Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản Bình Đông

Quy trình xử lý:

-Nước thải từ nhà máy được đưa vào hố ga. Sau khi qua song chắn rác để loại bỏ một phần rác thải, nước thải được chyển vào hầm bơm. Từ đây bơm số 1 đươc đặt trong hầm bơm sẽ bơm nước thải qua bể điều hòa.

-Tại bể điều hòa một phần chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trước khi đưa sang bể sinh học hiếu khí tiếp xúc. Sau đo bơm số 2 và bơm số 3 sẽ bơm nước thải từ bể điều hòa sang bể sinh học hiếu khí tiếp xúc.

-Hai máy thổi khí 1 và 2 đặt cạnh bể điều hòa và bể sinh học hiếu khí tiếp xúc sẽ thổi khí vào hai bể này để cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí.

-Tại bể sinh học hiếu khí tiếp xúc vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy những chất hữu cơ còn trong nước thải thành bùn. Sau đó nước thải sẽ được đưa sang bể lắng bùn.

-Bơm bùn trong bể lắng bùn có nhiệm vụ bơm tuần hoàn bùn hoạt tính trở về bể điều hòa để vi sinh vật có trong bùn hoạt tính sẽ phân hủy một phần chất hữu cơ có trong nước thải tại bể điều hòa. Bơm tuần hoàn bùn nhằm tăng cao hiệu suất cho quá trình phân hủy chất hữu cơ.

-Một phần bùn trong bể lắng bùn sẽ được bơm bùn bơm vào bể phân hủy bùn, một phần xả bớt lượng bùn dư.

-Tại bể phân hủy bùn vi sinh vật làm nhiệm vụ phân hủy bùn và lượng chất hữu cơ còn trong bùn.

-Phần nước thải ở phía trên lớp bùn được bơm số 4 va 5 bơm vào bể lọc áp lực, phần nước thải dư được xả tràn qua bể tiếp xúc Chlorine.

-Bể lọc áp lực sẽ lọc bớt lượng bùn còn trong nước thải trước khi đưa sang bể tiếp xúc Chlorine.

-Hai bơm hóa chất đặt cạnh bể sinh học sẽ bơm định lượng hóa chất vào bể tiếp xúc Chlorine, hóa chất đươc bơm vào sẽ tiêu diệt một phần vi sinh vật và vi khuẩn gây hại sức khỏe cho con người. Sau đó nước thải đã được làm sạch sẽ được thải ra ngoài.

 

doc17 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản Bình Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong sản xuất là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công nhân . 1) An toàn lao động trong sản xuất: -Công nhân trước khi vào ca làm việc phải mặc đồ bảo hộ lao động, đeo găng tay, khẩu trang, đi ủng … -Kho bảo quản hoá chất phải xa nơi có người và được kiểm tra thường xuyên. Khi tiếp xúc với hoá chất phải cẩn thận và thực hiện theo đúng quy tắc. -Hoá chất thường được sử dụng tại Công ty Đông lạnh Quận 8 là Chlorine. Vì vậy, cần phải có biện pháp bảo quản an toàn là: đựng Chlorine trong dụng cụ kín và chống ăn mòn hoá học, để nơi khô ráo, thoáng mát. Công nhân cần mang đồ bảo hộ khi tiếp xúc với Chlorine. -Công nhân không tự ý sữa chữa máy móc, thiết bị khi gặp sự cố. 2) An toàn lao động trong phòng lạnh: -Công nhân vào kho lạnh phải mang đồ bảo hộ lao động là áo lạnh. -Khi chuyển hàng ra vào kho lạnh phải có ít nhất hai người, một người đứng ngoài, một người ở trong để có thể phát hiện sự cố kịp thời. -Không tự ý đóng cửa kho khi trong kho có người. -Hàng chất trong kho phải bảo đảm an toàn không bị đổ. 3) An toàn về phòng cháy chữa cháy: -Công nhân không được tự ý sửa chữa dây điện và chất gây cháy gần đường dây điện. -Cấn tuyệt đối công nhân không được hút thuốc trong khu vực chế biến và kho chứa. -Phương tiện chữa cháy phải đúng vị trí quy định, đảm bảo vị trí dễ thấy, dễ lấy để thuận lợi khi gặp sự cố. -Thường xuyên tập huấn cho công nhân viên chức về công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, công ty càn có cửa thoát hiểm và các thiết bị chữa cháy cần thiết. 