Tiểu luận Xây dựng đội ngũ trí thức ngành giáo dục – đào tạo huyện An Lão trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

MỤC LỤC

A-PHẦN MỞ ĐẦU Trang 3

B-PHẦN NỘI DUNG

I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Trang 5

1- Vị trí , vai trò của trí thức

2- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác –Lê Nin về trí thức

3- Tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về trí thức và công tác trí thức

4- Quan điểm của Đảng ta đối với trí thức

5/ Mối quan hệ giữa việc xây dựng đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo với yêu cầu của sự nghiệp CNH –HĐH nói chung và huyện An Lão nói riêng

- Tính taát yeáu khaùch quan cuûa söï nghieäp CNH,HÑH

- Giaùo duïc –Ñaøo taïo trong söï nghieäp CNH,HÑH

- Mối quan hệ giữa việc xây dựng đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo với yêu cầu của sự nghiệp CNH –HĐH nói chung và huyện An Lão nói riêng

II/ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VÀ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN AN LÃO TRONG THỜI GIAN QUA

1- Vài nét chung về huyện An Lão –tỉnh Bình Định Trang 14

2- Sự đóng góp của đội ngũ trí thức

- Trong kháng chiến chống Pháp –chống Mỹ

- Trong tình hình xây dựng đất nước

3- Công tác xây dụng trí thức

4- Những hạn chế -yếu kém và nguyên nhân

5- Trí thức ngành giáo dục An Lão trong sự nghiệp xây dựng đất nước .

Kết quả thành tựu đạt được và nguyên nhân

Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Tâm trạng trí thức của ngành giáo dục An Lão hiện nay.

6- Kế hoạch chương trình CNH ,HĐH và kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo huyện An Lão

III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH GIÁO DỤC AN LÃO TRONG THỜI GIAN TỚI .

1- Coâng nghieäp hoaù ,hieän ñaïi hoaù ôû Bình Ñònh Trang 28

2- Ñaåy maïnh CNH ,HÑH ôû huyeän An Laõo

3- Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp CNH ,HĐH

a/Thực hiện đổi mới về nhận thức về trí thức

b/Đổi mới hệ thống tổ chức quản lý lãnh đạo hoạt động khoa học và công nghệ

c/Đổi mới phương thức đào tạo , có chính sách thu hút nhân tài

4- Nhöõng giaûi phaùp xaây döïng ñoäi nguõ trí thöùc ôû huyeän An Laõo

5- Kieán nghò

C/ PHẦN KẾT LUẬN Trang 32

 

 

 

 

 

 

 

