Tóm tắt Luận án Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013

Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án tập trung giải quyết

1.2.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu chung về công tác dân vận đã đề cập: khái niệm, mục đích, nội hàm, phương pháp và phương thức tiến hành công tác dân vận .

 Thứ hai, các công trình khoa học đều khẳng định công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chiến lược đại đoàn kết

Thứ ba, các công trình khoa học đã tập trung làm rõ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân vận, công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ của quân đội và từng đơn vị.

Thứ tư, các công trình khoa học đều khẳng định các đơn vị quân đội có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác dân vận của Đảng, Nhà nước. .

 Nhìn chung, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đã luận giải khá toàn diện những vấn đề cơ bản về dân vận, tiến hành công tác dân vận nói chung, trong quân đội nói riêng. Song đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách độc lập có hệ thống về Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận dưới góc độ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đề tài “Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013” là đề tài độc lập, không trùng lắp với các công trình khoa học, luận án đã công bố, bảo vệ.

1.2.2. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết

Từ kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài cho thấy, để thực hiện mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, Luận án tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể sau:

Một là, làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013, trên các khía cạnh: vị trí, vai trò của công tác dân vận; điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.

 Hai là, đi sâu làm rõ chủ trương của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013, phục dựng quá trình Đảng bộ Quân khu 1 chỉ đạo thực hiện công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013

Ba là, nhận xét đánh giá ưu, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, đút rút những kinh nghiệm chủ yếu từ qua trình Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013.

 