1.6.2. Vệ sinh thực phẩm: Trong môi trường sống của chúng ta có rất nhiều vi trùng. Chúng có mặt trong đất, nước, không khí, thực phẩm và trong tất cả các loài động vật. Thuỷ sản là một trong những loại thực phẩm dễ bị ươn thối nhất. Nhưng nó chỉ bị nhiễm tạp khuẩn khi tiếp xúc với con người và môi trường xung quanh. 1) Vệ sinh cá nhân: -Đưa ra khỏi quá trình sản xuất những người bị bệnh. -Nhân viên được giáo dục tự khai báo thành thật về tình hình sức khoẻ. -Phải có đầy đủ đồ bảo hộ lao động. -Phải nhúng ủng, rửa tay trước khi vào phân xưởng. -Móng tay cắt ngắn, không sơn móng tay, không đeo nữ trang. -Tuyệt đối tránh chạm tay vào tóc, mũi miệng khi xử lý thuỷ sản. -Sức khoẻ đảm bảo cho một ngày làm việc. -Không hút thuốc, nói chuyện, đúa giỡn trong khi làm việc. 2) Vệ sinh trong khu vực sản xuất: -Thường xuyên làm vệ sinh trong và xung quanh nhà xưởng, khai thông cống rãnh, đặt các nắp cống để ngăn cản xúc dịch, không nên để tụ quá nhiều phế liệu. -Diện tích bố trí mặt bằng phải loại trừ được sự nhiễm bẩn. -Sàn, tường, trần không thấm nước, dễ chùi rửa. -Thông gió, đủ ánh sáng. -Đủ các thiết bị vệ sinh, phòng thay quần áo. -Dụng cụ chế biến phải sạch, không bị hư hỏng. -Vệ sinh nhà xưởng trước, trong và sau mỗi ca sản xuất. 3) Vệ sinh sản phẩm: -Không để nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, nước đá, dụng cụ chế biến, thùng chứa … trực tiếp lên sàn nhà. -Thiết bị chế biến, dụng cụ chứa phải được vô trùng hàng ngày. -Không để nguyên liệu, bán thành phẩm cạnh nhau trên mặt bàn xử lý. -Nguyên liệu, bán thành phẩm trong dây chuyền chế biến phải luôn được ướp đá, không sử dụng đá đã ướp nguyên liệu để ướp thành phẩm. -Không để nguyên liệu hoặc các hàng hoá khác trong kho chứa thành phẩm. -Phế liệu để riêng, thường xuyên dọn dẹp pheế liệu. 4) Kiểm soát côn trùng: -Nghiêm cấm tất cả các loại vật nuôi trong khu vực sản xuất. -Loại bỏ tất cả các điều kiện sống của chuột. -Lấp kín những khe hở, loại bỏ nơi ẩn nấp của kiến và gián. -Ngăn chặn cơ hội phát triển của ruồi trong và ngoài khu vực sản xuất (lưới chắn, máy diệt ruồi, thuốc…). PHAÀN 2: DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ 2.1.NGUYEÂN LIEÄU Coâng ty ñoâng laïnh quaän 8 chuû yeáu hoaït ñoäng gia coâng cheá bieán caùc maët haøng thuyû saûn cho caùc ñôn vò khaùc. Nhöõng maët haøng chuû löïc cuûa coâng ty laø: caù fillet, möïc, ñoâng block, möïc fillet, toâm , gheï, baïch tuoät… Nguoàn nguyeân lieäu thuûy saûn khaù ña daïng vaø phong phuù, coù theo töøng muøa vuï khoâng oån ñònh. Vì vaäy caùch thu mua baûo quaûn nguyeân lieäu phaûi hôïp lyù ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän cao maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng. 2.1.1. Caùch thu mua nguyeân lieäu: Vieäc thu mua nguyeân lieäu cuûa coâng ty ñoâng laïnh quaän 8 chæ laø khaâu tieáp nhaän nguyoàn nguyeân lieäu töø ngöôøi giao haøng ñeå cheá bieán. Ngöôøi giao haøng seõ thu mua nguyeân lieäu töø caùc nôi: Vuõng Taøu, Kieân Giang, Phan Thieát… sau ñoù cho nguyeân lieäu vaøo thuøng nhöïa lôùn, hoaëc gioû ñeäm lôùn coù öôùp theâm ñaù vaø chuyeån ñeán coâng ty baèng xe baûo oân. Taïi ñaây nhöõng ngöôøi kieåm tra chaát löôïng (KCS) coù kinh nghieäm seõ phaân loaïi nguyeân lieäu seõ ñöa vaøo cheá bieán. Coâng ty chæ tieáp nhaän nhöõng loaïi nguyeân lieäu coøn töôi nguyeân, ñaït tieâu chuaån, muøi, maøu töï nhieân, khoâng coù muøi hay maøu khaùc laï, loaïi boû nhöõng con bò öôn, traày xöôùt, daäp naùt… loaïi nguyeân lieäu naøy ñöôïc xem laø daït, neân coù theå traû hoaëc khoâng traû laïi cho ngöôøi giao haøng. Töø ñaây coâng ty cuøng vôùi ngöôøi giao haøng seõ thöông löôïng giaù caû cuûa nguyeân lieäu. Khaâu thu mua nguyeân lieäu naøy coù yù nghóa raát quan troïng vì noù aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty vaø ñònh möùc cheá bieán. Neáu phaân loaïi khoâng caån thaän, loaïi daït coøn laãn trong nguyeân lieäu tieáp nhaän seõ laøm thay ñoåi ñònh möùc cheá bieán daãn ñeán saûn xuaát bò thua loã. 2.1.2. Caùch phaân loaïi nguyeân lieäu: STT TEÂN NGUYEÂN LIEÄU YEÂU CAÀU CHAÁT LÖÔÏNG NGUYEÂN LIEÄU 1 CAÙ Thaân caù phaûi nguyeân veïn vaåy saùng dính chaët vaøo da, ñoái vôùi caù khoâng vaåy thì da phaûi trôn laùng. Maét saùng , mieäng vaø mang kheùp chaät. Thòt dai ñaøn hoài, khoù taùch khoûi xöông 2 TOÂM Voû coù maøu töï nhieân ñaëc tröng cuûa töøng loaïi toâm. Ñaàu dính chaët thaân, gaïch khoâng bò vôõ, maét caêng troøn, thòt saên chaéc. Muøi tanh töï nhieân 3 MÖÏC Khoâng traày da, thòt khoâng bò hö. Ñaàu dính chaët vaøo thaân, khoâng bò bieán maøu, muøi töï nhieân, thòt ñaøn hoài. 4 BAÏCH TUOÄT Baïch tuoät nguyeân con, khoâng bò daäp naùt, khoâng dính taïp chaát. Maøu ñaëc tröng, khoâng bò ñoû, khoâng coù muøi hoâi laï. 5 GHEÏ Muøi töï nhieân, khoâng coù muøi laï, voû töôi saùng Caøng vaø chaân khoâng daäp naùt dính chaéc vaøo thaân 2.1.3. Quy trình cheá bieán: Coâng ty ñoâng laïnh quaän 8 chæ saûn xuaát caùc maët haøng gia coâng cho caùc cô sôû khaùc. Nhìn chung quy trình coâng ngheä laàn löôït qua caùc coâng ñoaïn sau,tuyø theo töøng maët haøng maø coù theå boû bôùt hoaëc theâm vaøo ñoù baèng quy trình treân vaø ôû töøng coâng ñoaïn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu :nheï nhaøng , chính xaùc nhanh ,saïch, an toaøn. Tieáp nhaän nguyeân lieäu röûa Sô cheá Kieåm tra – phaân côõ röûa Baûo quaûn caân Xeáp khuoân Caáp ñoâng Ra ñoâng – maï baêng Bao goùi – ñoùng thuøng 2.1.4 Thuyeát minh quy trình: 1.Tieáp nhaän nguyeân lieäu Nguyeân lieäu tröôùc khi vaän chuyeån ñeán coâng ty baèng xe baûo oân thì ñaõ ñöôïc sô cheá vaø ñöôïc öôùp vôùi nöôùc ñaù trong boàn nhöïa ñeå baûo quaûn trong quaù trình vaän chuyeån ñeán coâng ty. Sau khi ñeán khu tieáp nhaän, nhöõng ngöôøi KCS seõ phaân loaïi sô boä baèng caûm quan nhaèm ñaûm baûo nguyeân lieäu ñaït yeâu caàu. Chuù yù thôøi gian vaän chuyeån vaø tieáp nhaän nguyeân lieäu phaûi nhanh ñeå traùnh nguyeân lieäu bò hoûng. 2. Röûa Tuøy theo quy trình cuûa töøng loaïi nguyeân lieäu maø ta coù theå röûa nhieàu laàn sau caùc khaâu sô cheá. Thoâng thöôøng tieán haønh röûa qua 2 thau nöôùc -Thau 1 coù pha 10ppm hoaëc 5ppm Chlorine -Thau 2 nöôùc saïch nhieät ñoä nöôùc röûa 3-50C Chuù yù röûa sao cho nguyeân lieäu khoâng bò daäp naùt,ñöùt rôøi. Khoâng röûa quaù laâu, thöôøng xuyeân thay nöôùc ñeå giaûm bôùt löôïng taïp chaát vi sinh vaät baùm treân nguyeân lieäu. 3. Sô cheá Sô cheá nhaèm loaïi boû caùc taïp chaát vaø noäi taïng coøn soùt laïi treân nguyeân lieäu. Tuyø theo loaïi nguyeân lieäu maø ta coù caùch xöû lyù khaùc nhau. Ví duï nhö laøm fillet caù hoaëc laáy chæ treân löng toâm… Nguyeân lieäu sau khi sô cheá phaûi ñaûm baûo saïch noäi taïng vaø caùc veát baån, ñaït yeâu caàu veà giaù trò caûm quan cuûa khaùch haøng. 