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Xây dựng đội ngũ trí thức ngành giáo dục – đào tạo huyện An Lão trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aâm ñeán söï nghieäp giaùo duïc –ñaàu tö cho giaùo duïc coøn quaù ít . Caùn boä –giaùo vieân trong ngaønh giaùo duïc ñôøi soáng coøn gaëp nhieàu khoù khaên . * Töø nhöõng phaân tích treân hieän nay ñoäi nguõ trí thöùc cuûa huyeän coøn quaù thaáp so vôùi yeâu caàu cuûa söï nghieäp CNH ,HÑH . Do ñoù ñeå coù ñoäi nguõ trí thöùc toát , ñaùp öùng yeâu caàu ñoù hieän nay huyeän An Laõo ñaõ : - Taêng cöôøng xaây döïng cô sôû vaät chaát , trang thieát bò cho ngaønh Giaùo duïc. - Toå chöùc tuyeân truyeàn ñoäng vieân nhaân daân, naâng cao nhaän thöùc cho hoï veà vieäc hoïc taäp cuûa con em. - Hoã trôï , thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch cho CB-GV trong ngaønh Giaùo duïc ñeå hoï an taâm coâng taùc. - Ñaõ ñöa con em tham gia caùc lôùp hoïc veà chuyeân moân nghieäp vuï ñeå veà phuïc vuï caùc khu –cuïm coâng nghieäp treân ñòa baøn. - Xaây döïng caùc cuïm coâng nghieäp gaén vôùi vieäc ñaøo taïo ngheà , vôùi nhöõng saûn phaåm saün coù taïi ñòa phöông II/ Thực trạng đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức của Đảng và Nhà nước và thực trạng của đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo An Lão trong thời gian qua : 1/ Vaøi neùt chung veà huyeän An Laõo –tænh Bình Ñònh: *. Ñaëc ñieåm töï nhieân, kinh teá – xaõ hoäi: 1.1. Ñaëc ñieåm töï nhieân An Laõo laø moät huyeän vuøng cao naèm phía Baéc cuûa tænh Bình Ñònh. ñoâng giaùp huyeän Hoaøi Nhôn - Bình Ñònh, taây giaùp huyeän K-bang- Gia Lai,nam giaùp huyeän Hoaøi Aân vaø Vónh Thaïnh – Bình Ñònh. baéc giaùp huyeän Ba Tô vaø Ñöùc Phoå thuoäc Tænh Quaûng Ngaõi. An Laõo coù toång dieän tích töï nhieân 691 km2, dieän tích ñaát noâng – laâm nghieäp 660 km2, chieám 96% ( trong ñoù dieän tích ñaát röøng chieám 57%, ñaát thoå cö 1.5%, ñaát chöa söû duïng 38.4% chuû yeáu laø ñaát ñoài nuùi troïc ) An Laõo naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi aåm gioù muøa. Song ñòa hình bò chia caét phöùc taïp neân khí haäu cuõng töông ñoái khaéc nghieät. ÔÛ vuøng thung luõng An Laõo nhieät ñoä trung bình töø 28 – 30 0C veà muøa haï vaø 20– 26 0C veà muøa ñoâng. Nhöng ôû nhöõng nôi vuøng nuùi cao nhö An Toaøn, An Nghóa, An Vinh nhieät ñoä trung bình thaáp hôn töø 2 – 6 0C. Do ñòa hình ña phöông vaø ñieàu kieän hoaøn löu neân löôïng möa haøng naêm töông ñoái lôùn vôùi toång löôïng möa 2800 mm/naêm. Dieâïn tích ñaát röøng chieám 57% toång dieän tích töï nhieân, öôùc tính tröõ löôïng goã 4 trieäu meùt khoái vaø hôn 2 trieäu meùt khoái tre nöùa. Taøi nguyeân döôùi taùn röøng raát phong phuù, ôû vuøng nuùi cao coù nhieàu ñoäng vaät quí hieám, nhieàu chuûng loaïi vaø caùc döôïc lieäu quyù. Tuy nhieân trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do yù thöùc baûo veä röøng cuûa ngöôøi daân coøn keùm, naïn chaët phaù röøng, saên baén traùi pheùp, naïn du canh… ñaõ laøm taøi nguyeân röøng bò taøn phaù nghieâm trong, gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi. 1.2. Veà kinh teá – xaõ hoäi: An Laõo laø ñòa phöông raát giaøu truyeàn thoáng caùch maïng. Trong hai cuoäc khaùng chieán, ñoàng baøo caùc daân toäc An Laõo luoân ñi ñaàu trong phong traøo ñaáu tranh caùch maïng. Chính nôi ñaây ñaõ töøng chöùng kieán nhöõng cuoäc taøn saùt ñaãm maùu cuûa thöïc daân Phaùp ( traän thaûm saùt laøng Ñaù Baøng – An Höng ) vaø cuõng taïi nôi ñaây ñaõ sinh ra ngieàu anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân nhö anh huøng Ñinh Ruùi (An Quang), anh huøng Ñinh Næ (An Vinh). * Tình hình kinh teá: An Laõo ñöôïc