Tóm tắt Luận án Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

KHÁI QUÁT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ

LUẬN ÁN SẼ TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU

1.3.1. Khái quát các kết quả nghiên cứu

Qua tổng quan nghiên cứu cho thấy, các công trình nghiên cứu liên

quan đến chất lượng TCCSĐ đã được. Đảng Nhân Cách mạng Lào và

Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền luôn quan tâm và có những đầu tư

nhất định cả trong nghiên cứu về lý luận và trong thực tiễn

Các công trình nghiên cứu của nước ngoài, nổi bật một số công trình

tiêu biểu của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Các công trình nghiên cứu nêu trên, về lý luận và thực tiễn đã thể hiện

được tâm huyết của các tác giả, trong nước và ngoài nước và các nhà khoa

học, liên quan đến công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng

TCCSĐ nông thôn.

Qua các công trình trên, đã đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục

nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các

tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

1.3.2. Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu

Một là, lãnh đạo xây dựng quan niệm về chất lượng đội ngũ, đảng

viên, cùng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng TCCSĐ nói chung sát với

những đặc điểm của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân

chủ Nhân dân Lào nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, khảo sát thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng chất lượng

TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

giai đoạn từ năm 2010 đến nay.7

Ba là, dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc nâng cao

chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân

dân Lào từ nay đến năm 2025.

Bốn là, đề xuất những giải pháp đồng bộ, sát với thực tế nhằm nâng

cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào từ nay đến năm 2025.