4. Kieåm tra phaân côõ Nguyeân lieäu sau khi sô cheá ñöôïc kieåm tra phaân côõ nhaèm löïa ra nhöõng saûn phaåm loaïi 1, loaïi 2 vaø deã tính giaù caû. Côõ thöôøng ñöôïc tính theo soá con /kg hoaëc gam /con.Coâng ñoaïn naøy ñoøi hoûi KCS phaûi coù kinh nghieäm, nhaèm ñaûm baûo yeâu caàu cuûa vieäc phaân côõ. 5. Caân Caân nhaèm muïc ñích bieát ñöôïc löôïng nguyeân lieäu ñem ñi caáp ñoâng vaø taïo ñieàu kieän ñoàng nhaát veà thôøi gian caáp ñoâng.Duøng caân ñieän töû coù ñoä chính xaùc cao ñeå caân, cho nguyeân lieäu vaøo roå treân caân cho ñeán khi chæ ñuùng soá troïng löôïng quy ñònh. Moãi roå ñöôïc coäng theâm phaàn phuï troäi nhaèm tröø khoái löôïng hao huït khi nöôùc boác hôi khi caáp ñoâng. Löôïng hao huït naøy ñaõ ñöôïc tính tröôùc tuøy theo loaïi nguyeân lieäu. Caân xong laáy moät theû côõ ñuùng côõ nguyeân lieäu cho vaøo roå. Theû côõ ghi ñaày ñuû maõ hieäu: ngaøy, thaùng, naêm, loaïi côõ, maõ loâ nguyeân lieäu. 6. Xeáp khuoân/ maâm: Khuoân ñöôïc laøm baêng toân traùng keõm. Tröôùc khi xeáp, khuoân ñöôïc röûa qua nöôùc coù pha Chlorine 50 ppm, röûa laïi baèng nöôùc saïch, ñeå cho raùo nöôùc. Ñaây laø giai ñoaïn khoâng theå thieáu vì noù ñònh hình cho saûn phaåm thaønh block vaø taïo ñieàu kieän cho vieäc caáp ñoâng. Ngoaøi ra noù cuõng laø giai ñoaïn taïo thaåm myõ cho saûn phaåm neân ñoøi hoûi coâng nhaân xeáp ñuùng kyõ thuaät vaø ñuùng yeâu caàu khaùch haøng. 7. Caáp ñoâng Khi xeáp khuoân xong ta chuyeån ñeán phoøng caáp ñoâng baèng xe ñaåy. Thoâng thöôøng caùc tuû caáp ñoâng ñöôïc veä sinh xaû ñaù sau 3 laàn caáp ñoâng. Tröôùc khi caáp ñoâng ta phaûi cho chaïy maùy khoaûn 30/60 phuùt, khi ñaõ coù moät lôùp tuyeát baùm treân ñaù thì môùi cho haøng vaøo caáp ñoâng. Thôøi gian caáp ñoâng: 4/5 giôø Nhieät ñoä tuû: -500 C ñeán -450 C Nhieät ñoä taâm saûn phaåm khoaûng -120 C. Vieäc caáp ñoâng khoâng theå giaùn ñoaïn neân caàn phaûi coù ngöôøi lieân tuïc kieåm tra vaø theo doõi phoøng caáp ñoâng cuõng nhö nhieät ñoä tuû caáp ñoâng. Tuyeät ñoái khoâng môû tuû khi ñang chaïy maùy. Tröôøng hôïp neáu gaëp söï coá phaûi baùo ngay cho nhaân vieân ñieän laïnh xöû lyù kòp thôøi. Neáu chöa kòp chaïy tuû hoaëc chöa coù ñieàu kieän caáp ñoâng thì ñöa sang phoøng chôø ñoâng coù nhieät ñoä 1-40C. 8. Ra ñoâng – maï baêng: Khi vieäc caáp ñoâng ñaõ hoaøn thaønh thì ta ra ñoâng saûn phaåm: laáy block ra khoûi khuoân. Ñeå taêng tính thaåm myõ cho block saûn phaåm, giuùp block boùng ñeïp ñoàng thôøi laáy laïi nhöõng loå hoång khoâng khí ñeå traùnh söï boác hôi nöôùc trong quaù trình baûo quaûn ta tieán haønh maï baêng: nhuùng block saûn phaåm qua boàn nöôùc coù nhieät ñoä döôùi 40C, noàng ñoä chlorine 5ppm. Chuù yù: khi maï baêng ta khoâng ñeå laâu traùnh laøm khoái saûn phaåm tan baêng. 9. Bao goùi – ñoùng thuøng: Sau khi maï baêng cho block saûn phaåm vaøo tuùi PE, haøng kín mieäng vaø huùt chaân khoâng roài cho vaøo thuøng carton. Ñoùng thuøng vaø neïp ñai (2 ñai ngang, 2 ñai doïc) treân thuøng phaûi ghi ñaày ñuû chi tieát: teân, loaïi, côõ, ngaøy saûn xuaát, haïn söû duïng… 10. Baûo quaûn: Thaønh phaåm sau khi ñoùng thuøng ñöôïc coâng nhaân chuyeån ñeán vaø xaép xeáp treân pallet cuûa kho baûo quaûn theo ñuùng kyõ thuaät. Thôøi gian baûo quaûn ñeán luùc xuaát kho caøng ngaén caøng toát vaø khi laáy haøng khoûi kho phaûi laáy theo thöù töï : haøng vaøo tröôùc thì laáy tröôùc. Nhieät ñoä phoøng baûo quaûn: -220C ñeán -180 C. 2.1.5. Vaän chuyeån nguyeân lieäu : Nguyeân lieäu thuûy saûn laø loaøi deã öôn thoái, hö hoûng neân quaù trình vaän chuyeån nguyeân lieäu maø chuû yeáu laø thôøi gian vaän chuyeån coù yù nghóa quyeát ñònh . Neáu thôøi gian vaän chuyeån keùo daøi thì nguyeân lieäu raát deã hö hoûng khoâng söû duïng ñöôïc . Vì vaäy, ta caàn thöïc hieän bieän phaùp ruùt ngaén thôøi gian vaän chuyeån ñeå giöõ ñoä töôi cho nguyeân lieäu ñoàng thôøi keát hôïp vôùi öôùp nöôùc ñaù ñeå thôøi gian baûo quaûn laâu hôn .Vì vaäy, thôøi gian vaän chuyeån caøng ngaén thì caøng toát . Thoâng thöôøng nguyeân lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xe baûo oân ( hay xe taûi laïnh ), thuøng xe ñöôïc trang bò bôûi hoäc kín, laøm baèng chaát caùch nhieät. Nguyeân lieäu ñöôïc öôùp ñaù vaø chuyeån nhanh tôùi nôi cheá bieán . * Khi vaän chuyeån nguyeân lieäu caàn löu yù : -Veä sinh duïng cuï caàn vaän chuyeån tröôùc vaø sau khi ñöïng nguyeân lieäu . Duïng cuï phaûi saïch seõ, uùp cho raùo nöôùc. Xe chuyeân chôû cuõng ñöôïc veä sinh caån thaän . -Khoâng ñeå nguyeân lieäu ngoaøi naéng . -Khoâng chöùa nguyeân lieäu quaù nhieàu trong moät thuøng, deã laøm nguyeân lieäu deã bò daäp naùt . -Traùnh vaän chuyeån nguyeân lieäu qua ñoaïn ñöôøng oâ nhieãm. Neáu qua moâi tröôøng oâ nhieãm thì phaûi duøng thuøng caùch nhieät coù naép ñaäy, xe laïnh ñeå baûo quaûn nguyeân lieäu ñaït nhieät ñoä 0 – 20 0C . -Boác dôû haøng nhanh choùng. -Tìm nhöõng ñoaïn ñöôøng ngaén ñeå vaän chuyeån . 2.1.6. Caùch baûo quaûn nguyeân lieäu Sau khi vaän chuyeån vaø tieáp nhaän nguyeân lieäu xong maø chöa kòp cheá bieán hoaëc khoâng coù ñieàu kieän cheá bieán ngay thì phaûi coù bieän phaùp baûo quaûn taïm thôøi. Hieän nay, ñeå giöõ cho nguyeân lieäu töôi, Coâng ty Ñoâng laïnh Quaän 8 ñaõ söû duïng phöông phaùp baûo quaûn ôû nhieät ñoä thaáp nöôùc ñaù ôû nhieät ñoä 1 ñeán 5 ñoä. Tuy nhieân, baûo quaûn baèng phöông phaùp naøy khoâng keùo daøi ñöôïc laâu . * Phöông phaùp baûo quaûn laïnh : Tröôùc khi öôùp ñaù phaûi röûa boàn chöùa baèng nöôùc coù pha chlorine noàng ñoä 50 ppm. Ñaù duøng ñeå baûo quaûn ñöôïc xay nhoû, ñaù phaûi saïch ñeå ñaûm baûo veä sinh. Ñaù söû duïng roài khoâng söû duïng laïi ñeå öôùp nguyeân lieäu. Öôùp khoâ: duøng boàn chöùa inox hoaëc nhöïa ñeå ñöïng nguyeân lieäu. Moãi lôùp ñaù daøy khoaûng 10cm coù pha muoái 3-4%. Lôùp ñaù nhieàu ôû treân maët vaø döôùi ñaùy. Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng raát phoå bieán . Öôùp öôùt: duøng nöôùc ñaù ñeå öôùp toâm, tieán haønh öôùp trong thuøng caùch nhieät. Rieâng ñoái vôùi möïc: ñoå hoån hôïp ñaù muoái nöôùc theo tæ leä 2 ñaù : 1 nguyeân lieäu cho vaøo boàn chöùa. Sau ñoù cho nguyeân lieäu vaøo. 2.2.TIEÄN NGHI PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT: Ñieän naêng: Nguoàn ñieän: goàm coù 2 giaøn, moãi giaøn goàm 3 bình, moãi bình 100 KVA. Ñieän theá 3 pha 380 V. Maùy phaùt ñieän döï phoøng: Soá löôïng: 1 Coâng suaát: 275 KVA, 15 Hp. Nguoàn nöôùc: nöôùc thuûy cuïc; 80m3/ ngaøy. Traïm bôm: Soá löôïng: 3 Coâng suaát: 5 Hp. Kho laïnh: Vaät lieäu caùch nhieät: PU( poliurethane); caáu taïo taám caùch nhieät: 2 lôùp nhöïa boïc beân ngoaøi, ôû giöõa laø 1 lôùp PU Nhieät ñoä: -150C Xuaát xöù: Nhaät Theå tích kho lyù thuyeát: 4m3/1 taán * saûn löôïng; theå tích kho thöïc teá: theå tích kho lyù thuyeát/heä soá chöùa ñaày Soá löôïng: 7, phaân bieät theo saûn löôïng vaø 1 kho tieàn ñoâng. Kho 25 taán: Soá löôïng: 1 Nhaõn hieäu maùy: UF-60P-FA Coâng suaát: 25 Hp Moâi chaát: R22 Ñieän theá: 3 pha * 380 V Kho 30 taán: Soá löôïng: 2 Coâng suaát: 10 Hp Moâi chaát: R502 Ñieän theá 3 pha * 200 V Kho 50 taán: Soá löôïng: 2 Coâng suaát: 15 Hp Moâi chaát: R502 Ñieän theá: 3 pha * 200 V Kho 90 taán: Soá löôïng: 2 Coâng suaát: 50 Hp Moâi chaát: R22 Ñieän theá: 3 pha * 380 V Kho tieàn ñoâng: Nhieät ñoä: 1-40C Soá löôïng: 1 Coâng duïng: ñeå tröõ saûn phaåm sau khaâu sô cheá khi tuû caáp ñoâng bò öù Saûn löôïng: 1 taán Moâi chaát: R22 Ñieän theá: 3 pha * 380V Coâng suaát: 7,5 Hp Heä thoáng caáp ñoâng: Moâi chaát: R22 Heä thoáng laïnh: 1 caáp Soá löôïng: 7 phaân bieät theo saûn löôïng Heä thoáng laïnh coù saûn löôïng 500 kg: Soá löôïng: 1 Coâng suaát: 30 KW Maùy neùn: 1 caáp Ñieän theá:3 pha* 380 V Nhaõn hieäu: MYCOM Heä thoáng laïnh coù saûn löôïng 750 kg: Soá löôïng: 5 Coâng suaát: 37.5 KW Maùy neùn: 2 caáp Ñieän theá:3 pha* 380 V Nhaõn hieäu: MYCOM: 1 caùi; DAIKIN: 4 caùi Heä thoáng laïnh coù saûn löôïng 1000 kg: Soá löôïng: 1 Coâng suaát: 90 Hp Maùy neùn: 2 caáp Ñieän theá:3 pha* 380 V Nhaõn hieäu: MITSU 2.3.Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi: 2.3.1.Quy trình xöû lyù: -Nöôùc thaûi töø nhaø maùy ñöôïc ñöa vaøo hoá ga. Sau khi qua song chaén raùc ñeå loaïi boû moät phaàn raùc thaûi, nöôùc thaûi ñöôïc chyeån vaøo haàm bôm. Töø ñaây bôm soá 1 ñöôc ñaët trong haàm bôm seõ bôm nöôùc thaûi qua beå ñieàu hoøa. -Taïi beå ñieàu hoøa moät phaàn chaát höõu cô seõ bò phaân huûy tröôùc khi ñöa sang beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc. Sau ño ù bôm soá 2 vaø bôm soá 3 seõ bôm nöôùc thaûi töø beå ñieàu hoøa sang beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc. -Hai maùy thoåi khí 1 vaø 2 ñaët caïnh beå ñieàu hoøa vaø beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc seõ thoåi khí vaøo hai beå naøy ñeå cung caáp oxy cho vi sinh vaät hieáu khí. -Taïi beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc vi sinh vaät hieáu khí seõ phaân huûy nhöõng chaát höõu cô coøn trong nöôùc thaûi thaønh buøn. Sau ñoù nöôùc thaûi seõ ñöôïc ñöa sang beå laéng buøn. -Bôm buøn trong beå laéng buøn coù nhieäm vuï bôm tuaàn hoaøn buøn hoaït tính trôû veà beå ñieàu hoøa ñeå vi sinh vaät coù trong buøn hoaït tính seõ phaân huûy moät phaàn chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi taïi beå ñieàu hoøa. Bôm tuaàn hoaøn buøn nhaèm taêng cao hieäu suaát cho quaù trình phaân huûy chaát höõu cô. -Moät phaàn buøn trong beå laéng buøn seõ ñöôïc bôm buøn bôm vaøo beå phaân huûy buøn, moät phaàn xaû bôùt löôïng buøn dö. -Taïi beå phaân huûy buøn vi sinh vaät laøm nhieäm vuï phaân huûy buøn vaø löôïng chaát höõu cô coøn trong buøn. -Phaàn nöôùc thaûi ôû phía treân lôùp buøn ñöôïc bôm soá 4 va 5 bôm vaøo beå loïc aùp löïc, phaàn nöôùc thaûi dö ñöôïc xaû traøn qua beå tieáp xuùc Chlorine. -Beå loïc aùp löïc seõ loïc bôùt löôïng buøn coøn trong nöôùc thaûi tröôùc khi ñöa sang beå tieáp xuùc Chlorine. -Hai bôm hoùa chaát ñaët caïnh beå sinh hoïc seõ bôm ñònh löôïng hoùa chaát vaøo beå tieáp xuùc Chlorine, hoùa chaát ñöôc bôm vaøo seõ tieâu dieät moät phaàn vi sinh vaät vaø vi khuaån gaây haïi söùc khoûe cho con ngöôøi. Sau ñoù nöôùc thaûi ñaõ ñöôïc laøm saïch seõ ñöôïc thaûi ra ngoaøi. 2.2. Quy trình vaän haønh maùy moùc thieát bò trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi: 2.2.1.Song chaén raùc (ñaët trong hoá ga): Thöôøng xuyeân thu gom veä sinh raùc sau khi raùc ñöôïc vôùt leân.Song chaén raùc veä sinh haøng ngaøy, khi laáy raùc leân phaûi thay ngay song chaén raùc döï phoøng. Ñoái vôùi raùc coù kích thöôùc nhoû vöôùng vaøo caùc raêng löôïc, coâng nhaân vaän haønh phaûi thöôøng xuyeân laøm veä sinh, ñoàng thôøi duøng voøi nöôùc saïch veä sinh moãi ngaøy traùnh hieän töôïng ñoùng caùu caën löôùi. 