taùch ra thaønh huyeän rieâng töø huyeän Hoaøi Aân vaøo thaùng 2/1982, vôùi daân soá ít, cô sôû vaät chaát hoaøn toaøn thieáu thoán, nhöng vôùi tinh thaàn ñoaøn keát, tinh thaàn töông thaân töông aùi giöõa caùc daân toäc, noã löïc ñaáu tranh xoaù boû ngheøo naøn vaø lac haäu, nhaân daân An Laõo Quyeát taâm thöïc hieän thaéng lôïi ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng. Ñaëc bieät töø trong nhöõng naêm 1995 ñeán nay, vôùi chuû tröông chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng hôïp lí hôn neân nhìn chung kinh teá noâng thoân coù böôùc phaùt trieån khaù. Töø naêm 2003 ñeán nay, saûn löôïng löông thöïc luoân taêng töø 9748.2 taán leân 11534 taán naêm 2006. Toång ñaøn gia suùc töø 24486 con (naêm 2003) leân 24521 con (naêm2006). Toång ngaân saùch haèng naêm taêng töø 5 -5.5%. Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi töø 3 trieäu ñoàng / naêm (2003) leân 3.5 trieäu(2006). Nhìn chung veà lónh vöïc noâng nghieäp cuûa huyeän trong ba naêm gaàn qua ñaït möùc taêng tröôûng khaù, laø do chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng ñaõ ñöôïc chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc. Caùc loaïi caây coâng nghieäp daøi ngaøy coù giaù trò cao ñaõ thu huùt söï tham gia cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá, thay theá daàn caùc loaïi caây ngaén ngaøy nhö: luùa raãy, saén khoai…cho naêng suaát thaáp, giaù trò khoâng oån ñònh. Tuy nhieân trong cô caáu noâng nghieäp vaãn coøn nhieàu baát caäp: ngaønh troàng troït chieám tyû leä khaù cao 80%, nghaønh chaên nuoâi chieám 20%. Möùc taêng tröôûng chaäm trong chaên nuoâi chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp phaùt trieån chaäm chieám tyû leä coøn thaáp trong toång giaù trò neàn kinh teá. Caùc ngaønh dòch vuï tuy coù taêng tröôûng phaùt trieån khaù nhöng khoâng ñeàu, thöông nghieäp quoác doanh vaø hôïp taùc xaõ dòch vuï phaùt trieån chöa maïnh. Veà lónh vöïc kinh teá, trong nhöõng naêm qua coù söï chuyeån bieán tích cöïc, song nhìn chung caùc hoaït ñoäng dòch vuï phaùt trieån chuû yeáu taäp trung ôû ñòa baøn thò traán huyeän vaø caùc xaõ vuøng thaáp nhö An Taân, An Hoaø. * Tình hình xaõ hoäi: Vaán ñeà lao ñoäng, vieäc laøm, möùc soáng daân cö, ñònh canh ñònh cö vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi khaùc cuûa huyeän hieän nay vaãn coøn nhieàu baát caäp. Toång daân soá trong toaøn huyeän laø 25755 ngöôøi (goàm 3 daân toäc). Trong ñoù: - Daân toäc Kinh:16447 ngöôøi - Daân toäc Hreâ: 8385 ngöôøi - Daân Ba Na: 923 ngöôøi An Laõo ñöôïc Chính phuû kyù quyeát ñònh thaønh laäp thò traán An Laõo vaøo thaøng 4/2007. Nhö vaäy, ñôn vò haønh chính cuûa huyeän ñöôïc chia thaønh 9 xaõ vaø 1 thò traán, goàm 46 laøng trong ñoù 6 xaõ thuoäc vuøng ñaëc bieät khoù khaên. Veà vaán ñeà vaên hoaù xaõ hoäi, trong nhöõng naêm qua ñaõ coù böôùc phaùt trieån ñaùng keå. Cô sôû vaät chaát ñaàu tö cho giaùo duïc moät caùch ñuùng möùc, ñeán nay 100% phoøng hoïc ñöôïc ngoùi hoaù, trang thieát bò phuïc vuï daïy hoïc töông ñoái ñaày ñuû, tyû leä hoïc sinh trong ñoä tuoåi vaøo lôùp 1 haèng naêm töø 95% (naêm hoïc 2004- 2005) leân 98.76% (naêm hoïc 2006-2007). Huyeän ñöôïc coâng nhaän ñaït chuaån quoác gia veà choáng muø chöõ, hoaøn thaønh phoå caäp giaùo duïc Tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi vaø phoå caäp Trung hoïc cô sôû, hieän ñang thöïc hieän phoå caäp Trung hoïc phoå thoâng. Caùc phöông tieän nghe nhìn ñöôïc ñaàu tö coù hieäu quaû, toaøn huyeän coù 3 traïm phaùt soùng truyeàn hình, 100% thoân baûn ñöôïc tieáp – phaùt soùng truyeàn hình, tyû leä hoä xem truyeàn hình ñaït 95%. Coâng taùc phoøng choáng beänh dòch vaø