Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000

LỜI NÓI ĐẦU 1

 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC 3

I. Những vấn đề chung về lao động 3

1. Lao đông và những nhân tố ảnh hưởng lao động: 3

1.1. Lao động và nguồn lao động: 3

1.1.1. Lao động: 3

1.1.2. Nguồn lao động : 3

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng lao động: 6

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động: 7

2. Thị trường lao động: 8

2.1. Khái niệm thị trường lao động : 8

2.2. Cung lao động và các nhân tố ảnh hưởng : 8

2.3. Cầu lao động và các nhân tố ảnh hưởng 9

3. Vai trò của lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế 10

3.1. Lập luận của các trường phái kinh tế vế lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế : 10

3.2. Tăng trưởng kinh tế theo mô hình Cobb- Douglas 11

3.3. Vai trò của lao động trong quá trình phát triển kinh tế xã hội: 12

3.3.1. Nguồn lao động là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất : 12

3.3.2. Nguồn lao động là động lực to lớn của quá trình phát triển kinh tế xã hội : 12

3.3.3. Nguồn lao động với tư cách là lực lượng tiêu dùng luôn là mục đích của sự phát triển kinh tế xã hội : 13

II. Một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu lao động 13

1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu lao động 13

1.1. Cơ cấu lao động : 13

1.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động: 14

2. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu lao động: 15

3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu cung lao động và chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động : 16

4. Tính tất yếu của chuyển dịch cơ cấu lao động: 17

5.Xu huớng chuyển dịch cơ cấu lao đông trong thời kỳ CNH-HĐH: 18

5.1. Căc cứ xác định xu hướng 18

5.2 Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động 20

II. Các lý thuyết liên quan đến chuyển dịch cơ cấu lao động: 21

1. Mô hình hai khu vực của A .Lewis: 21

2. Mô hình tân cổ điển về mối quan hệ giữa hai khu vực : 23

3. Mô hình hai khu vực của T.Oshima 24

III. Kinh nghiệm của các nước về chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước: 25

1.Trung Quốc : 25

2. Đài Loan : 25

3.Malaixia: 26

 

PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN 1996-2000 27

I. Đặc điểm về dân số và lao động: 27

1. Đặc điểm về dân số: 27

1.1 Đặc điểm về qui mô và cơ cấu dân số : 27

2. Đặc điểm về lực lượng lao động của viêt nam: 30

2.1. Lợi thế về qui mô và chất lượng nguồn lao động: 30

2.2 những mặt hạn chế : 30

II. Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động thời kỳ 1996-2000: 31

1. Thực trang cơ cấu cung lao động : 31

1.1. Qui mô lực lượng lao động: 31

1.2. Về cơ cấu số lương nguồn lao động : 32

1.3. Cơ cấu chất lượng nguồn lao động : 34

1.3.1.Trình độ văn hoá của lực lượng lao động 34

1.3.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật : 37

2. Cơ cấu sử dụng lao động. 41

2.1. Cơ cấu lao động theo ngành: 41

2.2.Cơ cấu lao động theo vùng: 43

III.Đánh giá chung về cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000: 48

1.Những kết quả đạt được: 48

1.1. Xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động theo số lượng và chất lượng 48

1.2. Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 49

1.3. Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đối với việc giải quyết việc làm và tăng thu nhập : 50

2.Những tồn tại và nguyên nhân 51

PHẦN III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KÌ CNH- HĐH GIAI ĐOẠN 2001-2010 54

I. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kì cnh-hđh: 54

1. Căn cứ xác định quan điểm : 54

1.1 Nội dung và yêu cầu của CNH-HĐH thời kì 2001-2010 54

1.2 Thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 55

1.3Dự báo dân số và nguồn lao động trong giai đoạn 2001-2010: 55

2.Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 2001-2010 58

II. Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 2001-2010: 59

1. Mục tiêu: 59

1.1 mục tiêu tổng quát: 59

1.2. Mục tiêu cụ thể: 59

2. Định hướng chuyển dịch : 60

2.1 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành: 60

2.2 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ: 61

2.3 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng lãnh thổ: 62

III. Các giải pháp kinh tế chủ yếu : 63

1. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH: 63

2. CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn : 64

3. Phát triển các nghành nghề ở nông thôn: 65

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 66

5. Chính sách thu hút và phân bổ vốn đầu tư giữa các ngành, vùng lãnh thổ: 67

6. Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 69

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 

doc74 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000.DOC
Tài liệu liên quan