2.2.2. Bôm 1 (ñaët trong haàm bôm): Hai bôm 1 hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng theo phao (ñaày haàm bôm, bôm hoaït ñoäng, caïn nöôùc trong haàm bôm, bôm taét. Ñoàng thôøi bôm nöôùc leân beå ñieàu hoøa ñaày beå ñieàu hoøa bôm taét). Chuù yù: + Khi bôm hoaït ñoäng xem coù bôm nöôùc caïn khoâng, neáu thaáy möïc nöôùc haàm bôm khoâng haï thì bôm bò keït raùc, ñöôøng oáng bò xì, phaûi môû naép ñan keùo bôm leân kieåm tra. + Khi bôm nöôùc traøn beå ñieàu hoøa phaûi xem laïi phao ôû beå ñieàu hoøa coù bò roái, ñöùt hay bò hö hoûng. 2.2.3 Bôm 2, bôm 3 (ñaët trong beå ñieàu hoøa): + Bôm 2, bôm 3 hoaït ñoäng luaân phieân nhau moãi bôm hoaït ñoäng 4 tieáng. Hai bôm hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng theo phao (ñaày bôm caïn taét). + Coâng nhaân vaän haønh ñoåi maùy luaân phieân 4 tieáng moät laàn.Treân tuû ñieän baät qua nuùt töï ñoäng. + Caùc van gaén vôùi hai bôm duøng ñeå ñieàu chænh löu löôïng. Chuù yù: + Kieåm tra laïi caùc phao khi coù söï co.á + Khi nöôùc traøn beå ñieàu hoøa phaûi xem laïi phao ôû beå ñieàu hoøa coù bò roái, ñöùt hay bò hö hoûng. 2.2.4.Bôm buøn (ñaët caïnh beå laéng): + Bôm buøn huùt buøn hoaït tính trong beå laéng bôm sang beå ñieàu hoøa.Bôm buøn hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng timer heïn giôø chaïy 1 tieáng nghæ 1 tieáng, bôm buøn hoaït ñoäng theo thanh gaït buøn, bôm buøn coøn chòu ñieàu khieån bôûi phao trong beå laéng khi möïc nöôùc caïn bôm taét. + Hoaït ñoäng bình thöôøng bôm buøn tuaàn hoaøn + Hoaït ñoäng bôm buøn dö Chuù yù: Moãi khi bôm buøn ngöøng hoaït ñoäng, tröôùc khi hoaït ñoäng xem bôm coù leân nöôùc hay khoâng, neáu bôm khoâng leân nöôùc phaûi môû van xaû khí. 2.2.5. Bôm hoùa chaát 1, bôm hoùa chaát 2 (ñaët caïnh beå sinh hoïc): + Bôm hoùa chaát moät chaïy theo bôm 3, bôm hoùa chaát 2 chaïy theo bôm 2. + Hai bôm naøy hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng. 2.2.6. Khuaáy gaït buøn (ñaët trong beå laéng): Khuaáy hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng timer heïn giôø: khuaáy chaïy moät tieáng nghæ moät tieáng. 2.2.7. Maùy thoåi khí 1, maùy thoåi khí 2 (ñaët traïm ñieàu haønh): + Maùy thoåi khí 1 vaø 2 cung caáp oxi cho beå sinh hoïc tieáp xuùc. + Hai maùy hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng timer heïn giôø chaïy moät tieáng nghæ moät tieáng. + Baûo trì cöù moãi thaùng thay nhôùt cho maùy moät laàn Chuù yù: Khi maùy hoaït ñoäng coù tieáng khaùc thöôøng phaûi xem laïi caùc vaán ñeà sau: + Daây coroa daõn. + Vaät laï loït vaøo boä huùt gioù. + Maùy bò keânh. + Ñieän bò maát pha. + Baïc ñaïn cuûa maùy bò moøn hoaëc vôõ. 2.2.8. Beå loïc aùp löïc: + Moãi ngaøy môû van xaû khí ôû beå loïc 1 laàn tröôùc khi hoaït ñoäng. + Khi löu löôïng loïc giaûm tieán haønh röûa ngöôïc beå loïc aùp löïc. Thôøi gian röûa ngöôïc 15 phuùt. Khoaûng 1 tuaàn röûa moät laàn. 2.2.9. Baûo trì thieát bò: + Thay nhôùt thöôøng xuyeân chu kyø 3 thaùng, loaïi nhôùt 90. Moãi thaùng chaâm boå sung nhôùt. + Löôïng nhôùt thay cho caùc maùy 6 lít cho 3 thaùng. + Moãi naêm phaûi sôn laïi lan can coâng taùc, oáng thoåi khí ñeå baûo veä caáu kieän. + Hai naêm moät laàn sôn laïi caùc beå beâ toâng, nhaø ñieàu haønh. Chuù yù: + Khoâng söûa thieát bò khi chöa ngaét ñieän. + Tuû ñieän caàn phaûi khoùa, chæ ñöôïc môû bôûi ngöôøi coù traùch nhieäm. + Khi