chaêm soùc söùc khoeû cho nhaân daân ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân. 100% xaõ , thò traán coù traïm y teá vaø coù y, baùc só. Tyû leä treû em suy dinh döôõng giaûm töø 32,58% (naêm 2004) xuoáng coøn 26,92% (naêm 2006). Cô sôû haï taàng ñöôïc ñaàu tö coù troïng ñieåm vaø phaùt huy hieäu quaû,caùc tuyeán ñöôøng lieân thoân, lieân xaõ ñöôïc naâng caáp vaø beâ toâng hoaù. Ñeán nay100% xaõ,thò traán coù ñöôøng oâtoâ ñeán truï sôû UBND xaõ, 100% thoân baûn coù ñieän, tyû leä hoä duøng ñieän ñaït 97%. Chöông trình nöôùc saïch noâng thoân ñöôïc ñaàu tö coù hieäu quaû, ñeán nay coù 98% soá hoä söû duïng nöôùc saïch. Toaøn huyeän coù 3310 hoä ngheøo ( theo tieâu chí môùi ) chieám tyû leä 56.46%, giaûm 8.35% so vôùi cuoái naêm 2005. Trong naêm 2006 giaûi quyeát vieäc laøm cho 403 ngöôøi, ñaït 134% keá hoaïch, trong ñoù : giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm taïi huyeän 153 lao ñoäng, 250 lao ñoäng ñöôïc giôùi thieäu taïi caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi tænh. Ñaøo taïo ngheà ngaén haïn cho 96 hoïc vieân. Coâng taùc xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù vaø phong traøo toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù ôû khu daân cö ñöôïc ñaåy maïnh. Keát quaû naêm 2006 coù 4072 gia ñình vaên hoaù ñaït 74%;16 laøng vaên hoaù ñaït 30%; 18 cô quan vaø 9 tröôøng hoïc vaên hoaù ñaït 66%. Coâng taùc baûo toàn baûn saéc vaên hoaù caùc daân toäc coù tieán boä. Coâng taùc ñaáu tranh phoøng choâng toäi phaïm ñöôïc taêng cöôøng, phong traøo baûo veä an ninh Toå quoác ñöôïc duy trì vaø ñi vaøo chieàu saâu. Coâng taùc naém baét tình hình xöû lí vaán ñeà an ninh traät töï treân ñòa baøn ñöôïc kòp thôøi, tình hình an ninh chính trò giöõ vöõng, coâng taùc tuyeån quaân haèng naêm ñaït 100% chæ tieâu ñöôïc giao. 2/ Sự đóng góp của đội ngũ trí thức : 2.1Trong khaùng chieán choáng Phaùp – choáng Myõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nhận thức rõ và đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu của chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã từng nói: "Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều". Trả lời các nhà báo nước ngoài về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong nhận thức, chính sách của Chính phủ cũng như trong thực tiễn cách mạng ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : "Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Chứng thực là trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, những người trí thức Việt Nam đã chung một phần quan trọng. Một số thì trực tiếp tham gia vào công việc kháng chiến, hy sinh cực khổ, chen vai thích cánh với bộ đội nhân dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp đỡ ở ngoài" (1)Bản thân Hồ Chí Minh là một trí thức yêu nước đi làm cách mạng. Người đã hết sức trọng dụng tầng lớp trí thức ưu tú của dân tộc, tạo điều kiện cho họ được cống hiến, *( 1) Hoà Chí Minh: Toaøn taäp ,NXBCTQG ,HN,1995 được thể hiện đầy đủ nhất tài năng, vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chung của toàn dân. Hàng loạt trí thức trẻ - những học sinh, sinh viên yêu nước, giác ngộ cách mạng đã có mặt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung kiên, giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, v.v.. Nhiều trí thức trưởng thành trong nước hay từ nước ngoài trở về như: Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Tạ Quang Bửu, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát, Nghiêm Xuân Yêm, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Tôn Thất Tùng, Phạm Huy Thông, Trần Duy Hưng, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi, Cù