Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện đại học Quốc gia Hà Nội

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 4

PHẦN A: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 6

1.1.Các khái niệm về cơ sở dữ liệu(CSDL): 6

1.2. Các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ 8

1.2.1.Thuộc tính : 8

1.2.2. Quan hệ: 9

1.2.3. Phụ thuộc hàm (Functional dependency ) 9

1.2.4. Sơ đồ quan hệ (Relation schema) 10

1.2.5 Khoá: 10

1.2.6. Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm. 11

1.3. Chuẩn hoá các quan hệ và sơ đồ quan hệ 11

1.3.1. Các định nghĩa về dạng chuẩn trong quan hệ 12

1.3.2. Thực hiện chuẩn hoá 13

1.3.3. Liên kết các quan hệ : 15

CHƯƠNG 2. WORLD WIDE WEB VÀ KỸ THUẬT TẠO WEB 16

2.1. Giới thiệu về World Wide Web.(WWW) 16

2.1.1. Mô hình Client/Server 16

2.1.2. Ưu nhược điểm chính của mô hình Client/Server 16

2.1.3. Mô hình World Wide Web (Web Client/Server) 17

2.2. Những khái niệm cơ bản về World Wide Web. 18

2.2.1.Địa chỉ trên Web. 18

2.2.2. Web Server 19

2.2.3. Web Client 19

2.3. Môi trường Active Server Page. 20

2.3.1. Giới thiệu. 20

2.3.2. Các đối tượng của ASP. 21

2.4.Lập trình ADO (ActiveX Data Objects Programming). 25

2.4.1.Đối tượng Connection. 26

2.4.2.Đối tượng Recordset. 26

2.4.3.Đối tượng Command. 28

2.4.4.Các đối tượng Errors. 28

PHẦN B : BÀI TOÁN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA - HÀ NỘI”. 29

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH. 29

3.1.Chức năng nghiệp vụ. 29

3.1.1. Các đối tượng được quản lý trong Thư viện 29

3.1.2. Các chức năng nghiệp vụ 30

3.1.3 Các qui tắc nghiệp vụ và các ràng buộc: 31

3.1.4.Các tiến trình nhiệp vụ: 32

3.1.5.Xác định các chức năng của hệ thống 35

3.2.Mô hình và mối quan hệ giữa các thực thể. 36

3.2.1. Xác định các thực thể. 36

3.2.2. Mối quan hệ giữa các thực thể. 40

3.2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu logic. 43

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ 45

4.1 Sơ đồ chức năng của hệ thống. 45

4.2.Biểu đồ luồng dữ liệu 47

4.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 48

4.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 49

4.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 50

4.3.Sơ hệ thống mạng 51

4.4.Thiết kế dữ liệu. 52

4.4.1. Các bảng cấu trúc dữ liệu. 52

4.4.2. Các bảng cấu truc dữ liệu hỗ trợ: 54

4.5.Thiết kế các module chương trình: 55

4.5.1. Module đăng nhập: 55

4.5.2. Các module xử lý thao tác của người dùng: 56

4.5.3. Các module xử lý thao tác của người quản lý: 57

CHƯƠNG 5. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN CHO HỆ THỐNG. 60

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 62

KẾT LUẬN 69

Đánh giá: 69

Hướng phát triển : 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

doc72 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện đại học Quốc gia Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân Tích Thiết Kế và Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Thông Tin Thư viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội.DOC