executive's Database Guide business 1389 19.9900 5000.0000 10 4095 An overview of available database systems with emphasis on common business applications. Illustrated. 1991-06-12T00:00:00+07:00 BU1111 Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets business 1389 11.9500 5000.0000 10 3876 Helpful hints on how to use your electronic resources to the best advantage. 1991-06-09T00:00:00+07:00 BU2075 You Can Combat Computer Stress! business 0736 2.9900 10125.0000 24 18722 The latest medical and psychological techniques for living with the electronic office. Easy-to-understand explanations. 1991-06-30T00:00:00+07:00 BU7832 Straight Talk About Computers business 1389 19.9900 5000.0000 10 4095 Annotated analysis of what computers can do for you: a no-hype guide for the critical user. 1991-06-22T00:00:00+07:00 MC2222 Silicon Valley Gastronomic Treats mod_cook 0877 19.9900 0.0000 12 2032 Favorite recipes for quick, easy, and elegant meals. 1991-06-09T00:00:00+07:00 MC3021 The Gourmet Microwave mod_cook 0877 2.9900 15000.0000 24 22246 Traditional French gourmet recipes adapted for modern microwave cooking. 1991-06-18T00:00:00+07:00 MC3026 The Psychology of Computer Cooking UNDECIDED 0877 2004-12-13T16:11:36.553+07:00 PC1035 But Is It User Friendly? popular_comp 1389 22.9500 7000.0000 16 8780 A survey of software for the naive user, focusing on the 'friendliness' of each. 1991-06-30T00:00:00+07:00 PC8888 Secrets of Silicon Valley popular_comp 1389 20.0000 8000.0000 10 4095 Muckraking reporting on the world's largest computer hardware and software manufacturers. 1994-06-12T00:00:00+07:00 PC9999 Net Etiquette popular_comp 1389 A must-read for computer conferencing. 2004-12-13T16:11:36.553+07:00 PS1372 Computer Phobic AND Non-Phobic Individuals: Behavior Variations psychology 0877 21.5900 7000.0000 10 375 A must for the specialist, this book examines the difference between those who hate and fear computers and those who don't. 1991-10-21T00:00:00+07:00 PS2091 Is Anger the Enemy? psychology 0736 10.9500 2275.0000 12 2045 Carefully researched study of the effects of strong emotions on the body. Metabolic charts included. 1991-06-15T00:00:00+07:00 PS2106 Life Without Fear psychology 0736 7.0000 6000.0000 10 111 New exercise, meditation, and nutritional techniques that can reduce the shock of daily interactions. Popular audience. Sample menus included, exercise video available separately. 1991-10-05T00:00:00+07:00 PS3333 Prolonged Data Deprivation: Four Case Studies psychology 0736 19.9900 2000.0000 10 4072 What happens when the data runs dry? Searching evaluations of information-shortage effects. 1991-06-12T00:00:00+07:00 PS7777 Emotional Security: A New Algorithm psychology 0736 7.9900 4000.0000 10 3336 Protecting yourself and your loved ones from undue emotional stress in the modern world. Use of computer and nutritional aids emphasized. 1991-06-12T00:00:00+07:00 TC3218 Onions, Leeks, and Garlic: Cooking Secrets of the Mediterranean trad_cook 0877 20.9500 7000.0000 10 375 Profusely illustrated in color, this makes a wonderful gift book for a cuisine-oriented friend. 1991-10-21T00:00:00+07:00 TC4203 Fifty Years in Buckingham Palace Kitchens trad_cook 0877 11.9500 4000.0000 14 15096 More anecdotes from the Queen's favorite cook describing life among English royalty. Recipes, techniques, tender vignettes. 1991-06-12T00:00:00+07:00 TC7777 Sushi, Anyone? trad_cook 0877 14.9900 8000.0000 10 4095 Detailed instructions on how to make authentic Japanese sushi in your spare time. 1991-06-12T00:00:00+07:00 Bảng publisher.xml , bảng authors.xml và bảng quantri.xml nhập dữ liệu tương tự Thiết kế giao diện chính cho ứng dụng Giao diện chính gồm File ,: Exit : Thoát khỏi chương trình Hiển thị gồm : Chức năng hiển thị các danh mục theo chỉ mục Danh mục tác giả : hiển thị danh sách tác giả Danh sách nhân viên : Danh mục chức vụ Danh mục nhà xuất bản : hiển thị danh sách các nhà xuất bản sách Danh mục nhà sách : hiển thị các nhà sách Danh mục sách : hiển thị danh mục sách Thông tin sản phẩm : Giới thiệu về sản phẩm Trong bài tập chương trình đã đáp ứng được yêu cầu của cô giáo là nhập dữ liệu và hiển thị thông tin về danh sách dữ liệu được nhập từ tài liệu XML . còn phẩn ghi và cập nhật thêm về cơ sở dữ liệu thì chúng em chưa hoàn thành được rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô và sự góp ý của các bạn trong lớp để bài làm của nhóm được hoàn thiện hơn . Em xin trân thành cảm ơn . Hà nội ngày 10 tháng 10 năm 2009 Nhóm sinh viên : Lớp : khoa học mát tính 1 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý.doc
Tài liệu liên quan