Huy Cận, Xuân Diệu v.v.. đã đi theo cách mạng ngay từ những ngày đầu độc lập, sẵn sàng chịu đựng những thử thách khó khăn, gian khổ, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, dành độc lập, tự do cho đất nước. Ngay cả trong Chính phủ lâm thời năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã mời các nhân sĩ trí thức không phải là đảng viên Đảng Cộng sản tham gia và giữ những trọng trách như: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Phan Anh, v.v.. 2.2 Trong tình hình xaây döïng ñaát nöôùc: Nhìn một cách tổng thể, đội ngũ trí thức Việt Nam đã được phát triển lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước, nhiều con em nhân dân lao động đã được đào tạo trở thành những cán bộ khoa học - kỹ thuật, các nhà giáo, các văn nghệ sỹ. Đặc biệt trong hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới vừa qua, đội ngũ trí thức trẻ đã phát triển từ các nguồn đào tạo phong phú hơn, tiếp nhận được những tri thức, kinh nghiệm từ các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển ở các khu vực trên thế giới. Đây là bộ phận trí thức năng động, có khả năng cập nhật các vấn đề hiện đại về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, có khả năng lớn trong việc phát triển các mối quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới, thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. 3/ Công tác xây dựng đội ngũ trí thức : Trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượngvà nâng lên về chấtlượng, phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá và văn nghệ, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài…để tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức. Nhà nước đã thực hiện các chính sách xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo, nghiên cứu; đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá và văn nghệ; các chính sách sử dụng và tạo môitrường phát huy vai trò của trí thức; chính sách đãi ngộ, tôn vinh trí thức, lập các giải thưởng quốc gia, phong tặng các chức danh khoa học và các danh hiệu cao quý; thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài… Nhìn chung, công tác trí thức của Đảng và Nhà nước trong những năm qua đã thể hiện coi trọng vị trí, vai trò của trí thức, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức và các hội của trí thức hoạt động, phát triển. - Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 2,6 triệu người có trình độ đại học trở lên, chiếm 4,5% lực lượng lao động, trong đó có 18.000 thạcsỹ, 16.000 tiến sỹ và tiến sỹ khoa học, hơn 6.000 giáo sư và phó giáo sư. - Bình Định có 13.803 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó có 34 tiến sĩ, 510 thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II. Riêng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh có 150 người. Trong đó, 10% là nữ, 2,67% là người dân tộc thiểu số; tuổi đời dưới 40 có 3,3%; từ 41- 50 tuổi có 34,6%; từ 52 tuổi trở lên có 62%. Về trình độ chuyên môn: sau đại học có 17,3%; đại học và cao đẳng: 79,3%. Cán bộ lãnh đạo cấp huyện có 133 người; cấp xã, phường, thị trấn có 857 người… - Huyeän An Laõo coù 516 ngöôøi coù trình ñoä cao ñaúng trôû leân , chieám 43,36 % Trong ñoù Ñaïi hoïc : 391 ngöôøi , cao ñaúng : 125 ngöôøi , Baùc só chuyeân khoa caáp II : 01 ngöôøi , caáp I : 2 ngöôøi . Rieâng ngaønh Giaùo duïc caùn boä coù trình ñoä ñaïi hoïc laø 251 ngöôøi , cao ñaúng laø 113 ngöôøi… 4/ Những hạn chế -yếu kém và nguyên nhân: - Thiếu một chiến lược và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức cơ bản và dài hơi. Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức phải được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn bó hữu cơ và trở thành điều kiện của chiến lược cán bộ. Chiến lược ấy phải bao gồm đầy đủ các phương diện từ đầu tư phát triển hệ thống giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng đại học và sau đại học ngang tầm với khu vực, thế giới; phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài; hệ thống nhất quán các chính sách về lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ trí thức; phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ gắn với thu hút và phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức; chính sách đãi ngộ đối với trí thức, v.v.. - Cùng với hạn chế về chiến lược chung trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức là những hạn chế về các chính sách cụ thể trong từng lĩnh vực như: chưa có chính sách đồng bộ và hợp lý về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, lúng túng và thiếu đồng bộ trong chính sách lựa chọn, cử cán bộ trẻ, sinh viên ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài và sử dụng họ sau khi đào tạo; các trường đại học trong nước có chất lượng thấp về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chưa đạt chuẩn quốc tế; tỷ lệ sinh viên xuất thân công - nông giảm dần trong các trường đại học và cao đẳng v.v.. - Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thấy hết vai trò, vị trí của trí thức trong sự phát triển đất nước, phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chưa nhận thức một cách sâu sắc rằng, nếu không xây dựng được đội ngũ trí thức vững vàng về tư tưởng, gắn bó với giai cấp công nhân và nông dân, có tài năng, có trình độ khoa học, công nghệ và văn hóa cao thì dân tộc sẽ tụt hậu về mặt trí tuệ, không thể tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Do quan điểm chưa rõ ràng nên nhiều chủ trương trong các nghị quyết của Đảng chậm được thể chế hóa về mặt Nhà nước để đưa vào cuộc sống nhằm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tốt đội ngũ trí thức. - Chính sách đãi ngộ đối với trí thức và những người tài chưa thật rõ ràng, đồng bộ, không hợp lý và không đủ để đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc. Bởi vậy, nhiều người có tài lại thường vươn lên rất khó khăn, dẫn đến một bộ phận thoái chí, ít hy vọng thay đổi hoàn cảnh. Một bộ phận trí thức có trình độ chuyên môn cao đã lựa chọn việc phục vụ các cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ nước ngoài để phát huy tối đa năng lực công tác. Việc đầu tư kinh phí cho nghiên cứu khoa học vừa ít, vừa chia xẻ manh mún, phương thức quản lý lạc hậu, bất cập, quá câu nệ vào những thủ tục rối rắm, không chú ý khuyến khích hiệu quả. Những chính sách và cơ chế quản lý hoạt động khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng đã lạc hậu, chậm đổi mới v.v.. Những hạn chế về chính sách đãi ngộ, sử dụng trí thức dẫn đến: nhiều sinh viên được đào tạo ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp không về nước làm việc, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trong nước không muốn trở về phục vụ tại quê hương. Một số người có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ đã bỏ việc tại các cơ quan nhà nước để đi tìm việc làm tại các cơ sở nước ngoài hoặc tư nhân, có thu nhập cao và phương thức quản lý hiện đại. Nhiều trí thức làm việc trái ngành nghề đào tạo. Nhiều hoạt động của các viện nghiên cứu xa rời thực tế, ít gắn bó với yêu cầu cụ thể của kinh tế, xã hội và các yêu cầu thực chất của đời sống... - Cuối cùng, cần phải nói đến giáo dục, đào tạo, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao dân trí cho toàn dân, tạo điều kiện đầu tiên và quyết định cho việc hình thành đội ngũ trí thức, nơi thu hút một bộ phận lớn trí thức có trình độ cao làm việc. Chính giáo dục, đào tạo là nền tảng tạo ra nguồn lực quyết định, lớn nhất của đất nước, là nơi chuẩn bị một cách toàn diện về học thức, thể lực, nhân cách, lối sống và những giá trị tinh thần, văn hóa quan trọng nhất cho lớp trẻ trở thành những trí thức, người lao động, chủ nhân ưu tú của dân tộc, của chế độ. 5/ Trí thức ngành Giáo dục – Đào tạo huyện An Lão trong sự nghiệp xây dựng đất nước: Thực trạng ngành giáo dục trong những naêm qua a. Thaønh töïu: Ñeán naêm hoïc 2006 – 2007, toaøn huyeän coù 10 tröoøng Maãu giaùo, 11 tröôøng Tieåu hoïc, 4 tröôøng Trung hoïc cô sôû, 1 tröôøng Phoå thoâng Daân toâïc Noäi truù vaø 1 tröôøng Trung hoïc phoå thoâng. Vôùi toång soá hoïc sinh ôû caùc caáp hoïc laø 6961 em, taêng 493 em (so vôùi naêm hoïc 2004-2005). Tröôøng lôùp phaùt trieån roäng khaép treân caùc ñòa baøn nhaát laø caùc vuøng cao. Vieäc môû roäng maïng löôùi vaø ña daïng caùc loaïi hình tröôøng hoïc ñaõ ñöôïc ñaùp öùng yeâu caàu hoïc taäp cuûa con em nhaân daân trong huyeän. Tyû leä hoïc sinh ra lôùp ñaït 96% so vôùi daân trong ñoä tuoåi Nhìn chung qui moâ phaùt trieån cuûa caùc caáp hoïc cuûa moät huyeän mieàn nuùi laø töông ñoái phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa huyeän nhaø. Naêm hoïc 2006-2007 ngaønh giaùo duïc An Laõo ñaõ taêng cöôøng coâng taùc chæ ñaïo trieån khai thöïc hieän caùc chuû tröông, chinh saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc veà coâng taùc giaùo duïc, ñaëc bieät laø chæ ñaïo thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng hai khoâng cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc- Ñaøo taïo “ Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc”. Thöïc hieän nghieâm tuùc höôùng daãn veà noäi dung chöông trình theo qui ñònh. Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän ñoåi môùi noäi dung chöông trình thay saùch giaùo khoa töø lôùp 1 ñeán lôùp 10, ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc ôû taát caû caùc baäc hoïc. Quan taâm ñeán giaùo duïc toaøn dieän, chuù troïng ñeán giaùo duïc ñaïo ñöùc, phaùp luaät vaø hình thaønh nhaân caùch cho hoïc sinh. Quan taâm boài döôõng, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân vaø hoïc sinh, ñaåy maïnh coâng taùc thanh kieåm tra, döï giôø thaêm lôùp, toå chöùc nhieàu hoäi thaûo chuyeân ñeà, caùc kyø thi hoïc sinh gioûi, giaùo vieân gioûi caùc caáp…. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc, thöïc hieän nghieâm tuùc kyû luaät lao ñoäng, kyû luaät chuyeân moân. * Veà Giaùo duïc Maàm non: Naêm hoïc 2006-2007 toaøn huyeän coù 10 tröôøng Maãu giaùo, trong ñoù coù hai tröôøng baùn coâng, 7 tröôøng Maãu giaùo coâng laäp, 01 tröôøng Maàm non huyeän. Vôùi toång soá lôùp laø 47 lôùp, huy ñoäng ñöôïc 922 chaùu taêng 77 chaùu so vôùi naêm hoïc tröôùc. - Nhaø treû: 100 chaùu taêng 22 chaùu so vôùi naêm hoïc 2005-2006 - Maãu giaùo: 822 chaùu taêng 51 chaùu so vôùi naêm hoïc tröôùc Rieâng maãu giaùo 5 tuoåi ra lôùp 435 chaùu, tyû leä chaùu ra lôùp 98,45%, taêng 54 chaùu so vôùi naêm hoïc tröôùc. Chaát löôïng caùc tröôøng Maàm non- Maãu giaùo, nhaø treû ñeàu trieån khai,thöïc hieän ñaûm baûo chöông trình chaêm soùc, nuoâi daïy, giaùo duïc treû do Boä Giaùo duïc – ñaøo taïo quy ñònh, thöïc hieän ñuùng chöông trình phuø hôïp vôùi töøng ñoä tuoåi. Ñoàng thôøi toå chöùc trieån khai thöïc hieän ñaày ñuû caùc chuyeân ñeà hoaït ñoäng giaùo duïc cho treû, trieån khai thöïc hieän chöông trình thöïc nghieäm ôû caùc tröôøng ñieåm. Laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn kieán thöùc nuoâi daïy treû vôùi coäng ñoàng. Coâng taùc nuoâi