coù söï coá veà thieát bò, maùy moùc vaø ñieän ñeå ngaét moät caùch nhanh choùng coâng nhaân coù theå aán nuùt an toaøn maøu ñoû hình troøn ôû phía treân beân phaûi cuûa tuû ñieän. + Trong quaù trình vaän haønh neáu phaùt hieän coù söï hö hoûng caùc thieát bò hay coù tieáng ñoäng laï phaùt ra töø caùc thieát bò ngöøng hoaït ñoäng thieát bò ngay vaø kieåm tra, söõa chöõa tröôùc khi cho thieát bò hoaït ñoäng laïi. 2.2.10. Pha hoùa chaát: a) Dung dòch clo: + Duøng nöôùc javen, hay clorin boät. + Noàng ñoä clo töø 8 tôùi 10mg/l. Clorin dö trong nöôùc thaûi töø 0.4 ñeán 0.8 mg/l. + Dung dòch clorin pha vôùi noàng ñoä 1-2%. + Löu löôïng bôm 10-20 l/h. b) Caùc böôùc tieán haønh nhö sau: + Cho 200 lit nöôùc vaøo thuøng 300 lit. + Caân 5 kg clorin boät + Khuaáy ñeàu. + Baät bôm ñònh löôïng. c) Caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng: + Mang khaåu trang ñeo gaêng tay, mang kính baûo hoä. + Ñoùng naép thuøng chöùa clo ngay sau khi pha xong (traùnh cho khí clo thoaùt ra ngoaøi). + Ñoå clo boät vaøo thuøng chöùa clo ngay sau khi caân xong. + Laøm saïch ngay khi dung dòch clo traøn ra ngoaøi. CAÙC SÖÏ COÁ ÔÛ HEÄ THOÁNG LAÏNH VAØ CAÙCH KHAÉC PHUÏC: Ñoäng cô maùy neùn: Ñoäng cô khoâng quay: do: Tuï khôûi ñoäng bò hoûng. Rôle aùp suaát ngaét maïch:rôle aùp suaát cao caét do aùp suaát ñaåy cao quaù. Rôle aùp suaát thaáp khoâng ñoùng maïch laïi: do maát moâi chaát laïnh, aùp suaát ôû caùcte quaù thaáp. Caùc oáng noái cuûa rôle aùp suaát bò giaäp gaõy. Ñoäng cô quaù yeáu: rôle nhieät cuûa aùptoâmaùt ngaét ngay moãi khi khôûi ñoäng. Ñoäng cô quay nhöng khoâng ñaït toác ñoä: kieåm tra maïch ñieän. Ma saùt lôùn ôû cutxineâ. Thaùo daây curoa kieåm tra baèng quay tay. Ñoäng cô quay nhöng maùy neùn khoâng quay: maùy neùn bò keït hoaëc do aùp suaát quaù cao. Puli bò thaùo loûng, daây curoa bò tröôït. Naêng suaát maùy neùn bò giaûm: khi quay tay voâ laêng maø khoâng coù neùn vaø khoái xilanh bò laøm noùng: do xilanh vaø caùc xeùcmaêng bò moøn, yeáu, clape ñaåy hay clape huùt bò gaõy hay hoûng loø xo. Maùy neùn bò ñoát noùng quaù möùc: neáu möùc daàu quaù thaáp chöùng toû löôïng daàu bò huùt khoûi maùy neùn taêng: cho maùy neùn laøm vieäc ôû haønh trình aåm khoaûng 20-30 phuùt ñeå ñöa daàu veà. Rung vaø oàn ôû maùy neùn: Neáu maùy vaø caùc cuïm chi tieát quanh maùy vaø ñöôøng oáng rung maïnh: do maùy neùn bò maát caân baèng. Caùc ñai oác ñònh vò maùy vaø ñoäng cô bò thaùo loûng: chænh vaø coá ñònh laïi maùy neùn vaø ñoäng cô. Coù tieáng goõ trong maùy neùn maø nhieät ñoä ñaàu ñaåy giaûm vaø khoang huùt maùy bò phuû tuyeát: maùy laøm vieäc vôùi haønh trình aåm: ñoùng bôùt van tieát löu. Tieáng va ñaäp cô khí ñanh khoâ trong maùy neùn: pittong khoâng ñöôïc coá ñònh toát, vaø ñaäp vôùi cuïm van ñaåy: kieåm tra khe hôû giöõa pistong vaø cuïm van ñaåy, coá ñònh laïi pistong. Bôm bò chaùy hay bò hö caùnh. Cheá ñoä laøm vieäc cuûa heä thoáng: Nöôùc laøm maùt ra noùng hôn bình thöôøng, ñoä haâm noùng nöôùc lôùn hôn 5- 8 K: thieáu nöôùc laøm maùt. Nhieät ñoä ngöng tuï cao hôn nhieät ñoä nöôùc ra quaù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docha.doc
 • dwgbanve chitiet danlanh.dwg
 • docbao cao.doc
 • docChu trình hoaït ñoäng cuûa maùy neùn 2 caáp.doc
 • dwgday chuyen cong nghe.dwg
 • dwghe thong oo2.dwg
 • dwgket cau kho lanh.dwg
 • dwgKHOLANHA1.dwg
 • dwgSO DO NGUYEN LY KHO LANH.dwg
 • dwgSO DO NGUYEN LY PX NUOC DA.dwg
 • dwgTu cap dong( ban in)1.dwg
Tài liệu liên quan