doc24 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân đội nhân dân Việt Nam”, Tác giả, Đặng Vũ Liêm “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng chống truyền đạo trái phép ở địa bàn biên giới Tây Bắc hiện nay, Tác giả, Nguyễn Kim Khoa “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới Quân khu 2”. Tác giả, Bùi Văn Huấn “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Quân đội nhân dân trong thời kỳ mới” Tác giả, Nguyễn Văn Thúy “Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới Tây Bắc trong tình hình mới” Tác giả, Phạm Huy Tập “Bộ đội biên phòng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới” Tác giả, Đinh Vũ Thủy “Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ở khu vực biên giới Tây Bắc” Tác giả, Nguyễn Sĩ Thăng “Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện tốt công tác dân vận”, Tác giả, Hoàng Danh Luyến “Công tác dân vận gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh”, Tác giả, Hoàng Danh Luyến “Thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc ở địa bàn Quân khu 1” 1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án tập trung giải quyết 1.2.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố Thứ nhất, các công trình nghiên cứu chung về công tác dân vận đã đề cập: khái niệm, mục đích, nội hàm, phương pháp và phương thức tiến hành công tác dân vận. Thứ hai, các công trình khoa học đều khẳng định công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chiến lược đại đoàn kết Thứ ba, các công trình khoa học đã tập trung làm rõ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân vận, công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ của quân đội và từng đơn vị... Thứ tư, các công trình khoa học đều khẳng định các đơn vị quân đội có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác dân vận của Đảng, Nhà nước. ... Nhìn chung, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đã luận giải khá toàn diện những vấn đề cơ bản về dân vận, tiến hành công tác dân vận nói chung, trong quân đội nói riêng. Song đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách độc lập có hệ thống về Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận dưới góc độ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đề tài “Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013” là đề tài độc lập, không trùng lắp với các công trình khoa học, luận án đã công bố, bảo vệ. 1.2.2. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết Từ kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài cho thấy, để thực hiện mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, Luận án tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể sau: Một là, làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013, trên các khía cạnh: vị trí, vai trò của công tác dân vận; điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội... Hai là, đi sâu làm rõ chủ trương của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013, phục dựng quá trình Đảng bộ Quân khu 1 chỉ đạo thực hiện công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013 Ba là, nhận xét đánh giá ưu, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, đút rút những kinh nghiệm chủ yếu từ qua trình Đảng bộ Quân khu 1 lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013. Kết luận chương 1 Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chính vì vậy công tác dân vận đã trở thành chủ đề được các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu ở những góc độ, phạm vi khác nhau. Tính đa dạng, phong phú của các công trình, các bài viết đã được nghiên cứu sinh tổng hợp, phân tích trong phần tổng quan của luận án. Các công trình đã đã khẳng định vị trí, vai trò, chỉ ra những nội dung chủ yếu, góp phần làm rõ những vấn đề chung và một số vấn đề cụ thể về tiến hành công tác dân vận ở các địa phương... Từ tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, nghiên cứu sinh đã khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình, chỉ những nội dung có thể tham khảo, kế thừa; đồng thời chỉ ra những vấn đề chưa được nghiên cứu làm rõ. Đó cũng là những “khoảng trống” về khoa học, những vấn đề luận án tiếp tục tập trung giải quyết. Chương 2 CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 1 VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN (2003 - 2008) 2.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận (2003 - 2008) 2.1.1. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước * Luận án đã khái quát những vấn đề cơ bản nhất về tình hình thế giới và khu vực, trong nước tác động đến công tác dân vận của Quân khu 1 2.1.2. Vị trí, đặc điểm của địa bàn Quân khu 1 * Luận án đã trình bày khái quát về vị trí, đặc điểm của địa bàn Quân khu 1 2.1.4. Thực trạng lãnh đạo công tác dân vận của Đảng bộ Quân khu 1 trước năm 2003 * Luận án đã nêu rõ thực trạng lãnh đạo công tác dân vận của Đảng bộ Quân khu 1 trước năm 2003. Trước năm 2003, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân Bên cạnh những ưu điểm, công tác dân vận của Quân khu 1 trước năm 2003 còn tồn tại một số Thứ nhất, một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thật sự coi trọng đúng mức công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn Quân khu. Thứ hai, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng sâu, vùng xa, biên giới trong việc thực hiện thực đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của một số đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu còn đơn điệu, chưa có chiều sâu, hiệu quả thấp. Thứ ba, một số đơn vị khi tham gia giải quyết các “điểm nóng” liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn biểu hiện bị động, lúng túng trong giải quyết các sự việc cụ thể. 2.1.5. Chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội về công tác dân vận (2003 - 2008) * Chủ trương của Đảng về công tác dân vận Bước vào thế kỷ XXI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001) đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và tổng kết 15 năm thực hiện đường lối đổi mới. Đại hội đúc kết bốn bài học chủ yếu sau 15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, trong đó nhấn mạnh bài học: Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo. Về công tác dân vận, Đại hội xác định quan điểm chỉ đạo: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ”. Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) nêu trên đã thể hiện rõ những nội dung cơ bản trong công tác dân vận của Đảng như sau: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết xác định mục tiêu của công tác dân vận trong thời kỳ mới là: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết chỉ rõ, công tác dân vận cần quán triệt thực hiện tốt các quan điểm: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.... Nghị quyết đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phong cách dân vận đối với cán bộ làm công tác dân vận nói riêng và cán bộ công chức nói chung. Muốn làm tốt công tác dân vận, cán bộ phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin Đề cập đến vấn đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tháng 4-2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. * Chủ trương của Đảng bộ Quân đội về công tác dân vận (2003 -2008) Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VII, VIII về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới tham gia xây dựng cở sở địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị xã hội”. Tiếp đó, ngày 1-8-2003, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra Nghị quyết 152/NQ ĐUQSTW về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”, Nghị quyết nêu rõ phương hướng, mục tiêu, giải pháp: Phương hướng: Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Mục tiêu: Công tác dân vận góp phần giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân, quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân Nhiệm vụ:Một là, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Hai là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị... Ba là, tham gia có hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.. Bốn là, giáo dục rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác.... Tư tưởng chỉ đạo: Thứ nhất, phải nhận thức sâu sắc, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận của quân đội trong thời kỳ mới.. Thứ hai, công tác dân vận của quân đội trên từng địa bàn phải đặt dưới sự lãnh đạo, sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng. Thứ ba, luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội, của từng địa phương, đơn vị. Thứ tư, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. 2.2. Chủ trương của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận (2003 - 2008) Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 152/NQ ĐUQSTW về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, XII về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu tham gia xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ”. Ngày 02 tháng 10 năm 2003, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 đã ra Nghị quyết số 403NQ TVĐUQK về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới”. Phương hướng: Phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.. Mục tiêu: Phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân, quan hệ giữa Đảng với nhân dân Nhiệm vụ: Một là, phối hợp các lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của lực lượng vũ trang Quân khu, nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng Hai là, tích cực tham gia góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thời kỳ mới phải hướng nhiệm vụ trung tâm là góp phần tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện Ba là, tham gia có hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội., Bốn là, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật khi quan hệ quân dân. Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Giải pháp:Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Giáo dục cho mọi quân nhân nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận Thứ hai, bằng nhiều biện pháp, chủ động tích cực tham gia xây dựng địa bàn nơi đứng chân, coi đó là một nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các lực lượng, thường xuyên bám nắm Thứ ba, nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để tìm ra mô hình và cơ chế phối hợp hoạt động hợp lý. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các hình thức công tác dân vận. Thứ tư, tích cực tham gia các hoạt động dân vận ở cơ sở, tập trung vào những địa bàn trọng điểm; vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc tôn giáo. Gắn các hoạt động dân vận với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Quân khu về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX). Nâng cao chất lượng đào tạo con em các dân tộc Thứ sáu, coi trọng kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan và cán bộ chuyên trách công tác dân vận, đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp để trang bị những kiến thức cơ bản về công tác dân vận. Thứ bảy, tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác dân vận. Các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát công tác dân vận 2. 3. Đảng bộ Quân khu 1 chỉ đạo thực hiện công tác dân vận (2003 - 2008) 2.3.1. Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận Quán triệt nghị quyết 403 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, ngày 6/12/2003, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 110 HD/CCT về “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận trong tình hình mới” 2.3.2. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Quán triệt Nghị quyết số 403 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới”, ngày 6/12/2003 Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 112 HD/CCT về “đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân trong tình hình mới” 2.3.3. Chỉ đạo tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 403 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về công tác dân vận trong tình hình mới, ngày 12 tháng 1 năm 2004, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 132 về “phối hợp xây dựng các tổ chức trên địa bàn, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh” 2.3.4. Phối hợp giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Để làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới ngày càng thiết thực hiệu quả sát với điều kiện cụ thể của từng địa phương trên địa bàn đóng quân, ngày 15 tháng 3 năm 2006 Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết số 438 về “Tiếp tục tham gia giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân”. Kết luận chương 2 Địa bàn Quân khu 1 có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và văn hóa - xã hội, đặc điểm nổi bật là biên giới dài, địa hình hiểm trở, có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là địa bàn luôn diễn ra các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của các nước láng giềng cũng như hoạt động của các loại tội phạm, tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trở thành yêu cầu khách quan đối với công tác xây dựng địa bàn, phối kết hợp cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Để phát huy vai trò của lực lượng vũ trang Quân khu làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn đóng quân. Đảng bộ Quân khu đã chủ động đề ra chủ trương, biện pháp tiến hành công tác dân vận, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2003 - 2008 các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện một bước đời sống nhân dân, tăng cường đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, các đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế nhất định trong công tác dân vận. Hoạt động tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa biên giới của một số đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động chưa thật phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa bàn nên hiệu quả chưa đồng đều. Chưa kết hợp chặt chẽ giữa tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng với tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhân dân nên hiệu quả chưa cao. Tham mưu cho các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương một số đơn vị còn có biểu hiện lúng túng, bị động khi tham gia giải quyết các “điểm nóng” trên địa bàn đóng quân. Tình hình trên đặt ra yêu cầu Đảng bộ Quân khu 1 cần xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo đẩy mạnh công tác dân vận giai đoạn tiếp theo. Chương 3 CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 1 VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013 3.1. Những yếu tố mới tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu 1 về công tác dân vận (2008 - 2013) 3.1.1. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước * Luận án nêu rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến công tác dân vận ở Quân khu 1 trong những năm 2008 - 2013. 3.1.2. Tình hình địa bàn Quân khu 1 Luận án làm rõ tình hình địa bàn Quân khu 1 tác động đến công tác dân vận trong những năm 2008 -2013 3.1.3. Chủ trương của Đảng và Đảng bộ Quân đội về công tác dân vận (2008-2013) 3.1.3.1. Chủ trương của Đảng về công tác dân vận (2008-2013) Từ thực tiễn xây dựng Đảng trong những năm đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học về công tác dân vận. Đảng phải gắn bó mật thiết với dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. * Chủ trương của Đảng bộ Quân đội về công tác dân vận (2008 - 2013) Phương hướng: Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đổi với công tác dân vận của lực lượng vũ trang, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ Nhiệm vụ:Thứ nhất, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.. Thứ hai, thực hiện có hiệu quả chức năng làm tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động Thứ ba, nâng cao hiệu quả tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”, đẩy mạnh cuộc vận động Thứ tư, tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp tác phong công tác dân vận 3.2. Chủ trương của Đảng bộ Quân khu 1 về tăng cường công tác dân vận (2008 - 2013) Phương hướng: Phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu, chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức công tác dân vận. Nhiệm vụ: Một là, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu Hai là, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hệ thống chính trị cơ sở có vị trí rất quan trọng trong tổ chức, tập hợp quần chúng Ba là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng tiếp tục thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 1 Bốn là, thường xuyên giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác cho cán bộ, chiến sỹ. Thực tiễn cho thấy, nếu cán bộ, chiến sĩ có năng lực công tác tốt, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách làm việc gần gũi, tận tình giúp đỡ nhân dân, thì được nhân dân địa phương. Giải pháp: Thứ nhất, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, giữ vị trí, vai trò quan trọng nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị trên địa Quân khu 1. Một là, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, để giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm Hai là, tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt chính trị, tập huấn nghiệp vụ để giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực tiến hành công tác dân vận. Ba là, thông qua hoạt động thực tiễn tiến hành công tác dân vận để nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm chính trị, cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ... Thứ hai, tích cực chủ động tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh với nội dung, biện pháp phong phú đa dạng. Công tác dân vận phải được tiến hành toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với tăng cường cán bộ tham gia.. Thứ ba, gắn công tác vận động quần chúng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh vừa là cơ sở, điều kiện quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu. Thứ tư, thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng. Khi đã có chủ trương và nội dung hoạt động thì cán bộ là khâu quyết định kết quả của công tác dân vận Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, tổng kết thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết, nghiên cứu thực tiễn phát triển lý luận, công tác vận động quần chúng trong điều kiện mới. 3.3. Đảng bộ Quân khu 1chỉ đạo tăng cường công tác dân vận (2008 - 2013) 3.3.1. Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận trong tình hình mới Nhận thức đúng là cơ sở để hình thành động cơ thái độ đúng, phát huy trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao 3.3.2. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Quân đội về công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng ủy Quân khu 1 thường xuyên lãnh đạo 3.3.3. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở địa phương vững mạnh Xây dựng địa phương vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận. Tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh: Hệ thống chính trị bao gồm các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, trong đó tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo. Tham gia xây dựng chính quyền cở sở vững mạnh: Để góp phần xây dựng chính quyền cở sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, cần tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền Tham gia x©y dùng c¸c tæ chøc quÇn chóng: Các tổ chức quần chúng ở cơ sở gồm: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Tham gia xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng - an ninh: Địa phương là nơi trực tiếp triển khai đội hình chiến đấu, cung cấp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến trước đây và xây dựng đất nước hiện nay 3.3.4. Chỉ đạo tăng cường phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tham gia phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Thực hiện công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu phải kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền vận động quần chúng tham gia xây dựng hệ thống chính trị với giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế nâng cao đời s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctom_tat_luan_an_dang_bo_quan_khu_1_lanh_dao_cong_tac_dan_van.doc
Tài liệu liên quan