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đã đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay. 1.3.2. Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu Một là, lãnh đạo xây dựng quan niệm về chất lượng đội ngũ, đảng viên, cùng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng TCCSĐ nói chung sát với những đặc điểm của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Hai là, khảo sát thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn từ năm 2010 đến nay. 7 Ba là, dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ nay đến năm 2025. Bốn là, đề xuất những giải pháp đồng bộ, sát với thực tế nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ nay đến năm 2025. Chƣơng 2 CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NÔNG THÔN VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1. Khái quát về các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Khái quát điều kiện tự nhiên các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. - Khái quát về kinh tế - xã hội nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. - Khái quát tình hình chính trị, văn hóa - xã hội: - Khái quát về dân cư nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. 2.1.2. Tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm 2.1.2.1. Khái niệm tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Theo Quy định số 02/BCT của Bộ Chính trị ngày 20/04/2004, tổ chức của Đảng theo mô hình hệ thống dọc từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở, địa phương, bản, cụm bản... Như vậy, hệ thống TCCSĐ của Đảng NDCM Lào được xác định: "TCCSĐ (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở" Tổ chức cơ sở đảng nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các mặt công tác, mọi hoạt động của cơ sở nông 8 thôn ở các phía Bắc CHDCND Lào xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên, công tác dân vận và xây dựng nội bộ tổ chức đảng. 2.1.2.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hoạt động trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là nơi sinh hoạt của đảng viên, là nơi kết nạp quần chúng tiến bộ vào Đảng, là nơi tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay vai trò của TCCSĐ được khẳng định tại điều 23, Điều lệ Đảng NDCM Lào khóa IX tại điều 29, Điều lệ Đảng NDCM Lào khóa X: "TCCSĐ (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở Tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào là một loại hình có tính đặc thù trong các TCCSĐ của Đảng NDCM Lào, do đó cũng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TCCSĐ nói chung, được thể hiện cụ thể ở những nội dung như sau: Một là, TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hai là, các TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào là nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, kết nạp, sàng lọc đảng viên mới, nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng Ba là, TCCSĐ nông thôn ở tỉnh phía Bắc CHDCND Lào giữ vai trò lãnh đạo mọi mặt đối với đơn vị thuộc quyền, bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở nông thôn diễn ra theo đúng quan điểm, quy định, định hướng chính trị của Đảng, của cấp trên và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. 2.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Về chức năng: TCCSĐ được quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng NDCM Lào (khóa IX) gồm 9 chức năng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo,các đơn vị cơ sở; nghiên cứu quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đường lối, 9 chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.. * Về nhiệm vụ của TCCSĐ được quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng NDCM Lào (khóa IX) gồm 9 nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở; 7 nhiệm vụ của chi bộ cơ sở và 4 nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở 2.1.2.4. Đặc điểm của tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Một là: Các TCCSĐ (đảng bộ, chi bộ bản, cụm bản) hoạt động trên địa bàn đặc biệt khó khăn, có quy mô đảng viên thấp so với bình quân chung của cả nước. Hai là: Đội ngũ đảng viên TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào hình thành từ nhiều nguồn, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị còn thấp và không đồng đều. Ba là: Trong hoạt động và sinh hoạt của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào nhất là các chi bộ bản, cụm bản thể hiện khá rõ nét quan hệ dòng họ; cơ cấu đội ngũ đảng viên chưa thật hợp lý Bốn là: Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí thấp, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào còn thấp, thiếu lực lượng kế cận. Năm là: Các TCCSĐ (đảng bộ, chi bộ bản, cụm bản) ở nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào phân chia thành nhiều loại hình; hoạt động lãnh đạo đa dạng, phong phú. 2.2. CHẤT LƢỢNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - quan niệm và các yếu tố cấu thành 2.2.1.1. Quan niệm Chất lượng: Trong sách Đại từ điển tiếng Việt đã xác định: "Chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của con người, sự vật hoặc sự việc" Chất lượng là "cái làm nên phẩm chất, giá trị của con người, sự vật; cái tạo nên phẩm chất sự vật, làm cho sự vật này với sự vật khác, phân biệt với số lượng" Khi xem xét chất lượng là đề cập đến vấn đề tốt hay xấu, đạt hay không đạt, đạt đến đâu theo những tiêu chí nhất định. 10 Chất lượng đội ngũ đảng viên trong các TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND là kết quả tổng hợp của số lượng đảng viên, chất lượng của từng đảng viên và cơ cấu đội ngũ đảng viên, thể hiện ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người đảng viên và cả đội ngũ. Thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước yêu cầu chất lượng đối với mỗi người trong xã hội nói chung vốn đã cao, thì yêu cầu đặt ra đối với chất lượng đảng viên trong các TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND lại càng cao hơn, bởi lẽ: Thứ nhất, với tư cách là một chủ thể xã hội, người đảng viên phải xứng đáng với tư cách là một công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ, có những trình độ, phẩm chất theo yêu cầu chung như trên đã nêu. Thứ hai, người đảng viên Đảng NDCM Lào phải gương mẫu trước quần chúng, đi tiên phong về lý luận và trong thực tiễn, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành triệt để Điều lệ Đảng, giữ vững tiêu chuẩn và tư cách người đảng viên. 2.2.1.2. Yếu tố cấu thành chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Các yếu tố cấu thành chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bao gồm: Một là, chất lượng của cấp ủy cơ sở: Chất lượng của cấp ủy cơ sở là tổng hợp chất lượng của từng cấp ủy viên, số lượng và cơ cấu cấp ủy, thể hiện ở phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh của tập thể cấp ủy và hiệu quả hoạt động lãnh đạo, xây dựng nội bộ đảng của cấp ủy cơ sở. Hai là, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ: theo Điều lệ Đảng, cấp ủy, chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần và sinh hoạt bất thường khi cần. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Ba là, chất lượng đội ngũ đảng viên: Chất lượng đội ngũ đảng viên là sự thống nhất giữa chất lượng của từng đảng viên với tính hợp lý của số lượng và cơ cấu đội ngũ đảng viên. Bốn là, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, chi bộ bản, cụm bản; lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ bản, cụm bản và các tổ chức quần chúng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. 11 Năm là, điều kiện, môi trường hoạt động của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. 2.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ đảng, thể hiện ra ở kết quả xây dựng cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ hai, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ ba, về thực hiện mối quan hệ mật thiết với nhân dân; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (Mặt trận, chính quyền cụm bản, bản, các đoàn thể chính trị - xã hội); thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thứ tư, hiệu quả tiến hành công tác tư tưởng chính trị. Thứ năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng. Tiểu kết chƣơng 2 Tổ chức cơ sở đảng là toàn bộ hoạt động của Đảng các cấp nền là nền tảng của Đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chất lượng của TCCSĐ quan hệ mật thiết tới năng lực lãnh đạo phát huy vai trò và sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân nhằm góp phần xây dựng các TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào ngày càng đổi mới. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào cho thấy việc nâng cao chất lượng của các TCCSĐ này thực sự là vấn đề rất cần thiết và cấp bách hiện nay, nhằm góp phần xây dựng nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào ngày càng đổi mới. Chất lượng của TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đó là khả năng quán triệt, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đề ra, cụ thể hóa đúng đắn nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. 12 Chƣơng 3 CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO (TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY) 3.1.1. Ƣu điểm 3.1.1.1. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ, đội ngũ đảng viên, công tác tổ chức cán bộ nền nếp và hiệu quả hơn Các TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đã kiên trì đường lối đổi mới của Đảng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản và nhân dân các bộ tộc Lào đã lựa chọn. * Công tác TCCSĐ về tư tưởng chính trị: * Xây dựng đảng về tổ chức: * Về công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ bảo vệ Đảng * Phân loại chi bộ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào 3.1.1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả Một là, các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng và các cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội đã được quán triệt, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng vào thực tiễn cuộc sống. Hai là, sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động ở trong các đảng bộ, chi bộ; đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Ba là, đội ngũ cán bộ cán bộ chủ chốt ở cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trước công cuộc đổi mới do Đảng NDCM Lào. Bốn là, các cấp ủy cơ sở đảng đã triệt để tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng và trong toàn xã hội. 3.1.1.3. Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả Từ năm 2012 đến nay, mô hình các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở đảng có sự thay đổi theo hướng tích cực sự lãnh đạo của cấp ủy 13 TCCSĐ đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội đợpc thực hiện thống nhất từ cấp tung ương tới địa phương. Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, của các cấp ủy về công tác dân vận, nhiều TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch để thực hiện ở cấp mình 3.1.1.4. Lãnh đạo và tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng ở cơ sở bản, cụm bản nông thôn các tỉnh phía Bắc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân chủ Lào Các cấp ủy, TCCSĐ các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đã thường xuyên tiến hành công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng công tác tư tưởng chính trị của các TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào Chính nhờ lãnh đạo và thực hiện tốt công tác tư tưởng mà phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở bản, cụm bản nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đã nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 3.1.1.5. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật Đảng khá nghiêm túc và hiệu quả Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và thi hành kỷ luật Đảng trong các TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đều được thực hiện khá nghiêm túc và đem lại hiệu quả nhất định. 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm 3.1.2.1. Công tác xây dựng nội bộ đảng (xây dựng cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên) ở một số đảng bộ, chi bộ bản, cụm bản chưa được quan tâm đúng mức; nhiều khi bị động, chậm đổi mới, chất lượng còn thấp Một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc xây dựng nội bộ đảng, nhất là xây dựng cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc quy hoạch cán bộ còn chậm, nặng về hình thức, chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ chủ chốt đã được quan tâm nhưng chưa đúng mức, chưa bán sát với yêu cầu thực tiễn. 14 3.1.2.2. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, một số cấp ủy cơ sở chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; còn lúng túng về phương pháp lãnh đạo; hiệu quả lãnh đạo thấp 3.1.2.3. Việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân ở một số tổ chức cơ sở đảng còn bị xem nhẹ; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn bị động, lúng túng 3.1.2.4. Kết quả lãnh đạo và hiệu quả tiến hành công tác tư tưởng ở cơ sở bản, cụm bản nông thôn các tỉnh phía Bắc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào còn thấp 3.1.2.5. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng ở một số cấp ủy cơ sở còn thụ động, thiếu thường xuyên, hiệu quả thấp 3.2. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.2.1. Nguyên nhân 3.2.1.1. Nguyên nhân của những ưu điểm Một là, trong những năm qua, Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào đã đề ra đường lối đổi mới, đúng đắn, phù hợp với điều kiện của đất nước, những thành tựu đó đã tạo tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. Hai là, nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở bản, cụm bản đã nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ và vị trí, vai trò hạt nhân chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Ba là, cấp ủy đảng ở nhiều cơ sở bản, cụm bản đã biết chọn đúng những khâu trọng tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn TCCSĐ, nâng cao chất lượng cấp ủy và các cơ quan tham giúp việc của cấp ủy cơ sở. Bốn là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của cơ sở thường xuyên được nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý ngày càng được nâng cao. Năm là, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 3.2.1.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm Một là, những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, của các yếu tố thời đại cùng với xuất phát điểm của các bản, cụm bản ở nông thôn 15 các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào so với các vùng khác trong cả nước khi bước vào công cuộc đổi mới, CNH, HĐH rất thấp Hai là, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nhận thức, trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, về công tác xây dựng đảng chưa cao, tính đảng chưa cao, thậm chí vi phạm các nguyên tắc đảng. Ba là, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các TCCSĐ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Bốn là, một số cấp ủy viên, bí thư chi bộ không nắm vững nghiệp vụ công tác đảng. Năm là, một số cán bộ cấp ủy của TCCSĐ còn hạn chế trong việc vận dụng và cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành trung ương, chương trình hành động của đảng ủy cấp trên thành nhiệm vụ chính trị của cấp mình cho phù hợp, dẫn đến lúng túng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 3.2.2. Những vấn đề đặt ra trong quá trình nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng nông thôn các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Một là, thực tiễn đòi hỏi các TCCSĐ ở nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trong khi đó năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, nhiều phong tục, tập quán, nhận thức lạc hậu ăn sâu vào suy nghĩ và không thể thay đổi ngay một lúc. Hai là, chất lượng đảng viên là yếu tố quyết định nhất đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, trong khi đó nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và phong cách làm việc của nhiều đảng viên ở nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào còn bất cập, có những biểu hiện thiếu tích cực. Ba là, những bất cập trong đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên thế nào cho thực chất để trên cơ sở đó mà đề ra giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bốn là, mâu thuẫn giữa đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt, chặt chẽ của nguyên tắc tập trung dân chủ với tình trạng lơi lỏng, tùy tiện, tính độc đoán, 16 gia trưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là một số cán bộ có chức, có quyền trong các TCCSĐ ở nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào. Tiểu kết chƣơng 3 Những năm qua nhiệm vụ TCCSĐ nói chung, TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đặt ra rất toàn diện và phức tạp. Các tỉnh ủy, huyện ủy và TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đã chủ động phấn đấu vượt lên, khắc phục mọi khó khăn thử thách, tìm tòi sáng tạo, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng TCCSĐ ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạn nhân chính trị ở cơ sở, từng bước lãnh đạo đổi mới và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền, mặt trận, và các tổ chức quần chúng ở bản, cụm bản ngày càng vững mạnh. Chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chất lượng TCCSĐ vẫn còn những hạn chế bất cập; biểu hiện rõ nhất là trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, của các bản, cụm bản. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa cao, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở không nghiêm túc; cá biệt, có trường hợp sai phạm; cải cách hành chính còn chậm. Năng lực lãnh đạo của đội ngũ, đảng viên ở nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào có nhiều mặt còn hạn chế, một số cấp ủy cơ sở nông thôn không giữ vững được nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phương thức lãnh đạo của nhiều TCCSĐ chậm được đổi mới. 17 Chƣơng 4 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1.1. Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 4.1.1.1. Yếu tố tác động từ tình hình thế giới * Thuận lợi: Trên thế giới hiện nay đang diễn ra nhiều biến động và có cả những đảo lộn bất ngờ với hàng hoạt nhân tố đang tác động đồng thời trên nhiều phương diện. Đó là sự phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ tư (CMCM 4.0), sự bùng nổ thông tin (BIG DATA), trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đánh dấu sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Trung tâm của cuộc cách mạng này đang nổi lên những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D. * Khó khăn: Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, sâu sắc khó lường; biến đổi khí hậu và nguy cơ thảm họa khí hậu toàn cầu đang đe dọa sự sống của loài người đặt ra những nguy cơ và thư thách không nhỏ đối với nông thôn. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra cả thời cơ và thách thức đòi hỏi phải nghiên cứu nhận diện cho rõ, từ đó sớm có chiến lược phát triển phù hợp để có thể thực hiện thành công con đường “phát triển rút ngắn”, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững ở CHDCND Lào. 4.1.1.2. Yếu tố tác động từ tình hình trong nước * Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống nhân dân không 18 ngừng được nâng cao, chất lượng giáo dục, y tế được cải thiện. Vị thế quốc gia được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay các cấp ủy ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đang rất quan tâm và tăng cường cho quá trình nâng cao chất lượng các TCCSĐ, bảo đảm mọi vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra cơ bản được giải quyết ngay từ cơ sở. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các TCCSĐ nông thôn các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. * Khó khăn Những mặt trái của kinh tế thị trường bắt đầu bộc lộ và len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự phân hóa giầu nghèo trong nhân dân và ngay cả trong đội ngũ đảng viên ngày càng rõ hơn; sự mai một những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, sự gia tăng các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng hằng ngày, hằng giờ tác động đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các bản, cụm bản, làm nảy sinh tâm trạng băn khoăn, lo lắng; tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng chậm được ngăn chặn, đẩy lùi. Trình độ dân trí hạn chế, những kẽ hở của cơ chế chính sách và đặc biệt là sự buông lỏng lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng và chính quyền các cấp sẽ là môi trường thuận lợi cho các hiện tượng tiêu cực phát triển. 4.1.2. Mục tiêu và phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2025 4.1.2.1. Mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2025 Nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, năng lực trí tuệ, uy tín đạo đức, phong cách lãnh đạo Theo đó, có thể xác định mục tiêu tổng quát nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào trong thời gian tới là: Tập trung sức mạnh, tạo sự chuyển biến rõ ràng về chất lượng, khắc 19 phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhằm làm cho mỗi TCCSĐ nông thôn bản, cụm bản đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã xác định. 4.1.2.2. Phương hướng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía Bắc Cộng hoà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_chat_luong_to_chuc_co_so_dang_nong_thon_o_ca.pdf
Tài liệu liên quan