döôõng, baûo veä chaêm soùc söùc khoeû cho treû ñaõ ñöôïc quan taâm ñeán möùc. * Veà giaùo duïc Tieåu hoïc: Toaøn huyeän coù 11 tröôøng Tieåu hoïc, soá lôùp laø 201 lôùp trong ñoù coù 44 lôùp gheùp, vôùi toång soá hoïc sinh 2209 hoïc sinh, giaûm 225 em so vôùi naêm hoïc tröôùc. Tyû leä hoïc sinh ra lôùp trong ñoä tuoåi ñaït 97,76%. Naêm hoïc 2006-2007 ñaõ huy ñoäng 100% treû 6 tuoåi vaøo lôùp 1. Ñoái vôùi baäïc Tieåu hoïc 100% caùc tröôøng ñaõ thöïc hieän daïy ñaày ñuû caùc moân hoïc theo chöông trình thay saùch giaùo khoa môùi töø lôùp 1 ñeán lôùp 5 theo quy ñònh cuûa Boä Giaùo duïc – ñaøo taïo. Coù 3 tröôøng toå chöùc daïy 2 buoåi/ ngaøy ( Tröôøng Tieåu hoïc An Hoaø 1, Tieåu hoïc An Hoaø 2, Tieåu hoïc An Taân). Vieäc xaây döïng tröôøng Tieåu hoïc ñaït chuaån Quoác gia theo quyeát ñònh 1366/BGD-ÑT cuûa Boä Giaùo duïc – Ñaøo taïo ñöïoc tích cöïc vaø ñaåy maïnh, ñeán nay ñaõ ñöôïc Boä Giaùo duïc – Ñaøo taïo coâng nhaän tröôøng Tieåu hoïc An Hoaø 2 ñaït chuaån Quoác gia vaø hieän ñang tieáp tuïc xaây döïng tröôøng Tieåu hoïc An Hoaø 1, Tieåu hoïc An Taân, Tieåu hoïc An Trung 2. Coâng taùc giaùo duïc toaøn dieän ñöôïc chuù troïng, caùc hoaït ñoäng Ñoäi, Sao nhi ñoàng, phong traøo theå duïc theå thao, vaên ngheä, thi Vieát chöõ ñeïp, thi Ñoá vui ñeå hoc, giaùo duïc an toaøn giao thoâng … ñöôïc duy trì vaø coù hieäu quaû. Coâng taùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, töø thieän, laøm saïch moâi tröôøng luoân cuûng coá vaø môû roäng. Thöôøng xuyeân taêng cöôøng vaø duy trì vieäc phuï ñaïo hoïc sinh yeáu, boài döôõng hoïc sinh gioûi, chaát löôïng giaùo duïc ñöôïc naâng leân roõ reät. Soá hoïc sinh boû hoïc ngaøy caøng giaûm . * Giaùo duïc Trung hoïc cô sôû – Phoå thoâng trung hoïc: Naêm hoïc 2006-2007 toaøn huyeän coù 4 tröôøng Trung hoïc cô sôû ( 03 tröôøng Phoå thoâng daân toäc baùn truù, 01 tröôøng Phoå thoâng cô sôû), coù 45 lôùp, toång soá hoïc sinh 1464 em, giaûm 16 em so vôùi naêm hoïc tröôùc. 01 tröôøng Phoå thoâng Noäi truù Daân toäc goàm 2 caáp hoïc ( Trung hoïc cô sôû vaø Trung hoïc phoå thoâng) vôùi soá lôùp laø 18 lôùp, toång soá 535 hoïc sinh, soá hoïc sinh Trung hoïc cô sôû 191em (100% laø hoïc sinh daân toäc), soá hoïc sinh Trung hoïc phoå thoâng 344 em ( 290 hoïc sinh daân toäc). 01 tröôøng Phoå thoâng trung hoïc goàm hai caáp hoïc vôùi 41 lôùp , toång soá hoïc sinh 1883 em, Trung hoïc cô sôû 1097 em, Trung hoïc phoå thoâng 786 em, taêng 29 em so vôùi naêm hoïc tröôùc. Tyû leä huy ñoäng hoïc sinh vaøo lôùp 6 so vôùi ñoä tuoåi trong toaøn huyeän laø 98,5%. 100% hoïc sinh toát nghieäp Trung hoïc cô sôû ñöôïc xeùt tuyeån vaøo lôùp 10 vaø ñöôïc cöû ñi ñaøo taïo ngheà. Tyû leä hoïc sinh boû hoïc so vôùi ñaàu naêm löø 3%. Ñoái vôùi hai caáp hoïc naøy neàn neáp kyû cöông luoân ñöôïc chaán chænh vaø hoaït ñoäng qui cuû hôn. Coâng taùc nuoâi daïy ôû caùc tröôøng Baùn truù, Noäi truù ñöôïc quan taâm ñuùng möùc vaø coù chaát löôïng cao hôn. Quaùn trieät vaø thöïc hieän chöông trình thay saùch giaùo khoa töø lôùp 6 ñeán lôùp 10, thöïc hieän ñaûm baûo qui cheá trong thi cöû. Vieäc caûi tieán noäi dung, ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ñaõ ñöôïc trieån khai vaø thöïc hieän coù hieäu quaû. Ñoái vôùi muïc ñích, yeâu caàu giaûi quyeát nguoàn nhaân löïc ñoái vôí hoïc sinh hoïc xong baäc phoå thoâng khoâng ñuû ñieàu kieän tieáp tuïc theo hoïc baäc Tung hoïc phoå thoâng hay caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp… , thì cöû ñi ñaøo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng đội ngũ trí thức ngành giáo dục –đào tạo huyện an lão trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước.doc
Tài liệu liên quan