Tiểu luận Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - Huyện Ba Vì - Hà Nội

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 3

1.2.1. Mục đích của đề tài 3

1.2.2. Yêu cầu của Đề tài 3

Phần thứ hai: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

2.1. Nguồn gốc và sự thuần hóa trâu nhà 4

2.1.1. Trâu sông (River Buffalo) 5

2.1.2. Trâu đầm lầy (Swamp Buffalo) 6

2.1.3. Trâu Việt Nam 7

2.2. Tình hình chăn nuôi trâu 9

2.2.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới 9

2.2.2. Tình hình chăn nuôi trâu ở Việt Nam 11

2.3. Đặc điểm sinh sản của trâu 13

2.3.1. Đặc điểm hệ sinh sản của trâu 13

2.3.2. Hoạt động sinh dục của trâu đực 14

2.3.3. Hoạt động sinh dục của trâu cái 14

2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của con trâu 16

2.3.4.1. Tuổi thành thục về tính 16

2.3.4.2. Tuổi đẻ lứa đầu của trâu 17

2.3.4.3. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ 18

2.3.4.4. Số con đẻ ra trong một đời trâu cái 19

2.3.4.5. Nhịp đẻ và tỉ lệ đẻ 20

2.3.4.6. Tình mùa vụ trong sinh sản của trâu 21

Phần thứ ba: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 22

3.1. Đối tượng nghiên cứu 22

3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 22

3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 22

3.3.1. Nội dung nghiêu cứu 22

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu 22

3.4. Phương pháp xử lý số liệu 23

Phần thứ tư: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24

4.1. Đặc điểm tự nhiên-kinh tế, xã hội của xã Vân Hoà 24

4.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình 24

4.1.2. Khí hậu thuỷ văn 25

4.1.3. Điều kiện kinh tế-Xã hội 28

4.2. Tình hình sản xuất ngành nông nghiệp của xã Vân Hoà 30

4.2.1. Tình hình sử dụng đất ngành trồng trọt 30

4.2.1.1. Tình hình sử dụng đất ở Vân Hoà 30

4.2.1.2. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt ở xã Vân Hoà 31

4.2.2. Tình hình sản xuất ngành chăn nuôi 33

4.3. Tình hình phát triển chăn nuôi trâu của xã Vân Hoà 35

4.3.1. Diễn biến đàn trâu qua các năm 35

4.3.2. Cơ cấu đàn trâu ở xã Vân Hoà 37

4.3.3. Quy mô chăn nuôi trâu ở xã Vân Hoà 39

4.3.4. Phương thức chăn nuôi trâu 39

4.3.5. Hiện trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho chăn nuôi trâu tại xã Vân Hoà 41

4.3.5.1. Một số loại phụ phẩm chủ yếu dùng cho chăn nuôi trâu ở Vân Hoà 41

4.3.5.2. Tỷ lệ và những hạn chế trong việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi trâu ở Vân Hoà 42

4.4. Đặc điểm sinh sản của đàn trâu ở xã Vân Hoà 43

4.4.1. Tuổi đẻ lứa đầu của trâu 43

4.4.2. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ 46

4.4.3. Tỷ lệ đẻ 49

4.4.4. Mùa sinh sản 50

4.4.5. Biểu hiện động dục của trâu cái 54

Phần thứ năm: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56

5.1. Kết luận 56

5.2. Đề nghị 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc70 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4297 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - Huyện Ba Vì - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan